پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:بی‌طرفی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه‌ئون:
وپ:دبط
وپ:بی‌طرف

بی‌طرفونه دید یعنِن ارائه هدائن تموم دیدگاهون و نظرات مطرحی که معتبر ِمنابع دله بمونه؛ اتی که مطالب منصفانه، متناسب و تا جای ممکن بی‌تعصب بائوت بَوون. ویکی‌پدیا دله تموم مقاله‌ئون و کلیه محتویات دانشنومه‌ای دیگه ونه بی‌طرف ثبت بَوون. بی‌طرفی اتا از پنج اصلی هسته که ویکی‌پدیا ونه سر اصرار دارنه و باقی ویکی‌مدیایِ پروژه‌ئون هم وه ره رعایت کانّه. این سیاست غیرقابل مناقشه هسته و هرکی وه ره قبول نداره، حق مقاله دچی‌ین ره ویکی دله ندارنه. علاوه برین «بی‌طرفی»، ویکی‌پدیا:تحقیق دست‌اول ممنوع و ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری همراهی سه‌تا قانونی هستنه که ونه همه مقالات دله رعایت بَوون تا مقالاتِ استاندارد و کیفیت قابل قبول حیساب بوّه. این سه سیاست اصول اصلی هستنه و هیچ اجماع یا سیاست جدیدی نتونده اینان ره نقض هاکنه.

مثال

[دچی‌ین]

ویکی‌پدیا دله مطالب بر اساس اثبات پذیری مقاله دله بیارده وانّه. اثبات‌پذیر هاکردن مطالب وسّه دلیل خانه. دلیلی که امه قبولی بائه معتبر منابع هستنه.

  • مثال: شق القمر

فرد شمارهٔ ۱ گانه: «حضرت محمد ماهِ سمت شه انگوس ره تکون هدا و ماه دِ تیکه بیّه»

فرد شمارهٔ ۲ سؤال کانده: «مگه وانه ات نفر این کار ره هاکنه؟»

فرد شمارهٔ ۱ گانه: «این کار امه پیومبر ِمعجزه بی‌یه.»

نفر ِاول گپ وقتی تونده دِرِست بائه که فرد شمارهٔ ۲ اینان چیزها جه معتقد بائه:

  • اعتقاد به معجزه
  • اعتقاد به این که محمد پیامبر هسته
  • اعتقاد به این که اصلا خدایی دره که پیامبر برسنه
  • اعتقاد به ...

ویکی‌پدیا اتا دانشنومه هسته که تموم آدمون شنه و فقط ات‌سری تفکر و نظرات ره تعلق ندارنه. مثلاً وسّه نفر اول که مثال بجور دله دیی‌یه بائوت بائه: «مسلمون‌ها عقیده دارنه که...»

نکات

[دچی‌ین]

ویکی‌پدیا تلاش دارنه اختلاف نظرات ره توضیح هاده، اما وشون دله دخالت نکانه. ات‌سری نکته که شمه کومِک انه:

  • عقاید ره اتی ناوّین که واقعیت بنظر بئن مطالبی که اختلاف نظر وشون سَره وجود دارنه، نَوِنه اتی بنویشته بَوون که بی‌شک و مخالف و عین واقعیت بنظر بئن یا اینتی بنظر بئه که ویکی‌پدیایِ عقیده اینتی هسته. مثلاً نتومبی باوّیم «قتل‌عام ات‌جور شیطانی عمل هسته» چون شاید بعضی آدمون دوون که قتل‌عام ِطرفدار بائن و امجه مخالف باوّن.
  • چیزی که ونه سر اختلاف نظر دره ره واقعیت مطرح نکانین اگه منابع مختلف اتا چی سر اختلاف دارنه ونه تموم منابع ِنظر ره باوّین و ات‌جور بائه که هچ‌کامین به عنوان نظری که بتتر هسته یا صحیح هسته مطرح نوون.
  • هچّی خوری قضاوت نکانین.
  • وزن‌دهی ره مُخبر بائین هر نظری ونه اتنده ارزش قائل بوائین که منابع سِراق دِنّه ارزش دارنه. مثلاً اگه باوّین «سیمون ویزنتال گانه هلوکاست وجود داشته ولی محمود احمدی‌نژاد وه ره تکذیب کانده» شمه جمله بی‌طرف نی‌یه چون اینتی سِراق هدائی که وشون دِتا نظر در یک حد هسته و وشون ِنظر ِباورمندون تعداد اتائه. درحالی که اولین نظر ره اکثریت کارشناسون و تاریخ‌دون‌ها قبول دارنه. ولی دومین نظر هم به صورت ضمنی ونه حتما بائوته بوو.