کاله‌دارون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

کاله‌دارون اتا رده هسه مهره‌دارون جانورون دله. اینتا رده حیوونا شه وچون ره کاله جا شیر دننه و وشون تن می داینه و خون‌گرم هسنه. کاله‌دارون تن بقیه حیووناتون پیشرفته‌تر هسه و وشون اعصاب دپت‌تر و وشون مغز گت‌تر هسه. دنیای آلودگی وسه خله کاله‌دارون دره منقرض بوننه.

پاندا اتا کاله‌دار هسه

کاله‌دارون تن[دچی‌ین]

هسکا[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون، آدم، شوپر و زرافه دسوری، وشون گردن هفتا مهره داینه ولی استثنایی داینه؛ مثلا دریویی گوی گردن شیشتا مهره داینه. کاله‌دارون گوش سه‌تا هسکا و وشون پایین کتار دِتا هسکا داینه.

بزائن[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون وچه ره زنّه زانه. بعضیایی مرغنه النه و بعضیایی زود شه وچه ره بزانه وه ره النه اتا توره دله که وشون بتیم سر دره.

نفس‌بکشین[دچی‌ین]

وشون شش جا نفس کشننه.

پرواز هاکردن[دچی‌ین]

کاله‌دارون دله فقط شوپر بتونه پرواز هاکنه.

گس[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون گس نرم و لس هسه و وچون جابه‌جا هاکردنسه، وشون ره گس جا بلن کننه.

بن‌مایه[دچی‌ین]

  • ویکی‌پدیای کایرون، « Mammal » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه.