ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار3

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
گپ جا
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
  • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
  • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
  • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
  • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8

الفبا

امه موشکل کتا موصتون ره نشون هدائن هسته.
کسره وسه اتا راه حل پیدا هاکردمی : ه/ـه
فتحه وسه: علی أ ره کار زنده
مه نظر اگر( ـ + ﮧ = ـﮧ ) ره کار بزنیم بیتتره
بتوننی ونه سه اتا short cut بساجین
من شه Alt+a ره ( ﮧ ) وسه کار زمبه
( ـ )shift+t جا نشون هدا بونه
من شه Alt + z ره ( ـ ) وسه کار زمبه که بنویشتن ـﮧ راحتر بووه
چون ( ﮧ ) هیچ حرفی ره متصل نئونه
ونه قبل ( ـ ) ونه کار بزه بووه.
شمه نظر چچی هسته
البته فعلن اینجه نئونه، ونه word دله بنویسیم، تا ونه امکان فراهم بووه.
کسره: ه/ـه
فتحه: ـﮧ
همزه: ئ
تشدید: تکرار
اینجه نیمای اشعار ره اینتا الفبای جا بنویشتمه.Esmaeil


رای گیری

من گامبه اما هم گیلکی‌ئون واری رای گیری هاکنیم. اینتی معلوم وانه که کدومتا ط بهتره. اَی همگی همون خط جه استفاده کامبی. اینتی دیگه حرفی هم بائوتن وسه نموندنه و همه ملزم به استفاده از رای بیته خط هستنه. محکگپ بزوئن

مه گب هم همینتا هسته. هرکس شه پیشنهاد هاده. بحث بووه. رای گیری بووه. هر خطی که رای بیارده همه کار بزنن. اونتا که بدی مه پیشنهاده. ته شه نظر ره ونه رو هاده.Esmaeil

من نظر همونتی که قبلا هم بائوتمه اینه که فارسی الفبا واری بنویسیم(همونتی که ته اول بنویشت بی) اینتی 100% کسایی که مازرونی بلدنه تونه بخوندن که اما چچی بنویشتمی. ولی اینان طرزایی که شما گانی هچکی ره حالی نوونه.محکگپ بزوئن

هارش، وقتی که ته دندون درد کنده ونه وه ره بکشی
دندون بکشین هم بی درد نیه
امه کار هم همینتی هسته
فارسی الفبا اتا بپیس دندون هسته
چون خله ناقصه و نتونده کتا مصوتون و تفاوت v , u و i , y و ... ره نشون هاده.
اما یا ونه لاتین الفبای جا استفاده هاکنیم
یا ونه کوردون واری اینتا الفبا ره تکمیل هاکنیم
اول کار خله سخته و ممکنه کسی ره حالی نووه
اما اته کم که بوگذره جا کفنه
کوردون هم همین کار ره هاکردنه
تغییر و تحول و توسعه و ... با سختی و مشکلات همراه هسته
امّا ونه نهایی نتیجه دلنشین بونه
اینتا بپیس دندون اته روز ونه بکشی بووه
حالا یا امروز یا اته مدت دیگهEsmaeil

