کارور گپ:Parthava

Page contents not supported in other languages.
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

برار اما اسا مجبور هسمی اتی کار ره هکنیم. اگه اینجوری نکنیم امه ویکی ویشتر کارور نارنه و اینتا مازرونی زوون سر خله بد هسه. اینجه تونه اتا جا بوئه که ونه دله مازرونی خله زود پیشرفت هکنه.--فیروز ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۵۴ (UTC)

من اتا راه حل دارمبه. اینتا گت ولگ دله همینتی که اسا درمی نویسمبی خاره.

اتا گت ولگ دیگه ونه بساجیم که ونه دله اونتا رسم الخطی که ته گنی ره کار بزنیم.

اینتی اگه اونتا رسم الخط جا استقبال بهی یه کم کم وره بتومبی جایگزین هاکنیم.

بیتتره که اسا همه گزینه ئون ره فارسی هاکنیم. هر گدر که امه ویکی رونق بهیته وشون ره دباره دگاردن هاکنیم. همون کاری که گیلکی ویکی دله انجام هدانه.

رسم الخط جدید: بیتتره که اول کسره ـه/ه جا دکفه . فعلا فتحه ره ــَـ جا نمایش هادیم . بعدا فتحه وسه اتا خار جایگزین پیدا کمبی. چون أ اصلا جالب نیه.

مشکل اینتا هسته که این جور مسائل دیر جا کفنه. اگه کوردون ویننی وشون 80 ساله درنه مبارزه کننه. اما چی؟ ته دل خانه که همه چه اتا شو درس بووه. دکل بتومبی شه ره کوردون جا مقایسه هاکنیم. اما خله هنر داریم شه زوون حفظ هاکنیم که فقط پیرمردون و پیر زنون زوون نووه که چند دیگه از بین بوره .

parthava ته جا خواهش دارمبه که گزینه ئون ره فارسی هاکن. اینتا کاری که کندی امه ویکی وسه دکل خار نیه. وچون ره ویشتر فراری کنده. من که چند ساله اینجه امبه وشون جا سر در نیارمبه . چه بَرسه اونایی که تازه اننه اینجه.--Esmaeil ‏۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۰۰ (UTC)


نأدومبه که‌جه بأدیهی که آ ره ä جا نه‌شون هاده‌ن، علت اینکه من وه ره پیشناهاد هدامه اینتا بیه که ä آلمانی الفبای دله دره. آلمانی الفبا هم همه کاپیوترون دله دره ، پس بتومبی وه ره خله راحات کار بزنیم. تاکید کمبه من وه ره آلمانی الفبای دله بدیمه.

مه وه‌سه که نـــــه بیه، نه ره من ته جا بشتوسه‌مه، اینتا نه که ته گنی مه وسه نه هسه.

اینتا a ره نه‌ویسه‌نی ـِ وأنگ ده‌نه!!! ته ونه ونگ ره کجه بشتوسی که ـِ ونگ هدائه؟!!

وه‌نه، وه‌نه جا áâă جه کار بأزه‌نی !!! اگه ته دل خوانه وشون ره کار بزن. به شرط اینکه واقعا کار بزنی نا اینکه فقط گب بزنی. منم ادعایی ندارمبه که ä درسته. اگه ته حرف درس بوئه قبول کمبه.

ای‌تی بونه که أمی آبه‌رو شونه، ته شه خدش ره ناراحت نکن ، مه آبرو شونه. اشکالی ندارنه!!!

کوردون 80 ساله فه‌لان که‌نده‌نه، 80 ساله جا خله ویشتره.

سورانی که دیگه ئه‌سا ایجه به‌موئه که؟؟ هر چی فکر هاکردمه ته منظور ره متوجه نئی‌مه. اسا کجه بمونه؟!!

وه ره چی شی گه‌نی؟ هر چی ته باووی وه ره گمبه!!!

حالا مه ته جا اتا سوال دارمبه

ته کجه بدی که ــَـ ره أ جا نشون هادن؟!! --Esmaeil ‏۱۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۳۸ (UTC)

آمار ره شه درس هاکن، اگه بقیه هم بوینن بد نیه. خله مهم هسه که بـَدونیم هر روز چن نفر ابنجه اننه.

الفبا ره هم تغییر هدامه، شه نظر ره بائور مه ره.

