ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار4

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
گپ جا
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8

تغییر اسم گت ولگ به گت صفحه

موافقین

اگر با تغییر اسم گت‌ولگ به گت‌صفحه موافق هستنی شه امضاء ره اینجه دَکشین.

→≤≈

 • موافق Omoallemi ‏۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۳۲ (UTC)

مخالفون

اگر با تغییر اسم گت‌ولگ به گت‌صفحه موافق نیستنی شه امضاء ره اینجه دَکشین.

 • مخالف Esmaeil ‏۱۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)
 • مخالف [[Sorenan ‏۱۸ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۳۰ (UTC)]]
 • مخالف(شمال بزرگ ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۶ (UTC))

نظرات

شه دلایل و نظرات ره اینجه بنویسین:

به نظر من ولگ اتا کلمه هسته که معنای ورق(page) ره ندنه. وه به معنی دار و درخت ِبرگ هسته نا اون برگه‌یی که ونه سر نویسنّه. در ضمن حتی اگه اینتی معناء هم داره نَونه اولین صفحه‌ی دله دواشه چون این صفحه ره ونه اتّی بنویسیم که همه‌ی مازرونی‌زوونی‌ئون بفهمن نا اینکه فقط اتا، دِتا لهجه دله استفاده بواشه.محکگپ بزوئن
اته گدر بیه که اما فارسی ویکی مودیرت جا خواستمی که مازرونی و گیلکی ویکی ره، شه گت ولگ دله بللن.
البته وشون مخالفت کردنه و گتنه شمه ویکی خله ضعیف هسته و ... .
اونگدر خله وشون جه ناراحت بئی مه. اما اشتبا هاکرد بیمه.
از وقتی که امه ویکی ره شه گت ولگ دله لینک هاکردنه متاسفانه امه مشکلات ویشتر بئی نه.
اته سری مازرونی تبار که:
یا شه هویت ره از دست هدانه
و یا به شدت تحت تاثیر افکار ضدت هویتی قرار دارننه(به علت رسانه ئون و آموزشی سیستم غلط)
از طریق ویکی فارسی اینجه اننه.
اته بار پرچمی که شه کاروری ولگ دله بزومی ره گیر دننه.
اته بار الفبا ره گیر دننه.
اته بار گت ولگ ره گیر دننه.
و ...
گت ولگ واژه خله خاره و مشکلی ندارنه و تقریبا جا دکته. حتی گیلکون هم گت ولگ ره کار زننه در صورتی که وشون گت ره در اصل گننه پیل.
اما دتا واژه تبری ره ونه دله استفاده هاکردمی که معادل main page هسته.
سورنای دل وینه که اما صفحه اصلی ره کاربزنیم که مشابه فارسی بووه.( البته وه صد در صد عربی بونه و فارسی هم نیه!)Esmaeil ‏۱۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)


افرادی که فارسی ویکی پدیای جه اننه اینجه، عموما تصورات غلطی راجع به مازرونی ویکی دارننه.

ولی مه نظر ونه همه‌ی نظر را حتی اگه غلط بائن احترام بی‌یلیم. من هم با اینکه این صفحه جه اینجه بمومه از همون اولش هم با کلمه‌ی ولگ مخالف بیمه. چون این کلمه هیچ جا به عنوان صفحه به کار نشونه. شِما اگه تونّی اثبات هاکنین شِمه گپ ره قبول کامبه. محکگپ بزوئن

علت مخالفت اين هسه كه گت صفحه هر چند مازندراني هسه ولي در علم كامپيوتري اهداف مورد نظر ره نرسنّنه.اصطلاح بهتر براي گت ولك اصلي صفحه بونه .يعني صفحه اول يك سايت.بكار بوردن گت صفحه آن معناي عملياتي ره كه منظور ما هسه نرسنّنه.پيشنهاد اينجانب اين هسه كه هر اصطلاحي كه بخواهيم اول بكار بوريم اول فرهنگهاي تخصصي آن علم مراجعه هكنيم تا بعداً مجبور نوّيم اصطلاح ره زود زود عوض هكنيم و همه اعتراض هكنن.اگه در سايت سري بزنين متوجه بونّني كه بجاي گت ولك معمولاً از اصطلاحات صفحه اصلي و صفحه اول استفاده بونه.با توجه اين مطالب آيا بهتر نيه ما بجاي گت ولك از اصطلاح "اصلي صفحه "استفاده هكنيم؟(Sorenan ‏۱۸ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۳۰ (UTC)).

