تشیع

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(شیعه جه بموئه)
ایمام علی ِحرم، شیعیون ِاولین ایمام

شیعه کلمئون دله دِتا معنا دنه ۱- توافق و هماهنگی ۲ یا چن نفر بر اتا موضوع ۲- قبول هکردن ات نفر یا گروه از مردم یا گروهی دیگه. در زوون عربی در اصل به معنای اتا دتا یا گروهی از پیروون هسه. در قورآن این لفظ چندین بار به این معنا به کار بورده. برای مثال در آیه ۱۵ سوره قصص درباره اتا از پیروون موسی از ایسم شیعه موسی و اتا جای دیگه از ایبراهیم به ایسم شیعه نوح یاد کانده. در تاریخ ایسلام لفظ شیعه، به معنای اصلی و لغوی‌اش برای پیروون افراد مختلفی به کار شیه. برای مثال، بعضی موقه از شیعه علی و گاهی از شیعه معاویه نام برده بیه. اما این لفظ به تدریج معنای ایصطلاحی پیدا هکرده و فقط بر پیروان علی که به ایمامت وه معتقدنه ایطلاق وانه.

«شیعه» در ایصطلاح به اون عده از موسلمونا بائوته وانه که به خلافت و ایمامت بلافصل علی معتقدنه، و بر این عقیده‌دارنه که ایمام و جانشین پیومبر ایسلام از طریق نصّ شرعی تعیین وانه و ایمامت علی و دیگر ایمامون شیعه نیز از طریق نص شرعی ثابت بیه.

تاریخ شیعه[دچی‌ین]

ابل درس بین شیعه در زمون زیندگی پیومبر ایسلام بیه که برای ابلین بار به شیعه علی معروف بینه. پیومبر ایسلام در تفسیر آیه اولئک هم خیر البریه خطاب به علی بائوته: «ته و ته شیعیان در روز قیامت از خدا خشنودند و خدا از وشون خشنود هسته». همین تی بائوته: «علی و شیعیان وه در روز قیامت پیروز و سعادتمندنه»

در زمون پیومبر چار نفر از صحابه، سلمان ، ابوذر، مقداد و عمار یاسر به اونوان شیعه علی شناخته بینه.


باورون[دچی‌ین]

زرد، قهوه‌یی، نارنجی و سِرخ ِجائون این نقشه دله شیعیون ِمناطق هستنه.

باورای سازمان‌یافته و کلامی شیعه امروج بر این هسه که تبیین و تفسیر امر دین پس از پیومبر و ایداره امور موسلمونا بر عوهده اشخاصیه که از سوی خدا معین وانه و دارای ویژگیهایی مثل عصمت و ایدالت هسنه این افراد ره ایمام گانه. ابلین ایمام شیعیون علی یه. بر پایه باور شیعه، طبق احادیث متواتر محمد خله دفعه ئون پیش از بمردنش و به ویژه در غدیر خم همه جلو بائوته علی مه جانشین هسه.

اصول دین شیعیان پنجگونه‌هسته و علاوه بر سه اصل دین توحید ، نبوت و معاد به دو اصل دیگر یعنی عدل و ایمامت نیز باور دارنه. اصل عدل بین شیعیون و معتزله تا حدی مشترک هسه و اصل ایمامت ویژه این فرقوئه. شیعیون هم اینتی مثل بسیاری دیگر از فرق اسلامی بر معاد جسمانی بسیار تاکید دارنه چیتی که برخی شبهه‌ها و احتمالات درباره روحانی بین معاد مطرح بیه اما همواره از طرف علمای شیعه و سنی از جمله شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و ایمام محمد غزالی جواب داده بیه و بر جسمانی بین معاد تاکید بیه تا اونجه که ابن سینا با آنکه معاد ره در 2صورت جسمانی و روحانی قابل تصور دونده اما گانه: من از اون تی که موسلمونمه معاد جسمانی ره درس دومبه. اما گامبه عقل ره راهی برای اثبات معاد جسمانی نیه. چیتی که قرنا پس از وه، صدرالمتالهین شیرازی به ایثبات وه دس بزو.همینتی شیعیون قورآن ره کیتابی محفوظ دونه و همه وشون مدعی پیروی از قورآن و سنت محمد هسنه و بخاطر پیروی از سنت پیامبر ایسلام و دستور خداوند شیعه تعیین جانشین پیومبر ره تنها ویژه خدا و پیومبر دونده.

