گت صفحه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی!
اینجه اتّا آزادِ دانش‌نومه‌ هسته که هر کی تونده وه ره دَچینه یا وِنه دِله بَنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه مای ِ ۱۵۱۷ تبری (Apr. 2006) بساته بَیّه و اسا ۱۸٬۰۵۲ تا بَنویشته مازرونی زوون (گِلِکی/تبری) جه دانّه

هفتگی بنویشته

دولت-ملت یا ملی دولِت اتی سیاسی واحد هسته که ونه دله ملت و دولت هِئی جا دَوِست هستنه. اتا دولت-ملت درون اینتی هسته که اتا حکومت شه ره شهروندون ِنماینده دونده و ونه شهروندون هم شه خِد ره اتا ملت وینّه. این سیاسی سیستم وستفالی صلح په باب بیّه و دِ تا اصل دارنه. اولین اصل دولت‌ها ره حق دنه که شه سامون دله هرتی خانّه حکومت هاکنن و خارجیون وشونِ مملکت ره دله نکفن و این اصل وستفالی ِپیمون‌نومه دله بنویشت بیّه. دومین اصل ملی حاکمیت جه إنه، که اتی اخلاقی-فلسفی نظر هسته و گنه مردمون ونه شه حکومتِ صاحاب بوئن. اینتی حکومتِ مشروعیت هم ملتِ بخاستی جه بئیته وونه. این مشروعیت داشتن باعث نوونه که دولت-ملتون همیشک دموکراسی په بورن و خله اقتدارگرا حکومتون هم درنه که دولت-ملت هستنه.

موقعی که کشورون دولت-ملت بیّن په بوردنه تاسا، جنگ هم ویشته بیّه. اتا مطالعه سِراق دنه که سه جور جنگ مدرن ِدوره گدر ویشته اتفاق کفنه: اول، استقلال جنگ که اتا ملت خانه خارجی حاکمون ره در-هاکنه. مثلاً الجزایر ِانقلاب واری یا کوزوو ِمسئله که هنتا دمباله دارنه. دوم، دولت-ملتِ دله‌یی جنگ که کشورِ درون اتا قومی-ناسیونالیستی رِمبِش پیدا وونه و خانه دولت جه سیوا بوو ولی مرکزی دولت نی‌یلنه. جنوبی سودان یا ترکیه‌ی کوردها دسوری. سوم، دِ تا کشور ِجنگ که شه هم‌ملیت مردمون ِپشتی وسّه، همسایه‌ی سامون ره حمله کننه و اینتی دِتا دولت-ملت هم تونّه جنگ دکفن. یونان و ترکیه جنگ واری.

اروپا و آمریکایِ جدیدِ دولت‌ملتون اتا ناسیونالیستی جنبش یا میّنِ ایدئولوجی په بساته نئینه. زمونی اینتی کشورون روش دکتنه که قدیمی سلطنتون ِدوره در سَربی‌یه و وشون ِسیاسی مشروعیت از بین بورد بی‌یه. همین گدر روشن‌گری دوره هم بی‌یه و فیلسوف‌ها و دانشمندونِ سیاسی اَرمون، مردمِ گوش رسی‌یه و آمریکای انقلاب هم علیه بریتانیایِ استعمار پیروز بیّه و اتا دموکراسی حکومت آمریکای متحده ایالات دله کارسر بمو. تاریخ‌دون‌ها اختلاف دارنه که بنشنه آمریکایِ انقلاب ره اتا دولت‌ملت دونستن یا نا؟ چون اولین حکومت‌هایی که اونجه بساتنه، ویشته اتا پیمون ره مونستنه که سیزده‌تا شهر ره متحد کرده و هنتا وشون ره اتا واحدِ ملت نکرد بی‌یه…
دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


اتا نقشه که پطر کبیر بهیته مناطق ره سِراق دِنه و مازرون، گرگان و گیلون ره هم روسیه خاک دله نشون دِنه. این نقشه ره سال ۱۹۱۱ اتا آمریکایی استاد، ویلیام رابرت شپرد، بکشی‌یه.

امروز واری روز

امروز شنبه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی برابر ۲ هَره ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

امروز: شرقی ارتودکس ِاولین روز جدید ِسال وسّه.

