تازه دگاردنی‌ئون

Page contents not supported in other languages.

ویکی ِتازه‌ترین تغییرات و دگاردنی‌ئون ره، اینتا صفحه دله دمبال هاکنین.

تازه دگاردنی‌ئون ِگزینه‌ئون نـِشون هـِدائن ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ پایانی دَچی‌‌یه، ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر دله
ثبت‌نوم هاکرده کارورون پنهون هاکن | ناشناس ِکارورون پنهون هاکن | مه دچی‌یه‌ئون پنهون هاکن | ربوت‌ئون سِراق هاده | پچیک دچی‌یه‌ئون پنهون هاکن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | سِراق هاده ویکی‌دیتا
نِمایش تازه‌دگاردسته‌ئون با شروع از ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۴ ‏۱۷:۱۶
 
اختصاری کلماتِ معنی:
د
ویکی‌دیتا دچی‌یه
نو
اینتا ویرایش اته نو صفحه ایجاد هاکرده (تازه بساته صفحه‌ئون ره هم هارشین)
جز
اینتا ویرایش خله جزئی بیه
ربات
اینتا ویرایش‌ره اته ربات انجام هدائه
(±۱۲۳)
صفحه‌ی ِقایده انده بایت تغییر هاکرده
صفحه موقتاً پیگیری‌شده

‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۴

‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۴