هفت‌پیکر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
هفت‌پیکر
هفت‌پیکر ِاتا خطی نسخه که پرگامون موزه دله کته.
کلّی اطلاعات
نویسنده
زوون
ادبی ژانر
شعر (fa) ترجمه
مثنوی (fa) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
تنک بیّن گدر
نویسنده‌یِ دیگر کتابون

هفت پیکر اتا شعری کتاب هسته که نظامی وه ره بنویشته و جزو خمسه قرار هدا.

هفت پیکر دله بهرام گور ِداستان‌ها بائوت وانه. این کتاب دله نظامی شه گانه که وقتی خاسته اتا جدیدِ کتاب بنویسه، موضوع کم بیارده چون قدیم رسم بی‌یه که فقط تاریخی داستان‌ها سر جه سوت وندستنه. همینسه وه بهرامِ داستان ره انتخاب هاکرده که پیشتر فردوسی ونه سرگذشت ره شاهنومه دله بائوت بی‌یه. ولی نظامی سعی هاکرده جای این که همون فردوسی ِشعرون ره تکرار هاکنه و بهرامِ زندگی خـَوری باوه، بئه و این تـِم ره استفاده هاکنه و ات‌سری داستان ره سرهم سوت دَونده و تعریف هاکنه. البته وه شه گانه که تاریخی منابع دله چرخه‌تو هاکرده و کتابون دله هرکاجه بهرام خـَوری بنویشت بی‌یه ره بخوندسته ولی فقط ونجه بعنوان اتا ابزار استفاده هاکرده تا شه داستان ره باوه.

هفت پیکر خله اروتیک هسته و ونه جنسی صحنه‌ئون نسبتاً زیاد هستنه؛ درحالیکه نظامی شه خله مؤمن بی‌یه و اسلامی احکام جه په‌روی کارده. این داستان‌ها هم نظامی ِاعتقاد واری جبری هستنه و آدمون ِسرنوشت ره از قبل مقدر دونّه. هفت‌تا داستانی که بترتیب بائوت وانه، سیو تا اسپه ره طی کانده و آخرسری خیر-خاشی تموم وانه. نظامی این داستان‌ها درون خله استعاری گپ زنده ولی شه سادگی ره هم حفظ کانده و شعرون بفهمستنی هسته.

داستان[دچی‌ین]

هفت پیکر اوائل بهرامِ زندگی جه شروع وانه که ونه پییر، خسرو پرویز، وقتی وه چلیک بی‌یه، وه ره برسندی‌یه یمن تا وقتی گت بیّه، ونه جا ره نَیره. یمن ِامیر خله بهرام وسّه احترام قائل بی‌یه و وه ره شه وچه قایده دوست داشته. وه دستور هدا که اتا یونانی دانشمند، «سنـّار» نومی، بئه و «خورنق ِکاخ» ره بهرام وسّه بساجه. سنار کاخ ره بساته و وه ره نجوم، طالع‌بینی، نقاشی، معماری و... جه به بتترین شکل دربیارده. وقتی خورنق ِکاخ بساته بیّه، یمنی حاکم سنار جه هاپرسی‌یه که «توندی خورنق جه بتتر هم کاخ بساجی؟» وه هم باته که اگه پول دوو، حکماً تونده. حاکم هم دستور هدا وه ره کاخ ِسر جه کپـل هاکردنه بجیر و وه ره اینتی بکاشته.

بهرام که اونجه گت بی‌یه، خله گورخر إشکاری جه وه ره خِش إمو و أنده گور بکاشته که بدی‌یه درنه کم وانّه، دیگه فقط وشون ره گیته و أی ول کارده. إت روز که جنگل دله درشی‌یه، اتا اێژدێها جه دیم-به-دیم بیّه و وه ره بکاشته و وردگرسته سِره. کاخ دله که بورده، ونه چش دکته اتا اتاق ره که تاسا ندی‌بی‌یه. بورده هرتی بی‌یه اون اتاق ِکِلی ره پیدا هاکرده و در ره وا هاکرده. بدی‌یه خان‌دله اتا دیفار سَر ونه عکس هکشی هسته و ونه بـِن سنار (پیش از اون که بمیره،) بنویشته که بهرام که گت بیّه ایران شاه وونه و هفت اقلیم جه هفت‌تا شازده ره زن گیرنه. اون دیفار سر، هفت‌تا کیجایِ عکس/پیکر هم دیّه و بهرام که وشون ره دی‌یه، ونه کف‌گلس راه کته.

زمونی بیّه که خسرو بمرده و ایران دله ونه جانشین ره گت-گتون انتخاب هاکردنه ولی بهرام معترض بیّه و هر جوری بی‌یه، موفق بیّه که شه ره بقدرت برسنه و شاهی ره بدست بیاره. وه وقتی حکومت ره بَییته، سعی هاکرده سرنوشتی که سنار پیش‌بینی هاکرد بی‌یه جه برسه. وه بورده هفت‌تا اقلیم ِشاهون جه وشون ِکیج-کیجا ره خاسگار هاکرده و بیارده ایران. بعد دستور هدا که سنارِ شاگرد ون‌سه هفت‌تا کاخ به هفت‌رنگ و هر کامین اتا از هفت سیاره‌ی طالع جه بساته که هر روزِ هفته اتا از این هفت‌اقلیم ِزنان ره این کاخ‌های دله تن دکفه. مثلاً شنبه که اولین روز هفته بی‌یه، ونه طالع ماه بی‌یه و سیو رنگ داشته. همینسه اقلیم اول ِکیجا که هندی بی‌یه، سیو لباس کارده. بهرام هم سیو جمه دکارده و این روز بورده ونه پلی.

بهرام هرکامین کیجائون پلی شی‌یه، وشون جه اتا داستان خاسته که پیش از بخاتن، ونه وسّه تعریف هاکنن. هفت‌پیکر ِاصلی قسمت همینجه هسته که هر زنی اتا داستان گانه که ظاهراً ربطی به همدیگه ندارنه.

نگارخنه[دچی‌ین]

هفت‌پیکر خله تصویری هسته؛ یعنن ونه صحنه‌ها ره راحت وونه تصور هاکردن و همینسه ونجه نقاشون خله مینیاتور بکشینه. خصوصاً گورکانیون ِدوره خله هفت‌پیکر جه توجه بیّه و این کتاب جه نسخه‌ئون زیادی نگارگری و کتابت بگردسته.

منابع[دچی‌ین]