روز بعد: ۲۴ سپتامبر – روز قبل ۲۲ سپتامبر

خـَوِرون

زارع


معرفی

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. راهنمایی صفحات درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله کایری هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

اینجه ویکی‌پدیایِ مازرونی زوونِ نسخه هسته. مازرونی ویکی‌پدیایِ آمار اینتی‌چی‌ئه:
۱۸٬۰۵۲
مقاله
۳۹
فعالِ کارور

گت رَجون

پایه‌یی علوم

بیولوژی • جوغرافی • اِساره‌شناسی • زمین‌شناسی • فیزیک • شیمی • ریاضی

کاربردی علوم

اقتصاد • کامپیوتر • تکنولوژی • کارون • صنعت • سازمان

انسانی علوم

اجتماعی • تاریخ • ادبیات • دین • زوون‌شناسی • سیاسِت • فلسفه • جنسی مسائل • روان‌شناسی

فرهنگ و هنر

معروف ِآدِمون • هنر • فرهنگ • فیلم • موسیقی • رسانه‌ئون • ورزش


کایری

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ دله بئین.

اگر خانّی که اتا نو مقاله بساجین، اول ونه چرخه‌تو هاکنین و بگردین که این موضوع مازرونی ویکی دله دره یا نا. اگه دنی‌بی‌یه، این کادر دله مقاله عنوان ره بنویسین و «بساتن» پولِک ره بزنین تا مقاله‌بساتنِ کادر دیار بوو و ونه درون شه دلوس متن ره بنویسین و آخر وه ره ثبت هاکنین:


یاد نکنین که نو مقالات ونه جادکت و سرشناس موضوع خَوِری بوئن، منبع دارن و بی‌طرفانه بنویشته بئی‌بون. مقالاتی که این شرایط ره ندارن، احتمالاً حذف وونّه.

ویکی‌پدیا دله هر تغییری که دچی بوو، فوری دیگرون وسّه نمایش هدا وونه، پس همه شمه نو بساته مقاله ره تونّه هارشن. هر چیزی که ثبت هاکنین، عمومی و همگونی اینترنت دله تنک وونه و دیگر ونه سر مالکیتِ حق ندارنی. ویکی‌پدیایِ مطالبِ اعتبار ره هچکی ضامن نی‌یه و هرکس ات‌چی ونه دله یلنه، شه مسئول هسته. ولی نگران نوّین، هچکی نتونده ویکی‌پدیا ره رِقِد بده و اگه نخش تغییرات هادین و اشتباهی هاکنین، وه ره فقط چنتا کلیک جه بنشنه وَردِگاردنی‌ین.

ویکی‌مدیایِ باقیِ سایتون

Meta-Wiki گت‌ویکی – ویکی‌های هماهنگی Commons ویکی‌تلمبار – عکس و فیلم Wîkîdane ویکی‌دیتا – طبقه‌بندی دیتا
ویکی‌واژه ویکی‌واژه – لغتنومه ویکی‌کتاب ویکی‌کتاب – کتابخنه ویکی‌قالزم ویکی‌قالزم – آزاد بنویشته‌ئون
ویکی‌زیست ویکی‌زیست – جاندارون ویکی‌خور ویکی‌خور – اخبار ویکی‌بائوته ویکی‌بائوته – نقل‌قول‌ها
Wikivoyage ویکی‌سفر – سفرنومه‌ئون ویکی‌دانشگاه ویکی‌دانشگاه – جزوه‌ئون MediaWiki مدیاویکی – نرم‌افزاری بنه

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون

  • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

English (انگلیسی)Nederlands (هلندی)Svenska (سوئدی)Deutsch (آلمانی)Français (فرانسوی)Italiano (ایتالیایی)Русский (روسی)Español (ایسپانیولی)Polski (لهستونی) العربية (عربی)

  • ۴۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

日本語 (جاپونی)Português (پرتغالی)中文 (چینی)українська (اُکراینی)Català (کاتالونی)norsk bokmål (بوکمال نروژی)فارسی

  • ۲۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

suomi (فلاندی)Bahasa Indonesia (اندونزیایی)čeština (چکی)한국어 (کره‌یی)Bahasa Melayu (مالزیایی)magyar (مجاری)српски / srpski (صربی)română (رومانیایی)Türkçe (تُرکی)қазақша (قزاقی)

  • ۱۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

Esperanto (اسپرانتو)Srpskohrvatski / Српскохрватски (صربی کرواتی)slovenčina (اسلواکی)dansk (دانمارکی)Euskara (باسکی)lietuvių (لیتوانیایی)български (بلغاری)עברית (عبری)hrvatski (کرواتی)slovenščina (اسلووینیایی)oʻzbekcha (ازبکی)eesti (استونیایی)Հայերեն (اَرمِنی)Volapük (ولاپوکی)nynorsk (نینورسک ِنروژی)galego (گالیسیایی)Simple English (ساده انگلیسی)मुखपृष्ठ|हिन्दी (هندی)Latina (لاتین)Ελληνικά (یونانی)Azərbaycanca (آذری)

گتِ رجارتباط دیگه زوون‌ها جه