امه ویکی کوردون جه خله فرق دانه. وشون حداقل50تا عضو فعال دارنه ولی اما کلأ و سرجمع 5نفر نوامبی. وشون کارورون اینتا زوون ره ترویج و تبلیغ کانه ولی اما نتومبی این کار ره هاکنیم چون امه تعداد خله کم و محدوده اگه من گامبه همین خط فارسی(بپیسه دندون) جه کار بزنیم اینه وسه هسته که مازرونی زوون‌ئون جدید خط ره نفهمنه.
ضرب المثل ره با ضرب المثل جواب دمبه: تا اسب ره نخری لوش ره نشکن. یعنی تا کارورون اینجه ویشته نوائن نتومبی خط جدید جه کار بزنیم.
اینان منه و ته نظره ونه همه کارورون و حتی فعالون مرتبط با مازرون که اینترنت دله درنه جه نظرگیری هاکنیم...محکگپ بزوئن
هر نظری که اکثریت هدانه ره قبول کمبه، اما شه وبلاگ دله وه ره کار زمبه. اگر هم پیشنهاد بیتتری ارائه بیه، اونتا ره کار زمبه.
در مورد کوردون، مسلمه که اما وشون جا تفاوت دارمبی. اما اگه دو سال به ایم شهر شه ره فراموش کمبی.
وشون هزار و چهار صد سال هم شه وطن جا دور بوئن شه هویت و زوون و ریشه ره از یاد نورننه، ونه نمونه عبدالملکی‌ئون بهشهر هسته هزار و چهار صد ساله پاوه جا مهاجرت هاکردنه هنوز کوردی اورامی گب زننه.
حرکت ونه اته روز آغاز بووه، بی سختی و هزینه هم نیه.
مه هاره‌شا ای هسه که همه ما شعور دارمی و هر جور اینجه ده‌له بأنویش بونه ئه‌ما ره هالی بونه، حتی فارسکی که ندومبی شه‌ما «بیه» که نه‌ویسه‌نی «بی‌یه» بی‌یه تا «بأیه» هسه یا چیشی هسه؟
ضمن ده‌له 2 تا شاچیز (نوکته) وه‌نه درون هسه:
1) چتی بأنویسی که آسون بوئه؟ یعنی ـه‌ ئو ـأ ره که‌جه جه دریاره‌می؟ به‌تومبی خوب این ده تا نه‌شون ره ای به‌نه بیلیم یا مازرونی کیبورد ای 2 تا واجه ره جا دأکه‌فه‌نیم!
2) چه‌تی بوئه که آکاده‌میکی بوئه ئو نأئوره‌ن اینتا هم بأیه ویکی؟ چارتا سه‌له‌ک وچه وه‌نه درون جم بأینه! مه نه‌شون اینتایی هسه که هیچ جا ده‌له نأدیمه که «که» ره «کـِ» بأنویسه‌ن که اینجه درمه ویمبه!
)_|_\\_\ ‏۵ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۱۸ (UTC)

مه نظر اگه همون فارسی ره ـَـِـُ جه کار بزنیم هیچ اشکالی پیش نِنِه و همچی دِرِس وونه. اونتایی که مازرونی زوون ره بلده شه دونده چتی ونه جومله ره بخونده که ونه معنی دِرِس بوئه اونتایی که بلد نی‌یه هم ـَـِــُ دله ره دقّت کانده و کم کم یاد گنّه.محکگپ بزوئن

ته گنی فرسی الفبا ره کار بزنیم، فارسی بنویشتن دله کتا مصوتون و تشدید ره نشون ندننه.
وقتی گنی کتا مصوتون ره نشون هادیم، ونه همه جا وشون ره نشون هادیم.
نئونه اتا جا بنویسیم اتا جا ننویسیم.
مثلن وه اینتی بونه: نَئونه اَتّا جا بَنِویسم و اَتّا جا نَنِویسیم.
ته منظور اینتا هسته؟Esmaeil

مگه چه اشکالی دانّه؟ تومبی هرجا که بخوندستن خواننده وسّه سخته فتحه،ضمه،کسره ره بی‌یلیم و هرجا آسونه نی‌یلیم. مه نظر که هیچ اشکال نکانده. هدف از بنویشتن ویکی‌پدیائون اینه که ات نفر وه ره بخونده و ات چی یاد بیره و اَی شه بتونه از این طریق بقیه ره ات چی یاد هده. اینان خط‌ئونی که شِما درنی ابداع کانّی ره فقط کسایی تونّه کا بزنن که اینجه همیشه فعال بوئن. ولی اصلش اینه که هرکی بتونه ویکیپدیا ره به راحتی دَچینه. همین الان مردِم ِمیون ره هارش. وختی خانّه ات چی ره به تبری زوون بنویسن همین تی که گامبه نویسنّه. هچکی هم نتونده ات خط بساجه و بدون نیاز به تدریس و حکومت داشتن و... اونتا خط ره ات قومیت ره یاد هاده. همین کوردون که خط بساتنه اگه ات جومله ره این خط جه بنویسی بَوری اتا کورد معمولی ره نشون هادی ته نظر تونده راحت بخونده و اشکالات ره بَیره؟ محکگپ بزوئن

