بائی‌کیش

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

 بائی کیش یا دین بائی یا بائی‌ئَت اتا کیش هسه کا قاجار ناسرِددین گدر میرزا حوسنَلی نوری ملقب به بائوللا دس جا بساته بیه. وشون خدا ر اتا دوننه ئو ایسرائیل ئۀ‌کای ور نماج دنّه.

بائی‌یون نه‌تا نومه(کتاب) دارنه کا وه ره خدای کلام دونّنه و بوور دارنه کا بائوللا خدای پیغومبر هسه ئو خدای گپ چم قوران دله این هسه کا هرزت ممّد آخرین پیغومبر شه گدر دله هسه ئو قیامت ونه کیش ، شروع اتی کیش هسه ئو باب دی قیامت هرزت ممده