کیوس گوران: نسخه‌ئون ِفرق

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه
(وپ:مکب تصمیم په: خوننده←خونش‌کَر)
اسفند سال۱۳۵۶ گوش مریضی بَیته. وه ابتدا [[ساری]] دکترون ره مراجعه هاکرده. گوش-مغزی ِنادرِ بیماریِ تشخیص ''(به انگلیسی: Meniere)'' هدائه بیّه و وه بورده تهران، اما اونجه هم بائوتنه که اینتا مریضی معالجه‌ای ندانّه. ‌ماه بعد [[بریتانیا]]یِ عازم بیّه. اونجه هم ایرانی دکترون تشخصی ره تائید هاکردنه. اتا بریتانیایی دکترون جا وه ره باته که اینتا بیماری ره بنشنه تحت کنترل بَئیتن و لازم هسته که حداقل سه ماه [[لندن]] دله دَواشه. ولی وه قبول نکارده و [[ایران]] دله وردگرسته. اما تشدید وضع دَوَرانی وحشتناک سرگجه‌ئون جه منتهی بیّه، نهایتاً کیوس گوران [[تهران]] دله گوشِ جراحی ره رضایت هدائه و شه راست‌وَری گوش ره اینتی بیّه که کاملأ غول هاکرده تا نتیجتاً سرگجه‌ئون وه ره ول هاکنن. اتا سال نیّه که چپی گوش هم همین مریضی ره دچار بیّه و ونه سفر [[اروپا]] و حتا [[امریکا]] ره اتا کامل نتیجه نداشته. وه در حال خار بیّن بی‌یه که عصبی فشارون سَره، شه شنوایی ره کاملا از دست هدائه و غول بیّه.<ref name="CESME" />
 
این زمون بصورت نامرتب اتی مازرونِ محلی نشریات دله '''مازرونِ پیام'''، '''شمالِ نهضت''' و '''کایر''' و '''مستضعفونِ پیام''' و '''تاریخِ زنگ''' دسوری دله مقالاتی نویشته و اِتی گدر اشعاری ره این نشریات دله پخش کارده.<ref name="mazennume3" /> <ref name="mazennume2" /> آخرسری اسفند سال ۱۳۸۸ اتا دیگه کاست '''[[چل سال عاشقی]]''' نوم جا ره، توسط '''مهرآوای انتشارات''، پخش هاکرده. این بار سی‌دی دیسکون دله کیوس ِصدا جه شعرونشعرونِ کتابچه و فارسی ترجمه جاهم همراه بینه.<ref name="mazennume1" /> سال ۱۳۹۱ هم اتا آلبوم ره '''[[پس ته کویی؟]]''' عنوان جه بازار دله دَرهاکردهتَنِک هاکرده.<ref name="pa">{{وب منبع|لینک=http://www.mehrava.com/index.php?option=com_content&task=view&id=643&Itemid=77|عنوان=پس ته کویی منتشر بیی‌یه.|ناشر=مهرآوا|هارشائن تاریخ=۱۳ژوئیه ۲۰۱۱}}</ref>
 
=== کیوس گوران خانواده ===
کیوس گوران سال۱۳۳۹سال ۱۳۳۹ اتا شه رفیقون جا ایران و آمریکایآمریکایِ انجمن دله دله [[انگلیسی زوون|انگلیسی]] زوون مرور و مطالعه ره تن‌هداتَن‌هِدا و هفته‌ای ره به عنوانبعنوان مهمون وشون سرهسِره دله بموندسته، اون هفته دله اتا سیو چادری زنازِنا بموئهبِموئه اون سرهسِره دله که شه مردی داغمَردیِ بدیداغ‌بَدی بی‌یه و کیوس جه بخاسته بوره وشون سره دله و ونه وچون ره [[انگلیسی]] درس هاده. وه همینتی که اونان ره انگلیسی درس دائه، اون خانواده‌یخانواده‌یِ اتاکیجا وچون جاره عاشق اتا ونه کیجائون جا، بیّه که ''لیلا'' اسم داشته و ونجه بخاسته که همدیگههِدی جه [[ازدواج]] هاکنن. بهدِ رغموَر دِسوخانواده‌ئون خانواده‌یمخالفت مخالفتون،کاردنه ولی اینچنینی این دِتادِ نفر تاریخروز ۱۶اسفند ۱۳۴۲ دله ازدواج هاکردنه.<ref name="CESME" /> اسا این زادواجزادواجِ حاصل دِتا کیجا بیّه که اتایاِتایِ وشون [[اروپا|اروپای]] دله دره. <ref name="mazennume3" />
 
