پرش به محتوا

خیل

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اتا خیل عکس

خیل (عربی جه : قبیلة) کوچکرون سوسایتی دله چنتا گرپه کا دی‌زوون، دی‌تبار، هسنه و امبازی رخه دارننه اتا خیل .ره ساجننه. عربشون خیلئون واری ، یا تاجّکشونی ، ترکشونی و ..... . خیل اتا فامیل کا وشون جدئوا اتا هسه ره دی گننه. اینتا جدئوائون ویشتر راسّراسّی هسنه امبا گارگدری هیشکه اطمینون ندارنه کا اچینی جدئوا دئیه یا نا. امبا عربشون برخه دیر شجره‌نومچه دارننه کا وشون امبازی جدئوا ره گوا بونه.

اویشکئی اشش جه : خیل اتا گرپ،ه بینه کا دولتئون و استنئون پستر جه دبینه . مردمدونئون خیل سوسایتی (جامیعه) ره اونتا سوسایتیئونی وسه کار برننه کا شه نسبتئون و دگشوگشئون سر هسنه ویجکتر شه تبار و شباهتون .

ممبعئون[دچی‌ین]

آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). تهران: انتشارات مروارید. و فرهنگ دانشنامهٔ جوان

قبیله خشک

Tribe. (2012, June 2). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 17:01, June 22, 2012, from http://en.wikipedia.org*/w/index.php?title=Tribe&oldid=495671045شابلون:پیوند مرده