نا اینتی که ته گنی نئونه. یا ونه حرکات ره کامل بلی یا اینکه دکل هیچ کمین ره نلی.
اینتا پیشنهادی که هدایی قابل رای گیری هسته. مه رای مخالفه.
کوردون گب پیش بکشی. شیعه‌ئون زیاد در بند نینه اما سنی‌ئون اکثرا بلدنه.
خله هم ساده و علمی تر از فارسی خط هسته. چون همونتی که بنویش بونه بخونس بونه.
اتا سر بوری کوردستان ویندی اینتا خط تقریبا رسمی هسته. مغازه تابلوئون با اینتا خط بنویشت هسته.
ته فکر کندی الان اینتا مقاله ئونی که فارسی الفبای جا بنویشتی ره کسی خوندنه؟
اما ونه کاری هاکنیم که ماندگار بووه، در آینده شاید به درد بخره.
چه اشکالی دارنه که اتا خط جا بنویسیم که کامل بوئه؟
تا الان که فارسی الفبای جا بنویشتمی سالی اتا نفر ویشتر جذب بیه؟
تا کی ونه "تدریس و حکومت" منتظر بموندیم؟ اس هاکنیم انده چی که امه سه بموندسه ره هم بئیرن؟ Esmaeil

ته منظور کمین شوا هسته؟
اتا شوا بین فتحه و کسره هسته که گیلکون دارننه
اتا شوا که آمل به سمت غرب دارننه بین ضمه و کسره هسته
اتا شوا که کسره خله کتا هسته، آمل به غرب ویشتر دره مخصوصا قبل از "ل"Esmaeil


فتحه ، ضمه و کسره بخوندستن هیچ سختی ندانه،هرکسی تونده بدون اینان هم جومله ره بخونده اون چی که خله مهمه فرق ای و یا هسته. ونِه ونیْسه ات کار هاکنیم. مه گامبه ای سر ساکن بی‌یلیم. مثلا :ایْران ، ایْمان ، ایْ. ولی یا سر هچّی نیْ‌یـِلیم و فقط همون ــَـِـُـ ره یا وسّه بیْ‌یِلیم. چون ایْ فتحه ،ضمه،کسره نخاّه راحت بَنشنه وه ره بخوندِستن.محکگپ بزوئن

خواره به این نتیجه برسی که اینتا الفبا ناقصه و ونه جا کار هاکردن سخت هسته، دتا راه حل دارنه، یک: حرکات جا استفاده هاکنیم(همینتا چی که ته پیشنهاد هدایی)، دو: مستقل حروف جا استفاده هاکنیم (همینتا چی که من و علی پیشنهاد هدامی)Esmaeil

اگه شمه نظر کسی امه بنویشته‌ئون ره نخوندنه و درآینده هم درصد کمی ممکنه وه ره بخوندن، پس چچی وسّه شه وقت ره تلف کامبی؟ چچی‌سه الکی پول برق و تلفن و ای.دی.اس.ال و کوفت و زهرمار ره دردمبی؟ مگه مرض دارمی بنویسیم هچکه نخونه؟ پس تعطیل هاکنیم بهتره.محکگپ بزوئن

من ونه حقایق ره بووم. اسا امه مخاطبین خله محدود هستنه و خله مقاله ئون ره کسی نخوندنه. اما اگه اما شه وبلاگون و سایتون و ویکی دله درس فعالیت هاکنیم و هدفدار بوئیم ممکنه اینتا وضعیت ره تغییر هادیم. ته گنی که فارسی الفبای جا بنویسیم تا امه مخاطب زیاد بووه. من گمه اون کسی که به شه هویت و زوون و فرهنگ عشق و تعصب دارنه خود به خود جذب بونه. مگه کسی مه ره یا ته ره مجبور هاکرده به ایم اینجه و فعالیت هاکنیم؟ به دلیل عشق و علاقه به شه هویت درمی اینجه کار مبی. یا اینکه ته به شش تا زوون وبلاگ بزوئی و مازرون تاریخ ره مطالعه کندی و معرفی کندی. اتفاقا وقتی اما اتا الفبای استاندارد و مسقل داریم هم امه کار علمی و پایدار بونه. هم اته جور هویت مستقل اما ره دنه.Esmaeil

