سرخپوست

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

سەرخپوستون آمریکا قاره بومیون هسەنه که قبلن مردەم فکر کردنه که وەشون شه سر أتا سیوا نژاد هسەنه ولی اسا بدونەس بأیه که وەشون زرد پوس هسەنه.سەرخپوسون یخ دوسون دوره،آسیا جا بەمونه آمریکا.وەشون اصل دله همون یاکوتون هسەنه.وەشون قبل آمریکا پیدا بین جا،اینتا قاره دله همه جا دینه ئو شه سر چن تا گت ایمپراتوری داشتەنه که چن تا وەشون نوم هسه:

وەشون بعد ایکه ئوروپائیون بەمونه آمریکا دله خله وەشون جا جنگ هکردنه ولی آخر سر شکست بخردنه ئو چن سال وەشون برده بینه.