گت صفحه

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
(گت ولگ جه بموئه)
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مازرونی ویکی‌پدیا ره خِش ‌بیمونی

اتّا آزاد دانش‌نومه‌ که هر کس بتونده وه ره دَچینه یا ونه دله بَـنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه ما ۱۵۱۷ تبری (Apr 2006) درس بیّه و تا اِسا ۱۱٬۶۵۳ تا بَنویشته مازرونی زوون جه دانّه

خار بَنویشته

تبرستون ِعلویون سامون؛ نقشه دله

حسن بن زید وه ره داعی اول و گت ِداعی (عربی جه: داعی کبیر) گاتنه اتا حسنی سید بی‌یه که تبرستون علویون حکومت ره ۲۵۰ هجری بساته. وه چنتا جنگ سره بتونسته طاهریون ره تبرستون جه دَرهاکنه، و اَی عباسیون و صفاریون جه هم بجنگسته.

این جنگون دله، حسن بن زید سه بار تبرستون دله جه فرار هاکرده، اولین‌بار سال ۲۵۱ سلیمون ِطاهری حمله په، أی دور دوم ۲۵۵ سال وه ره مفلح، عباسی سردار درهاکرده و آخرین‌بار هم سال ۲۶۰ بی‌یه که یعقوب لیث صفاری وه ره مزراب بییشت‌بی‌یه. داعی هربار شی‌یه دیلمِ کوه‌ئون دله و بعد دِباره حمله کارده و تبرستون ره گیته.

وه بتونسته تبرستون قلمروو ره هم گت‌ته هاکنه. گرگان ره سال ۲۵۳ فتح هاکرده. این شهر چن‌بار دَ‌س‌به‌دَس بیّه و آخرسری داعی وه ره هدائه شه خورد ِبرار دَس. حسن بن زید جنوبی البرز ره هم حمله هاکرده و ری، قزوین، زنگان، و قومس ره بییته.


Symbol support vote.svg دمباله Symbol star2.svg خاربنویشته‌ئون

هفتگی عکس

USMC-09611.jpg

مارتین لوتر کینگ جونیور (بزائه ۱۵ ژانویه ۱۹۲۹ - بمرده ۴ آوریل ۱۹۶۸) سیوپوستون ِرهبر، مدنی حقوق ِجنبش وسّه، بی‌یه که متحده ایالات آمریکا دله فعالیت کارده.

گت رجون

اَمروز واری روز

امروز: جومه، ۱۸ آوریل ۲۰۱۴ میلادی برابر ۲۴ ارکه ما ۱۵۲۵ تبری هسته.

Gamal Nasser.jpg

امروز: جهونی روز میراث فرهنگی و زیمبابوه ِاستقلال روز

روز قبل: ۱۷ آوریل – روز بعد: ۱۹ آوریل


خورون

Flag of Western Kurdistan.gif


Support cluster.svg اسایی دکته‌ئون (خورون تلمبار)

باقی برنومه‌ئون

HSCommons.svg عکس و فیلم
ویکی‌تلمبار
Wikidata-HS-icon.svg میون‌ویکیون
ویکی‌دیتا
HSWtionary.svg واژه‌نومه‌
ویکی‌واژه
HSWQuote.svg گت ِمردمون ِبائوته‌ئون
ویکی‌بائوته
HSWBooks.svg کتابخِنه
ویکی‌کتاب
HSWSource.svg انگلیسی کتابون
ویکی‌ونگِ‌وا
HSWSpecies.svg جونورون خَوری
ویکی‌زیست
HSWVersity.svg دانشگاهی چیون
ویکی‌دانشگاه
HSWNews.svg ترنه خَورون
ویکی‌خَوِر
Wikivoyage-logo-circle.svg سفر ِرانما
ویکی‌سفر
HSWikimedia.svg گت ویکی
متاویکی
HSMediaWiki.svg ویکیِ هماهنگی
مدیاویکی

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون