ویکی‌پدیا:سياستون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه:
وپ:سیاست

ویکی‌پدیا ات‌سری اصلی سیاست دارنه که ونه حتما رعایت بَوون و هرچی زودته بتتر هسته اینان ره بدونین:

  • ویکی‌پدیا دله اجماع جه تصمیم گیرمی. ویکی‌پدیائون مختلف هِدی جه مستقل هستنه و هر ویکی شه دله قانون‌هایی دارنه که ونه کارورون یلنه. این قوانین اجماع جه بی‌یشته وانّه. البته ات‌سری کُلی و اساسی قانون هم هستنه که تموم ویکیون وسّه بکار شونه و عوض نوانّه. تازه قانون بی‌یشتن و تصمیم بیتن وسّه تموم کارورون تونّه گپ بزنن و هِدی ره قانع هاکنن و این روند رای‌گیری جه فرق کانده.
  • ویکی‌پدیا اتا دانشنومه هسته. ویکی‌پدیایِ ارمون ونجه ویشته نی‌یه. یعنن اینجه فقط خامبی اتا دایره‌المعارف بساجیم که تموم چیون خَوِری ونه دله بنویشت بائه و ونجه ویشته لازم ندارمی.
  • باقی کارورون ره احترام بی‌یلین. ویکی‌پدیایِ کارورون فرهنگون و بخاستی‌ئون و تفکرات مختلف دارنه. ونه هِدی اعتقادات ره احترام بی‌یشتن. (ویکی‌پدیا:شهروندی فرهنگ ره هارشین.)
  • کپی‌رایت ره رعایت هاکنین. ویکی‌پدیا محتویات تحت مجوز کرییتیو کامانز تنک وانّه. نَوِنه کپی‌رایت هاکنین و باقی آدمون ِمطالب ره بی‌اجازه اینجه ثبت هاکنین. البته اتا متن ره دگاردنی‌ین و... کپی‌رایت ره شامل نوانه و ویشته کپی-پیست هاکردن عکسون و مطالب ممنوعه.
  • بی‌طرفی ره رعایت هاکنین. مقالات ونه ویکی دله ونه بی‌طرفونه بنویشته بوون و وقتی ات‌چی خوری نویسنّی ونه تموم نظرات ره بی‌طرفونه باوّین و هچکی جه پشتی نکانین یا کسی ره ناخش ناوّین.
  • فقط اطلاعاتی که منابع قابل اعتماد تأیید کانّه ره بی‌یلین. تموم مطالب ونه منبع‌دار بائن و شه جه هچّکی هوا سر نَوِندین.

اصلی قوانین[دچی‌ین]

ویکی‌پدیا دله ات‌سری قانون دره که ونه بدونین چون اینان تغییرناپذیر هستنه و تموم سیاستون ِمبنا قرار گیرنه. اینان اصلی قوانین شه پنج‌تا ستون‌سَر قرار دارنه که «پنج اصل» نوم جه معروف هستنه:

سیاستون[دچی‌ین]

قوانینی که ویکی‌پدیا دله وینّی دِ دسته هستنه. اولین دسته ره سیاستون گانّه که اجباری‌ئه و ونه رعایت بَوون. دسته دوم رهنمود هستنه که اجباری نی‌یه و ات‌سری پیشنهادات ره شامل وانه که کومِک کانّه کارورون شه کار ره بتتر انجام هادِن. هرکس بتونده رهنمود بنویسه ولی سیاستون بنویشتن فرق کانده.

اکثر قوانین انگلیسی ویکی‌پدیا شنه چون وشون اولین ویکی ره بساتنه و وشون ِکارورون تعداد خله ویشته هسته و هرچی وسّه تصمیماتی بَییتنه که مشمول و خجیر هستنه. ولی امه مازرونی ویکی‌پدیا هم بتونده شه وسّه سیوا تصمیم بَیره و اینتی نی‌یه که حکماً وشون تصمیمات ره قبول هاکنیم. این سیوا تصمیم بَئیتن البته نیاز دارنه که اجماعی وجود بئه که اصلی قوانین جه تعارض نداره.

بعضی قوانین هم هستنه که جیمی ویلز (ویکیِ مؤسس) یا ویکی‌پدیایِ هیئت امنا و توسعه‌دهنده‌ئون تعریف کانّه. این قوانین محدود به حقوقی موضوعات، کپی‌رایت و اینان واری، وانه.

سیاستون ره کی اجرا کانده؟[دچی‌ین]

ویکی‌پدیایِ پایه‌ئون ونه کارورها هستنه. شمایی که این ویکی دله دری مطلب نویسنی یا اصلاً وه ره خوندِنی، همون کسی هستی که ونه سیاستون ره اجرا هاکنه. هر کاروری که مقالات دله ات‌چی نویسنه، وظیفه دارنه ویکی‌پدیایِ سیاستون ره اجرا هاکنه.

اگه ات‌نفر شه دچی‌ین گادِر سیاستون ره رعایت نکارده هم اَی شما هستنی که بتوندی ونجه ایراد بَیری و وه ره باوّی که فلان‌جا اشتباه هاکرده.

ویکی دله کارورون جیر و جور ندارنه، همه مساوی حقوق دارنه. مدیرون این میون فقط وظیفه دارنه کسونی که حاضر نینه بهیچ وجه سیاستون جه تبعیت هاکنن ره شه سرجا هنیشنن.

وابسته جستارون[دچی‌ین]