همانطور در بالا اشاره شده "وَلْكْ"در زبان مازندراني به برگ درخت مي گويند كه در حال حاضر كمتر به كار مي رود و به جاي آن "گِلامْ"الآن به كار مي رود.كلاً در اصطلاح يابي رجوع به ريشه آن زبان كار درستي است.اما در اينجا هرچند "گت ولك"شمالي است و معناي اصطلاحي آن برگ بزرگ معنا مي دهد ولي كاركرد "main page"و "صفحه اصلي يا صفحه اول را نمي دهد.اصطلاحي كه ساخته مي شود بايد كاركرد آن را تبيين كند.اينجانب نظرم اين است كه نه "گت ولك"و نه "گت صفحه"اصطلاح منسبي نيست.پيشنهاد اينجانب اين است كه از اصطلاح"اصلي صفحه"يا اول صفحه"استفاده شود.ويكي نويسان مازندراني اصرار دارند كه از كلمات فارسي و عربي استفاده نكنند اگر رويكرد اين باشد ما دچار مشكلات عديده اي مي شويم.خيلي از كلمات در زبان مازندراني استفاده مي شود كه ريشه آن مازندراني نيست ولي ما آن را مازندراني كرديم و منطقي نيست كه آنها را دور بريزيم.در زبان فارسي نيز خيلي از كلمات فارسي نيست ولي ما آن را فارسي كرديم و هيچگاه فرهنگستان زبان فارسي كلماتي را كه جا افتاده و فارسي شده است را جايگزين نمي كند.اين كاربر خواهشمند است در نوشتن به زبان مازندراني و نيز اصطلاح سازي دقت بيشتري صورت تا دلزدگي براي ويكي خوانان مازندراني ايجاد نشود.براي مثال به جاي جغرافي نوشته شده"جوغرافي" يا به جاي استان نوشته شده "اوستان"و خيلي ديگر از كلمات.منطق استان را اوستان نوشتن چيست؟(شمال بزرگ ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۶ (UTC))

تغيير اسم مازروني به مازندراني

موافقون

اگر با تغییر اسم مازروني به مازندراني موافق هستنی شه امضاء ره اینجه دَکشین.

 • موافق(شمال بزرگ ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۰۸ (UTC))

مخالفون

اگر با تغییر اسم مازروني به مازندراني مخالف هستنی شه امضاء ره اینجه دَکشین.

 • مخالف EsmaeilEsmaeil ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۴۱ (UTC)
 • مخالف محکگپ بزوئن ‏۱۳ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۵۷ (UTC)

نظرات

علت موافقت اين است كه مازروني در استان خودمان مفهوم مي باشد و آن هم در بضعي مناطق بكار مي رود و بيشتر مازندراني بكار مي رود و در خارج استان معمولاً مازندراني مي گويند يا مازني.براي اينكه اين ويكي خواننده بيشتري داشته باشد و افراد خارج استاني بدانند مازروني همان مازندراني است بنابراين شايسته است مازروني به مازندراني تغيير يابد.اگر هدف ما جذب بيشتر افراد براي خواندن ويكي مازندراني نيست پس براي چي ما وقت مي گذاريم و در اين ويكي مطلب مي نويسيم.(شمال بزرگ ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۰۸ (UTC)).

اینتا دیدگاهی که شما دارننی "در خارج استان" و "افراد خارج استاني" به علت غریب نوازی هسته که اما مازرونی ئون دارمبی. همیشک غریبه ره شه جا بیتتر دومبی. خارج استانی نظر، هم استانی نظر جا مهمتر هسته و .... جالب هسته ایران دله فقظ گیلکون و مازنی ئون اینتی هستنه. من شه رفقای کرد و ترک و لر دله اینتا ویژگی ره ندیمه. هیچ گدر شه همقوم ره مه پلی پائین نیارننه. برعکس اما مازرونیا همیشک همدیگر ره جلوی بقیه پائین یارمبی.

