پرش به محتوا

عباسیون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(عباسیون خلافت جه بموئه)

بعد از خلافت عومر، عوثمان و علی، امویون حکومت هکردنه و بعد ِات‌کم ضعیف بَینه و حکومت به عباسیون که از نوادگون عباس بن عبدالمطلب، عموی پیومبر، و از بنی هاشم بینِه بَرسی‌یه. عباسیون به کومک ابومسلم (بهزادان) و ونه کایرون (سیو جمه‌ئون)، خلافت ره به دست بیاردنه اما بعد ابومسلم ره بکاشتنه و حکومتی ظالمته از امویون به وجود بیاردنه. بعدأ قیومایی مِن‌جومله خیزش المقنع هم علیه عباسیون صورت بَیته که سرکوب بَینه.

خلیفه‌ئون لیست (اونانی که بغداد و سامرا دله دَینه)[دچی‌ین]

   خلیفه  زندگی (تاریخ میلادی)  خلافت (تاریخ میلادی)
۱ سفاح

 ۷۲۷-۷۵۴ 

 ۷۵۰-۷۵۴ 

۲ منصور عباسی

 ۷۱۴-۷۷۵ 

 ۷۵۴-۷۷۵ 

۳ مهدی عباسی

 ۷۴۶-۸۱۲ 

 ۷۷۵-۷۸۶ 

۴ هادی عباسی

 ۷۶۶-۷۸۷ 

 ۷۸۶-۷۸۷ 

۵ ابوجعفر هارون الرشید

 ۷۶۶-۸۰۹ 

 ۷۸۷-۸۰۹ 

۶ ابوعبدالله محمد الامین

 ۷۸۷-۸۱۴ 

 ۸۰۹-۸۱۴ 

۷ مأمون

 ۷۸۷-۸۳۳ 

 ۸۱۴-۸۳۳ 

۸ ابواسحاق محمد المعتصم بالله

 ۷۹۷-۸۴۲ 

 ۸۳۳-۸۴۲ 

۹ واثق

 ۸۱۲-۸۴۷ 

 ۸۴۲-۸۴۷ 

۱۰ ابوالفضل جعفر المتوکل علی الله

 ۸۲۱-۸۶۲ 

 ۸۴۷-۸۶۲ 

۱۱ ابوجعفر محمد المنتصر بالله

 ۸۳۷-۸۶۲ 

 ۸۶۲-۸۶۲ 

۱۲ ابوالعباس احمد المستعین بالله

 ۸۳۶-۸۶۶ 

 ۸۶۲-۸۶۶ 

۱۳ ابوعبد الله محمد المعتز بالله

 ۸۴۷-۸۶۹ 

 ۸۶۶-۸۶۹ 

۱۴ ابواسحاق محمد المهتدی بالله

 ....-۸۷۰ 

 ۸۶۹-۸۷۰ 

۱۵ ابوالعباس احمد المعتمد علی الله

 ۸۴۴-۸۹۳ 

 ۸۷۰-۸۹۳ 

۱۶ ابوالعباس احمد المعتضد بالله

 ۸۵۷-۹۰۲ 

 ۸۹۳-۹۰۲ 

۱۷ ابواحمد علی المکتفی بالله

 ۸۷۸-۹۰۸ 

 ۹۰۲-۹۰۸ 

۱۸ ابوالفضل جعفر المقتدر بالله

 ۸۹۵-۹۳۱ 

 ۹۰۸-۹۳۱ 

۱۹ ابومنصور محمد القاهر بالله

 ۸۹۹-۹۵۱ 

 ۹۳۱-۹۳۴ 

۲۰ ابوالعباس محمد الراضی بالله

 ۹۱۰-۹۴۱ 

 ۹۳۴-۹۸۰ 

۲۱ ابواسحاق ابراهیم المتقی لله

 ۹۰۸-۹۶۸ 

 ۹۴۱-۹۴۳ 

۲۲ ابوالقاسم عبدالله المستکفی بالله

 ۹۰۵-۹۵۰ 

 ۹۴۵-۹۴۶ 

۲۳ ابوالقاسم الفضل المطیع لله

 ۹۱۴-۹۷۵ 

 ۹۴۶-۹۷۴ 

۲۴ ابوبکر عبدالکریم الطائع بالله

 ۹۳۲-۱۰۰۳ 

 ۹۷۴-۹۹۱ 

۲۵ ابوالعباس احمد القادر بالله

 ۹۴۸-۱۰۳۱ 

 ۹۹۱-۱۰۳۱ 

۲۶ ابوجعفر عبدالله القائم بامر الله

 ۱۰۰۱-۱۰۷۵ 

 ۱۰۳۱-۱۰۷۵ 

۲۷ ابوالقاسم عبدالله المقتدی بامر الله

 ۱۰۵۶-۱۰۹۴ 

 ۱۰۷۵-۱۰۹۴ 

۲۸ ابوالعباس احمد المستظهر بالله

 ۱۰۷۸-۱۱۱۸ 

