کارور گپ:فیروز/1

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خله خش بموئی مازرونی ويکيپديا ره ، امیدوارمه همدیگر کایر هاکردن جا ، شه مقاله ئون ره 1000 جا ویشتر هاکنیم. ته خنابدون esmaeil

سلام ! از شما خله ممنومه. من هم مثل ته آرزو دارمه که امه ویکی ولگ ئون 1000 جا ویشتر بوون.

من این کار ره کمبه اما اته کم وقت گیرنه، ته جا خوامبه بوری اینجه تا امه الفبای جا آشنا بووی. شه نظر ره هم بائور مه ره. تا زمانی که اما الفبای سر توافق نکنیم نتومبی مازرونی عربی یا مارزونی لاتینی الفبای جا کار هاکنیم. چون چند جور بنویشتن بعدا امه وسه موشکل ایجاد کنده و مخاطبین ره هم سرگردون کنده. --Esmaeil ‏۱۳ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۰۳ (UTC)

من وه ره دچیمه gat e valg ونه اضافه ولگون ره پاک هاکردمه. وه هلا کامل نیه و ونه خط ونه ایستاندارد بووه.--Esmaeil ‏۱۳ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
من ته جا خله ممنون دار هسمه. اینتا ولگ ره خله خوار دچی. مازرون ته اینتا کار هیچ وخت یاد نکنه. اما ونه اسا کم کم سعی هکنیم که شه ویکی ره بهتر و قشنگ تر دچی نیم تا مازرونی زبون ئون بتونن ونه دله راحت تر شه مطلبی ره که خوانه پیدا هکنن.ای هم ته جا ممنومه.من اسا گمه که اما ونه تموم لاتین بنویشته ئون ره وسر اتا لاتینی دسته درست هکنیم و وشون هر gat e valg ره دسته ئون دله بلیم.تا امه ویکی مونظم تر بوو.فیروز

فیروز جان اگه خوانی لاتینی بنویسی امه الفبا جا ایستفاده هاکن، چون اگه الفبائون موتفاوت بوون، هم امه مخاطبون موشکل پیدا کننه، هم ونه یکسان هاکردن امه وخت ره گیرنه.--Esmaeil ‏۲۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

اونا درباره ونه بووم که مه اون زمون که اوناره نویشتمه ندونسمه که امه الفبا اینجوری هسه. باشه خله زود درست کمه. ضمن دله اما ون شه گت ولگ جا ویشتر برسیم. من خواسمه مازرونی ویکی خور ره بسازم ولی نتونسمه اگه توندی ونه زحمت ره بکش. من الگوئونی ره که گت ولگ دله دیه ره هم دچیمه من گمه که اما هر هفته اتا دانشگا ئو کیتاب ره ویکی دانشگا با ویکی کیتاب الگو دله موخاطبون ره بشناسونیم.من ویکی خور دله هم اتا خور بنویشتمه. البتر اگه ته مه نظر جا موخالفی تونی اوناره مثل سابق دچی نی ته تجیربه مه توم ویشتر ئو من ته حرف ره قبول دارمه.[[کاربر:فیروز|فیروز]

من قبلن وشون ره گیلکی ویکی واری بساتمه ونه کار ره دقیقا بلد نیمه. ته توندی گیلکی ویکی دله بوری و هارشی وشون چیتی کار کننه. اما دومبه خور ره نونه اینجه بنویسی ونه ویکی خور دله بنویسی. همینتی کیتاب و دانیشگا ره. وشون منظور کیتاب جا موعرفی فارسی و ... کیتابون نیه. بلکه بنویشتن کیتاب به تبری هسته.--Esmaeil ‏۲۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۱۵ (UTC)


خه‌ش به‌مونی[دچی‌ین]

تی جه ته‌شه‌کور که‌مبه، ئه‌تا روژ ره‌سه‌نه که ئه‌ما 1000 ولگ دار باویم --)_|_\\_\ ‏۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۲۵ (UTC)

راستی به‌رو ای‌جه ئه‌سمائیل ره په‌شت بابوش ئو وه‌نه وه‌سه رأی هاده --)_|_\\_\ ‏۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۲۸ (UTC)

latin alefbe[دچی‌ین]

berar, me ti gap re badime, eta nemune vese betundi buri ije re hareshi ke veshun 2ta tip bishtene --)_|_\\_\ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۲:۵۱ (UTC)

men oonce re badime ama ham mesl veshun vene she viki re incury hakenim u pish farz re farsy-areby xat belim.فیروز‏۲۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۲ (UTC)

ته هارشا بار بیه‌لدن واره[دچی‌ین]

هارشا ره نه خانه ئنگیلیکی ویکی جه بایری ئو ایجه بیه لی! وه‌نه، وه‌نه نوم ره اونجه جه بایری ئو ایجه آدرس هادی!، نه‌مونه تی ره بائورم ئیران ولگ هاسه ئو وه‌نه نه‌شون --)_|_\\_\ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)