== آثار ==
کیوس گوران دِتا '''[[مازرونی]]''' و '''[[فارسی]]''' زوونون رهجه شعر گانه<ref name="dw" />؛ ولی دوسخِش ندانّهنِدانّه که ونه فارسی شعرون انتشار پیدا هاکنن.<ref name="mazennume2" /> ونه مازرونی شعرون تااسا سه‌تاچارتا آلبوم دله منتشر بَینهبَیینه. کیوس شعرون ویشترویشته غزل، قصیده، مثنوی، نیمایی و دِبیتی قالبون درون هستنه. وه شه معروف بیّن دلیل ره شه آثار ره تنوعِتنوع دونده که شعریشعرونِ سبک دله هدائهایجاد هاکرده. ونه اشعار خله دیگه شعرون تبری جا بانشاط‌تر هستنه چون وه تلاش هاکرده تا جای «شِکوه» و «ناله» بَدِل موزون و ترانه‌وار شعرون جه کار بزنه.<ref name="dw" />
 
=== انگیزه ===
[[مغول|مغولون]] حمله نئینَئی په، تبری زوون ِ[[مازرونی ادبیات|ادبیات]] خله پربارترپربارته بی‌یه و همینسه شعری قالبون زیادی جه استفاده بی‌یه و حتا گاهبعضی گادِر اتی شعرا اتا جدید سبک شه شعر وسّه درسدِرِس کاردنه. ولی با مغولون حمله جا [[تبرستون]] ره واتفاق دَکِته په، [[اسپهبدیه چله]] [[باوندیون]] نابودی،ِخانواده جه نابود بیّه و شعرا شعر باتِن انگیزه ره از دس هدانه و اغلب کتبی که کتابخنه‌ئونکتابخِنه‌ئون دله وجود داشته ره مغولون تشتَش بزونه و این ادبی پیشینه از بینرِقِد بورده. ونه بئیبَئی په تبرستون دله‌یی ''(=داخلی)'' جنگون شروع بینبیّن جا، مجالی شعر باتِن وسّه دنیبی‌یه،دَنیبی‌یه، البته این دوره هم زیبابعضی اشعاریخار ِشعرون ره [[قطب رویانی]] جهیا ویمبی،[[کیا کهافراسیاب اونچلاوی]] دوره‌ی شعرای نفرت ره جنگ جا ره نشونجه دنهویمبی. هم زمون [[صفویون]] دوره‌یدوره‌یِ جا دِبیتی بینبائوتِن تبری‌سرا شاعرون دله رواج بیته و شاعرونی [[امیر پازواری]] دسوری شروع شعر باتن این قالب دله هاکردنه و مثنوی هم [[طالب آملی]] دسوریو شروع[[سیتی شعرنسا باتنآملی]] رهواری اینآدِمون قالبدَس رهرواج هاکردنهپیدا هاکرده. ونهاین بئیدوره په هم تقلید جا امیر پازواری اشعار جا،جه تقلید هاکردِن باب بیّه و عده‌ای که '''امیری‌خون''' ره معروف هسنه، شروع اشعار باتن رهباتن، امیر قالب دلهدله، هاکردنه.
 
