خربئیتی 8 آپریل 2024

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دشت خربئیتی.

خِربئیتی (خارشید بئیتیی) 8 آپریل 2024 ( solar eclipse of April 8, 2024) اتا دِشت خربئیتی بی‌یه کا 8 آپریل 2024 (15 ارکه ماه 1535تبری) روی هدائه. خربئیتن 15:42:07 گدر شروع بیّه و 18:18:29 گدر گت ترین حالت ره برسی‌یه و 20:52:14 گدر ( هماهنگ جهونی توم ) خربئیتن تموم بیّه، اینتا خربئیتن، " 4 دَقه و 28 ثانیه" طول بَکشی‌یه. وره بتونستن شمالی امریکا بعضی جائون هارِشن.

خربئیتن او گدری پیش انه که مونگ، زمین و خور میون ره هدار هاکنه و خور ره اتی دَپوشنّه. دشت خربئیتی اون گدری هسّه که مونگِ زاویه‌ای قُطر، خورِ جا گت تِر بوئه، که اِتی مونگ، خورِ مستقیمِ سو ره دِرِسّی دَوِنده و هدار نده. دشت خربئیتی، زمینِ خله محدودِ منطقه‌یِ وسّه اتفاق کفنه، اما خوربئیتی که دشت نَوّه خله گت تر منطقه‌ئون وسه پیش انه و خله ویشتر آدم‌ئون تونده وره هارشن.

منبع[دچی‌ین]

16 ارکه ماه 1535 تبری، این ولگ اینگلیسی ویک‌پدیا جه ترجمه بیّه.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_April_8,_2024