نوم وه‌نه مازندرونی ده‌له درست بابوشه[دچی‌ین]

ئیران ره گانه‌نه ئیران! آلمان هم بونه آلمان! ولی فارسکی ده‌له england گانه انگلستان! Spain ره گانه اسپانیا، مازندرونی ده‌له وه‌نه بائوریم: ئه‌نگه‌لون (مازرون، گیلون واری)؛ ئه‌سپه‌نون (ئه‌سپانیج مردوم!)، ئافخانون (افخانستان)، ئارمه‌نون (ارمنیستان) --)_|_\\_\ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۱۶ (UTC)

Parthavaجان من خله ای وازه ئون ره ندومه ته بور ویکی واژه ره دچین تموم کشورون ئو منطقه ئون نوم ره به امه زبون بل تا من بتونم اون نوم ئون ره اونجه بیرم.ضمن دله من ئه سماعیل ره هم بوتمه تره هم گمه که شمه تجیربه مه توم ویشتر بورین ویکی خور ره دچی نین. اگه اما خوامی امه زبون حفظ بوو. ونه اتا خوار خوری سایت هم داریم. ضمن دله من ویکی دانشگا الگو با ویکی کیتاب الگو دله اتا دانشگا ئو اتا کیتاب ره موعرفی هکردمه ئو خوار بونه که هر هفته اما بتونیم شه گت ولگ ره به روز هکنیم.فیروز‏۲۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۲ (UTC)

الفبای گپ[دچی‌ین]

برار جان ، حرف ژ ، خله کم کاربورد هسته پس امه وقت ره خله نئیرنه. اما اگر ج ره c جا نشون هادیم نسبت به j موشکل تر هسته.--Esmaeil ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)

پیوند[دچی‌ین]

فیروز جان ته خنابدون ، ته مقاله ئون خله خار و خجیر هستنه . اگه وشون وسه پیوند هم بی اللی خله بیتتر بوننه . مثلا ایتالیکی مقاله ره که دری نویسنی همینتا موضوع ره فارسی یا اینگیلیسی دله پیدا هاکن ونه ویرایش رو کلیک هاکن . پایین مقاله آخرین مطلبی که دره پیوند به سایر زوونون هسته. وشون کوپی هاکن و شه مقاله جیر پیست هاکن. اینتی امه زوون اعتبار ویشتر بونه و دیگرون موتوجه بونه که اما اینتا مقاله سر کار هاکردمی و مثل بعضی ویکی ئون شه کوهون و خیابونون و پارکون ره ننویشتمی.--Esmaeil ‏۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)

مازرونی ویکی واژه سربئیتن جا حمایت هاکنین[دچی‌ین]

اگه خاننی مازرونی ویکی واژه سر بئیره بورین [۱] و Arguments in favour جیر اتا اینگیلیسی جومله که مازرونی ویکی واژه سربئیتن جا حمایت کنده بنویسین و امضا هاکنین.--Esmaeil ‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)

لطفا بور اینجه و اته چی به اینگیلیسی بنویس.--Esmaeil ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۳۹ (UTC)
اینتا ره که بائوتی ره من بلد نیمه . بیتتره که parthava جا بپرسی .--Esmaeil ‏۱۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۴۸ (UTC)

Colours of our DELiGhT[دچی‌ین]

اینتا ره وچون بساته‌نه، چه‌تی هاسه به‌رار؟


مه درخواست هدامه تی ایجه مدیر (کاره) باوی، بور ای جه قبول هاکن (بانویس اینگیلیکی ده‌له، مه گب جیر/به‌نه که خامبه باوه‌م) تا مه وه‌نه کار ره دست بایرم، گرچه رضا ممتنع هه‌دا ته ره ولی بتوندی سه‌رارم باوی!
لاتینی تیپ وه‌سه، همه چی جه پیش وه‌نه سیستم پیغوم ئون فارسی جه مازرونی باوه! اینتا وه‌سه وه‌نه بوری translation-wiki ده‌له !
راستی بشنوسمه احمدی نژاد شهر به‌موئه ؟ چی شی گاته وه مردی ؟ --)_|_\\_\ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)

جان فیروز، مه تی پیخوم سر درمه فکر که‌مبه، تی جواب ره ای چن روج ده‌مبه. مازرون ره بلاره --)_|_\\_\ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۷ (UTC)

invitation[دچی‌ین]

As an Administrator, you are allowed into #wikimedia-admin, the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators. Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from a channel operator to get in whenever you want. Please come to #wikimedia and ask for an invite.

Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting. It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via Special:Import.

