الندری

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

الندری

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود ندارنه
رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  گیاه
جیر قلمرو  رویان‌سنگ‌خزه‌ایان
جیر قلمرو  رویان‌داران
چلّه  آوندداران
جیر دسته  پیدازادان
راسته  گل‌سرخ‌سانان
خانواده  گلسرخیان
جیر خانواده  مالوئیده
جنس  غبیرا
علمی نوم
Sorbus torminalis  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
Heinrich Johann Nepomuk von Crantz  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله

الندری عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

اَلَندَری که وه ره رامسر و شهسوار لهجه دله گارِن و کلاردشت دله الم‌دلی گننه، اتا دار هسته که اروپا، قفقاز، البرز ِکوهستون و ترکیه‌یِ بعضی جائون در إنه. الندری دِوا-درمونی کاربرد دارنه و ونه میوه ره قدیم دشو کردنه. الندری چو ره نجارون خار-خار کار زندنه.

نگارخنه[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]