پرش به محتوا

کارور گپ:Esmaeil: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
انجام هدین هر کدوم از شما .ولی نا با توهین .و نا با عجله .برخورد های آخر محک مصداق قانون شکنی در ویکی هسِّه و قابل پی گیری.
لطفآ اثبات هکنین و بعد کلمات اصلی ر بلِبن . من با بیش از 50 درصدشون بدلیل اینکه کاملا مربوط به منطقه بسیار محدودی هسِّه مخالفمه با دلیل های دیگه که لازم باوِّه عرض کمِّه. اگه لازم بیِّه باوِّن تا با حوصله تک تک ر باوِّم .شما مره اعلام هکنین.َ
 
 
 
==اتا حرکت==
سلام من شما دتا بزرگوار جا خوامِِّه(هرچند محک کاری هکرده که رغبت مکاتبه ونه جا ره ندارمه)اتا کار جدید بیین هکنیم و اتا تکون هدیم ویکی مازرونی ره حیفه .مه جا ناراحت ناوین من ویکی فارسی دله بشتوسِّمه که این ویکی اونج وشون پلی هم معروف بیِّه به این که ویمی مازرونی محک شخصی وبلاگ هسِّه .من قطعآ این حرف جا مخالفمه و اینتا بخاطر متروک بیِّن و سوت و کور بودن اینجه هسِّه که محک تنهایی ونه مشکلات ر حل هکنه ( مثل ویکی نویسی دیگرون وسه) و شما اسماعیل گرامی.دونِّنی که گننه آدم هیچ وقت نتیجه فوق العاده و متفاوتی نینه مگر اینکه شه روش ره عوض هکنه.اینجه سره نویسی الان جواب ندنِّه و همه ره بیزار و دور کنِّه .همون چیزی که همیشه گمه.خواهش کمِِّه اتا هم بیِّه دقت هکنین .من این حرفا ره بی بررسی ناومه.هارشین سره نویسی اینتا نیه که هرچی دهات دله صحبت کنِّنه و یا افراد بی سوادِ الفاظ ره استفاده هکنیم.بتومِّی آما اتا جور سره نویسی ره شروع هکنیم.بوینین ضرری ندارنه کلمات و اصطلاخات غارسی جا شروع هکنیم مگر مواردی که صریحآ کله معادل دارمی.مثلا کنگلی بجای زنبور - اسپیج بجای شپش -ازِِّی بجای شپش برنج و کلش بحای سرفه . ... اما ترنه بجای نو استفاده هکردن خله ها ره متعجب کنِبه البته اگر اینتا اتا دتا کلمه باوِّه و یواش یواش بیشتر باوِّه ایرادی ندارنه .من تا اسا ترنه نشتوسِّمه هم امیری ره کامل بخونسمه و دومِّه و هم مه سن زیاده و هم همه مردم مازندران جا ارتباط دارمه. وکجه جا بیمو ؟البته کامه زیبا و جالبی هسِّه ولی بعید بنظر رسنه که اصالت داره.
 
ای زیاد حرف بزومه فقط لطف هکنین ابنجه را با سره نویسی بیش از حد و اشتباه( تکلم روستایی و افراد کم سواد)ضعیف نکنین .امه زبون مردم بیسواد زبون نیه . مردم بی فرهنگ زبون نیه .شه بهتر دونِّنی .بلیِّن روستایی و بیسوادا شه روش حرف بزنن و اما شه جور.نلیِِّم افراد فرهیخه ی امه زبون دله اینتا زبون جا خجالت بکشن .شما کار بزرگی ره درنی انجام دنِِّنی .وینِّنی که کشور های اروپایی ویکی دله درنه شه خودره نشون دننه و با اضافه هکردن ویکی شه زبون مقالات تخصصی درنه مسابقه الِِّننه.
 
ای گمه لطفا اتا کار هکنین لازم باوِّه من حتمآ مشارکت قوی تری دارمه.موفق باشید.
۵۰۳

ویرایش