اونتایی که ته گنی ( ء + ــَـ ) ( همزه + فتحه ) هسته. فتحه خالی نی‌یه. فعلن همون ـَ ره کار بزنیم تا بعدن ونه سه اتا جایگزین پیدا هاکنیم.

مه پیشنهاد این هسته که فتحه ره ـه جا که ونه بالا اتا ̌ دره نشون هادیم.--Esmaeil ‏۱۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)

اتا جور بنویسیم که مازرونی ره بخونن.[دچی‌ین]

برار اسا امه زوون رسمی نیه نا دله نا بیرون ور اتا فرهنگستون هم نارمی پس اونایی که تازه انه اینجه یا خانه اینجه اتا چی پیدا هکنن وشون سر اینتا الفبای بخونسن سخت هسه. ولی نبونه مازرونی ره فارسی دسوری بنویشتن وه مه ره گج هکرده که چه‌تی بنویسیم که هم امه زوون قابل بخونسن بوئه هم شه الفبا ره داره؟! ونه ویشتر ونه سر فکر هکنیم.--فیروز ‏۲۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۰۹ (UTC)

مازرون تاریخی خارجا‌ئون[دچی‌ین]

برار توننی اتا نفر ره پیدا هاکنی که بتونه مازرون سر تاریخی هارشه دکشه؟ همونتی که شما دوننی وشون که اسا درننه خار نینه.ته دس دور--فیروز ‏۱۴ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۴۳ (UTC)

The Bakhtiari Society of North America[دچی‌ین]

برار مازرونیون اتی چی دارننه؟--فیروز ‏۲ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۰۴ (UTC)

مه هارشا چی بیه؟[دچی‌ین]

مه منظور اینتا بیه که مازرونیون هم اتا اتی نهاد دارننه که نشون هده وشون شه فرهنگ و قومیت سر ارزش قائل هسنه یا نا؟--فیروز ‏۷ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۲۰ (UTC)

آمار[دچی‌ین]

اگه تونّی آمار ِگ ولگ ره دِرست هکنین. مه که از وختی بمومه اینجه این آمار ۲٬۴۱۴ بی‎یه. --

محک

‏۱۴ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۵۴ (UTC)

گت ولگ[دچی‌ین]

ته هارشا جه بهته نی‌یه هفتگی عکس و هفتگی بنویشته ره خار هارشا ئو خار بنویشته هکنیم؟؟؟؟؟ --

محک

‏۱۶ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۵۸ (UTC)

شمه کار ره قبول دارمه ولی...[دچی‌ین]

برار من شمه روش ره قوبل دارمه. ولی متاسفانه تاثیری که مازرونی فارسی رو بشته اننه هسه که اما که اسا خامی اینتا زوون ره دباره احیا هکنیم ونه اتا جور بنویسیم که مردم ره حالی بوو. اگه اتا جور بنویسیم که الان کوچه خیابون دله صوحبت بونه و خله فارسی ره موننه اون وخت اونایی که گوگل دله اتا چی چرخ گیرننه ویشتر انه اینجه و اگه امه زوون ره بلد بوئن توننه اینجه بنویسن همینتا باعث بونه که اتا حرکت مازرونی بمونسن و احیای سر شکل بیره. تا اسا ترکیبی زوون اسم ره بشنوسی؟ اتا جور زوون که ترکیبی هسه دتا زوون جا. اما ونه فعلن اتی پیش بوریم تا بعدن که مازرونی خله رواج پیدا هکرده وه ره خالص هکنیم. دگاردنین سر هم ونه همین کار ره هکنیم.--فیروز ‏۱۴ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

به هر حال اتا جور ونه بوئه که اتا نفر که انه اینجه و مازرونی بلد هسه و خانه اینجه بنویسه اینجه جا فراری نوو. مثلا توممی به جای پرینت دلماج بنویسیم چاپی دلماج. مازرونی با کوردی فرق کننه. لاتینی تیپ ره گمه اسا ول هکنیم و بعدن وه ره آذربایجانی دسوری درس هکنیم.ضمن دله شما اتا آمار نارنی مه ره هدی که دونم کمین ولگون ره ویشتر اشه نه؟
آخه اگه امه خط لاتین بوئه دیگه وختی گوگل دله بنویسی فراهانی امه سایت ره پیدا نکنده چون اما اون وخت ونه بنویشت بائیمfrahani همینسه امه آمار کمته هم بونه.--محک ‏۱۶ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۱۲ (UTC)

آمار خار بیه.[دچی‌ین]

برار ته دس دور آمار خله خار بیه. فقط من خامه بئووم که اما که اتا اتننه هارشاکر دارمی چی سر انه کم کارور دارمی؟ فکرنکنی امه بنویشتن سر هسه وشون دله اتی مازرونی زوون که درننه. اما ونه الان مازرونی ره اتا جور بنویسیم که مردم ره حالی بوو. بعدن توممی کم کم فارسی و عربی واژه ئون ره ونه دله بیریم.--فیروز ‏۱۷ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ته نو سال مبارک بوئه[دچی‌ین]

برار اول از همه شمه نو سال مبارک بوئه. امیدوارمه که تونیم اینتا نو سال دله شه ویکی پدیا ره گت تر هکنیم و همین تی بهتر. --فیروز ‏۲۰ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

From the occitan wp[دچی‌ین]

Hello Parthava You're welcome! Regards, --Jfblanc ‏۱۴ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۰۴ (UTC)

مِن ندونسمه......[دچی‌ین]

اینجه، منظور ته ئو جه چچی بی‌یه؟؟ اگه توندی وه ره به صورت اتا صفحه ذخیره هاکن.... ته خورد گَگَ: --محک ‏۱۵ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)

ئو وه‌نه ده‌له هأمینتا ئویی هأسه که لینک هه‌دایی وه ره ! ...
ته خوردتر گگ! --)_|_\\_\ ‏۲۱ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۱۶:۵۲ (UTC)
اگه اینجه ته منظور از ئو همون آب خالص هسته پس چچی وسه بنویشتی:«تبری‌ئون فلان سال پیش "ئو ره بساتنه"...» مگه ئو ره هم سازنّه؟؟؟؟ته خورد گَگَ: --محک

محک سرارمی[دچی‌ین]

برار شمه هارشا محک سرارمی درباره چی هسه؟ اگه موافق هسی لطفا ونه کار ره انجام هده.--فیروز ‏۲۷ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۰۶ (UTC)

داچیه‌ن وسیله[دچی‌ین]

سِلام! خدا قوت. اگه بونه اینتا ابزار ره اینجه اضافه هکنین. اما اینجه به وه نیاز دایمی. تعجب هاکردمه وقتی بدیمه ابزار به این مهمی ره شمانایننی. اته سری ابزار هم شه مونوبوک دله اضافه هاکردمه. البته اته کمی ونه رو ونه کار هاکنم تا اینجه جا همسو بوه. --پسر آمل ‏۱۱ جـون ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

thank you![دچی‌ین]

Lvova ‏۱۴ جـون ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فیلتر[دچی‌ین]

منه وبلاگ فیلتر بیّه... اسا چی کار هکنم؟ فیلتر هکنم یا وبلاگ ره عوض هکنم؟ فیلتر شکن خوب بلدی مه ره بائو... ته گگ:محک

مه نظر بهتره از کلماتی استفاده هکنیم که جدید کارورون ره حالی بواشه. رهایه فرنگ نومه یا.... کلمات مِن درآوردی هستنه که اِما درِس هاکردمی و بقیه ره حالی نونه. اگه باز هم در این باره ته نظر فرق کانده عوض کامبه. محک

Assalaamu 'alaykum . . .[دچی‌ین]

Could you help us brother??? Please see: m:Requests for comment/ace.wikipedia and Prophet Muhammad images. Thank you. Jazaakallaah. -- Si Gam Acèh ‏۱۸ جـولای ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۱۵ (UTC)

دیوانسالار[دچی‌ین]

سلام! اینجه دیوانسالار ناینه؟ اگه اته نفر بخواد مدیر بوه یا اینکه شه ربات ره اینجه پرچم دار هاکنه ونه کنه پلی بوره؟ اینجه نیاز به تغییرات اساسی داینه. مه ربات بتونه اینجه اتی کمک هاکنه ولی ندومه ونه کنه پلی بورم و شه درخواسته وره بوم.--پسر آمل ‏۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)

پرچم گپ[دچی‌ین]

