پرش به محتوا

مسیه اجرام لیست

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

مسیه لیست اتا لیست از ۱۱۰ جرم غیر اساره‌یی هسته که توسط شارل مسیه جمع‌بی‌یارده بیّه و ثبت بیّه. مسیه جستجوی دمباله‌دارون بی‌یه و به همین خاطر لیستی از جرمای آسمونی تهیه هاکرده تا وشون ره با دمباله‌دار اشتباه بَیته. وه کاتالوگ سحابی‌ئون و خوشه‌ئون اساره‌یی دله ۴۵ جرم ره بائوته. تا پایان عمر این تعداد ره به ۱۰۳ بَرسنی‌یه. پژوهشگرون با توجه به یادداشتای دیگه مسیه این تعداد ره به ۱۱۰ بَرسنینه. لیست مسیه از مشهورترین دسته‌بندیای جرمای آسمونی هسته و در مواردی نومی که مسیه به برخی از وشون بی‌یشته هنوز به کار شونّه.


نمودار مسیه اجرام[دچی‌ین]

نمودار مسیه اجرام.مسیه اجرام[دچی‌ین]

      خوشه اساره       سحابی       کهکشون       دیگر

عدد مسیه عدد NGC ایسم مشهور عکس نوع جرم فاصله (kly) فلکی صورت قدر ظاهری
M1 NGC 1952 خرچنگ سحابی سحابی بازمانده از ابرنواختر 6.3 گو 9.0
M2 NGC 7089   کروی اساره خوشه 36 دلو 7.5
M3 NGC 5272   کروی اساره خوشه 31 اشکاری سگ 7.0
M4 NGC 6121   کروی اساره خوشه 7 عقرب 7.5
M5 NGC 5904   کروی اساره خوشه 23 مر 7.0
M6 NGC 6405 پاپلی خوشه باز اساره خوشه 2 عقرب 4.5
M7 NGC 6475 Ptolemy Cluster باز اساره خوشه 1 عقرب 3.5
M8 NGC 6523 مرداب سحابی اساره‌یی خوشه سحابی همراهی جه 6.5 نیما 5.0
M9 NGC 6333   کروی اساره خوشه 26 مرافسای 9.0
M10 NGC 6254   کروی اساره خوشه 13 مرافسای 7.5
M11 NGC 6705 وحشی سیکا خوشه خوشه باز اساره 6 سپر 7.0
M12 NGC 6218   کروی اساره خوشه 18 مرافسای 8.0
M13 NGC 6205 بزرگترین کروی اساره خوشه در هرکول کروی اساره خوشه 22 هرکول 5.8
M14 NGC 6402   کروی اساره خوشه 27 مرافسای 9.5
M15 NGC 7078 خوشه پگاسوس Globular cluster 33 برساووش 7.5
M16 NGC 6611 جول سحابی Cluster with H II region 7 مر 6.5
M17 NGC 6618 سحابی اومگا Cluster with H II region 5 نیما 7.0
M18 NGC 6613   خوشه باز اساره 6 نیما 8.0
M19 NGC 6273   کروی اساره خوشه 27 مرافسای 8.5
M20 NGC 6514 سحابی سه‌تکه Cluster with H II region 2.2 نیما 5.0
M21 NGC 6531   خوشه باز اساره 3 نیما 7.0
M22 NGC 6656 نیما خوشه کروی اساره خوشه 10 نیما 6.5
M23 NGC 6494   خوشه باز اساره 4.5 نیما 6.0
M24 NGC 6603 ابر اساره‌یی نیما راه شیری کهکشون ابر اساره‌یی 10 نیما 11.5
M25 IC 4725   خوشه باز اساره 2 نیما 4.9
M26 NGC 6694   خوشه باز اساره 5 سپر 9.5
