گَر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
جورباجور گرئوناورست گردرازترین گر کا دینیا دله درهکی۲، دیمین دراز گر بنه سر

گر لندفورمئونی ره گننه کا شه دوربر گزذرئون جه درازتر بوئه و مجیکه (قله) دی داشته بو . اغلب گر کتی جه ونه شیپ ویشتر هسه . ویشتر اونتا بنه درازیئون کا وشون درازی و600 مِتِر جه ویشتر بوئه ره گر گننه .

حرا جبل النور

دله سنت-ویکتور گرراه باستانی سنگفرش شده در کوههای بهبهاناتا قدیمی را کا وه ره سنگ جا فرش هاکردنه بهبهون دله

پرونده:MountDamavand.jpg

دنباون گر

منبئون[دچی‌ین]