کارور گپ:فیروز/3

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سایت گب[دچی‌ین]

ونه نوم و دومین ره هر چی بللی فرقی ندارنه. مهم اینه که ونه دله چه چی نویسنی.--Esmaeil ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۳۱ (UTC)

شائون نوم ره تاریخ جه بأییته‌ن[دچی‌ین]

به‌را نأدومبه دونه‌سه‌نی که فارسی درسی که‌تاپ درون هر زمون که فه‌ردوسی شانومه ره به‌شته‌نه هرچی مازرون دأیه ره بأییته‌نه؟ حتی فردوسی مازندرون اینتا مازرون هم نیه، های وشون بیت ئونی که وشونه ده‌له مازرون داشته‌نه ره که‌تاب ده‌له نیه‌شته‌نه! --)_|_\\_\ ‏۲۳ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۱۶ (UTC)

Translation Request[دچی‌ین]

Hi! Could you translate and add this article into your wonderful wikipedia? It's about a Chinese philosopher and is listed as one of the articles every Wikipedia should have. You can reach me here.

Here's a short version: "Confucius was a Chinese thinker and social philosopher, whose teachings and philosophy have deeply influenced Chinese, Korean, Japanese and Vietnamese thought and life. His philosophy emphasized personal and governmental morality, correctness of social relationships, justice and sincerity."

Thanks. With Kind Regards--Amaqqut ‏۷ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

تلمبار هاکن[دچی‌ین]

برار چتی هستی. من شه کار ره هاکردمه، اون گدر که بیمومه 40 تا ولگ داشته، وه ره هزار جا رد هاکردمه بیاردمه wikipedia اولین صفحه دله. 2500 تا edit انجام هدامه. اته کم مه گرفتاری هم زیاد بَی‌یه. دیگه جوونون نوبت هسته امه جا رد بهی یه. درسته که دیگه ننویسمبه اما همیشک اینجه ره سر زمبه. محک هم خار نویسنه.

من متوجه نئیمه ته مه نظر جا که گت ولگ دله بنویشتمه موافقی یا نا.

اگه توندی مه وسه تلمبار درس هاکن. اگه نتوندی کاری هاکنی که هارشائون ره پست دله نشون هده، قالب ره نخوامبه.

اونتا سایت هم خله خار بیه همونتا دستوری بوئه خاره.

در هر صورت ته دس درد نکنه ته خنابدون.--Esmaeil ‏۲۵ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

berar te site re zudter radembade , men vene dele nevisembe , age vene zaher xaar nayye , badan vere deres kembi.--Esmaeil ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۹:۳۶ (UTC)

vene pasvand re com ya ir biel . age xani xm belli hamoon blogfa bue ke bittere

age xambi banevisim vene baham banevisim

inta siti ke te geni atta nafere kar nie vene goroohi kar hakenim--Esmaeil ‏۲ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)

شابلون:مازرون شهرون[دچی‌ین]

اگه تونی وه ره سر و سامون هادین من دیگه ندومبه چیکار هکنم!!!!!! --محک ‏۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۲۵ (UTC)

چه وسه[دچی‌ین]

چه وسه ای تی هاکردی ؟

[۱] --)_|_\\_\ ‏۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۲۶ (UTC)

ای بونه اینتا که ئه‌ما أندی سه‌واد نه‌دارمی که نه‌تومبی بأخونیم ، یا دأککه‌ل شه پیه‌ر مار زیوون ره هه‌م نه‌تومی گب بأزه‌نیم، سورانی کوردی ره بأدیهی؟ هأمینتا بأمونه‌سه که وه‌شون ئه‌ما ره خأنده بأزه‌نه‌ن!!!
اینتا کاری که هاکه‌رده‌مه ای وه‌سه بیه که لاتینی سیسته‌م ره رادأکه‌نیم، که اینتی که شه‌ما گه‌نی نأئونه دیگه! چون وه‌نه قه‌واعه‌دی بوئه که لاتینی ئو عربی Convert بأوه‌ن ... مه سر دأره‌نه سوت کأشه‌نه که چأندی ئه‌ما بأدبأخته‌می روزنامه دأرون ره ئه‌شه‌نی ای‌تی نه‌ویسه‌نه مازِرون تِ را هِ دور تِ فِدا أندی بیسه‌واد ؟ --)_|_\\_\ ‏۸ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۰۳ (UTC)

Convertion System[دچی‌ین]

