پرش به محتوا

دریو بیولوجی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
تینار 29% زمین جه خشکئون هسنه و دیر جئون ره دریو و اوقیانوس بیته . اوقیانوسون جلی 4 کلومتر دی بونه و اوقیانوسئون پلاجیک خط دی 360000 کلومتر بونه .
مرجونی کتیئون کا وی دله جورباجور زیوش دره

دریوئون بیولوجی (انگلیسی: Marine biology) اتا دونش هسه کا انه اونتا جنباو(جوندارئون) کا اوقیانوس و دیر اوئیج پهنئون دله درنه ره بررسی کانده. چون کا بیولوجی دله خورباخور فامیل ، جینس و ... دره و برخشون درنه خشکی دله و برخی درنه دریو دله . دریوئون بیلوجی دونش دله وشون جونورئون ره ، وشون زیوش محیط جه کلاسوندی کاندنه .

دریوئون بیلولوجی دریوئون ایکولوجی جا فرق کانده چونکا دریوئون ایکولوجی اینتا ره بررسی کانده کا دریو جونورون چتی هدی جا تعامل دایننه و چتی سشه زیوش موحیط جا دی تعامل کاندنه و اثر ایلنه . امبا دریوئون بیولوجی اینتی نیه و وه دونشی هسه کا تینار جنباوونی کا دریو دله درنه ره بررسی کانده .

آوشکه:[دچی‌ین]

ارسطو بفهمسه کا رویان اتا سگشیم هسه کا تی جوفت وه کش وصل هسه
چلنجر (HMS Challenger) ۱۸۷۲-۱۸۷۶ کا دره شه وسه پشو کارده

اینتا دونش پشوکریون وگردنه ارسطو گادر (۳۸۴-۳۲۲ پ.ب) . وه اولین کسی بیه کا لسبوس دله اکتشافات هاکرده اینتا دونش دله و

سورئون(جونورون)[دچی‌ین]

مرغون:[دچی‌ین]

اونتا مرغونی کا دریوئیج زیوش جا اداپته بینه ره اغلب دریوئیج مرغ گننه . مثال سه پینگوئین و بکا(حواصیل) ره اشاره هاکردن.

شیمئون(مایی ئون)[دچی‌ین]

وشون ره د تی رسد کاندنه دتا گت گرپّه کاندنه اتا هسه دار شیمئون ، اتا موروکانی دارشیمئون

دریوئیج اوی-مرکائون[دچی‌ین]

وشون جه مثال وسه جلئیج شیم ، دریوئیج اجیک ، صدف و اساره شیم و..... ره وون کا مثال بزوئن.

اتا اساره شیم

دریوئیج کالادارئون:[دچی‌ین]

پنشتا گرپّه هسنه :

  • ستاکئائون کا وال ، دالفینئون و خیشیم از جمله دال خیشیم.
  • اوئیجگو شامل ماناتی‌ها و دوگانگ و استلر اوئیجگو (مونقرض بویه).
  • دریوئیج سک ،اوئیجشرو دریوئیجوراز.
  • دریوئیج سمبرو،

دریوئیج شه کریشکشئون[دچی‌ین]

دریوئیج کوز ، دریومهرئون، شرینئو کوزئون ، کرکودیلئون و دریوئیج ایگوینائون

سوز کوز

گوشئون:[دچی‌ین]

تقریب 15000 جور گوش دریوئیج گزرئون دله بشناستی بویه .

گیائون:[دچی‌ین]

جورباجور گیائون درنه دریوئون دله مثال سه مهرشیم واش ، دریوئیج واش و وکلیسئون و... ره وونه کا نوم بوردن .

پیدر پشوئونک[دچی‌ین]

  • اوزیوشکرون
  • جلدونی
  • اوقیانوس ایقلیم

بن نیویشت[دچی‌ین]

وشتر بخاندسن سه :[دچی‌ین]


دیا(درگا-بریم) هماسیون:[دچی‌ین]