انگیر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

انگیر

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

انگیریاانگٌر یاانگور اتا نرم پوست و شیردار هسه که انگیر دار جا عمل انه. . انگیر دار یتا جه قدیمی ترین دارون هسه که مردمون یاد بئیتنه بکارئن. خلی اسظرئون و داستانئون و ایینی بنوشتگون(کتابون) دله ونه نوم بموئه. انگیر همه منطقئون که معتدل ووشن در انه. بیش از 20 جور انگیر دارمی امبا هگی خائر نزدیک انگیر وجورین امریکایی انگیر جا منشه بئیتنه. گهگداری انگیر ره کیشمیش کاندنه. کرده خشک هاکرد انگیر ره کیشمیش گننه. انگیر جه ژله مویز و کشمیش و باده و عرق ساجنه. ونه پوشت جا هم محصول گیرنه. جایی که اینتا دار زیاد بو وه ره تاکسون گننه. انگیر دار ره وانه گهگداری وجین هاکنیم تا قوی تر بووشه تاکسونون دله انه و ونه دور لیله النه که انگیر دار وشون دور تو بخره . خطرناک ترین بیماری اینتا داری وسه انگیر دار ریشه مرض هسه. مهم ترین کشورئون که انگیر تلید کنه وونه فرانسه و ایتالیا و امریکا جا نوم بباردن که اینتا کشورئون ویشتر انگیر ره می و باده وسه تلید کاننه.

منبع[دچی‌ین]