فوروزجه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

فوروزجه یا فروزجه یا بالانجه یا ایرپورت (فارسی جه : فرودگاه (دری): میدان هوایی ) اتا جه هسه کا ونه دله بالونبشوبرو کننه ، فوروزجهئون جورباجورنه مثلا رایی بری فوروجه دارمی ، کارگو فوروزجه دارمی امبا برخه فوروزجئون دی درنه کا چنتا تجش ره دمال کننه. کلهم بشنه بوتن کا اتا جه هسه کا بالانئون راس بوین و فوروز بموئن وسه کاروری داینه و بساته بویه . فروزجئون اغلب امکاناتی ره دارننه مثلا : سوخت بیتن وسه و بالانئون لیگلاج هاکردن وسه و وشون بداشتن وسه ، کنترول برج ، پرهائیتن (پرواز) هپائی و.... راس بوین و فوروز بموئن باند اصلی رکن هسه فوروزجه ئون دله . فوروز -راس باند گت و پچیک(کشکک) فوروزجئون دله تفاوت کنّه ، پچیکئون دله ونه درازی 2 کیلومتر جه ویشتر نبونه امبا گت فوروزجئون دله حتی امکون دارنه 10 کیلومتر ره دی ویشتر ببوئه.

  • جئانی فوروزجه : فروزجئونی ره گننه کا خارجه و فرنگی پرهایتنون ره دی انجوم دننه و گاگداری امکون دارنه تینار خارجه پرهایتنئون ره سرویس هادنن و گاگداری امکون دارنه داخله ئون ره دی سرویس هادنن.
  • دلئیج فوروزجه: اینتا فوروزجئون تینار داخلی پرهایتنئون ره سرویس دننه .
  • اسپَئیج فوروزجه : فوروزجئونی ره گننه کا تینار اسپه و نظومی بالانئون و هلیکوفترئون ره سرویس دننه.
  • دوبی فوروزجه عکس
    بندیلی فوروزجه(کارگو فوروزجه): فوروزجه ئونی ره گننه کا تینار کارگو وسه سرویس دارننه.

واجک رخه:

فوروزجه ده هسّه(قسمت) جه بساته بویه . اول فوروز کا یعنی جیر بموئن و بنه سر هنیشتن کا اینگیلیسی دله وره لندینگ گننه و دیمین قسمت مهنا بونه جه کا مکان معنی ره دنه یهنی اونتا جئی کا ونه دله فوروز اننه بالانئون . امبا بالانجه د قسمت جه بساته بویه اول بالان کا اینگیلیسی دله وه ره ایرپلین و فارسی دله طیاره (هواپیما) گننه و دیم جه کا یهنی مکان ونه مهنا بونه جئی کا ونه دله بالان دره.