اینتا اتا از ویژگی های بد امه قوم هسته. ونه علت ره ندمبه. اونچی که تاریخ اما ره گننه اته چی دیگه هسته. چتی بیه که اما اینتی بئیمی ندومبه. اینتا ویژگی باعث بیه که امه زوون و امه فرهنگ و امه سامون دره از بین شونه. اینجه دانشنومه ای هسته به مازرون مردمون زوون، ونه نوم هم ونه مازرونی بوئه. مازنی هم بد نیه کتا تر هسته. اما مازندرانی هم خله بلنده زوون دله نه‌نه، هم اینکه مازرونی نیه!!! فارسیه.Esmaeil ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۰۳ (UTC)

هارشا بئیتن وسه

این را به فارسی می نویسم تا دوستانی که از ویکی فارسی به اینجا می آیند بتوانند بخوانند:
ما برای مسائل اساسی رای گیری می کنیم و حرف همه را می شنویم. اما تاثیر گذاری این رای ها بسته به عملکرد افراد دارد.
نظر کسی که
برای اولین بار است اینجا آمده
با کسی که چند مقاله نوشته
با کسی که چند صد ویراش کرده
با کسی که چند هزار ویراش کرده
با کسی که هر روز برای گسترش این ویکی زحمت می کشد
با هم برابر نیستند.
در وزن گذاری نظرات این موارد نیز در نظر گرفته می شود.
دو درخواست:
اول: وارد میدان عمل شوید. چند مقاله بنویسید. ویرایش کنید و ...
دوم: ویکی مازرونی یک تجربه جدید برای مکتوب کردن زبان (یا به قول شما گویش یا لهجه) ای است که در زمانهای بسیار دور رسمی بوده اما مدتهاست که به صورت یک زبان شفاهی درآمده است. مقایسه آن با فارسی و ... کار اشباهی است. ما اینجا با روش سعی و خطا کار می کنیم. چون هیچ تجربه ای در این زمینه نبوده است. در این مسیر ما را یاری کنید. اگر یاری نمی کنید حداقل سنگ اندازی نکنید.Esmaeil ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC)

كارور Esmaeil عزيز با سلام و خدا قوت.هدف نوشتن مطلب در اين ويكي و وقت گذاشتن براي آن صد در صد براي بهتر كردن ويكي مازندراني بوده نه آنطور كه شما برداشت كرديد سنگ اندازي.با سنگ اندازي كردن من چه نفهي مي برم.شما آيا ويكي مازندراني را فقط براي خودتان مي نويسيد يا براي ديگران؟اگر براي خود مي نويسيد قضيه جداست و اگر براي ديگران مي نويسيد من به عنوان يك مراجع كننده وضعيت ويكي مازندراني را نمي پسندم.اگر قرار است به همين منوال باشد ديگر رجوعي به اين ويكي نخواهم داشت،چون سبك آن اعصاب خوردكن است.

مطلب ديگر اشاره داشتيد كه افرادي كه بيشتر در ويكي مطلب مي نويسند نظر و حرف آنها مقبول تر است.به نظرم نظر مقبول آن است كه درست تر از همه نظرات باشد.شايد كسي اصلاً مطلبي در ويكي ننوشته باشد ولي نظر درستي ارائه دهد آيا نبايد نظر او را پسنديد؟در وزن گذاري نظرات بايد به درستي و نادرستي نظر توجه داشت. حرف شما را قبول دارم اين يك تجربه جديد است آيا بهتر نيست در آزمون و خطايي كه به خرج مي دهيد از نظرات ديگرا ن نيز استفاده كنيد؟آيا اين شما را زودتر به سر منزل نخواهد رساند؟ در پايان اگر لطف كنيد مصداق هاي سنگ اندازي بيان كنيد ممنون مي شدم.خواهشمند است مطالب تان را به زوون مازندراني بنويسيد چون اينجانب در فهميدن آن مشكلي ندارم.(شمال بزرگ ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۴۲ (UTC))

