پرش به محتوا

خط

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

خط اتا چیز هسه که ونه جا آدم اون چی ره که گنه تونه بنویسه.آدم بعد اینکه حرف بزوئن ره یاد بیته و متمدن بیه اینتا وسر که شه دانش همیشه وسر حفظ هکنه خط ره درست هکرده.خط اون زمون جا که درست بیه تا اسا چند جور بیه. خله از خط‌ها از بین بوردنه. ولی چندتا از اونا هم باقی بمونسه و حلا وشون ره کار زننه.


تصویری خط

[دچی‌ین]
هیروگلیف مصری خط نوم بی‌یه

تصویری خط اتا جور خط هسه که اولین بار آدمون بتونسنه وره درست هکنن و بنویشتن سر ونه جا کار هکنن.تصویری خط دله بنویشتن وسر هر چیز شکل ره کشینه.اون چیز هایی هم که شکل ناشتنه ره هم وشون بنویشتن وسر اتا نشونه اشتنه.اتا از گت‌ترین تصویری خط هیروگلیف بیه اینتا خط ره قدیم مصردله نویشتنه.اسا مصر قدیم کیتبه‌های دله بونه اینتا خط ره بونه بدین.

مخی خط

[دچی‌ین]

اینتا خط ره اینتا وسر که ونه حروف مخ ره مونسه مخی نوم بشتنه.اتاکمه که آدمون تصویری خط جا کار هکردن بفهمسنه که ونه جا کارهکردن خله سخت هسه.همینتا وسر وشون سعی هکردنه که اتا جدید خط شه وسر درست هکنن.آخر سر وشون بتونسنه مخی خط ره بنویشتن وسر درست هکنن.مخی خط اولی بارسومر دله درست بیه.بعد بابل دله که سومرجا ره بیته اینتا خط ره کار زونه.اینتا خط ره خله قدیم دله ایران دله هم نویشتنه.ایلام دله که بابل پلی دیه اینتا خط ره بنویشتن وسر کار زونه. ایران دله هخامنشوین دوره اینتا خط ره نویشتنه.مخی خط ۴۲ تا حرف داسته که اوفقی و عمودی بنویشت بیه.اینتا خط دله هر صدا اتا نشون شه وسر داشته.ونه صدائون ۲۱ تا بیه.اولی کسی که بتونسه اینتا خط ره بخونه اتا اینگلیسی بیه که ونه نوم بایرون ولیزی بیه.

آرامی خط

[دچی‌ین]

اینتا خط اتا جور مخی خط بیه که آرام دله وه ره نویشتنه.

آرامی خط‌ئون
آرامی خط‌ئون

سامی خط

[دچی‌ین]

سامی اتا طایفه خط بیه که وشون نوم بنی سام بیه.

عربی خط

[دچی‌ین]

اینتا خط عربون خط بیه که وشون وره سامی خط جا بیتنه.

سریانی خط

[دچی‌ین]

سریانی، سوریه قدیم زبون و خط نوم ره گنه. اینتا خط قدیم سوریه دله دیه ونه جا سریانی زبون ره نویشتنه. اینتا خط جا بعد کوفی و نسخ خط درست بیه.

کوفی خط

[دچی‌ین]
کوفی الفبا

اینتا خط اول کوفه دله دیه همینتا سر وره کوفی گنه..وره عربون، سریانی خط جا بساتنه.ونه رو چندتا خط دیگه هم درست بیه.اولی خط که ونه جا درست بیه نسخ بیه اینتا خط اینتا وسر که کوفی خط ره از میون بورده وره نسخ بوتنه. بعد ونه رو تعلیق خط درست بیه تا اینکهمیر علی تبریزی نستعلیق خط ره درست هکرده.نستعلیق اصلی نوم نسخ تعلیق بیه اینتا وسر که وه تعلیق ره از میون بورده وره نسخ تعلیق گتنه که بعد بیه نستعلیق.اینتا خط ره میر عماد حسینی قزوینی به اوج برسه نیه.وه ۲۵ حرف دارنه.

ایرانی خط

[دچی‌ین]
اسا فارسی خط اینتی‌ئه

ایران اولی خط همونتی که بوتمه مخی بیه ولی بعد اینکه هخامنشیون بوردنه و سلوکیون وشون جا ره بیتنه اینتا وسر که وشون یونانی بینه خط و زبون یونانی ره ایران دله رسمی هکردنه.ولی وشون دوره خله طول نکشیه و آخر سر پارتیون که اتا ایرانی طایفه بینه وشون ایران دله در بکردنه.وشون دوره ایران خط اوستایی بیه.اون زمون ایران زبون اوستایی بیه همینتا وسر خطی که ونه جا اینتا زبون ره نویشتنه ره اوستایی گتنه.اوستایی خط اعراب داشته ،ازچپ بنویشت بیه.اینتا خط ۴۴ تا حرف داشته.اینتا خط ره آرامی خط جا بیتنه. ساسانی دروه ایران خط پهلوی بیه.هر چند اینتا خط ره اوستایی جا بیتنه ولی وه ونه جا خله فرخ دارنه.ونه بنویشتن و بخونسن هم خله سخت بیه اینتا وسر که ونه اتا حرف ونه چندتا صدا داره.ونه حرفون هم ۲۵ تا بیه.وه شه دتا جور بیه:شمالی،جنوبی. سغدی اتا دیگه از ایرانی خط بیه کهسغد دله امروزی تاجیکستون دله وره نویشتنه.اینتا خط آرامی جا بئیت بیه. مانی اتا دیگه از ایرانی خط بیه که وره مانی (مانوی دین پیومبر) با قاطی هکردن دتا خط آرامی و عربی بساته.

الفبایی خط

[دچی‌ین]

الفبا ره فنیقی شون درست هکردنه.بعد هم یونانی شون وشون جا الفبا ره یاد بیتنه.وشون شه حرف الفبا جا درست هکردنه.بعد رومی خط که درست بیه مثل یونانی خط الفبایی بینه.

اوروپایی خط

[دچی‌ین]

اوروپایی زبونون دتا خط چا بنویشت بونه اتا لاتین هسه که رومی خط جا درست بیه.لاتین خط ره امروزه خله زبون‌ها ره ونه جا نویسنه اتا از اون زبون‌ها اینگلیسی هسه.بعضی کشورهای ایسلامی دله هم لاتین خط جانویسنه مثل: تورکیه،آذربایجان،تورکمنستون.اتا دیگه اوروپایی خط سرلیک هسه که ویشتر شرقی اوروپا دله وره نویسنه.سرلیک گت‌ترین زبونی که ونه جا بنویشت بونه روسی هسه.اینتا وسر که اتی مدتروس شون میونیآسیا ره گردوندنه سرلیک اونجه کشورون دله رسمی خط هسه.تاجیکی که اتا ایرانیکی زبونون هسه وره با سرلیکی خط نویسنه.اتا دیگه از ایرانیکی زبونون که وره سرلیکی خط جا نویسنه اوستکی هسه.


خطاطی

[دچی‌ین]

خطاطی اتا ایسلامی هونر هسه.اینتا هونر دله هونرمندون سعی کننه تا واژگون خوشگل تر بنویسن.خطاطی وسایل اتا قلم واتا جوهر هسه.تذهیب اتا جور هونر هسه که ونه دله هم خطاطی کننه هم واژگون دور نقاشی کننه.