انگیر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

انگیر

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

انگیریاانگٌر یاانگور اتا نرم کول و شیردار هسه که انگیر دار جا عمل انه. . انگیر دار یتا جه قدیمی ترین دارون هسه که مردمون یاد بئیتنه بکارئن. خلی اسظرئون ومتله ئون و داستانئون و ایینی بنوشتگون(کتابون) دله ونه نوم بموئه. انگیر همه منطقئون که معتدل و ملایم ووشن در انه. 20 جور جا ویشته انگیر دارمی امبا گِرد/دِشت و هگی خائر نزدیک انگیر وجورین امریکایی انگیر جا بنواز بئیتنه. یگ باردا انگیر ره ممیج خار کاندنه. کرده خشک هاکرد انگیر ره ممیج گننه. انگیر جه ژله مویز و کشمیش و باده و عرق ساجنه. ونه کول جا هم محصول گیرنه. جایی که اینتا دار زیاد بو وه ره انگیرجار گننه. انگیر دار ره وانه گال به گال وجین هاکنیم تا قوی تر بووشه انگیرجار دله انه و ونه دور لیله النه که انگیر دار وشون دور تو بخره . خطرناک ترین بیماری اینتا داری وسه انگیر دار ریشه مرض هسه. مهم ترین کشورئون که انگیر کارندنه و عمل یارنه وونه فرانسه و ایتالیا و امریکا جا نوم بباردن که اینتا کشورئون ویشتر انگیر ره می و باده وسه کارندنه.

منبع[دچی‌ین]

فرهنگ واژگان تبری