ولی من گامبه اِما ونه بنویسیم که جوونایی ره که اینترنت دله الافی کانه (مه واری) ره بکشیم اینجه و وشون ره وادار هاکنیم به شه ماری زوون گپ بزنن. محکگپ بزوئن

اما نتومبی هیچ کس ره وادار هاکنیم. اگه درس فعالیت هاکنیم بتومبی وشون ره علاقه مند هاکنیم.Esmaeil

مِن گامبه فارسی معمولی بنویسیم که به این هدف بَرِسیم نا اینکه امروز بنویسیم که بعدأ شاید استفاده بواشه. محکگپ بزوئن

اصلا چه فارسی ننویسیم تا افراد ویشتری جذب بوون؟ اما ونه اتا کار پایدار انجام هادیم. ممکن امروز بدرد بخره ممکنه هیچ گدر بدرد نخره. اینتا به امه رفتار بستگی دارنه. همونتی که چن سال پیش امه پیر مارون تصمیم بئی تهنه شه وچون جا فارسی گب بزنن و امروز این وضعیت به وجود بیمو. امه فعالیت هم ممکنه وضعیت ره تغییر هاده. به شرط اینکه درس اقدام هاکنیم. اینتا فعالیت اتا بلند مدت سرمایه گذاری هسته.Esmaeil

مه نظر ونه گیلکی‌ویکیپدیا جه درس هایریم. وشون الان خله اما جه جلو بزونه و جونای زیادی ره جذب هاکردنه چون شه هدف وسّه نویسنّه. اِما هر کاروری که بدون کاروری نوم اِنه فعالیت کانده ره اخطار دمبی و گامبی که ونه کاروری حساب بسازه و با این کار جدید کارورون ره پَر دِمبی ولی اِساگیلکی‌ئون ره هارش. وشون ویکی دله ده‎ها نفر بدون کاروری نوم فعالیت دارنه ولی وشون مودیرون اونان ره هچی نارنّه. با این کارشون جدید کارورون اونجه جه بَزِه نَوانّه.محکگپ بزوئن

من چن سال هسته که تمام فعالیتون گیلکون ره زیر نظر دارمه. حتی وشون مجلات ره نظیر گیله وا ره خومبه. وشون چن تا عاشق گیلان دارننه که فعالیت‌ها جهت دهی کننه. وشون فعالیت محدود به اینتر نت نیه. وشون مجلات معتبری دارننه که سالها در اینتا زمینه درنه کار کننه. اتا نفر مثل جکتاجی دارننه. گت هنرمندون دارننه. دانشگاههای دله فعالنه. گورههای مطالعاتی دارننه. اما در ایان زمینه ئون خله وشون جا عقب تر هستمی. اما اتا مجله فراگیر در زمینه فرهنگ و قومیت و زوون مازرونی ندارمبی. دانشگاههای دله مجلات تبری دانشجوئی ندارمبی. گروههای مطالعاتی به اون گستردگی ندارمی. امه فعالیتون خله پراکنده و منفرد هسته. اتا نفر گت کار کنده اما ادامه دار نیه. ضمن اینکه وشون در معرض تمسخر قرار دارننه. اینتا شه یه عامل محرک بونه. تنوع قومیتی هم اتا عامل دیگه هسته که باعث بونه وشون فعالون ویشتر فعالیت هاکنن. و .... . پس اما نتومبی شه ره وشون جا مقایسه هاکنیم. گیلکی ویکی هم قبلن خله خوار کار کرده. اسا چن مدت بیه که رها بیه و ونه دله خرابکاری خله زیاد بییه. من ونه آر اس اس ره پیگیری کمبه. ویشتر خرابکاری کننه. مدیریت وه ره رها هاکرده.Esmaeil

