ارنست رادرفورد

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ارنست رادرفورد
(Eenest Raderford)
عکس رادرفورد
اسم فامیلی
کارون مهم وه هدائن نظریه جدید درباره‌ی اتوم
مذهب
پی‌یر و مار اسم جیمز رادرفورد
وچون'  
 - تعداد وچون
 - ایسم وچون
دنیا بموئن'  
 - جاء دنیا بموئن' اسکاتلند
 - زمون دنیا بموئن' ۳۰ آگست ۱۸۷۱
بمردن  
 - جاء بمردن کمبریج
 -زمون بمردن ۱۹ اکتبر ۱۹۳۷
معروف‌ترین کتاب فعالیت تشعشعی
زنا اسم
پایگاه اینترنتی
جاء سکونت اسکاتلند ، نیوزلند ، کانادا ، بریتانیاارنست رادرفورد ( Eenest Raderford)فیزیکدون هسته‌یی اهل نیوزلند بی‌یه.

وچگی[دچی‌ین]

وه تاریخ ۳۰ آگست سال ۱۸۷۱ نزدیکای برایت‌واتر شهر نلسون کناره‌ی شومالی جزیره جنوبی نیوزلند دنیا بموئه. وه چارومین وچه از دوازده‌تا وچه‌یجیمز و مارتا رادرفورد نیوزیلندیای نسل اول بی‌یه که از وچگی از اسکاتلند به نیوزلند بموبینه. خانواده رادرفورد اتا خانواده پر جمعیت دوازده وچه‌یی بی‌یه که اعضای وه همه انجام کارون روزمره خانواده دله همدیگه ره کومک کاردنه اهل خانه همه جدی کلیسا رو، خوشحال و با فرهنگ بینه. علاقه‌مندی رادرفورد به علوم مرحله زودی بروز هاکرده. وه ده ساله بی‌یه که کتاب پرطرفداری به نام خواندنیای اولیه فیزیک بنویشته‌ی موعلمی به نوم بالفور استوارت به دست بی‌یارده. کتاب استوارت موشابه کتابون خودآموز فیزیک امروزی بی‌یه که وشون دله نحوه نمایش هدائن اصول پایه فیزیک یا استفاده از وسائل ساده سِره دله مثل سکه ، شمع، سنگ وزنه و وسائل آشپزخانه به خواننده یاد دائه. رادرفورد جوون سخت شیفته اون کتاب بیّه اولین بورس از بورسای تحصیلی متعدد زندگی خادش ره سال ۱۸۸۷ که ۱۶ ساله بی‌یه بَیته.


تحصیل دانشگاه[دچی‌ین]

بورس تحصیلی دومی جه بتونسته دانشکده کنتربوری شهر کرایست‌چرچ دله ثبت‌نوم هاکنه. وه رشته‌ئون تحصیلی اصلی خادش ره فیزیک و ریاضی انتخاب هاکرده که از بخت موساعد هر دِتای وشون خار معلم هم داشته. رادرفورد آخر دوره آموزشی سه ساله خادش درجه کارشناسی ریاضی و فیزیک – ریاضی و (بطور کلی) علوم فیزیکی تموم هاکرده. رادرفورد بعد ِانتشار دِ مقاله موهم درباره فعالیت تشعشعی مواد سال ۱۸۹۵ به خلاف دوم بَیّن گزینش جایزه موهمی به شکل اتا بورس تحصیلی بَیته مقررات اعطای جایزه حق انتخاب مؤسسه آموزشی ره به خود برنده جایزه دائه که رادرفورد آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج به مدیریت جی.جی تامسون ره انتخاب هاکرده اون سال ویلهلم کنراد رونتگن فیزیکدون آلمانی موفق به کشف اشعه ایکس بیّه کشف موهم دیگه‌یی که مونجر به شروع کار اصلی رادرفورد بیّه.