M27 NGC 6853 دمبل سحابی ناترینگی سحابی 1.25 ولاپکولا 7.5
M28 NGC 6626   کروی اساره خوشه 18 نیما 8.5
M29 NGC 6913   خوشه باز اساره 7.2 ماکیان 9.0
M30 NGC 7099   کروی اساره خوشه 25 بزکاله 8.5
M31 NGC 224 آندرومدا کهکشون پرونده:آندرومدا galaxy.jpg مرپیچی کهکشون 2500 زن برزنجیر 3.5
M32 NGC 221   کوتوله بیضوی کهکشون 2900 آندرومدا 10.0
M33 NGC 598 سه‌سو کهکشون مرپیچی کهکشون نوع Sb 2590 سه‌سو 7.0
M34 NGC 1039   خوشه باز اساره 1.4 برساووش 6.0
M35 NGC 2168   خوشه باز اساره 2.8 دوپیکر 5.5
M36 NGC 1960   خوشه باز اساره 4.1 اوریگا 6.5
M37 NGC 2099   خوشه باز اساره 4.6 اوریگا 6.0
M38 NGC 1912   خوشه باز اساره 4.2 اوریگا 7.0
M39 NGC 7092   خوشه باز اساره 0.3 ماکیان 5.5
M40   Winnecke 4 اساره دوتایی WNC4 0.51 کشتی نشون 9.0
M41 NGC 2287   خوشه باز اساره 2.4 گت سگ 5.0
M42 NGC 1976 سحابی جبار H II region 1.6 شکارچی 5.0
M43 NGC 1982 سحابی دی مریان H II region
(part of Orion Nebula)
1.6 شکارچی 7.0
M44 NGC 2632 Beehive Cluster باز خوشه 0.5 خرچنگ 4.0
M45   خوشه پروین خوشه باز اساره 0.4 گو 1.4
M46 NGC 2437   خوشه باز اساره 5.4 تلمبه 6.5
M47 NGC 2422   خوشه باز اساره 1.6 کشتی‌دم 4.5
M48 NGC 2548   خوشه باز اساره 1.5 مر باریک 5.5
M49 NGC 4472   بیضوی کهکشون 60000 کیجا 10.0
M50 NGC 2323   خوشه باز اساره 3 تک‌شاخ 7.0
M51 NGC 5194, NGC 5195 گردئو کهکشون مرپیچی کهکشون 37000 تازیون 8.0
M52 NGC 7654   باز خوشه 7 ذات‌الکرسی 8.0
M53 NGC 5024   کروی اساره خوشه 56 گیسو 8.5
M54 NGC 6715   کروی اساره خوشه 83 نیما 8.5
M55 NGC 6809   کروی اساره خوشه 17 نیما 7.0
M56 NGC 6779   Glکروی اساره خوشه 32 شلیاق 9.5
M57 NGC 6720 ناترینگ سحابی سحابی سیاره‌نما 2.3 شلیاق 9.5
M58 NGC 4579   میله‌یی مرپیچی کهکشون 60000 کیجا 11.0
M59 NGC 4621   بیضوی کهکشون 60000 کیجا 11.5
M60 NGC 4649   بیضوی کهکشون 60000 کیجا 10.5
M61 NGC 4303   مرپیچی کهکشون 60000 کیجا 10.5
M62 NGC 6266   کروی اساره خوشه 22 مرافسای 8.0
M63 NGC 5055 کهکشون گل آفتابگردان مرپیچی کهکشون نوع Sb 37000 اشکاری سگ 8.5
M64 NGC 4826 کهکشون سیو چِش مرپیچی کهکشون 12000 گیسو 9.0
M65 NGC 3623   میله‌یی مرپیچی کهکشون 35000 شیر 10.5
M66 NGC 3627   میله‌یی مرپیچی کهکشون 35000 شیر 10.0
M67 NGC 2682   خوشه باز اساره 2.25 خرچنگ 7.5
M68 NGC 4590   کروی اساره خوشه 32 Hydra 9.0