اما هم ونه ات کار هاکنیم که کارورون جدید اینجه ره دست بَیرن نا اینکه ات چی بنویسیم که اَی شه نتونیم بخوندیم. خلاصه اینکه هدف هرچی جه موهم‌تر هسته.محکگپ بزوئن

اما بتومبی کارورون جدید ره وبلاگ و سایت دله بدست بیاریم. کم کم وه ره ویکی جا آشناها کنی. باز هم تا کید کمبه اما نتومبی کسی ره مجبور هاکنیم. اونی که علاقه مند هسته شه فعالیت کنده. امه جهت گیری ونه درس بوئه. الفبا ونه استاندارد بووه. استاندارد هم اما تعیین کمبی. چون اما درمی فعالیت کمبی. بعضی‌ها گننه که اس هاکنیم دولت یا مراکز دانشگاهی اتا کار هاکنن. مه جواب این هسته که اگه وشن خواستنه کار هاکنن تا الان کردنه. اما شه ونه شروع هاکنیم. Esmaeil

ته هدف از اینجه بنویشتن چچی‌یه؟محکگپ بزوئن ‏۸ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۴۵ (UTC)

شه هدف ره در با لا توضیح هدامه. عشق و علاقه و تعصب.Esmaeil
ضمن اینکه فارسی بنویشتن تا اسا جواب ندائه. اسا به ایم تبری بنویشتن ره آزمایش هاکنیم هارشیم چتی بونه. امه کار آزمون وخطا هسته دیگه. Esmaeil
من گمه اما همون فارسی الفبا ره کار بزنیم. الفبا ونه به صورت رسمی توسط اتا نهاد مربوط به مازرونی زوون تدوین بوو. اما که اسا اینتا ره نارمی مجبور هسمی فارسی الفبا ره استفاده هکنیم تا بخونسن راحات تر بوئه. وه اتا رسم رایج میون زوونونی که رسمی نینه هسه مثلا زازاکی زوون الفبا کردی الفبای جا بئیت بیه.البته اگه قرار به تدوین اتا الفبا مازرونی سر بوئه ونه از کیتابونی که اینتا زوون درباره بنویشت بیه هم استفاده هکنیم. من کتاب تبری زوون نصرالله هومند بنویشت ره توصیه کممه.فیروز ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۱۳ (UTC)
مه نظر هم فیروز واریه. اینجه فرهنگخانه مازرونی زوون نیْ‌یه. اینجه ویکیپدیائه. اتا آزاد دانشنومه که هرکی بتونه شه ماری زوون سر مقاله دَچینه.من اولین باریْ که بیْ‌یمومه اینجه اتا صفحه دله بخوندستمه: "هرتیْ که گپ زنّیْ همونتیْ بنویسین" هنوز هم دوست دارمه همین کار ره هاکنم. من یا کاریْ ره شروع نکامبه یا اگه شروع هاکنم تا ته شومبه. از اول مه قصد بیْ‌یه که اون متن جه پیروی هاکنم هنوز هم مه هدف همونتائه. درباره کتاب دله بنویشته‌ئون هم مِن که تاسا هرچیْ مازرونی کتاب بَدیمه فارسی خط جه بَنویشته بیْ‌یه.محکگپ بزوئن ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۳۱ (UTC)

فیروزجان، لطفا جدول ره تکمیل هاکن، نتیجه رای ره هر چی بیه قبول کمبی. هر چی نوشته دره ره ونه اونتی بنویسیم. خطوط متفاوت نونه استفاده بووه. Esmaeil

