گت صفحه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی!
اینجه اتّا آزادِ دانش‌نومه‌ هسته که هر کی تونده وه ره دَچینه یا وِنه دِله بَنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه مای ِ ۱۵۱۷ تبری (Apr. 2006) بساته بَیّه و اسا ۱۸٬۶۵۲ تا بَنویشته مازرونی زوون (گِلِکی/تبری) جه دانّه

هفتگی بنویشته

پارتنون
پارتنون

یونانِ باستانِ دوره اتا تمدن بی‌یه که مدیترانه‌یِ شمال‌شرقی وَر دیّه و این دوره یونان تاریک دوره تموم بیّه په (قرن دوازده تا نهم پیش از میلاد) شروع بیّه و تا اواخر کلاسیک دوره که شیصد میلادی تموم بیّه، دمباله داشته. یونان شه باستانی دوره گدر ات‌خله سیوا-سیوا حکومت و دولت-شهر جه تشکیل بی‌یه که وشونِ فرهنگ و زوون هئی ره مونسته. این مناطق فقط سیزده سالی متحد بینه که اسکندر مقدونی وشون همه‌تا ره فتح هکرد بی‌یه و اَی وه بمرده په، رَسِد بَینه. کلاسیکِ آنتیکِ دوره هم زمونی سر بیّه که قرون وسطی شروع وونه و بیزانس این منطقه دله قدرت گیرنه.

یونانِ باستانی دورانِ شروع بیّن زمان سر اختلاف نظر وجود دارنه. معمولاً اون گدر که هومر اساطیرِ خَوِری سوت دَوِسته و شعر باته ره این دوره‌یِ آغاز حیساب یارنه که حدود قرن هشتم پیش از میلاد وونه. باستانِ دوره شه چنتا پچیک‌ته دوره میون رَسِد وونه و چندین چلّه دارنه. ونه چن قرن اول ره «کهن یا قدیمی دوره» (Archaic Period) نوم اِشناسنّه که این گدر یونانی‌شون فرهنگ و جامعه خله تغییرات هاکرده و شکل بَیته. ونه په، دومین دوره «کلاسیکِ دوره» (Classical Period) هسته که سال ۴۸۰ پ‌م هخامنشیون اِنّه یونان وَری و وشون جه جنگ کفنّه و این دوره زمونی سَر وونه که اسکندر سال ۳۲۳ پ‌م، دنیا ره بیته په، بمرده. کلاسیکِ دوران خله فرهنگی، هنری، فلسفی و علمی چهره‌ئون ره یونان دله دیار هکرده. از لحاظ سیاسی، این دوره اول‌ها آتن ِشهر قرن ۵ پ‌م شه متحدون همرِکِت هژمونی بساته و قدرت داشته ولی حدود قرن ۴ پ‌م اسپارت وشون ره پئی بزو. اَی ات‌گال تبس ِشهر قدرت بیته و آخرسری‌سر مقدونیه همه ره کنار بزو و تموم یونانی شهرون ره اتا-اتا بیته و بورده که ایران ره حمله هاکنه.

کلاسیکِ دوره اینجه که اسکندر سرکلّه دیار وونه، تموم وونه. سال‌های ۳۲۳ تا ۱۴۶ پیش از میلاد ره «هلنیستی دوره» نوم اِشناسنّه. این دوره یونانی‌های فرهنگ و نظام دنیا دله دپیته و تموم مناطقی که اون گدر اشناسینه، وشونِ دست‌بن دَینه و وشون دستوری زندگی کردنه. این دوره هم آخر بیّه و روم جمهوری (که قبلاً خِدی یونانی‌ها بعنوان مستعمره وه ره بسات بینه) بمو یونان ره بیته و شه اتا اوستان هاکرده. اینجه اتی دیگر دوره شروع وونه که وه ره «روم یونان» ِنوم اِشناسنّه و تا زمونی دمباله دارنه که امپراتور کنستانتین شه نیشتگا ره رم ِشهر جه دَکِش هکرده و بیارده قسطنطنیه و اینجه که یونان بی‌یه، بیزانس اسم ره بیته. «باستانِ اواخِرِ دوره» مسیحیت جه مَشت هسته که اواخر قرن چهار میلادی تا اوایل قرن شیشم ادامه دارنه و زمونی که آتن دله افلاطونِ آکادمی ره سال ۵۲۹ میلادی دَوِستنه، این دوره هم سر بیّه و....
دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


ساگرادا فامیلیا اتا گتِ کلیسا هسته که آنتونی گائودی ونه طرح ره بارسلون دله بکشی‌یه و ونه بساتن سال ۱۸۸۲ میلادی جه شروع بیّه و حلا تموم نیّه.

