امی واینهاوس: نسخه‌ئون ِفرق

پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
== فعالیت هنری ==
وه شه کار ره ۲۰۰۳ '''فرانک''' ِآلبوم جه شروع هاکرده. این آلبوم نوم [[فرانک سیناترا]] نوم جه بَییته بیّه که ونه کارون اِمی سَر خله تأثیر بی‌یشت بی‌یه. امی ِپییر وچگی جه فرانک سیناترا ِآهنگون ره ونه وسّه خوندسته. سال ۲۰۰۶ '''[[سیوبک دلهتو وردگرستنبلک]]' ِآلبوم'' ِآلبوم(Back to Black: سیویی دله وردگرستن) ره هدائه که ۶تا [[گرمی جایزه]] ِنومزه بیّه و ۵تا جایزه ره بَییته.
 
== بمردن ==

ناوبری منو