پرش به محتوا

شابلون:ویکی دیتا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

أمثلة[دچی‌ین]

property[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P395 (ماشین نمره پلاک): [string]
{{ویکی دیتا|property|Q55|P395}} ← NL
 • Q55 (هلند), P1549 (مردمون): [monolingual text]
{{ویکی دیتا|property|Q55|P1549}}

If the is transcluded on the هلند page (which is linked to Q55), then the Q55 can be omitted:

 • P1549 (مردمون): [monolingual text]
{{ویکی دیتا|property|P1549}}

property with rank[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا): [تسمية البند]
best rank (default)
{{ویکی دیتا|property|Q55|P38}} ← یورو
{{ویکی دیتا|property|raw|Q55|P38}} ← Q4916
{{ویکی دیتا|property|raw|linked|Q55|P38}}Q4916
{{ویکی دیتا|property|best|Q55|P38}} ← یورو
{{ویکی دیتا|property|best|linked|Q55|P38}}یورو
other ranks
{{ویکی دیتا|property|preferred|Q55|P38}} ← یورو
{{ویکی دیتا|property|preferred-|linked|Q55|P38}}یورو
{{ویکی دیتا|property|normal+|Q55|P38}} ← یورو
{{ویکی دیتا|property|normal|Q55|P38}}

property with time constraint[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|property|normal+|current|Q55|P38}} ← یورو
{{ویکی دیتا|property|normal+|former|Q55|P38}}

property with short name[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|property|normal|current|short|Q55|P38}}
{{ویکی دیتا|property|normal|current|short|linked|Q55|P38}}

property with return of quantity[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P2884 (برقِ ولتاژ): [quantity]
{{ویکی دیتا|property|Q55|P2884}} ← 230
{{ویکی دیتا|property|linked|Q55|P2884}} ← 230
{{ویکی دیتا|property|raw|Q55|P2884}} ← 230

property with return of globe coordinate[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P625 (جا مختصات): [globe coordinate]
{{ویکی دیتا|property|Q55|P625}} ← 52°19'N, 5°33'E
{{ویکی دیتا|property|linked|Q55|P625}}52°19'N, 5°33'E
{{ویکی دیتا|property|raw|Q55|P625}} ← 52/19/N/5/33/E

A named property (or alias) can be used instead of the P-identifier:

 • Q55 (هلند), "coord" (← P625, جا مختصات): [globe coordinate]
{{ویکی دیتا|property|Q55|coord}} ← 52°19'N, 5°33'E

property with return of single value[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P150 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|property|Q55|P150}} ← خرونینگن (استان)
{{ویکی دیتا|property|single|Q55|P150}} ← خرونینگن (استان)

qualifier[دچی‌ین]

{{ویکی دیتا|qualifier|Q55|P1343|Q302556|P958}}

If the is transcluded on the هلند page (which is linked to Q55), then the Q55 can be omitted:

 • P1343 (), Q302556 (), P958 (): [string]
{{ویکی دیتا|qualifier|P1343|Q302556|P958}}

qualifier with rank[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا), P518 (): [تسمية البند]
best rank (default)
{{ویکی دیتا|qualifier|Q55|P38|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|raw|Q55|P38|P518}} ← Q2118709
{{ویکی دیتا|qualifier|raw|linked|Q55|P38|P518}}Q2118709
{{ویکی دیتا|qualifier|best|Q55|P38|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|best|linked|Q55|P38|P518}}
other ranks
{{ویکی دیتا|qualifier|preferred|Q55|P38|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|preferred-|linked|Q55|P38|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|normal+|Q55|P38|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|normal|Q55|P38|P518}}

qualifier with time constraint[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا), P518 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|qualifier|normal+|current|Q55|P38|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|normal+|former|Q55|P38|P518}}

qualifier with claim ID[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا), Q4917 (), P518 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|qualifier|Q55|P38|Q4917|P518}}
{{ویکی دیتا|qualifier|linked|Q55|P38|Q4917|P518}}

qualifier with literal value[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P2884 (برقِ ولتاژ), 230 volt, P2144 (): [quantity]
{{ویکی دیتا|qualifier|Q55|P2884|230|P2144}} ← 50
{{ویکی دیتا|qualifier|linked|Q55|P2884|230|P2144}} ← 50
{{ویکی دیتا|qualifier|raw|Q55|P2884|230|P2144}} ← 50

qualifier with return of time[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P463 (), Q458 (اتحادیه اروپا), P580 (شروع): [time]
{{ویکی دیتا|qualifier|Q55|P463|Q458|P580}}
{{ویکی دیتا|qualifier|mdy|Q55|P463|Q458|P580}}
{{ویکی دیتا|qualifier|raw|Q55|P463|Q458|P580}}

qualifier with return of single value[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P2855 (), P518 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|qualifier|Q55|P2855|P518}} ← نومه
{{ویکی دیتا|qualifier|single|Q55|P2855|P518}} ← نومه

propertyWithQualifier[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P2884 (برقِ ولتاژ), P2144 (): [quantity]
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|Q55|P2884|P2144}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|linked|Q55|P2884|P2144}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|raw|Q55|P2884|P2144}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.
 • Q55 (هلند), P38 (پول یکا), P518 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|normal+|current|Q55|P38|P518}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|normal+|current|short|linked|Q55|P38|P518}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.

If the is transcluded on the هلند page (which is linked to Q55), then the Q55 can be omitted:

 • P38 (پول یکا), P518 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|normal+|current|P38|P518}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.

output with references[دچی‌ین]

 • Q55 (هلند), P36 (), P794 (): [تسمية البند]
{{ویکی دیتا|propertyWithQualifier|refs|Q55|P36|P794}}خطای لوآ در ماژول:Wd در خط 2549: The function "propertyWithQualifier" does not exist.

label[دچی‌ین]

 • {{ویکی دیتا|label|Q4917}}
 • {{ویکی دیتا|label|linked|Q4917}}
 • {{ویکی دیتا|label|short|Q4917}}
 • {{ویکی دیتا|label|short|linked|Q4917}}
 • {{ویکی دیتا|label|raw|Q4917}} ← Q4917
 • {{ویکی دیتا|label|raw|linked|Q4917}}Q4917
 • {{ویکی دیتا|label|P38}} ← پول یکا
 • {{ویکی دیتا|label|linked|P38}}پول یکا
 • {{ویکی دیتا|label|raw|P38}} ← P38
 • {{ویکی دیتا|label|raw|linked|P38}}P38
 • {{ویکی دیتا|label|Q776}} ← اوترخت (استان)
 • {{ویکی دیتا|label|linked|Q776}}اوترخت (استان)

If the is transcluded on the اوترخت (استان) page (which is linked to Q776), then the Q776 can be omitted:

 • {{ویکی دیتا|label}} ← اوترخت (استان)

title[دچی‌ین]

 • {{ویکی دیتا|title|Q776}} ← اوترخت (استان)
 • {{ویکی دیتا|title|linked|Q776}}اوترخت (استان)
 • {{ویکی دیتا|title|raw|Q776}} ← اوترخت (استان)
 • {{ویکی دیتا|title|raw|linked|Q776}}اوترخت (استان)

If the is transcluded on the اوترخت (استان) page (which is linked to Q776), then the Q776 can be omitted:

 • {{ویکی دیتا|title}} ← اوترخت (استان)

انظر أيضا[دچی‌ین]

 • وحدة:Wd، the source module that is called by this template.