پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:منصفانه استفاده

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
دله راه:
وپ:منصفانه

تصاویری که مازرونی ویکی‌پدیا دله بار یلنی (=آپلود کانّی) ونه یا آزاد بائن و کپی‌رایتِ قانون ره حفظ دارن یا این‌که منصفانه استفاده بواشِن. (دسته اول ونه منتقل بوون به ویکی‌تلمبار) این صفحه دله دومین دسته خَوِری گپ زمبی:

منصفانه استفاده اتی قانون هسته که گانه بعضی تصاویر که وشون جه استفاده هاکردن هچکی ره بچم نی‌یله، به بعضی شروط که اینجه گامبی، بتونّه مقالات دله استفاده بوون.

شروط[دچی‌ین]

فقط وقتی تومبی اتا عکس که کپی‌رایت هسته ره استفاده هاکنیم که شرایط جیر ره داره:

 1. آزاد معادل نداشتن: هر گادِر عکسی که کپی‌رایت بائه، اتا معادل کپی‌لفت داره، حتی اگه وشون کیفیت و... در اتا سطح نَوون هم نتومبی کپی‌رایت جه استفاده هاکنیم و اون ات‌دیگه اولویت دارنه.
 2. تجاری نیّن: نَوِنه اتی کپی‌رایتی تصاویر جه استفاده هاکردن که وشون ِصاحاب از لحاظ تجاری ضرر هاکنه یا ونه احتمال وجود داره. ونه تجاری فرصتون ره احترام بی‌یشتن.
 3. حداقل استفاده: نتومبی خله اینتی پرونده‌ئون جه استفاده هاکنیم و مثلاً اتا آلبوم یا فیلم جلد ره فقط تومبی همون موضوعِ مقاله درون استفاده هاکنیم. اینتی تصاویر فقط تونّه مقالات ِنومی فضا دله بئن؛ مثلاً ننشنه اتا جلد ره بی‌یشتن «گتِ صفحه‌یِ هفتگی عکس» دله. از طرف دیگه اگه عکسی که منصفانه استفاده‌ی مجوز جه بار بی‌یشته بیّه ره هیچ کاجه استفاده نکارد بائن، وه ره مدیرون ونه حذف هاکنن.
 4. تنک بیی بائه: تصویری که منصفانه استفاده وانه، ونه پیش از این اقلاً اتا سایت دیگه هم وه ره استفاده هاکرد بائه. مثلاً خـَوری سایتون خله گادِر اتا عکس که کپی‌رایت هسته ره مدام استفاده کانه، اینتی عکسون بتونّه منصفانه‌یِ قانون په در بئن.

موارد[دچی‌ین]

تصاویری که شروط جورته ره دارن، ونه حتما اتا از موارد جیری ره هم شامل بوون تا تونن بار بی‌یشت بوون:

 1. جلد آثار: تموم منتشر بیی چی‌ئون ِجلد ره تومبی مازرونی ویکی‌پدیا دله بی‌یلیم تا وشون ره شناسا هادیم و نقد هاکنیم.
 2. لوگو: شرکتون و گروه‌های آرم یا لوگو ره بنشنه شناسا هدائن وسّه استفاده هاکردن.
 3. تمبر و اسکناس
 4. تبلیغی چی‌ئون برشور و پوستر و اینتی چی‌ئون.
 5. اتا صحنه از فیلم: اگه لازم هسته این صحنه خـَوری نقد هاکردن یا توضیح هدائن.
 6. اسکرین‌شات: نرم‌افزارون یا سایتون ِصفحه ره شناسا هدائن یا نقد وسّه.
 7. نقاشی‌ها: نقد یا شناسا هدائن سبک وسّه.
 8. سمبولیک یا مهم عکسون: مواردی که تاریخی اهمیت دارنه یا خله معروف هستنه.
 9. معروف آدمون اگه ات‌نفر وسّه عکسی وجود نداره که آزاد بائه، بنشنه اتا کپی عکس جه موقتاً استفاده هاکردن.

بار بی‌یشتن[دچی‌ین]

وقتی شونّی ویکی‌پدیا:باربی‌یشتن صفحه دله گزینه‌یی که مناسب هسته ره انتخاب هاکنین. وقتی درنی توضیحاتِ جدول ره پر کانّی، حکماً باوّین که کاجه جه این پرونده ره بَییتنی و ونه اتا لینک ره «منبع» ِقسمت دله بی‌یلین. شمه فرم دله ونه عبارت {{منصفانه استفاده}} هم دوائه. بعضی از موارد (جلد و پوستر واری) ره اتوماتیک برچسب بزه وانه ولی باقی موارد برچسب بزوئن لازم هسته.