استودیوم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

اِستودیوم (انگلیسی جه: stadium) اتا جه هسه کا ونه دله ورزشی رودادئون، کونسرتئون یا دیر برنامئون ونه دله ورگزار وونه . اتا استودیوم اغلب اتا بنه کا سه ونه میون دره وهارشکرون جه دی ونه دور هسه.

آویشکه[دچی‌ین]

پسترئون[دچی‌ین]

قدیمین ترین استودیوم کا دونیا دله دره ، اولمپیا هسه کا یونون المپیا دله دره ؛ اونتا جئی کا اولمپبک کائون باستانباستون دله ۷۷۶ پستر میلاد جه ، ورگزار وونسه . اینتا رومیج و یونونیج استودیومئون هلی باستونی شهرون دله درنه .

بننویشت:[دچی‌ین]

ممبعئون:[دچی‌ین]


درگا (بریم) هماسیئون:[دچی‌ین]