دیود

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کریستال مربعی شکل نیمه رسانا دیود دله
اشکال مختلف دیودها پائین: پل یکسو کننده دیودی

دیود (انگلیسی جه: Diode)‏، (الکتریکی دِقطبی، ‌ات‌سوساز) اتا الکترونیکی قطعه هسِّه که جریان ره بتونه از یک سمت شه جا عبور هده. این خاصیت جا یکسو هکردن جریان متناوب وسه استفاده کنِّنه. اگر جهت مخالف جا بخوان جریان بگذرونن مقاومت در حد بینهایت هسِّه و اتا جریان خله خله کم در حد چند میکرو آمپر ونه جا گذرنه که اینتا جریان نوم ره اشباعِِِِ معکوس جریان گننه.دیود ها نیمه رساناهای تک کریستالی جا که وشونه رو دوپینگ (اضافه هکردن)ناخالصی هایی مثل آلومینیوم ،بور ،آرسنیک و ... بونه ،بسات بوننه .دتا نیمه رسانا با نوع مختلف Tاتا نوع p و اتا نوع دیود ره سازننه.وقتی جریان برقرار بونه افت ولتاژ میون دتا قطب دیود تقریبآ هفت دهم ولت هسِّه.و افزایش ولتاژ جا تغییری نکنه . همیشه همین مقدار مونِّه.

دیود بشکسِّنِ ولتاژ[دچی‌ین]

دیود موقعی که بصورت معکوس دوِس بونه یعنی کاتد( اون طرف که علامت دارنه)مثبتِ ولتاژِ تن و آند منفی ولتاژِ تن وصل باوِّه ،وره اتصال معکوس گننه و جریان اشباع معکوس برقِرار بونِه.اگر این ولتاژ ره بالا بوریم جریان اشباع معکوس هم اته کم بالا شونه و در نهایت در یک ولتاژ دیودِ پیوندِ p , n اشکنِّه و دیود در اون جهت دیگه هیچ مقاومتی ندارنه و مثل اتا رسانا عمل کنِّه.

پدیده بشکسِّنِ بهمنی[دچی‌ین]

وقتی اختلاف پتانسیل معکوس میون p , n دیود زیاد باوِّه ،عرض تخلیه ی ناحیه زیاد بونه و و اینتا منجر به زیاد بیِّن میدان الکتریکی این ناحیه ی دله بونه که باعث شتاب بیتنِ حاملهای بار آزاد بونه و وشون با سرعت اتمهای سیلیکون جا برخورد کنِّنه واونهای الکترونِ پیوندی ره کنِّنه و دواره اونها اَی شتاب گیرنِنه و مثل بهمن که اتفاق کفنه یکدفعه تعداد خله زیادی حامل بار با سرعت و شتاب بالا باعِثِ بشکسِّن پیوند بوننه.

پدیده‌ی بشکسِّنِ زنری[دچی‌ین]

پدیده ی بشکسِّن زنری شبیه بشکسِّن بهمنی تا حدودی هسِّه اما ونه منشإ ناخاصی های ناخواسته( غیر اون عناصر دوپینگ) هسِّنه.