مه ره دأکه‌ته که چی شی گه‌نی، ئه‌سا مه أتا هاره‌شا دیگه شه سر دارمه، أتا خاری که امی زیوون داره‌نه ای هأسه که هه‌مه حرفؤن ـِ دارنه‌نه، هأمینتا سه چمر نه‌دار حرفون میون ـِ یه‌لـمی، ای‌تی اگه کسی بأنویسه شما وه‌نه لاتینی ش ئو م میون أتا ـِ یه‌لنه بونه Sema دومبه که خار نائونه، ولی هیچی جه به‌ته‌ره ... امه زیوون پیروز بو --)_|_\\_\ ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC)

ولی o u بأکه‌شیه u ره چی شی که‌مبی؟ --)_|_\\_\ ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)
من اتا راه حل دارمبه. اینتا گت ولگ دله همینتی که اسا درمی نویسمبی خاره.

اتا گت ولگ دیگه ونه بساجیم که ونه دله اونتا رسم الخطی که parthava گنه ره کار بزنیم.

اینتی اگه اونتا رسم الخط جا استقبال بهی یه کم کم وره بتومبی جایگزین هاکنیم.

بیتتره که اسا همه گزینه ئون ره فارسی هاکنیم. هر گدر که امه ویکی رونق بهیته وشون ره دباره دگاردن هاکنیم. همون کاری که گیلکی ویکی دله انجام هدانه.

رسم الخط جدید: بیتتره که اول کسره ـه/ه جا دکفه . فعلا فتحه ره ــَـ جا نمایش هادیم . بعدا فتحه وسه اتا خار جایگزین پیدا کمبی. چون أ اصلا جالب نیه.

مشکل اینتا هسته که این جور مسائل دیر جا کفنه. اگه کوردون ویننی وشون 80 ساله درنه مبارزه کننه. اما چی؟ parthava دل خانه که همه چه اتا شو درس بووه. دکل بتومبی شه ره کوردون جا مقایسه هاکنیم. اما خله هنر داریم شه زوون حفظ هاکنیم که فقط پیرمردون و پیر زنون زوون نووه که چند دیگه از بین بوره .--Esmaeil ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)


--Esmaeil ‏۱۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۳۸ (UTC)

محک شابلون بساتن[دچی‌ین]

مه به بساتن اینان شابلونا علاقه دارمه ئو همینتی مه هارشا اینه که اتّا شابلون تونده چیزی ره بنویسه که شاید ته بخاطر بدونستن اون چیز بایستی کل ولگون ره موطالعه هکنی اِما تومبی با بیشتن شابلونای ویشته مردمون ره تحریک هکنیم که ویشته مازرون ئو ونه تاریخ جه بخوندن. درضمن بیشتن هارشا چپ ئو راست مه وسّه خله فرق نکانده ئو مه هارشا جه بهتره با چپ ئو راست بیشتن هارشائون تنوع داریم با این حال فرمونبرمی. --محک ‏۱۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC)

کومک خامبه!!![دچی‌ین]

اِما مدرسه دله اتـّا درس دارمس به ایسم موطالعه ئو تحقیق ونه آخر سال اتـّا کیتاب تحویل اینتا موعلّم هادیم اِسا مه اینتا موضوع ره اینتیخاب هکردمه مازرون تاریخ خواستمه مه ره کومک هکنی تا وه ره بهته تحویل هادم همینتا سر اگه توندی مه وسّه چنتا خار ِسایت اینتا موضوع جا برسن. ته فِدا --محک ‏۱۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)

موتحده عربی ایمارات[دچی‌ین]

مازرون ده‌له، موتحد چی شی بونه ؟ مه که خامبه بوره‌مه دأر یاره‌نه‌مه وه ره !
راستی اینتا o-w-v-u یا ou (بیله‌ند وو) ره چه‌تی بأنویسیم؟ --)_|_\\_\ ‏۲۰ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۰۹ (UTC)

شابلون:اسایی دکته ئون[دچی‌ین]

ای خورون که یه‌لنی ایجه، خائه‌ش که‌مبه نیه‌ل، ته شه دوندی ممله‌کت چه‌تی هأسه، یه‌ وأخت بأدیهی ئه‌ما ره فیـ-ـلتر هاکه‌رده‌نه، تازه امه دردسر شه‌رو بونه! وه‌ل هاکون وه‌شون ره
نأدومبه بأدیهی مازندنومه ره یا نا؟ قبل انتخابات دیگه تنها چیزی که أمأدی نه‌جاد ره نأئوته‌نه ناسه‌زا بیه، ولی بعدش همه ره بأئیته‌نه، ئو ئه‌سا دأره‌نه پاچه... که‌نه --)_|_\\_\ ‏۲۳ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)