کارئون علمی[دچی‌ین]

کشف هانری بکرل فرانسوی سال ۱۸۹۸ بی‌یه. رادرفورد سال ۱۸۹۵ به آزمایشگاه کاوندیش دانشگاه کمبریج بموئه تا اونجه تحت مدیریت جی.جی تامسون مشغول به کار بَواشه تامسون که فیزیک تجربی دله اوستاء بی‌یه رادرفورد جه آزمایشگاه دله کار کَشی‌یه رادرفورد اوایل کار تحقیقاتی خادش با انجام آزمایشی که فکر وه از خاد وه بی‌یه دِتا تابش رادیواکتیوی ناهمانند ره شناسایی هاکرده وه بفهمسته که بخشی از تابش با برگه‌یی به کلفتی یک پونصدم سانتی متر قابل اِسائن بی‌یه اما متوقف کردن بخش دیگه برگه‌ئون بس ‌کلفتتری لازم داشته وه اولین اشعه‌یی ره که تابشی با بار الکتریکی موثبت و یونیده کوننده‌یی قوی بی‌یه و به آسونی مواد دله جذب بی‌یه اشعه آلفا ایسم داشته. اشعه دوم ره که تابشی بار الکتریکی منفی داشته و تشعشع کمتری ایجاد کارده اما قابلیت نفوذ وه مواد دله خله‌زیاد بی‌یه اشعه بتا بائوته. تابش نوع سومی که شبیه پرتوئون ایکس بی‌یه سال ۱۹۰۰ به‌وسیله پل اوریچ ویلارد(فیزیکدون فرانسوی) کشف بیّه این پرتو نوفوذیترین تابش ره داشته. طول موج وه خله کوتاه و بسامد وه فوق‌العاده زیاد بی‌یه تابش جدید ، گاما ایسم هایته. رادرفورد و ونه همکارون کشف هاکردنه که فعالیت تشعشعی طبیعی اورانیوم : دربموئن ذره آلفا از هسته اتم اورانیوم بصورت اتا هسته اتم هلیم و به جا بموندستن اتمی سبکتر از اتم اورانیوم اورانیوم به ازاء هر خروج ذره آلفا از وه هسته از کشف وشون نتیجه بَیتنه که رادیوم تنها عنصر از شرته عناصر حاصل از فعالیت تشعشعی اورانیوم هسته.

مدل اتمی رادرفورد موقایسه با مدل تامسون

رادرفورد سال ۱۹۰۳ به عضویت انجومن سلطنتی لندن دربموئه و سال ۱۹۰۴ اولین کتاب خادش ره به ایسم فعالیت تشعشعی ره که امروزه از کتب کلاسیک بنویشته بیّه اون زمینه بِشناسی‌یه وانه، مونتشر هاکرده شوهرت رادرفورد جوامع علمی دله باعث بیّه که از طرف دانشگاه‌ئون کرسی‌ئون زیادی به وه پیشنهاد بواشه وه سال ۱۹۰۷ به انگلستون وَردگسته تا تصدی مقوم مذکور ره دانشگاه منچستر به عوهده بَیره رادرفورد دانشگاه منچستر دله رهبر گروهی بیّه که به سورعت دست به کار دِرِس‌هاکردن نظریه‌ئون تازه درباره ساختار اتم بی‌یه وه دوره پر ثمرترین دوره زندگی دانشگایی وه بی‌یه رادرفورد وه اونجه خله جایزها بَیته که موهم‌ترینش نوبل جایزه سال ۱۹۰۷ شیمی دله بی‌یه این نشون افتخار ره البته کارایی که کانادا دله زمینه فعالیت تشعشعی عناصر هاکرد بی‌یه وسّه وه ره هدانه. گت‌ترین دستاورد رادرفورد دانشگاه منچستر دله کشف ساختار هسته اتم بی‌یه پیش از رادرفورد اتم به بائوته خاد وه اتا موجود نازنین سخت و قرمز و یا بی‌یه اما وه اتا منظومه شمسی خله ریز با ذرات بی‌شومار بی‌یه که خله چیزای دیگه هم ونه دله دَیی‌یه.


منابع[دچی‌ین]