Please remember to translate the interface at betawiki: only and to upload images preferably at commons:

Thank you

Best regards, --Spacebirdy ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۶ (UTC)

روزبدهاد[دچی‌ین]

ممنونم فیروز جان. خوجیر ایسسی؟ مونم نی می نظر اینه کی امه سرزمین واحدی ایسسیم ؤ وا همدیگره پوشت بیسیم. تو چی کؤنی؟ کؤره شی ایسسی؟--AminSanaei ‏۲۲ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۴۱ (UTC)

الؤن چی کار کؤنی؟ مو تیرماسینزه جشن مئن کی هفته پیش برگزار بوبؤ بو ایسأبؤم. لنگروده مئن برگزار بوبؤ بو. تی جا همته رفئقؤنه جا خالی. هنده تیرماسینزأ تبریک گونم.--AminSanaei ‏۲۵ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۱۲ (UTC)

پیروز بوئه فیروز![دچی‌ین]

به‌رار، اما اینتا سر اندی گب بازومی (مه ئو ئیسمائیل)، مه سر آخر اگه اینتا که ئسمائیل پیش شونه بوئه، وختی امی ویکی دله دو تیپی (لاتینی ئو ایران خطون) بایه شومه ونه لاتینی ره چیمه، وه ئوتوماتیک وآری وه ره ئه‌ره‌بی خط ره هم ده‌گه‌ره‌سه‌نه، یا اما وه‌نه ـِ ره ـه‌ـ وآری هاکه‌نیم یا وه‌نه داککه‌ل نه‌شون نادیم، مه فه‌وریه که بیامومه اینتا سر وخت یه‌لمه، رآستی به‌رار حزب شه هم داره‌مه فکر کومبه، ... اتا چیز دیگه خامبه ته جا بائورم که اینتا translatewiki که spacebirdy تی وه‌سه په‌یخوم هه‌دا ره بادیهی ؟ --)_|_\\_\ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۲:۴۴ (UTC)

الفبا[دچی‌ین]

دِما مه سر خله شلوغ هسته و اینجه نتومبه بیم . ته شه کار همینتا الفبائی که پیشنهاد هادائی جا پیش بئیر بعدا ونه رو بحث کمبی.--Esmaeil ‏۱۵ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)

ته هارشا خار بیه، ولی نابونه که اما شه سر خه‌د الفبا دریارمی که؟ مه خامبه اینتا ره بائورم که SH ئو CH ره وه‌نه امی زیوون ره فونیتیک ره باخونه! هامونتی که شه‌ما شه دوندی، اینتا ای بونه که Ŝ، Š ره هه‌مرا ئه‌تا نیه --)_|_\\_\ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۰۰ (UTC)

الفبا مه فکر ره خله مشغول هاکرده. برار من شه وبلاگ دله اتا الفبا پیشناهاد هدامه که ونه به کار بوردن خله آسون هسته و امه بنوویشتن سرعت ره بالا ورنه. مزیتی که دارنه اینتا هسته که ونه حرفون همه اینگلیسی الفبای دله دره. بعضی از حرفونی که ته پیشناهاد هدایی چندتا زوون دله دره اما وشون ره ونه چتی به کار بوریم. مثلا اگه خامبی کوردی الفبای جا استفاده هاکنیم Ĉ Ŝ ره ندارنه. امه بنویشتن خله سخت بونه. شه هارشا ره بائور--Esmaeil ‏۲۲ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۳۲ (UTC)

هارش من اتا پیشناهاد دارمه. اما تومبی کار ره سه قسمت هاکنیم. هر قسمت شه وسه الفبا و مودیر و گت ولگ جدا داره. من فارسی_عربی الفبای مسئول بوئم ته تبری_لاتینی و پارثوه هم تبری_عربی بخش مسئول بوئه.

اینتاالفبائی که پیشناهاد هدائی، ونه حرفون اتا زوون الفبای دله دره یا نا؟ اگه چندتا زوون الفبای دله دواشه ونه به کار بوردن موشکل هسته. اینتا الفبایی که من پیشناهاد هدامه خله آسون هسته و ونه حرفون همه اینگیلیسی الفبای دله درننه ته نظر وشون راجع چچی هسته؟

همینتا هاسه![دچی‌ین]

اره به‌را، همینتا ره خوجیرتر ئو خارتر که‌مبی ئو ایجه ئو همه جا وه‌ره کار ورمی! ، شه پیغوم که تموم بایه اینتا ره بازن Button sig.png --)_|_\\_\ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۱ (UTC)

Ay Deware kari![دچی‌ین]

berar, ti daste door, me badime ke shima bayti unta valguni ke veshune num vaari banvishtemi (munend: amir pazevari o emirat), deware eta valg va hakerdi!
eta dalili ke iti bune i hasse ke atta tip banvish nekambi o vene etta sistem she wiki dele belim ke unta valge num pali valgun re emaa re neshun haade --)_|_\\_\ ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)