 ۱۰۹۴-۱۱۱۸ 

۲۹ ابوالمنصور الفضل المسترشد بالله

 ۱۰۹۲-۱۱۳۵ 

 ۱۱۱۸-۱۱۳۵ 

۳۰ ابوجعفر منصور الراشد بالله

 ۱۱۰۹-۱۱۳۸ 

 ۱۱۳۵-۱۱۳۶ 

۳۱ ابوعبدالله محمد المقتفی لامر الله

 ۱۰۹۶-۱۱۶۰ 

 ۱۱۳۶-۱۱۶۰ 

۳۲ ابوالمظفر یوسف المستنجد بالله

 ۱۱۲۴-۱۱۷۱ 

 ۱۱۶۰-۱۱۷۱ 

۳۳ ابومحمد الحسن المستضئ بامر الله

 ۱۱۴۲-۱۱۸۰ 

 ۱۱۷۱-۱۱۸۰ 

۳۴ ابوالعباس احمد الناصر لدین الله

 ۱۱۵۸-۱۲۲۵ 

 ۱۱۸۰-۱۲۲۵ 

۳۵ ابوالنصر محمد الظاهر بامر الله

 ۱۱۷۶-۱۲۲۶ 

 ۱۲۲۵-۱۲۲۶ 

۳۶ ابوجعفر منصور المسنتصر بالله

 ۱۱۹۲-۱۲۴۳ 

 ۱۲۲۶-۱۲۴۳ 

۳۷ ابواحمد عبد الله المستعصم بالله

 ۱۲۱۳-۱۲۵۸ 

 ۱۲۴۳-۱۲۵۸ 

خلیفگون لیست (مصر دله)[دچی‌ین]

   خلیفه  زندگی  خلافت
۱ أبو القاسم أحمد المستنصر بالله  ....-۱۲۶۲   ۱۲۶۱-۱۲۶۲ 
۲ أبو العباس أحمد الحاکم بأمر الله  ....-۱۳۰۲   ۱۲۶۸-۱۳۰۲ 
۳ أبو الربیع سلیمان المستکفی بالله   ۱۲۸۵-۱۳۴۰   ۱۳۰۲-۱۳۴۰ 
۴ أبو إسحاق إبراهیم الواثق  ....-....   ۱۳۴۰-۱۳۴۲ 
۵ أبو العباس أحمد الحاکم بأمر الله  ....-۱۳۵۲   ۱۳۴۲-۱۳۵۲ 
۶ أبو الفتح أبو بکر المعتضد بالله  ....-۱۳۶۲   ۱۳۵۲-۱۳۶۲ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-۱۴۰۶   ۱۳۶۲-۱۳۷۷ 
۸ أبو یحی زکریاء المستعصم بالله  ....-....   ۱۳۷۷-۱۳۷۷ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-....   ۱۳۷۷-۱۳۸۳ 
۹ أبو حفص عمر الواثق بالله  ....-۱۳۸۶   ۱۳۸۳-۱۳۸۶ 
۸ أبو یحی زکریاء المستعصم بالله  ....-....   ۱۳۸۶-۱۳۸۹ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوکل علی الله  ....-....   ۱۳۸۹-۱۴۰۶ 
۱۰ أبو الفضل العباس المستعین بالله  ....-۱۴۳۰   ۱۴۰۶-۱۴۱۲ 
۱۱ أبو الفتح داود المعتضد بالله  ۱۳۸۰-۱۴۴۱   ۱۴۱۲-۱۴۴۱ 
۱۲ أبو الربیع سلیمان المستکفی بالله  ....-۱۴۵۰   ۱۴۴۱-۱۴۵۰ 
۱۳ أبو البقاء حمزة القائم بأمر الله  ....-۱۴۵۹   ۱۴۵۰-۱۴۵۵ 
۱۴ أبو المحاسن یوسف المستنجد بالله  ....-۱۴۷۹   ۱۴۵۵-۱۴۷۹ 
۱۵ أبو العز عبد العزیز المتوکل علی

الله

 ۱۴۱۶-۱۴۹۸   ۱۴۷۹-۱۴۹۸ 
۱۶ أبو الصبر یعقوب المستمسک بالله  ....-۱۵۲۱   ۱۴۹۸-۱۵۰۹ 
۱۷ محمد المتوکل علی الله  ....-۱۵۴۳   ۱۵۰۹-۱۵۱۶ 
۱۶ أبو الصبر یعقوب المستمسک بالله  ....-۱۵۲۱   ۱۵۱۶-۱۵۱۷ 

منبع[دچی‌ین]

  • الخضری، بیک ، الشیخ محمد، “ (تاریخ الأمم الإسلامیة) “،«الدولة العَباسیَة»، چاپ: دارالمعرفة ، بیروت. لوبنان. ۱۹۸۹ میلادی.