برار ظاهرا اتی رفخون امه پرچم جا اتاکمه مشکل دارننه. همینتای سر اینتا ولگ ره بزومه تا ونه رو وشون جا گپ بزنیم. اگه وخت دارنی برو اینتا بحث دله شرکت هکنیم.--فیروز ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۰:۴۳ (UTC)

تبری نومه دله ننویسنی؟[دچی‌ین]

تبری نومه دله ننویسنی؟ --فیروز ‏۱۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۲۶ (UTC)


چه وسه ننویسمه، وه‌نه درون ره هم بوردمه و بدیمه، وه چن تا کار دارنه، اتا ای که RSS نارنه، وه نه رنگ انده خار نیه، وه نه بن تبلیغات بنویشته هسته، نتومبی رج بندی هاکنیم، چن تا دیگه اشکال هم ونه درون دره که جاکفنه ایشالله و وشون درس بونه )_|_\\_\ ‏۲۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)
البته rss دارنه، گت ولگ دله، rss رو کلیک هاکن، اونتا ولگ آدرس ره بل شه فیدخوان دله.
اگه توندی ایان مشکلاتی ره که بائوتی ره حل هاکن، اما html بلد نیمی. اگه بلدی ونه رنگ و ... درس هاکن.Esmaeil ‏۲۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۵۸ (UTC)
اگه مه ره لس هادی وه ره تا اونجه که تومبه چیمه ... )_|_\\_\ ‏۳۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۴۵ (UTC)

کلمات نو و قدیمی[دچی‌ین]

سلام گگ جان. چه انده اصرار دانّی کلمات قدیمی به کار بَوریم؟ همونتی که دوندی هر زوونی هر لحظه درحال تغییره و ننشنه این تغییرات جلو ره به راحتی بَیتن. اگه هم خانی جلوی تغییرات ره بَیری اینجه ونه جا نی‌یه. اگه اِما بخاییم قدیمی کلمه‌ئون ره کار بزنیم، نا هچکی امه گپ ره فهمنه نا خودمون شه گپ ره ملتفت وامبی. کلماتی که بمونه امه زوون دله ره ونه شه گپ دله راه هادیم ، نا اینکه هی وشون جا کلمات باستانی دوندیم. در ضمننشونبه معنای علامت و نشان‌رسمی بتوندهمعنی هاده نا پرچم. پرچم امروز امه زوون دله جا دکته و ونه ونجه استفاده هاکنیم. کلمات دخیل جزئی از زوون هستنه.

ته خورد ِگگ:--محکگپ بزوئن ‏۱۰ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۵۳ (UTC)

کجه دری[دچی‌ین]

ته که دنی بوی بهار دنیه / ته که دنی هوای لار دنیه Esmaeil (بحث) ‏۱۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جایی نشیمه، درمه شه کار ره راس و ریس کمبه تز دوکترا سه، شه‌مه تلفون عوض نأیه؟ زنگ زمه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
نا عوض نیه، دکتری موارک بوئه Esmaeil (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دسترسی مدیریتی[دچی‌ین]

سلام. بیش از یک سال است که نه ویرایشی داشته‌اید و نه سیاهه‌ای بر جای گذاشته‌اید. بنا بر Wikipedia:Administrators از همینجا از شما درخواست میکنم تا یک ماه وقت دارید که ویرایشی در این ویکی انجام دهید، در غیر این صورت درخواستی برای حذف دسترسی مدیریت شما در فراویکی خواهم داد. البته قابل ذکر است که بدلیل بسته بودن امکان ارسال ایمیل برای شما در ترجیحات شخصی خودتان بنده قادر به ارسال ایمیل برایتان نیستم.--MehdiTalk ‏۱۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