همونتی که لوگوی دله ویننی اینجه اتا رهایه دانش نومه هسته. همونتی که گت ولگ دله بنویشت هسته "هر کی بتونده وه ره دچینه". شما هم هم بتوندی اینجه مقاله بنویسی یا مقاله ئون ره دچینی(ویرایش هاکنی)، نظر هادی و .... اما هم خله خشحال بومبی که اینتا دانشنومه گسترش پیدا هاکنه. صد در صد ::نواقص زیادی دره که ونه وشون ره حل هاکنیم تا امه تجربه موفق بووه.
خله موارد دره که ایجاد مشکل کنده
وشون دله گت ترین مشکل الفبا هسته
بعد زوون دستور
بعد تفاوتی که مختلف گویشون همدیگر جا دارننه
بعد واژگونی حدید هستنه
و ...
قطعا در طول زمان بتومبی ایان مشکلات ره حل هاکنیم. امه الگو هم ویشتر کوردی هسته تا فارسی، چون کوردی و مازرونی هر دتا ایرانی زوون ره غربی شمال رج دله درننه. و هر دتا موانع و مشکلات مشابهی دارننه نداشتن الفبا، گویشون متفاوت، شفاهی بی‌ئن و ... البته وشون چندین سال هسته که شه کار ره سربئیتنه و خار نتایجی ره برسینه.اما هم ونه اتا گت حرکتی ره سر بئیریم تا شه داشته ئون ره حفظ هاکنیم و از دست ندیم.
چن وختی هسته که اته سری افراد اینجه اننه. کاری نکننه نا قاله را ویرایشی نا ... فقط اته سری مسائل فرعی و کلی ره گیر دننه و شوننه. مخصوصا از وختی که فارسی ویکی اما ره شه گت ولگ دله لینک هاکرده. شمه رو (کارور شمال بزرگ) پیش قضاوتی نکمبه. شمه نظرات جا استفاده کمبی.
من هم خله چیزون رو انتقاد دارمبه: مثلا مختلف البفا ره کا بزوئن یا بد ترجمه هاکردن گزینه ها و ... اما ونه ایان ره استاندارد هاکنیم.
اته نفر بمو اینجه خوانه اته دیقه سر همه چیز ونه دلخواه بووه. اینتی نئونه. ونه مشورت و همفکری دووه. Esmaeil ‏۲۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)
درود مجدد.اشاره كرديد كه گت ترین مشکل الفبا هسته.به نظر اينجانب در اين زمينه هيچ مشكلي وجود ندارد يا اگر باشد بسيار جزيي است.مشكل اينجاست كه ما مي خواهيم هر طور شده زوون خودمان را متمايز از فارسي نشان بدهيم.با حروف الفباء خاص.چرا؟باور كنيد كه حروف الفباء فارسي براي نوشتن زوون خودمان كافي است.حروف الفباء داخل پرانتز آيا براي نوشتن زوون مازندراني كافي نيست؟اگر كافي نيست براي چه؟(حروف الفباء فارسي نشانه اصلي:1-همزه مثل "ء"2-الف3-ب4-پ5-ت6-ث7-جيم8-چ9-ح10-خ11-دال12-ذال13-ر14-ز15-ژ16-سين17-شين18-صاد19-ضاد20-طا21-ظا22-عين23-غين24-ف25-قاف26-كاف27-گاف28-لام29-ميم30-نون31-واو32-ه33-ي.حروف الفباء نشانه هاي ثانوي:1-مدِّ روي الف مثل كلمه مآخذ2-فتحه يا زبر مثل دَرَجات3-كسره يا زير مثل نِشون4-پيش يا ضمه مثل گندُم5-سكون يا جزم مثل وَلْكْ6-تشديد مثل حقّ7-ياي كوتاه روي هاي غير ملفوظ مثال نامة من8-تنوين نصبمثل ظاهراً9-تنوين رفع مثل مضافٌ عليه10-تنوين جرّ مثل عبارةٍ به نقل از فرهنگستان زبان فارسي.همان طور كه نوشته هاي شما نشان مي دهد تماماً با حروف فارسي نوشته شده است و جاي نقصي در مطلب شما وجود ندارد اگر الفباء فارسي براي نوشتن زوون مازندراني مشكل داشت قطعاً شما نمي توانستيد مطلب خود را ادا كنيد.
همانطور كه اشاره كرديد زوون كوردي در علم زبانشناسي جزء شاخه هاي زوون فارسي شمال غربي است.زبان كوردي از نظر حرف الفباء مشكلي ندارد و خيلي سال پيش آنها شروع به كتابت كردند و بنده بعضي از كتاب هاي چاپ زبان كوردي را مشاهده كردم.آنها در اين زمينه خيلي از ما جلوتر هستند به دلايل مختلف.
مشكل ديگر ي كه اشاره كرديد كه من هم با شما هم عقيده هستم و آن دستور زبان مازندراني است.
يك پيشنهاد ي داشتم اگر مازروني نويسان ناراحت نوشند و آن اينكه اصراري وجود دارد كه در همه موارد از سبك صفت و موصوف از اين قبيل سبك استفاده شود براي مثال در مطلبي نوشته بودند "ساري شهر"بجاي مثلاً "شهر ساري"يا در مطلب بالا بجاي "شمال غربي" نوشته شده "غربي شمال".در كجاي مازندران بجاي شمال غربي مي گويند غربي شمال.دستور زبان مازندراني مي گويد كه اول صفت و بعد موصوف ولي در همه جا اين مطلب صدق نمي كند و اگر اينطور سبك نوشته شود به نظرم به ويكي مازندراني لطمه مي زند.در واژه سازي اين سبك رعايت شود خيلي خوب است ولي واژ ها و اصطلاحاتي كه كاملاً جا افتاده است بياييم بر عكسش را اداء كنيم خيلي توي ذوق مي زند.اينجانب فقط نظرم را بيان كردم حالا مي خواهيد بكار بنديد يا نه و اصراري بر درستي نظرم ندارم(شمال بزرگ ‏۲۳ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۰۳ (UTC)).