لاتین یا فارسی گپ اینتا سره؟؟؟؟؟؟...[دچی‌ین]

مه هارشا اینتا ئه که ویشتر مازرونی زوونا که ئیران دله درنه همشون هم ئیران مدرسه دله درس بخوندسنه ئو فارسی ره 100% بلد هستنه ئو وه ره شه ماری زوون دونّه همینتا سر فارسی خط جه نویسنّه ئو خوندنّه خله شون هم اصلأ لاتین خط ره بلد نینه!! اِما شه هم بعضی اوقات لاتین بخوندستن جه موشکل دارمی. همینتا سر مه هارشا اینتا ئه که ویشته شه وخت ره فارسی خط رو بیلیم من که تا اِسا فقط اتّا لاتین بنویشته ، بنویشمه اونتا ره هم هرچی هکردمه نتونستمه بخوندم. مه قبلأ اتا آزمایش هکرد بیمه: چن نفر ره هر 2 مودل بنویشته ره نشون هدامه بفهمستمه که هر 2تا بخوندستن سخت هسته ئو خواننده موشکل پیدا کانده ولی فارسی خط اتّا کم آسون ته هسته چون مردمون ونه جه عادت هکردنه صوی تا شو ون جه سر ئو کار دارنه. ولی با این حال بهته هسته اونانی که بیرون کیشور درنه وسته اینان لاتین بنویشته ئون ره هم ایدامه هادیم ئو وه ره ریشه کن نکنیم...

اگه هارشای دیگه ای داشته مونظر هسمه. ته فیدا:--محک ‏۲۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)

چنتا مشکل[دچی‌ین]

مه‌وسّه چنتا موضوع پیش بموئه که خاسمه ته جه در میون بیـِلم:

  • اتّا موضوع اینتائه که چون مازرونی دله چنتا کلمه ات‌جور بنویشته بونه ئو مردمون بخوندسّن زمون گیر کفنّه.

میثل: بیّـِه=شد ، بیـه=بود مه‌هارشا اینکه اینان کلمه ئون ره همون تی که گِمبی بنویسیم ئو وِنه ـَـِـُـّ ره بیلیم.

  • بعضی کلمه ئون هم خواننده وسّه سخته که بخوده همینتا سر بهتره کلمه ئون سخت پَلی اتـّا از اینان « » دله ونه هم مئنی ره بیلیم.

همینتی ات کم فارسی جه ویشته ایستیفاده هکنیم.

  • مسئله بعدی اینتائه که اَمه ولگون هیچ کاجه مطرح نیه ئو به جز تک و توکـّی که خنده یا الّافی وسّه انـّه اینجه هیچ طرفداری ندارمی پس بایستی سعی هکنیم چندین سایت مئروف دله که زوونای زیادی ره مشمول وانّه مازرونی ولگ بسازیم ئو مردمون ره جذب وشون هکنیم.

اینان مه هارشائون بیه شه‌مه هارشائون چچیه؟؟؟؟؟؟؟ --محک ‏۱ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۲۹ (UTC)

هارشای مازرون تاریخ[دچی‌ین]

مه هارشا اینه که چنتا هارشائون از مازرونی سلسله ئون تهیه هکنیم ئو اینجه بیلیم. چون اتا هارشا تونده اتا کیتاب کار ره هکنه. میثال وه علویان تبرستون نخشه که وشون موقعیت ره خله خار نشون هدائه.

اگه اتّّا منبع داریم که قدیمی سلسله‌ئون سامون کاجه تا کاجه بی‌یه تونسمی شه اتا نخشه درست هکنیم مه ونه برنامه ره بیتمه(برنامه نخشه‌کـَشی).

شِما چنتا خار منبع نشناسنّی؟؟؟

--محک ‏۱۱ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۴۹ (UTC) --محک ‏۱۵ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)

Ata khaar ameli rika[دچی‌ین]

Siamax @ en.wp betunde ie kar re hakene--)_|_\\_\ ‏۱۴ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۵۶ (UTC)

پروژه تاریخی جائون مازرون[دچی‌ین]

مه خامبه با استفاده از لیست تاریخی جائون مازرون اتا پروژه با همینتا ایسم ره شروء هکنم لوطفأ مه‌ره کومک هکنین. --محک ‏۱۷ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)

نأکه‌فته مه ره ![دچی‌ین]