از اینگه همیشه در حال جبهه گیری هستید، برای شما متأسفم --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
همکار گرامی همچنان آن افکار منسوخ خود را حفظ کرده اید. کمی سیاست های ویکی پدیا را مطالعه کنید تا با قوانین ویکی آشنا شوید. شما بدلیل نداشتن هیچ فعالیتی در طول بیش از یک سال گذشته صلاحیت لازم برای داشتن دسترسی مدیریت را ندارید. در ضمن اگر دسترسی شما از طریق متا و توسط بنده واستانی شود شما باید دوباره در رای‌گیری شرکت کنید تا کاربران برای مدیر شدن و یا نشدن شما تصمیم بگیرند. اما اگر خودتان در متا دسترسی را تحویل دهید میتوانید در آینده بدون رای‌گیری این دسترسی را بازپس بگیرید. اطلاعات بیشتر در اینجا و همچنین اینجا. امیدوارم زودتر به جمع‌مان بازگردید و برای پربار شدن ویکی مازنی تلاش کنید. متاسفانه این ویکی وضع فجیعی دارد و تمام تلاش خود را باید انجام دهیم تا ارتقاء یابد. موفق باشید.--MehdiTalk ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
در ضمن، نظرخواهی برای تغییرات در صفحه اصلی ویکی مازنی در جریان است، اگر دیدگاهی دارید لطفاً ارائه نمائید.--MehdiTalk ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
از یادآوری شما ممنونم، از اینکه شما مانند من از گذشته خاطره تلخی ندارید، شادباش می‌گویم؛ من ویکی مازنی را برای زمانی رها کردم تنها برای اینکه بجای کار درست، دربند کاربستن دیده‌های خودمان بوده‌ایم (هر کسی با هر خطی، هر لهجه‌ای و گویشی، هر جور دلبخواهی می‌نوشت) ، خیلی‌ها دسترسی مدیریتی را برای همه (تا زمان پا گرفتن کامل تیم مازندارنی) موجه می‌دانند، اما بهتر است یک Bureaucrat داشته باشیم تا کاربرانی که در زبان مشکل دارند هم بتوانند از Bureaucrat تقاضای بازپس گیری یا دادن اختیارات مدیریتی در همین ویکی خودمان را داشته باشند، هر چند زمانی فکر آن به سرم زد که چه ارزشی دارد که ذهن خودمان را درگیر چه چیزها و کسایی کنیم اما بنده هم طی این دوره مرتب سر می‌زده‌ام و نگران پاسداری از آن‌ام، درست همانند شما همکار --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

┐─────────────────────────────────└
همکار ارجمند آن کنتاکت‌ها در این ویکی را بیاد دارید؟ تصور میکنید آن کار خوب بود؟ چقدر موجبات عقب ماندگی ویکی مازنی را فراهم نمود؟ قصد ندارم منتی بر کسی و یا گروهی بگذارم اما ببینید در عرض کمتر از 10 روز آمار کل ویکی مازنی را جابجا کردیم! چرا؟ تعداد نوشتارهای ویکی مازنی بود 3هزار نوشتار اما اکنون بیش از 7هزار و پانصد نوشتار وارد این ویکی شده است که چندین پله آمار ویکی مازنی جابجا شده است. اگر میبینید اکنون نوشتاری را به ویکی مازنی اضافه نمیکنم دلایل زیادی دارد و از آن جمله است بی سر و ته بودن و بسیار فجیع بودن نوشتارها در میان همان 3 هزار نوشتار قبل! نوشتارهای خالی از محتوا و ایجاد شده به این بهانه که آمار ویکی مازنی را بالا برند. نبودن هیچ سیاست مشخصی برای بارگذاری تصاویر و فایل ها، نبودن هیچگونه سیاست های رفتاری و برخوردهای نامناسب و تو سرهم زدن های بیدلیل در گذشته! (هرچند اکنون نیز در نوع صحبت کردن بین چهار کاربر قدیمی این ویکی میتوان این کدورت‌ها و غرورهای کاذب را دید) مشکلات این ویکی بسیار زیاد است و اگر واقعاً دوست داشته باشید باید بنشینیم و همگی با هم گفتگو و همت کنیم. نه آنکه بر سر نامی جعلی، پرچمی دروغین و غیره و ذالک بحث کنیم و در سر یکدیگر بزنیم. یا نباید این ویکی شکل میگرفت و اصلاً شروع به کار میکرد و یا اکنون که ایجاد شده و نامش در میان ویکی ها دیده میشود نباید با این وضع فلاکت بار به پیش رود.
من نمیتوانم به شما و یا جناب محک بگویم Bureaucrat شوید یا خیر! اما میدانم پذیرفتن این عنوان و بردوش کشیدنش صلاحیت‌ها و مقدمات خاص خودش را می‌طلبد. باید با این شرح وظایف آشنا بود و کارگشا بود و نه آنکه گرهی بر مشکلات افزود. هرکدام از شما دو کاربر نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارید که باید بی پرده در موردشان سخن راند. بطور مثال: شما آشناییت و تسلط خوبی بر زبان انگلیسی دارید ولی در جریان سیاست های ویکی و شرح کامل وظایف دیوان سالار نیستید و از جمله آشنائیتی با راندن ربات و اعطاء پرچم و یا واستانی آن ندارید. از جانب دیگر محک به لطف حضور مداوم در ویکی فارسی با برخی مسائل آشناست اما نه ربات دارد و نه بر آن آشنائیتی و نه آنکه بر زبان انگلیسی آشنائیت و تسلطی تا بتواند به درخواست های تغییر نام و غصب نام کاربری کاربران به صورت سراسری پاسخ دهد. اینها معضلات هستند و باید بر روی آنها گفتگو نمود. اینها تنها گوشه‌هایی کوچک از نقایص‌اند و باید زیرساخت ها را مهیا نمود و اینبار کوبنده به پیش رود و نه نفس نفس زنان و بسیار کند. امید آنکه دست در دست هم دهیم و این ویکی از این وضعیت رها شود.--MehdiTalk ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شیمی عیدی روز موارک بو[دچی‌ین]

