قبرس وک

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

قبرس وک

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر کم هسته
رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  حیوون
جیر قلمرو  د وری ئون
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  چهاراندام‌ریختان
جور رجه  چار وری‌ئون
رجه  دوزیستان
جیر رجه  نرم‌دوزیستان
جور راسته  غوک‌مانندها
جور راسته  پرشگران
راسته  وک
جیر راسته  نوغوکان
جور خانواده  غوکیان
خانواده  وک
جنس  Pelophylax
علمی نوم
Pelophylax cypriensis  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله

قبرسِ وک (اینگلیسی جه: Cyprus frog ) یا قبرسِ ئو‌یِ وک ( دونشیجِ نوم: Pelophylax cypriensis )، اتّا تی ( جور) وک هسّه که راسّی وک‌ئون (Ranidae) خونواده‌یِ دله دره. اینتا وک قبرسِ بومی هسّه. اینتا وک قبرسِ دله پِر دره کا ویشتر ترودوس ناحیه درنّه، که اون جزیره قِسمت هِوا ره شیر و تو داشتِن (= هِوا پِل دارنه) بقیه جا‌ئونِ جه ویشتر هسّه. وه تونده اتّه جایِ بموندسّه و اِس هاکرد ئو دله و برک ئو ( brack water =اتی ئو ره گنّه که طبیعت دله وِجود دارنه و شیرینِ ئو نیه ولی ونه شوری دریو ئو جه کم تِر هسّه) دله دی زیوش هاکنه از جومله، کچک استخر‌ئون، اندون و اِسِّل.

ونه خوری[دچی‌ین]

اینتا وک دِرِشتی نا خَله گت هسّه نا خَله کچیک، وشون میون ماء وک‌ئون (تَن دِرِشتی 75 میلی مترِ جه رَسِنه) نر‌ئون ( تَن دِرِشتی 65 میلی متر جه جول تر نشونه) جه گَت تِر هسّنه. وشون پیسِ گندیماکی هسّه و ونه رَنگ‌ئون خله-خله جور-وا-جور هسّه. وشون پیش دره لینگ چارتا انگوس دارنه که سالیک (=تور) نار هسّه و وشون پِشتی لینگ پنج تا انگوس دارنه که هر کِمین سالیک (=تور) دار هسّه. نر وک‌ئونِ چِمری کیسکاک جِفت هسّه که وشون دیائی دره.

گالری[دچی‌ین]

منبع[دچی‌ین]