وه‌نه چی شی ره ته دوس داره‌نی ؟ دو روزه که دأره‌مه وه ره ویمه، مه ره که هالی نأیه! سیاسی یا بختیاریون آمریکا ده‌له ؟ --)_|_\\_\ ‏۳ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۱۶:۴۲ (UTC)

أتا زأمبی ئه‌سا[دچی‌ین]

نه‌وه‌نه که جار بأزه‌نه‌می که ئه‌ما مازرونی هأسه‌می ! مه أتا جا بأدیمه که أتا آمریکایی زیوون ئه‌شناس که داشته مازرونی سر کار که‌رده، أتا مازرونی آمریکا ده‌له بأدیهه ئو هه‌ی وه ره گه‌ته شیمه زیوون اینتی هأسه ئو ای خاری ئون ره دارنه ئو خأله خار هأسه ئو .... فه‌کر که‌ندی اونتا مازرونی وه ره چی شی بأئوته ؟ .
.
.
"زیوون چیشیه ته گانی ! وه أتا Dialect ئه ... ئه‌سا وه‌نه که‌لاس خأله بورده بالا --)_|_\\_\ ‏۱۰ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۳۳ (UTC)

What the ...[دچی‌ین]

اینتا چیشیه ؟

مه سر که جالب بیه.--فیروز ‏۱۰ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۴۱ (UTC)

قهوه‎خنه[دچی‌ین]

وه ره بدی ته هارشا چچیه: پرچم

شابلون:اسایی دکته ئون[دچی‌ین]

مه وه‌سه که اینتا خوری سورس بأیه! هر روز وه ره ئه‌شه‌مبه! ته دست دور چندی سیاسی نه‌ویسه‌نی! مازندنومه سایت درون بأدیمه که خله وه ره بأدینه! (وه‌نه لینک کنتور جه هالی بأیه مه ره) --)_|_\\_\ ‏۱ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)

چندی خوجیر هأسه أمروج که ته ره هآی ده‌واره ویمبه! --)_|_\\_\ ‏۸ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۸ (UTC)،


مه وسه اتا email بزن، سایت خوری چی کار هاکردی--Esmaeil ‏۸ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۱۸ (UTC)

تبری تقویم[دچی‌ین]

بهته نی‌یه هر روز ره شه ماه دله بی‌یلیم. اینتی که همه روزون ِرج دله دواشِن پیدا هکردنش سخت وانه. مثلأ: روزای ماه تیرما ره بی‌یل اینجه. --

محک

‏۲۱ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۳۹ (UTC)

نتومبه[دچی‌ین]

مه خله سعی هاکردمه حداقل اتا ولگ ره بگاردنم ولی تموم ولگون مه وسه دوسته بییه مه نتونسمه وشون ره دَچینم. چتی وشون ره بگاردنم؟؟؟

--

محک

‏۹ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۲۱ (UTC)

ده‌گاره‌‎سه‌ن[دچی‌ین]

مه گه‌مبه که ده‌گاردن وه‌سه، وه‌نه اول وه‌شونی که دس نأخوردونه ره درس هاکه‌نیم ئو بعد بیه‌ییم وه‌شونی که قبول نارمی ره دس بأزه‌نیم، یا اگه اتا جا مه خله بد بنویشته‌مه وه ره به‌توندی ده‌ره‌س هاکه‌نی --)_|_\\_\ ‏۱۳ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)

نا، اگه فارسی واری اینجه بأنویسیم، ویندی که ئه‌نه اینجه فارسی نه‌ویسه‌نه!! وه‌نه اتا دیم و قیافه دیگه داشته بوئه که بأئوریم أتا ویکی دیگه، دأککه‌ل دوندی روزی چندی آدم ئه‌نه اینجه گوگل جه ؟ هیچی نأبوه 70-80 تا ره بونه که فخت گوگل جه ئه‌نه اینجه؛ ویشتر هم شیمه بأنویشته مقاله‌ئون ره ئه‌شه‌نه، صفایی فراهانی ئو ... --)_|_\\_\ ‏۱۵ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۱۶ (UTC)

آمار[دچی‌ین]

مه آمار ته دس برسیمه، بخونه‌سی وه ره ؟ اینتا ره بأوین وه‌نه پاسبونی هادیم ئو نیه‌لیم هرکی به‌مو الکی شه جه دریاره‌نه ئو اتا بیخه‌دی کتاب نوم ره بنویسه که دکلل دأنیه ره بیه‌له اونجه، اینتا ره هم هارش --)_|_\\_\ ‏۱۶ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۱۵ (UTC)

Gratitude[دچی‌ین]

GNU-FDL-icône-Transparente.PNG
با سپاس از کوششی که برای ترجمه به خرج دادید. عمیقا از شما قدردانی می کنم.
زبان فارسی زبانی بسیار منحصر بفرد است.
موفق و پیروز باشید.
(If you want your favorite articles to be translated into the Chinese language, then I would certainly be glad to help you.)
--Jose77 ‏۲۳ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)

سرخ بنویشته[دچی‌ین]

چچی وسّه پانویس سِرخ وانه؟ هرتی هکردمه وه ره سیو هکنم نیّه. اتا زور بزن هارش توندی وه ره دِرِس هکنی....