خط وه‌سه مه امروز بوردمه مازرونی فه‌ره‌نگ سه‌را (ساری خیابون قارن ده‌له) ئو کازشناسون جه هاره‌شا بأپورسیمه ئو وه‌شون بأئوته‌نه که E وه‌نه ــه‌ــ واری بوئه؛ A واره هاره‌شایی نه‌داشته‌نه،
تهرون که دأیه‌مه، قارسکی زه‌وون ره فه‌ره‌نگستون بورده‌مه که دأککه‌ل وه‌شون بأئوته‌نه که شه‌ما وه‌نه لاتینی بأنویسین، فارسکی هم که نیه‌لنه لاتینی بأوه وه‌نه آوا چینی ره صدمه بزوئه ئو ئه‌سا دیگه فارسکی گپ وأرون ئونتا فارسکی ره که اصل ده‌له بیه ره وه‌نه واری گپ نأزه‌نده‌نه ... ئه‌سا ئه‌ما نا سه‌واد (ئینتا سه که أتا مجله ئو روج‌نومه نارمی) رشتی‌ئون ئو کوردی‌ئون شه محلی روج نومه ده‌له همینتی خط نه‌ویسه‌نه. اتفاقاَ هم ئه‌ما ره هم راحت ته‌ر هالی بونه چیشی نه‌ویسه‌نی. ـَ ئو ـِ ئو ــُ ره شدیداً مؤخاله‌فه‌مه )_|_\\_\ ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۳۱ (UTC)
مه که سال ۸۴ ده‌له فارسکی ویکی‌په‎‌دیا درون شیمه وه‌شون أتا مشکل فارسکی سره بأنویسی داشته‌نه که این ئو اون وه‌نه سر مشاجره داشته‌نه، چیزایی بأنویشت بینه که مه ره داککه‌ل هالی نأیه چیشی نه‌ویسه‌نه؟؟ بین النهرین ره گاته‌نه میون‌رودون، شرق ره گاته‌نه خاور ئو غرب ره گاته‌نه باختر، انگلیس ره گاته‌نه پادشاهی پیوسته!! اینتا خط هم اتا چیز هسه که ئه‌ما وه‌نه، وه ره جا دأکه‌فه‌نیم )_|_\\_\ ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)
محک جان، ته که گنی فارسی الفبا ره کار بزنیم.
فارسی الفبا ساکن دارنه؟!!
فارسی الفبا تشدید دارنه؟!!
کمین کتاب فارسی دله (به جز اول دبستان)، بدی که ــَــِــُـ ره بنویسن؟!!
اینتا الفبایی که ته گنی فارسی نیه، فارسی الفبای دله نا ساکن ره دارنه، نا تشدید ره نشون دنه، تا کتا مصوتون ره.
ته هم به اینتا موشکل بر بخردی مثلا اما چتی ونه فرق بیه(بود)، بیه(شد) فارسی الفبای جا نشون هادیم. توجه هاکن فارسی الفبا تشدید ندارنه.
اما چتی ونه فرق گنه(می گوید) و گنه(می گویند) ره نشون هادیم. تکرار کمبه، فارسی الفبا تشدید ندارنه.
اما چتی ونه فرق دچین(بچین) و دچین(چیدن) ره نشون هادیم. باز هم تکرار کمبه، فارسی الفبا تشدید ندارنه.
ممکنه ته راه حل اینتا بوئه که تشدید ره نشون هادیم. چون فارسی الفبا تشدید ندارنه، پس ته فارسی الفبای دله تغییر هدایی. پس شه وشه اتا خط جداگونه به کار بوردی. پس شه گب ره که گنی فارسی الفبا ره کار بزنیم نقض هاکردی. Esmaeil

شاید منم فارسی الفبا ره تغییر هدامه ولی اینتی که من گامبه همه ره حالی بونه. تشدید و ــَـِــُ ره همه‌ی کسایی که مازرونی بلدِنه دونّه چچی‌یه ولی کلّا چنتا مازرونی ره بَدی که کوردی و پشتوی خط ره بلِد بائِن؟
من در گامبه موهم نی‌یه که چتی بنویسیم موهم اینه که اتجور بنویسیم که همه ره حالی بواشه. الان اتا جومله ره به همه‌ی خط‌الرسمونی که اینجه پیشنهاد بیّه بنویس. اَی بَوِر ۲۰-۳۰نفر ره نشون هاده. کدومتا ره ویشته بفهمستنه یا راحت‌ته بخوندستنه؟
من گامبه ات تی بنویسسیم که ات مردی شانسکی بی‌یموئه اینجه درجا درنَشوئه. هِرِسته هارشه اینجه چچی‌یه و اِما درمی چی‌کار کامبی...محکگپ بزوئن