ونوشه عید سال ۱۵۲۴ تبری بر شما مبارک باد
غصه نخر صواح انه روزه‌دهون الا انه یار نئو، خدا انه، دلبر غصه‌خار انه
چلّه شونه، هوا شونه، ورف شونه میا شونه چکه شونه، سما شونه، یار تن کنار انه
سبزه پرس، چمن پرس، دره پرس، همن پرس مرده در کفن پرس، چله سر بهار انه
زردکلا کئی انه، سرخ تتی ائی انه ورف دهون هئی انه، باغ انه نپار انه
تازه پچا پچا ره بو، ترنه ونوشه‌ها ره بو پهلم و گندیما ره بو، سوزی سوزه زار انه
درد انه، دوا انه، عشق انه، جفا انه برمه و ونگ وا انه، غصه بی‌شمار انه
ظلم دره، ستم دره، محبت دم به دم دره غم دره، گاه کمه، گاه هزار هزار انه
لاله همن، همن انه، سنبل و یاسمن انه قاصدک چمن انه، سرخ تتی انار انه

محک (گپ) ‏۱ فردینه ما ۱۵۲۴ تبری، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)

تی تبریک ره بلارمه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۱۵ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۲۶ (UTC)

انگلیسی پورتال[دچی‌ین]

سِلام. برار مِن وه ره چن روزه که دِرِس هاکردمه ولی مه انگلیسی خله خار نی‌یه و همینسه نتومبه ونه باقی بموندست بخشون ره پِر هاکنم. اگه وقت کاندی، اسا که امه پَلی دَری، ونه سر اتی دَس بَکِش. بابت ویکی‌واژه هم شرمنده؛ مِن همینتی وقت نکامبه اونتی که مه دِلِوست هسته ویکی‌پدیا دله کار بکانِم. ویکی‌واژه که شه جا ره دانّه… --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۳ (UTC)

در مورد الیفبای لاتین[دچی‌ین]

سلام دوست من, تو الیفبای لاتینی دانی ؟ من از زازاکی ویکی‌پدیا هستم و زبان ما خط لاتین جه بییته بیّه. زازاکی و مازرونی بسیار نزدیک است. من میخواهم بپرسم چیزی در باره الیفبای لاتینی که تو زبان مازرونی نوشت Xeš bəmöni mi vəlg dəle! is this ə letter delicate e or hard e ?

با سلامتAckdeals (بحث) ‏۲۷ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Selam, te hal khar heste? Nice to meet you, it's like soft e, actually we pronounce many ə characters faster than e characters, in some accents a or i is pronounced instead of ə itself, honesty because of too many pronunciations it's really hard to define where or when ə should be used, hope this was helpful, Yours truly )_|_\\_\ (بحث) ‏۲۷ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ê = soft e

e = normal e

in Zazaki alphabet.It is hard to write ə in keyboard. You can use e instead of ə

Ackdeals (بحث) ‏۱۱ جـون ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]سلام دوست عزیز تهرون گت بیی