درباره لینکای میون ویکی هم از اینکه کومک هکردی و فارسی ولگون ره به اینجه پیوند هدایی خله خله تشکّر کامبه. ته گـَگََ: --محک ‏۲۲ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۱۱ (UTC)

راستی پانویس ره نتونستمه درست هاکنم.... ته دست دور وه ره بی‌زحمت سامون هاده.
راستی بدی؟؟؟؟؟؟؟؟ ویکی تلمبار ره هم فیلتر هاکردنه.....ویکی تلمبار --محک ‏۲۴ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)
شه سعی ره هاکردمه وه ره خار بسازم ولی باز نتونستمه ونه سر ره آبی هکنم....ته شرمنده:محک

محک سه‌راره‌می[دچی‌ین]

فیروز جان به‌را، اینجه نه‌نی؟ --)_|_\\_\ ‏۱۴ جـون ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۰۲ (UTC)

ترجمه[دچی‌ین]

وقتی ترنسلیت دله ات چی ره ترجمه هاکنم. ای جملا ترجمه بیی شه اینجه کار کفنه؟ یا این که ونه خادم اینان ره ویکیپیدیا دله اجراء هکنم؟ --محک ‏۳۰ جـون ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۵۷ (UTC)

بعضی از وقتا ترنسلیت دله بنویشتوئه: !!FUZZY!!
اینتا چچیه؟ پبیغومایی که فوزی دارنه ره دچی‌نم یا همینتی دوائن؟
--محک ‏۴ جـولای ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۱۶ (UTC)

سایت[دچی‌ین]

ته سر ایمیل بزومه، زودتر جواب هاده/ اسماعیل

Assalaamu 'alaykum . . .[دچی‌ین]

Could you help us brother??? Please see: m:Requests for comment/ace.wikipedia and Prophet Muhammad images. Thank you. Jazaakallaah. -- Si Gam Acèh ‏۱۸ جـولای ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۱۵ (UTC)


Expanding request[دچی‌ین]

Hello, I would love you to expand the page, (Selena), so it can be either a "good article" or a "featured article" on this wiki. For more information about the page visit, en:Selena, so you can have an idea or thoughts about expanding this article. Please respond to me on my talk page located here (en:User talk:AJona1992). Thank you AJona1992 ‏۱۹ جـولای ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۴۶ (UTC)

ترجمه[دچی‌ین]

سلام، متاسفانه در ضمینه‌ای که گفتید ناتوانم. اگر در مسائل دیگری نیاز به همکاری من دارید، با کمال میل در خدمتم. ارادت. Ebraminio ‏۲ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۱۵ (UTC)

الفبای سه[دچی‌ین]

برار شما خاننی لاتینی پیش فرض بوئه؟ یا عربی؟ ضمن دله اتا بار آذربایجانی ویکی ره هارشین. اگه خامی الفبا ره اصلاح هکنیم ونه نو ولگ بشتن ره دس بیریم و خله زود اینتا کار ره انجام هدیم.(فیروز) اگه همه توافق هاکنن، بیتتره که پیش فرض لاتین بوئه، یعنی همه پیغومون و گت ولگ و تمام ولگونی که درننه لاتینی بازنویسی بووه. البته همونتی که ته بائوتی بتومبی آذربایجانی ویکی جه استفاده هاکنیم. برای اینکه مخاطب ره از دست ندیم و وه کم کم اینتا الفبای جا آشنا بووه و وه ره یاد بئیره؛ هر مقاله ای بنویشتمی ونه جر فارسی الفبای جا (همونتایی که محک پیشنهاد هدا که هر جا لازمه ــَــِــُـــّـ ره بلیم) همون مقاله ره بنویسیم. یعنی هر مقاله دتا قسمت داره. اتا لاتینی که اصل هسته. اتا دیکه هم فارسی الفبا بنویش هسته که مخاطب از دست نشوئه. همون کاری که قبلا آذری ویکی دله کردنه.Esmaeil ‏۱۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۴۱ (UTC)