M69 NGC 6637   کروی اساره خوشه 25 نیما 9.0
M70 NGC 6681   کروی اساره خوشه 28 نیما 9.0
M71 NGC 6838   خوشه سحابی کروی 12 تیر 8.5
M72 NGC 6981   کروی اساره خوشه 53 دلو 10.0
M73 NGC 6994   Asterism دلو 9.0
M74 NGC 628   مرپیچی کهکشون 35000 حوت 10.5
M75 NGC 6864   کروی اساره خوشه 58 نیما 9.5
M76 NGC 650, NGC 651 سحابی دمبل کوچک سحابی سیاره‌نما 3.4 برساووش 12.0
M77 NGC 1068   مرپیچی کهکشون 60000 نهنگ 10.5
M78 NGC 2068   سحابی گسیلشی 1.6 شکارچی 8.0
M79 NGC 1904   کروی اساره خوشه 40 آغو 8.5
M80 NGC 6093   خشوه اساره‌یی کروی 27 عقرب 8.5
M81 NGC 3031 بوده کهکشون مرپیچی کهکشون 11000 کشتی نشون 8.5
M82 NGC 3034 سیگار کهکشون بی‌نظم کهکشون (?) 11000 کشتی نشون 9.5
M83 NGC 5236 Southern Pinwheel Galaxy میله‌یی مرپیچی کهکشون 10000 مر باریک 8.5
M84 NGC 4374   عدسی کهکشون 60000 کیجا 11.0
M85 NGC 4382   عدسی کهکشون 60000 گیسو 10.5
M86 NGC 4406   عدسی کهکشون 60000 کیجا 11.0
M87 NGC 4486   بیضوی کهکشون 60000 کیجا 11.0
M88 NGC 4501   مرپیچی کهکشون 60000 گیسو 11.0
M89 NGC 4552   بیضوی کهکشون 60000 کیجا 11.5
M90 NGC 4569   مرپیچی کهکشون 60000 کیجا 11.0
M91 NGC 4548   میله‌یی مرپیچی کهکشون 60000 گیسو 11.5
M92 NGC 6341   کروی اساره خوشه 26 هرکول 7.5
M93 NGC 2447   باز اساره‌یی خوشه 4.5 کشتی‌دم 6.5
M94 NGC 4736 مرپیچی کهکشون 14500 اشکاری سگ 9.5
M95 NGC 3351   مرپیچی کهکشون 38000 Leo 11.0
M96 NGC 3368   مرپیچی کهکشون 38000 Leo 10.5
M97 NGC 3587 پیت کله سحابی سیاره‌نما سحابی 2.6 کشتی نشون 12.0
M98 NGC 4192   مرپیچی کهکشون 60000 گیسو 11.0
M99 NGC 4254 Coma Pinwheel Galaxy مرپیچی کهکشون 60000 گیسو 10.5
M100 NGC 4321   پرونده:مرپیچی کهکشون نوع Sb M100.jpg مرپیچی کهکشون 60000 گیسو 10.5
M101 NGC 5457 Pinwheel Galaxy مرپیچی کهکشون 24000 کشتی نشون 8.5
M102 (Actual identification unknown)          
M103 NGC 581   باز اساره‌یی خوشه 8 ذات‌الکرسی 7.0
M104 NGC 4594 کلاه مکزیکی کهکشون مرپیچی کهکشون 50000 کیجا 9.5
M105 NGC 3379   بیضوی کهکشون 38000 شیر 11.0
M106 NGC 4258   مرپیچی کهکشون 25000 اشکاری سگ 9.5
M107 NGC 6171   کروی اساره خوشه 20 Ophiuchus 10.0
M108 NGC 3556   مرپیچی کهکشون 45000 کشتی نشون 11.0
M109 NGC 3992   میله‌یی مرپیچی کهکشون 55000 کشتی نشون 11.0
M110 NGC 205   کوتوله بیضوی کهکشون 2200 زن به‌زنجیر 10.0

منابع[دچی‌ین]