چن تامطلب ره ونه شمه خدمت عرض هاکنم

 • مازرونی، گیلکی و کوردی ایرانی زوون ره غربی شمال رج دله قرار دارننه. نا اینکه فارسی زوون ره غربی شمال رج دله دواشن. فارسی زوون شه ایرانی زوون ره غربی جنوب رج دله قرار دارنه. مازرونی یا تبری، فارسی زیر شاخه نیه. فارسی شه ایرانی زوون ِزیر شاخه هسته.(از نظر زوون شناسی شمه خدمت عرض هاکردمه)
 • اتا از مودیران مازرونی ِویکی، الفبای ِوسه، فارسی ِفرهنگستون جا سوال هاکرده. وشون شه تاکید هاکردنه که شما ونه لاتینی الفبا ره کار بزنین. چون فارسی الفبا نتونده درس ِتلفظون ره نشون هاده. البته بتومبی فتحه و کسره و ضممه و ساکن ره استفاده هاکنیم اما اینتا باعث بونه که نوشته نخش بووه و ونه بنویشتن هم خله سخت هسته. اگه نشون هدائن ساکن و تشدید و کتا مصوتون اتا درس ِکار بیه فارسی و عربی دله وشون ره استفاده کردنه. ناعربی دله و نا فارسی دله کتا مصوتون ره نشون ندننه.
 • اما ونه استاندارد عمل هاکنیم. وقتی امه زوون دستور گنه که صفت ره پیش از موصوف و مضاف الیه ره پیش از مضاف بیاریم، اما هم ونه اینتا کار ره انجام هادیم. هر چن تو ذوق بزنه، (امه مازرونی گب بزوئن هم الان تو ذوق بعضا زنده، چون توذوق بعضیا زنده اما نونه مازرونی گب بزنیم؟)Esmaeil ‏۲۳ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۰۰ (UTC)
مِن با قابل فهم بیّن کلمات موافقمه ولی با دَست بزوئن به قواعد و شکل اتا زوون(اِسا هرچی خائه بوئه) مخالفمه. حتی اگه اِما بخائیم رسمی اسم ره بی‌یلیم ونه جا دمبدیم که بارن مازندرون نا مازندران چون مِن هچ‌جا نشناسمه ات نفر که دره تبری گپ زنده باره مازندران حتی اگه آهنگای تبری ره گوش هادین، گانّه مازندرون یا مازرون.
البته من تاحدودی با نظر اسمعیل که بائوته شِمه رأی کم‌تر امتیاز دانّه جه مخالفمه چون خلاصه هرکی نظری دانّه و اِما هم اینان ره شه وسّه ننویشتمی(شِما ره ندومبه ولی مِن مردِم وسّه بنویشتمه) گرچه بهته هسته وشون در کنار اینجه گپ‌بزوئن ات‌کم ویرایش هم هاکنن تا بفهمن که اما چه این کارون ره کامبی و امه کارون ره درک هاکنن.--محکگپ بزوئن ‏۲۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۵۸ (UTC)