کیوس گوران امهاَمه دوره دله دِباره مازرونی شعرون ره اتا نوع طراوت و تنوع جا مواجه هاکرده. ونه اشعار دله خله سبکون هارشی‌یه وانّه.
کیوس گوران شه انگیزه خورخَوِر گاته:
{{نقل قول|من بمومه [[مازرونی]] شعر ره اون شکل دِ بیتی ِشکل جه دربی‌یاردمهدَربی‌یاردمه. اعتقاد داشتمه تبری شعر هم بتونده غزل یا قصیده بائه، مثنوی بائه، و دِ‌ بیتی هم بائه و اینکه شعرمازرونِ بگذشتقدیمی مازرونی شعر،شعرون، همون شه معروف دِبیتی‌ئون،دِبیتی‌ئون سَر نازِنه که فقط شِکوه بی‌یه و غالباً عاشقانهعاشقونه شکوهشکوه؛ یا عاشق و معشوق ظلمِظلم مطرح بی‌یه و یا ارباب و رعیترعیتِ ظلم. همیشه این دِتا بینه. بعد من بمومه و باتمه مثلاً آقا بییمبِئیم باریمباوّیم ئو چه گل بیّه، ولگوَلگِ چه زرد بیّه، چی بکانیم اون زمستون وسّه که گاز قطع وانه، چهچی بکانیم خان جا که هیچ‌گادر اون عاج خانی عاج جه جـِر نوانه. این دُم‌کلفتون که گانّه، شه دم ره کاجه کلفت هاکردنه! و من وشونوشون‌ها همه ره غزل و قصیده رهدله بَوردمهبَوِردمه که البته خمیناخِشی هم ابرو رهپیش بموئه و خلهاَمه اوقات تلخله جاهان تَل بیّه که چچی سهوسّه اینتی تل-تلی و گزندهکاندی و اتی تعبیر گانّه، «'''عجب تل طنزی'''» که امااِما گامبی، «'''عجب شیرین حقیقتی'ِحقیقتی''».<ref name="dw" />}}
 
=== کاستون ===
کیوس گوران تا اسا شه شعرون ره مازرونی زوون ره ۳مجموعهچارتا مجموعه دله منتشر هاکرده. این ۳مجموعهچارتا به ترتیبمجموعه نومونبترتیب «[[مازرون۱|مازرون۱]]»، «[[مازرون۲]]» و، «[[چل سال عاشقی]]» و «[[پس ته کویی؟]]» نوم جا پخش بینه. ونه اولین اثر مازرون نوم داشته و موجب بیّه تا کیوس وشونونه پشتوونهپـِشتی جا، شه دومین کاست ره مازرون۲ نوم جا منتشر هاکنه؛ ولی این مجموعه استقبال جا روبرو نیّه و انتخابی موسیقی و شعر باهم سازگار نَینه و تنظیون شعرون ره نخاردنه.<ref name="mazennume1" /> سومین آلبوم اشعار کیوس پسِسومین از وقفه‌ایآلبوم چن ساله تأخیر په بازار دله بمو و اینتا هم با استقبال مواجه بیّه.
 
چل سال عاشقی بر خلاف دِتا آلبوم اولش،اول، که توسطمازرون فرنگخنه مازرونِفرنگخنه پخش بَینه،کارده، مهرآوایِ انتشارات جه منتشر بیّه. مهرآوا مجموعهٔمجموعه‌یِ آثار ِهمراهی،همراهی، اتا کتابچه هم پخش هاکرده که شامل ترانه‌ئون و ترجمه‌ها ِمتن [[فارسی]] جهدِگاردسته‌ئون ِمتن وشون دله بینهدَیی‌یه.<ref name="mazennume1" /> کیوس آخرین آلبوم هم «پس ته کویی؟» هسته که آخرونآخرهایِ ِشهریورشهریور سال ۱۳۹۱ پخش بگردسته. پیش از اونکه اینتا آلبوم ره پخش هاکنن اتا کنسرت دله این محصول ره معرفی هاکردنه و ونه درآمد ره هدانه «ماهک» ره؛ره، که اتا خیریه بنیاد، مریض بَیی وچونِ وسّه هسته.<ref name="pa" />
کیوس گوران تا اسا شه شعرون ره مازرونی زوون ره ۳مجموعه دله منتشر هاکرده. این ۳مجموعه به ترتیب نومون «[[مازرون۱|مازرون۱]]»، «[[مازرون۲]]» و «[[چل سال عاشقی]]» جا پخش بینه. ونه اولین اثر مازرون نوم داشته و موجب بیّه تا کیوس وشون پشتوونه جا، شه دومین کاست ره مازرون۲ نوم جا منتشر هاکنه؛ ولی این مجموعه استقبال جا روبرو نیّه و انتخابی موسیقی و شعر باهم سازگار نَینه و تنظیون شعرون ره نخاردنه.<ref name="mazennume1" /> سومین آلبوم اشعار کیوس پس از وقفه‌ای چن ساله بازار دله بمو و اینتا هم با استقبال مواجه بیّه.
 
