کهف اصحاب

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

کهف اصحاب اتا مسیحی گوروه بینه که وشون داستان "قوران" دله بمو. وشون هفت نفر بینه که اونا نوم بیه: مالخوس، ماکسیمیانوس، مارسیانوس، دنوسیوس ،یوحنا، سراپیون، کونستانتینوس.

کهف اصحاب غار

وشون روم دولت دله اوردون کشور دله که اون زمون روم وره گزدوندنیه کار کردنه. وشون مسحی دین ره په روو بینه. بعد ایکه دقاینوس که روم ایمپراتور بیه بمو اوردون وشون اینتا وسر که ونه جلو رومی خدائون ره احترام نکردنه زندونی بینه ولی نگهبون که فیدیاس نوم داشته وشون ره فراری هدا. وشون میون اتا نفر چپون بیه که وختی وشون داشتنه فرار کردنه وشون همراه بورده وشون همراه اتا سگ هم دیه که وشون بوردنه اتا غار دله پنهون بینه. همینتا وسر وشون ره کهف اصحاب یا یارغارون گنه. وشون سیصد سال اونجه باختنه تا ایکه تئودوسیوس حوکومت دوره پرسانه ئو دباره برگشت هکردنه شه شهر ولی اون زمون روم دتا تیکه بیه ئو شرق روم ره بیزانس گتنه. بیزانس رسمی دین مسیحیت بیه. وشون اتاکمه بعد ایکه پرسانه بمردنه.