خطای سطح دسترسی

کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن

ته اجازهٔ بارگذاری این پرونده ره به دلیل رو به رو ندانی:

عملی که بخاستنی منحصر به کارورون این گروه هسته: مدیرون.