پرش به محتوا

رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

بند ۳۰:
 
'''اضافی کسره'''
بعضی لهجه‌ئون اضافی کسره دارنه و بعضی دیگه ندارنه. بعضی هم هر دِ جور ره ممکن هسته که استفاده هاکنن. مثلاً هم بنشنه بائوتن '''حسن ِپول ِکیف''' هم بنشنه بائوتن '''حسن پول کیف''' (بدون کسره) هر دِ جور بنویشتن صحیح هسته ولی اولی ِبنویشتن ات‌که قاعده دارنه:
*واژه یهواژه‌ی انتها، صامت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصله+ِ+فاصلهـِ (کسره)+واژه'''
:مثال: حسن ِ جمه (پیراهنِ حسن)
*واژه یهواژه‌ی انتها، مصوت ره ختم بوّه: '''واژه+فاصلهنیم‌فاصله+یهی+فاصله+واژه'''
:مثال: علی‌یه سره/علی ِسره / علی‌یه سره (خانه‌یِ علی)
:مثال: رضایِ کتاب (کتاب ِرضا)