پرش به محتوا

ا‌رکه ما: نسخه‌ئون ِفرق

صفحهٔ جدید: تبری سال ره نهمین ما هَسه و برابری کِنده فروردین ماه خورشیدی ره . ََ
(صفحهٔ جدید: تبری سال ره نهمین ما هَسه و برابری کِنده فروردین ماه خورشیدی ره . ََ)
(بدون تفاوت)
۳٬۵۴۶

ویرایش