پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:پنج اصل

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه‌ئون:
وپ:۵
وپ:5
وپ:پنج

ویکی‌پدیا پنج‌تا اصلی ستون سر استائه که تموم سیاست‌ها وشون جه بَئیت وانّه:

Blue pillar ویکی‌پدیا اتا دانشنومه هسته: قدیم تاسا دایره‌المعارفون جور-وا-جوری بنویشته بَیینه که ات‌سری استاندارد ره بوجود بیاردنه. ویکی‌پدیا اینان ِویژگی‌ئون ره شه وَری کَشنه و وشون جه استفاده کانده. ویکی‌پدیا نا اتا دیکشنری‌ئه، نا هچکی تریبون‌ئه، نا روزنومه ره موندنه، نا وبلاگ واری‌ئه، نا شمه آپلودسنتر حتی ات‌جا که آنارشیسم و دموکراسی و غیره ره تمرین هاکنیم هم نی‌یه. هچکی ِتجربیات و شخصی نظرات ِجا هم ویکی‌پدیا نی‌یه. تحقیق دست‌اول ممنوعه و ویکی دله اونچی که هنتا هیچ کاجه منتشر نیّه ره تنک نکامبی. اینجه اونچی واقعی دومبی ره ثبت نکامبی، اونچی ره ثبت هاکردنه، تنک کامبی.
Green pillar ویکی‌پدیا بی‌طرف هسته: ویکی‌پدیا دله سعی کامبی مقالات ات‌کی یا ات‌چی وسّه تبلیغ نکانن بلکه تموم نظرات خَوِری باوّن و صرفاً اطلاعات ره کامل همه اختیار بی‌یلن. ونه تموم نظرات بائوت بَوون و حتی نتومبی باوّیم فلان‌نظر بتتر هسته یا فلان‌نظر بدرد نخانّه. بعضی گادِر ممکن هسته که اختلاف پیش بئه که چتی اتا مقاله بی‌طرفونه‌ته هسته و کامین دچی‌یه بتتره؛ این گادِر کارورون ونه گپ بزنن و اجماع هاکنن.
Yellow pillar ویکی‌پدیا آزاد هسته: کپی‌رایتی مطالب نونه ویکی دله دَوون و دزدی ادبی ممنوع هسته. ویکی‌پدیا دله هرچی ره ثبت هاکنین یا آپلود هاکنین، این معنی ره دنه که موافقت هاکردنی که شمه مطلب ره هرکس تونده هرکاجه تنک هاکنه و دیگه نسبت به شه مطالب حق تألیفی ندارین. ویکی ره هرکسی بتونده هر عقیده و تفکر جه دچینه و سانسور این سایت دله جایی ندارنه.
Orange pillar ویکی‌پدیا اختلاف پیش بموئن گادِر شه روش ره دارنه: باقی کارورون ره احترام بی‌یلین، حتی اگه وشون جه موافق نینی. شه نزاکت ره حفظ بدارین. هچکی ره حمله شخصی نکانین و ات‌نفر ِخاص ِتن مسّک واری نماسین. اختلاف پیش بمو، آروم بائین و قانون سه‌برگردون جه مُخبر بائین و یاد نکانین ۲۸٬۷۳۰ مقاله امه ویکی دله کته که تونّی اونان ره دچینین، جای این که دعوا دکفین. نسبت به اشتباهی که دیگرون جه وینّی فرض حسن نیت بدارین و اون‌گادِر شمه حساب قطع‌دسترسی بیّه، زاپاس‌کا نکانین.
Red pillar هچّی ثابت نموندنه: ویکی‌پدیایِ قانون که به‌قول معروف قرآن ِحُکم نی‌یه که نتونیم وشون ره عوض هاکنیم. روح و مفهومی که قانون گانه نسبت به اونچی بنویشته هسته، اولویت دارنه و بعضی گادر ونه بائوتن شه چش ره ونه کوریک بیریم. وقتی خانّی کاری هاکنین که فکر کانّی دِرِست هسته و به نفع ویکی هسته که این کار ره هاکنین، زیک‌زله نوائین و شه دچی‌یه ره انجام هادین؛ شما ره ترس دنی‌بائه که شمه بنویشته کامل نی‌یه، شاید خرابکاری هاکنین و... اگه بلد نَینی و اشتباه هاکردنی، دیگرون تونّه اتا پچوک لینک ره بزنن و تغییرات ره دِگاردِنن؛ پس امکان ندارنه که تصادفاً ویکی‌پدیا ره رِقِد هادین یا اونچی اسا وجود دارنه ره نابود هاکنین. اما در عوض اونچی نویسنّی شاید باعث بوو ات‌نفر یا ات‌خله آدم ات‌چی یاد بَیرن و آیندگون وسّه باقی بمونده.

جستارهای وابسته[دچی‌ین]