امروز واری روز

امروز سه‌شنبه، ۵ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی برابر ۱۵ مِلاره ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

امروز:

روز بعد: ۶ دسامبر – روز قبل ۴ دسامبر

خـَوِرون

زارع

معرفی

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. کایری صفحه دله یاد گیرنی که چتی اکانت وا هکنین و مقاله بساجین. راهنمایی صفحات هم درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله فعالیت هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ سیستم دله بئین.

گت رَجون

پایه‌یی علوم

بیولوژی • جوغرافی • اِساره‌شناسی • زمین‌شناسی • فیزیک • شیمی • ریاضی

کاربردی علوم

اقتصاد • کامپیوتر • تکنولوژی • کارون • صنعت • سازمان

انسانی علوم

اجتماعی • تاریخ • ادبیات • دین • زوون‌شناسی • سیاسِت • فلسفه • جنسی مسائل • روان‌شناسی

فرهنگ و هنر

معروف ِآدِمون • هنر • فرهنگ • فیلم • موسیقی • رسانه‌ئون • ورزش


ویکی‌مدیایِ دیگه سایتون

ویکی‌مدیا ات‌خله پروژه دارنه که همه آزاد محتوا دارنه. اتاشون ویکی‌پدیا هسته که آزادِ دانشنومه یا دایرةالمعارف هسته. باقیِ سایت‌هایی که ویکی‌مدیا شنه، ره این بِن تونّی هارشین:

ویکی متا، ویکی‌ئونِ هماهنگی وسهویکی‌زیست، جاندارونِ کاتالوگمدیاویکی، پروژه‌ئونِ نرم‌افزاری کارون وسهویکی‌دانشگاه، آموزشی محتواویکی‌واژه، دیکشنری و لغتنومهویکی‌خور، اخبار منبعویکی‌قالزم، آزاد اسناد تلمبارویکی‌تلمبار، عکس و ویدیو تلمبارویکی‌پدیا، آزاد دانشنومهویکی‌مانیا، جهونی همایش سایتویکی‌گهره، پروژه‌ئونی که آزمایشی مرحله درنهویکی‌بائوته، نقل‌قول و قصارجملاتویکی‌کتاب، آزاد کتابونویکی‌دیتا، طبقه‌بندی داده‌ئونویکی‌سفر، سفرنومه و بوروشورویکی‌مدیای بنیاد، سازمانی که گردِ ویکی پروژه‌ئون ره کول کَشِنه

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون

  • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

English (انگلیسی)Nederlands (هلندی)Svenska (سوئدی)Deutsch (آلمانی)Français (فرانسوی)Italiano (ایتالیایی)Русский (روسی)Español (ایسپانیولی)Polski (لهستونی) العربية (عربی)

  • ۴۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

日本語 (جاپونی)Português (پرتغالی)中文 (چینی)українська (اُکراینی)Català (کاتالونی)norsk bokmål (بوکمال نروژی)فارسی

  • ۲۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

suomi (فلاندی)Bahasa Indonesia (اندونزیایی)čeština (چکی)한국어 (کره‌یی)Bahasa Melayu (مالزیایی)magyar (مجاری)српски / srpski (صربی)română (رومانیایی)Türkçe (تُرکی)қазақша (قزاقی)

  • ۱۰۰٬۰۰۰ بنویشته و ویشته:

Esperanto (اسپرانتو)Srpskohrvatski / Српскохрватски (صربی کرواتی)slovenčina (اسلواکی)dansk (دانمارکی)Euskara (باسکی)lietuvių (لیتوانیایی)български (بلغاری)עברית (عبری)hrvatski (کرواتی)slovenščina (اسلووینیایی)oʻzbekcha (ازبکی)eesti (استونیایی)Հայերեն (اَرمِنی)Volapük (ولاپوکی)nynorsk (نینورسک ِنروژی)galego (گالیسیایی)Simple English (ساده انگلیسی)मुखपृष्ठ|हिन्दी (هندی)Latina (لاتین)Ελληνικά (یونانی)Azərbaycanca (آذری)

گتِ رجارتباط دیگه زوون‌ها جه