پرش به محتوا

اختلال نمایشی شخصیت: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید حاوی 'اینتا بیماری، اتا بیماری روانشناختی هسه که فرد مبتلا به اون به دنبال جلب توجه...' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
== نشونه‌ها ==
 
* جلب توجه دیگرون .
* خودنمایی.
* در موقعیت‌هایی که کانون توجه نيه، احساس ناراحتی كنه.
* فریب کاری.
* هیجانات ره به‌طور سطحی و با تغییرات سریع ابراز كنه.
* سبک گفتار او برداشت‌گرایانه و فاقد جزئیات است.
* سرزنش هکردن دیگرون.
* نادیده بيتن احساسات دیگرون.
* رقابت با دیگرون.
* درو بتن.
* خودداری از انجام مسئولیت با ادعای فراموش هکردن اونتا مسئولیت.
* دیر هکردن.
* دلیل‌تراشی.
* به‌آسونی تحت نفوذ دیگرون و موقعیت قرار گينه.
 
== درمون ==
 
اینتااین بیمارون غالباً از احساسات واقعی خد بی‌خبرنه. بنابراین، کومک به اونا جهت بینش نسبت‌ به احساسات دروني اونااتاازفرآیندایاونا موهمدرموناتا ازفرآیندای موهم درمون هسه. احتمال تعجب، انکار یا خشم در مقابل اینتابينشاینتا بينش هداهه بيه وجود دارنه.
 
== منابع ==
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive-aggressive_behavior
http://daneshnameh.roshd.ir/
ويكي پدياي فارسي
 
[[رج:روان شناسي]]
[[رجاختلال شخصیت]]
 
[[ar:شخصية هستيرية]]