گِر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(شیر (بخاردنی) جه بموئه)
اتا لیوون گو گر
اینتا نخشه دله نشون دینه کا چندی لزمیئون دله گر خرنّه. (۲۰۱۷)

گر اتا بخردنی مایع هسه کا کاله دارون کاله ودد دلهتولید وونه. ل. شیر غذای گر ره در واقع ونه سلغئون و کتئون سه هسه . آدمیزائون دی دیر کاله دارون واری تا تمانی کا پچیک هسنه شه مار جه چوننه و تمانی کا گت بونه دی نچوننه . مختلف جئون مردمون جورباجور سورئون(حیوونئون) جه گر گیرنه . مثال سه هرکات جئون دله (خشک جائون) مردمون اشتر جه گیرنه گر ره امبا دیر جئون گو ، گومیش، گسن ، بز و خی و .. جه گیرنه .

گر جا وونه قیماق، کره، ماس، پندیر، سزمه دو (کشک)، هرکات گر و.... ره بساتن.

بن نویشت:[دچی‌ین]