من بپرسیمه که چه جور بتومه ( چرخ هایی ) ر عوض هکنم که شما اون فرمایشا ر هکردی .لطفآ مره راهنمایی هکنین اسا که محک جان مره اجازه هدا چی جوری انجام هدم. علاوه بر این مسائل خواسمه باوم که جسارتا اگه شما ساروی ها ناراحت ناوننی بعضی کلمات مازرونی ر عوض هکردنی بی هیچ دلیلی ، مثلا شما گننی بارم ، اینتا کلمه کجه جا اینه و هیچ ریشه ای ندارنه و هر مازندرانی ر اذیت کننه چون ندونه به چه دلیلی (باوِّم) و یا (بَوِّم) و یا (باهووِم) ( هر سه جور درسته به دلایلی که عرض کمه) این جور بیه .هارشین بائوتن تغییر یافته بوگوتن (بگفتن) هسه مه دلیل اینه که در علی آباد مازندران هم بوگوتن استفاده بونه. بوگوتن بیه بووتن یا بائوتن در گویش های ایرانی اینتا عادیه که گه به ئه و یا ی نزدیک بونه پس بگویم ونه باوه بائووم یا باوم اما بفرمیین شماکه(بارم) کجه جا بیمو؟ اگه حوصله دارین بتومه موارد دیگه ر هم باوم که دره مازرونی ر زشت و بی اصول مننه اتا کمه. شما هم اگه در لهجه بابل مشکلی ویننی حتمآ بفرمیین من خله خوشحال بومه.

اگه بدونم انتقاد پذیرنی موارد ر گمه تا بتونیم به یک رویه مشترک برسیم و مازرونی ویکی ر از ایمن وضع بسیار نابسامان نجات هدیم .قبلا در مورد داینه و یا دانِّه بجای دارنه بائوتمه بیین مازرونی ر از لهجه زشت و بدترکیب دهاتی نجات هدیم اینا آفتای تموم زبان ها هسه .حتی در ترکی آذری هم ی بجای ر در روستا ها وشونه زبون ر زشت تر و خشن تر هکرده. شمه خنابدون که بخونسنی اینا ر در ضمن چه شما فکر کننی مثل کردی ونه بنویسیم؟من فکر کمه هیچ زیبایی وکارایی ندارنه و نوشتار ر خله منفصل و تکه پاره کنه من این نوشتار جا 25 سال پیش آشنا بیمه از مجله سروه که ارومیه دله چاپ بیه.

نوشتار سه یتومی کوردی واری نأنویسمی ئو فقط أ وسه (bayten) أ جه کار بأزنمی ئو چون ویشته e کار زمی ئونتی ننویسیم )_|_\\_\ (بحث) ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]


نظر خواهی[دچی‌ین]

لطفآ مه گپ صفحه دله بیین و شه نظر ره در مورد قاعده جمع که اینجه ،صفحه اصلی دله بکار شونه بفرمیین .شمه نظر آیا همین روال درسته و همه جمع ها با ( ون )مثلا لینکون اینتا .... و تازه دگاردسته ئون و دکته ئون و..... ونه انجام باوِّه؟ با اینکه دومِّی هیچ جای مازندرون دله اینجور صحبت نکنِّنه؟یعنی هیچ جا صرفآ جمع علامت ( ون ) نیه. و یا همون جور که صحبت بونه با ( ا ) و ( ها ) مثلا لینکای اینتا ..... جمع دونیم و یا به هر دتا قائده ره در جای مناسب قابل استفاده دونِّنی.لطفآ باوِِّی که کجیی هسِّنی و شمه دلیل چیه.من بابلیمه. دومِّی که مازندرونی دله جمع با ( ا ) و ( ها ) دوس بونه و در مواردی مثلا مارون ( مادرها) برارون ( برادرها )و.....اگر مورد جاندار باوِّه بتونِّنه با ( ون ) هم جمع دونن .و مثلا سنگون به معنی سنگها و دفترون به معنی دفتر ها مازندرانی دله کاربرد ندارنه مگر اتا یا چند تا روستا دله که اون هم محض احتیاط گمه. شمه خنابدون.aleksandr19 یا baboli 19 ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]


اشتباه همگانی[دچی‌ین]