باور به ظهور یا بردگرسن ناجی و موعود در اکثر فرق ایسلامی و همینتی دیگر ادیان روشن و غیرقابل کتمان هسه آنچنون که یهودیون چشم به راه پادشاه بنی‌اسرائیلنه و مسیحیون به بردگرسن عیسی باور دارنه در باورای زرتشتیون ، بودیسم و بعضی دیگر ادیان هم تونه شکلای مشابه اینتا باور ره پیدا هکردن در فرق ایسلامی، مخصوصا فرق شیعه، در قرون پس از ایسلام، این باور بسیار رایج و مشهود بیه. کسانیکه قائم ره محمد حنفیه وچه ی دیگه علی بن ابیطالب دونه، اسماعیلیه نیز قائم را اسماعیل گت وچه ی جعفر بن صادق دونه. اما باور شیعیون اثنی عشری، اینتا هسته که منجی آخرالزمان از آل محمد هسه و وه ره قائم آل محمد یا مهدی نوم دنه و فکرکنه وه آخرین و ایمام دوازدهم شیعیون، حجت بن حسن عسکری هسه.

ایعتقاد به رجعت به معنای زنده بین بعضی از بمردگون در این دنیا و در هنگام ظهور مهدی، از دیگه باورای شیعه‌هسه «بعضی از علمای شیعه، رجعت ره از ضروریات شیعه ندونه اما هیچیک بدلیل ادله عقلی و نقلی و قورآنی وه ره انکار نکانه.» چیتی که برخی ادیان و حتی فرق ایسلامی به شکلایی از بردگرسن به زندگی پس از مرگ در اشکال مختلفی چون بردگسن روح در بدنی دیگر یا به تناسخ یا بشکل حلول باور دارنه، اما دیدگاه بخصوص شیعه در رجعت، اتا از گت‌ترین فرقای شیعه با بقیه هسه بدین معنی که شیعیان نه تنها به معاد جسمانی باوری عمیق دارنه بلکه فکرکانه که در آخر زمون و پس از ظهور قائم آل محمد، برخی از انبیاء مثل عیسی مسیح و اولیاء خدا مثل مالک اشتر و برخی از ایمامون شیعیون و هم اینتی بعضی از اشقیاء و بدکاران دورانهای بشری رجعت کانه به دنیا برگردنه. هم اینتی در آخرالزمون، خاره آدما دنیا سر حکمرانی کانه و بدکارون به مجازات رسنه.


منابع شیعه دین دله[دچی‌ین]

شیعه ایمامیه، اصول و فروع دین ایسلام ره از چارتا منبع به دست یارنه که عبارتنداز:

 • قورآن کریم
 • سنت نبوی
 • احادیث ائمه اهل بیت
 • عقل و تفکر عقلی
 • ایجماع (یعنی جمع میان موارد بالا به جز قورآن برای بدس بیاردن حقیقت)

دانشمندون شیعه[دچی‌ین]

 1. ابو عمر و عثمان بن سعید عمرى
 2. ابو جعفر محمد بن سعید عمرى
 3. حسین بن روح نوبختی
 4. ابوالحسن على بن محمد سمرى
 5. شیخ صدوق
 6. شیخ مفید
 7. علامه حلی
 8. سید رضی
 9. سید مرتضی
 10. محد حسین امینی (صاحب الغدیر)
 11. سید حسین بروجردی
 12. خواجه نصیرالدین طوسی
 13. شیخ بهایی
 14. ابو علی سینا

شیعه رجون[دچی‌ین]

تشیع

حضرت محمدایرتباط تاریخ مازرون و تشیعانوائ تشیعایمامون شیعیون دوازده ایمامییارون ایمامون اهل تشیعایمام زاده ئونزیارتگائونجوغرافیای تشیعکیتاب بشناسین شیعه

وابسته جستارون[دچی‌ین]

بیرون بگردسن[دچی‌ین]