دأیابأبه‌رده‌ن ولـگ‌ئون

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما بتونّی متن و تاریخچهٔ دچی‌یه بیّن اتا صفحهٔ مشخص یا یتـّا مجموعه‌ از صفحات ره به شکل دپوشنی‌یه اکس‌ام‌ال دله بریم دربَورین.

این اطلاعات ره بنشنه اتا ویکی دیگه دله که نرم‌افزار «مدیاویکی» ره اجرا کانده از طریق صفحهٔ دله‌دشنی‌ین وارد هاکردن.

بریم‌دربَوردن صفحات وسّه، وشون عنوان ره این جعبه دله دشنین (هر سطر فقط اتا عنوان) و معلوم هاکنین که تازه دگاردسته‌ئون صفحه ره همراه نسخه‌ئون قدیمی‌تر و تاریخچهٔ صفحه خوندنّی، یا تازه دگاردسته‌ئون صفحه و اطلاعات آخرین دچی‌یه ره، تیناری اشنّی.

دومین حالت سَره، شما بتونّی اتا لینک جه استفاده هاکنین، مثلاً شا:برون‌بری صفحه/گت صفحه صفحهٔ «گت صفحه» وسّه.