مه وسه جالبه که هیچ یک از شما بزرگوارون متوجه مه عرایض نینی من خله ساده بپرسیمه موافق هسِّنی یا نا و ضمنآ بفرمیین که اهل کجه هسِّنی.لطفآ دواره مه گپ دله تشریف بیارین و شه اعلام هکنین .خله شمه خنابدونbaboli 19 ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]ضمنآ در مورد جمع در آلمانی ونه باوِّم که اون جمع ها کاملا با هم فرق کنِّه و خله کار ره راحت هم کنِّه روسی هم دقیقآ همینجوریه و 6 حال دارنه جمعی که آما اشناسمی وشونه جمع فاعلی هسِّه پس اونجه مشکلی پیش نینه اینجه خله بده که 2 یا سه نفر با هم دست به یکی هکنن و شه بورینن و شه بوجن و شه دهِ لهجه ره که خله محترم هم هسِّه ره خواننه معیار مازندرونی هکنن.اینکار انجام بیه و این ویکی ره هکرده مثل اتا دخمه همه قهر بکردنه و بوردنه.baboli 19 ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۸ (UTC)

سه مدیر دارمی و اتا وبلاگ وه خله بده البته به نظر رسنه دتا هسِّنهو شاید هم اتا .چون اینتا ویکی ره کلا ول هکردنه .بعضی ها بعضی وقتها با هنرمندی مثل دکتر جکیل دتا یا سه تا بوننه اینجه .اگه کل مازندرون دله حتی 5 درصد با نوشته های صفحه اول موافق باوِّن من حرفی ندارمه خله زشت و خجالت آور هسِّه این کاراbaboli 19 ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۸ (UTC)

وپ:مکب[دچی‌ین]

'شما بتوندی «شهرون نوم بی‌یشتن» سَره شه نظر ره باری. اما مشتاق هستمی که شمه نظرات ره هم بدونیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وپ:مازرونی‌نویسی نظرسنجی[دچی‌ین]

'شما جه تقاضا وانه «مازرونی‌نویسی نظرسنجی» سَره شه نظر ره باری. اما مشتاق هستمی که شمه نظرات ره هم بدونیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Your advanced permissions on mzn.wikipedia[دچی‌ین]

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on this wiki. Since this wiki, to the best of our knowledge, does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want to keep your advanced permissions, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. A community notice about this process has been also posted on the local Village Pump of this wiki. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at the m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.

If you wish to resign your rights, please request removal of your rights on Meta.

If there is no response at all after one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards.

Yours faithfully.--علاء (گپ) ‏۸ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Dear Ala, I would like to appreciate your informing message regarding inactivity, since this wikipedia requires maintenance against some vandalism, I hereby preserved the admin rights and didn't resigned since then if any further information need please don't hesitate to notify me thank you Parthava (گپ) ‏۸ ژانویه ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

According to global policy you should've asked the community for keeping permission, but I decided not to remove the permission. You replied, this was the first AAR for you so hope you'll be active. Einsbor (گپ) ‏۱۲ فوریه ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
Sure, as soon as some new admins obtain permissions, I would resign  Parthava (گپ) ‏۱۲ فوریه ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام / Seläm[دچی‌ین]

سلام عرض کمبه. اونجه جا که ندارمي تي ایمیل ره، ترجیح هدامه همنیجه جه پغوم برستم ته وسر. خاستمه باووم اگه ووُنه ائی وردگردین ویکی سر، چون شرایط تغییر هاکارده و دیگه قدیم واری نی‌یه. ضمن اینکه إما تبرستن‌ِ لمپا ره چه فارسیج و چه تبریج ویکی دله روشند دارمبی، خله مقاله‌ئون جه ره بهبود هدامی و إما هنتا ناامید نئیمی و هردِ ویکی دله تلاش کمبی. درحال‌حاضر شه درمبه تبریج زوون‌‌‌ِ خط و الیفبای سر تحقیق کمبه و به نظارت و نظرات گت‌آدمونی ته واری احتیاج دارمی، لذا خواهش کمبه شه علم و دوُنایی ره إما جه دریغ ندار.
Te peçuk gegä --Vandädhurmüz (گپ) ‏۲۹ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه ایمیل پرثوه همینتی که نویسنه @live.com — این پغوم ره Parthava (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

parthava@live.com، اینتی؟ --Vandädhurmüz (گپ) ‏۳۰ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

How we will see unregistered users[دچی‌ین]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

‏۴ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)

Hi, could you please review these deletion requests? Rschen7754 ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]