پرش به محتوا

فشن

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ماری آنتوانت فرونسه اخرین شازنا بیه کا شه گادر دله فشن دله نماد بیه

فشن (فرونسئیج : Mode) و (انگلیسیج جه: Fashion) اتّا اصطلاح جمئون دیزاین دله هسه کا دب (کالچر) و گادر جا همکت هسه ماینتا صنعت بساتیئون پاوجار (کوش) - کیف - جمه - مکنا - کوچکل (اثاث) - کلا - گلیون و .... هسه .

فشن ، اتّا دپیت صنعت هسه کا پچسگتر صنعتونی دی شه چلبنی ( زیرشاخه) داینه . جمه بساتئون - جلساجی (نساجی) - جل رنگ هاکردن و .ش.ن دم هادائن . و .......

فشن فصلی و گاگداری دی هفتکی تغییر کنّه . تغییر و فشن جا همکتی بخاسن خلی هسه و همینتا سه ، هر روج فشن رشت کنّه و همینتا چسایی وسه ، ارزون بساتئون و اوی کیفیت برندئون هایتن خلی رشت هاکرده .اونتا هنردارون کا وشون شه دیزاینئون جا تاثیر النه.ره فشن یزاینر گننه .

لچرکری(چقرکری):

[دچی‌ین]
مدلئون 2014 فشن نمایش دله

فشن ، اکوسیستم دیمین لچرکر هسه . اکوسیستم کنشکرون وسه ، اینتا صنعت کربن تولید د مواد شیمیایی و ... جه کمترین اهمیت ره داینه د. اینتا کنشکرون ویشتر هدارمواد و شیمیج رنگون و آفتکوشون و ... هسنه ، .

پمبه رائیجترین مواد فشن سه هسه کا طبیعی هسه وحدود 40% آدمیزائون مصرف ره تامین کنّه . اامبا ونه بساتن خلی او ورنه ومثال سه اوزبکسون (دینیا ششمین پمبه بساتکر) هسه کا ۱۹۵۰ دهک دله کا دتّا گت روئار : آمودریواو و سیردریاو او ره آرال دریوک جه بورده پگبه جارون وسه کا ، چسایی(دلیل) بویه کا دریوک هرکات (خشک) بووشه .

پمبه اتّا گت ترین بساتئون هسه کا ویشترین آفتکوش نیاز ره داینه و مواد شمیئیج دی خلی خانه .حودود 3 % بنه زمیون ره پمبه کارنّه دنیا دله کا همونتی کا امریکا کشتکری وزارت بته پمبه اتّا از گتترین شیمیج مواد کارور هسه . .

جمئون دم هادائن زیاد بوین و جرش بنئون دله کپاه بوین و بشوردن مواد لچرکری اینتا صنعت لچرکری ره افزائش دنّه . .

اینتا موشکل حل هاکردن وسه ،اتّا چله فشن دله بساته بویه کا سوستنسبل فشن نوم داینه کا اکوسیستم جا رخیف (رفق) هسه .

فشن نومدار موزئون:

[دچی‌ین]

پیدری پشوئون:

[دچی‌ین]
  • فشن دیزاین
  • فشن دوسی
  • فشن هفتک
  • مدل (فشن)
  • جمئون لیست
  • فوتوشات
  • فشن قانون

منبعون:

[دچی‌ین]