رانما:چی جوری هارشائون جا استفاده هکنیم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

هارشا بشتن سر شما ونه سیستم دله دووئین. بی نوم کارورون نتوننه هارشا بلن. اگه شما خاننی اتا هارشا بلین ونه این نکته‌ئون ره دقت هاکنین:

  • هارشا ونه ویکی فرمت ئون جا بخوننه.
  • هارشا ره ونه صاحاب ونه بله که عومومی جائون دله پخش بوو.

این صفحه دله خلاصتاً یاد گیرنی که چتی عکس جه ویکی دله استفاده هکنین. تونّی این لینک دله ویشتر یاد بیرین.

چی جوری هارشا ره بلیم؟[دچی‌ین]

هارشا بشتن سر شما ونه بورین اینجه. شما ونه اول هارشا شه رایانه رو دارین و بعد وه ره ویکی دله آپلود هکنین.

چی جوری هارشائون ره کار بزنیم؟[دچی‌ین]

هارشائون نشون هدائن سر شما توننی جیر فورمولون جا ایستفاده هکنین. البته ونه به جای Wikipedia-logo-v2-mzn.svg شه عکس نوم ره بی‌یلین:

جا
چپ
هارشا چپ دره
هارشا چپ دره
[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|left|Image on left]] 
راست
هارشا راست دره
هارشا راست دره
[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|right|Image on right]]
وسط
هارشا وسط دره
هارشا وسط دره

[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|center|Image on center]]

قاب
قاب
قاب دار هارشا

[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|frame|Framed image]]

thumb

[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|thumb|Thumbnailed image]]

اندازه
100px
200px
250px
[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|100px|Image: 100 pixels]] [[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|200px|Image: 200 pixels]] [[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|250px|Image: 250 pixels]]
Image: 100 pixels Image: 200 pixels Image: 250 pixels

معادل‌ها[دچی‌ین]

  • به جای Image بنشنه پرونده ره بنویشتن.
  • به جای thumb بنشنه بندانگشتی ره بنویشتن.
  • به جای left بنشنه چپ ره بنویشتن.
  • به جای right بنشنه راست ره بنویشتن.
  • به جای center بنشنه وسط ره بنویشتن.
  • به جای Image بنشنه پرونده ره بنویشتن.