چل سال عاشقی بر خلاف دِتا آلبوم اولش، که توسط فرنگخنه مازرون پخش بَینه، مهرآوایِ انتشارات جه منتشر بیّه. مهرآوا مجموعهٔ آثار ِهمراهی، اتا کتابچه هم پخش هاکرده که شامل ترانه‌ئون و ترجمه‌ها ِمتن [[فارسی]] جه بینه.<ref name="mazennume1" /> کیوس آخرین آلبوم هم «پس ته کویی؟» هسته که آخرون ِشهریور سال ۱۳۹۱ پخش بگردسته. پیش از اونکه اینتا آلبوم ره پخش هاکنن اتا کنسرت دله این محصول ره معرفی هاکردنه و ونه درآمد ره هدانه «ماهک» ره؛ که اتا خیریه بنیاد، مریض بَیی وچونِ وسّه هسته.<ref name="pa" />
 
{|۷۵٪ class="wikitable" width=""
!آلبوم
!شعر
!ویژگیون
!ویژگی‌ئون
!دله دَکِته ترانه
!ترانهٔ دله دکته
!زمون
!width="۸۰"|توضیحات
=== اشعار خصوصیات ===
[[پرونده:pas te kuyi?.jpg|thumb|left| پس ته کویی ِآلبوم ِجلد]]
گوران اشعاراشعارِ قالب برخلاف دیگه مازرنی شاعرون، خله متنوع و ادبی آرایه‌ئون جا پر هسته. وه [[غزل]]، [[قصیده]]، [[مثنوی]]، [[نیمایی]] و دِ‌ بیتی قالبون ره استفاده کانده. ونه اشعار دله که اکثرااکثراً طنز و تمثیلی واریتمثیل‌واری هستنه، بنشنهبَنشنه راحت خله مضامین ره پیداهاکردن،پیدا هاکردن، وه خله انتقادات ره هم همین شکل جه گانه.<ref name="dw" />
 
ونه اشعار دله کمتر فارسی دخیل واژه‌ئون جا استفاده وانه و اغلب تبری زوون دستورگرامر هم پایدار هسه. استعاره بَیتن گذشتگون زندگیِزندگی ابزارِابزار و وسایل جا یا مازندرونمازندرونِ طبیعت ،جا، بهاستعاره جامعهبَییت وانه به اسایی جامعه‌یِ اوضاع و حکومتی سیاستون موجبکه باعث وانه ونه قشنگشعرون بیّنخله وانهقشنگ بائِن. همینتی گورانگورانِ بنویشته‌ئون دله اغلب طنز چشبَدی‌یه خانّهوانه و تقریباتقریباً این طنز ره همه‌جا بنشنه پیدا هاکردن.<ref name="mazennume1" />
 
=== آثار نمونه ===
<div style="float: left; margin: 1em 1em 0 0; padding: 0.5em; background: #fffff4; border: 1px solid #ddddbb; width: 400px;">
'''[[زبون درازی|زوون درازی ِشعر]]''':<br />
 
وقتی خامبه حرف دل بزنم نیمه مجاز<br />
وختی که شونی زمر تا بییرم زوون ره گاز...<br />
</div>
 
اینتا اتا شعر انتقادی، کیوس گوران جه هسته که '''[[زوون درازی]]''' نوم داشته و آلبوم [[چل سال عاشقی]] ِآلبوم دله دَیی‌یه. این شعر بهکه علتخاسته گذرسانسور ازجه سانسور، کتابچهٔبُگذره، چل سال عاشقی کتابچه دله با اسم «حرف دل» عنوانِعنوان بیّهجه دَیّه و بر خلاف دیگردیگه اشعار ترجمهفارسی نیّهدَگِردِست نداشته. زوون درازی انتقادی بهاشعار سانسور هاکردن اشعار و ترانه‌هاجه ایران دله هسته.<ref name="mazennume1" />
 
== جوایز ==
تا اسا خله مراسم دله کیوس گوران جه تجلیل بیّه که اتیبعضی وشون دله جه عبارت هسنه:
 
* برگزیده تبرستون صداوسیمای اولین همایش مازرون مشاهیر انتخاب دله
 
{{کیوس گوران}}
 
{{ترتیب:گوران، کیوس}}
 
[[رده:کیوس گوران|*]]
[[رده:مازرون شاعرون|گوران، کیوس]]
[[رده:سوادکوه گت مردمون|گوران، کیوس]]
[[رج:زننه آدمون|گوران، کیوس]]
 
[[رج:زننه آدمون]]
۲۱٬۳۸۹

ویرایش

ناوبری منو