ویکی‌پدیا:کپی‌رایت

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه:
وپ:کپی

ویکی‌پدیا اتا «آزاد» سایت هسته یعنن تموم اونچی که ونه دله پیدا کانّی ره اجازه دِنه که جای دیگه استفاده هاکنین و حتی ونه بنویشت یا عکسون ره کپی هاکنین؛ این قانون ره «کپی‌لفت» هم گانّه. شما یا هرکس دیگه هرگادِر اتا چی ره ویکی دله یلنی، این معنی ره دنه که شه مطالب ره طبق اتا مجوز، بنوم GFDL، درنی اینترنت دله تنک کانّی که همینسه تموم اون‌چی ویکی‌پدیا دله دره آزاد و کپی‌لفت هستنه.

همینسه ویکی‌پدیا نتونده اتا چی که جای دیگه جه بییته بیّه و اصطلاحاً «کپی‌رایت» هسته ره منتشر هاکنه و کاروَرون نتونّه مطلب یا عکسی که آزاد نی‌یه ره ویکی دله ثبت هاکنن و ونجه مقالات یا دیگه صفحات دله استفاده هاکنن.

بنویشته‌ئون[دچی‌ین]

کپی هاکردن بنویشته‌ئون همیشه ویکی‌پدیا دله ممنوع هستنه و چون نخامبی مطالب ره عیناً اینجه بیاریم، ونه متنی که شمه منابع دارنه ره تغییر هادین و ونه انشا فرق هاکنه ولی مضمون و منظور اون‌چی منبع گانه نوِنه تغییر هدا بَوو. مثلاً مطلبی که شه وه ره دگاردنی‌نی (= ترجمه هاکردنی) شامل کپی‌رایت نوانه و ونه ثبت هاکردن، ویکی‌پدیا دله عِب نکانده.

مالتی‌مدیا[دچی‌ین]

ویکی‌پدیا دله به‌جز بنویشته‌ئون، ات‌خله عکس، فیلم، صوت، نمودار و غیره وینّی که تموم اینان ونه «آزاد» و «کپی‌لفت» بائن وگه‌نا حذف وانّه. اکثر پرونده‌ئونی که مالتی‌مدیا (= چندرسانه‌ای) هستنه ره ویکی‌تلمبار دله بار یلنه (= آپلود کانّه). ویکی‌تلمبار اتا سایت هسته که تموم زوون‌هایی که ویکی‌پدیا دارنه، تونّه ونه باربی‌یشت پرونده‌ئون جه استفاده هاکنن و هرکسی بتونده شه پرونده‌ئون ره اونجه بار بی‌یله و وشون جه استفاده هاکنه ولی ونه تموم اونچی بار بی‌یشته وانه ونه شمه اثر بائه (شه عکس بییت بائین یا شه بسات بائین) یا این که وه ره اتا جا جه پیدا هاکرد بائین که اجازه هاده ونه آثار ره کپی‌لفت هاکنین. اگه غیر این بائه، شمه اثر مجوز ندارنه و ونه حذف بوو.

غیر از ویکی‌تلمبار، بنشنه بعضی عکس‌ها ره خادی ویکی‌پدیائون دله هم ثبت هاکردن. عکس‌هایی که مازرونی ویکی‌پدیا دله ثبت وانه عکس‌هایی هستنه که یا «آزاد» بائن یا منصفانه استفاده قانون په باربی‌یشته بائن. پرونده‌ئونی که دسته اول دله قرار دارنه (آزاد چی‌ئون) ونه ویکی‌تلمبار دله دکشی‌یه بَوون تا باقی ویکی‌ئون هم بتونن ونجه استفاده هاکنن ولی اون دسته از تصاویر که منصفانه هستنه، بشروطی که میّن هستنه، تونّه ویکی دله باقی بائن. (ونه راهنما ره هارشین.)