محک جان، الفبای موشکل ونه حل بووه. اگه اما امروز اینتا موشکل حل هاکنیم، امه کار خله راحتر بونه.
تا اینکه اته خله مقاله بنویسیم بعد به ایم الفبا ره تعیین هاکنیم.
ته به جای اینکه الفبای مساله حل هاکنی در فکر این دری که مخاطب جذب هاکنیم.
خواهشا اینتا سوال ره جواب هاده.
تا امروز که اما فارسی الفبا ره کار بزومی چن نفر جذب بئینه؟Esmaeil ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۰۹ (UTC)

اتا مساله ره در نظر بئیرین.

شمه هدف اینتا هسته که: اته جور بنویسیم تا دیگران ره جذب هاکنیم. البته وه مهم هسته، اما؛
امه هدف ونه اینتا بوئه که: اته جور بنویسیم که امه کار استاندارد و علمی و ماندگار بوئه.Esmaeil ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۶:۰۰ (UTC)

استراتژی ‌ئون

  • اول ونه الفبای تکلیف ره مشخص هاکنیم.
  • بعد همه پیغومون ره بر اساس نوی الفبا دگاردن هاکنیم. اونتا موارد رو که اختلاف دارمبی ونه رای‌گیری هاکنیم.
  • بعد دییه مقاله‌ئون ره بر اساس اونتا الفبا بازنویسی هاکنیم.
  • بعد نوی مقاله‌ئون ره بنویسیم.
برار شما خاننی لاتینی پیش فرض بوئه؟ یا عربی؟ ضمن دله اتا بار آذربایجانی ویکی ره هارشین. اگه خامی الفبا ره اصلاح هکنیم ونه نو ولگ بشتن ره دس بیریم و خله زود اینتا کار ره انجام هدیم.(فیروز)
اگه همه توافق هاکنن، بیتتره که پیش فرض لاتین بوئه، یعنی همه پیغومون و گت ولگ و تمام ولگونی که درننه لاتینی بازنویسی بووه. البته همونتی که ته بائوتی بتومبی آذربایجانی ویکی جه استفاده هاکنیم. برای اینکه مخاطب ره از دست ندیم و وه کم کم اینتا الفبای جا آشنا بووه و وه ره یاد بئیره؛ هر مقاله ای بنویشتمی ونه جر فارسی الفبای جا (همونتایی که محک پیشنهاد هدا که هر جا لازمه ــَــِــُـــّـ ره بلیم) همون مقاله ره بنویسیم. یعنی هر مقاله دتا قسمت داره. اتا لاتینی که اصل هسته. اتا دیکه هم فارسی الفبا بنویش هسته که مخاطب از دست نشوئه. همون کاری که قبلا آذری ویکی دله کردنه.Esmaeil ‏۱۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)
لاتینی تا اونجه که مه بدیمه همه ونه سر توافق داشتنه، ضمن دله نخانه که حتمن ۲ تا خط اتا ولگ دله دبوئن، اسا اتا سیستم دره که شه لاتینکی ئو عربکی دگرس کنده، ــَــِــُـــّـ هم غیراستاندارد هسه، ندومه چه وسه اصرار دارننی ونه سه؟ )_|_\\_\ ‏۱۱ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۲۳:۳۶ (UTC)

منم با الگوبَیتِن از آذری‌ویکی کاملأ موافق هستمه. وشون ویکی خله خارِ راه شه وسّه پیدا هاکرده. اِما هم تومبی وشون واری همه چی ره دِ زوونه هاکنیم و کُل ویکی ره به دِ بخش فارسی‌خط و لاتین‌خط تبدیل هاکنیم و هر کلمه وسّه دِتا صفحه وجود داره. اینتی:

  1. Xəzər dənizi
  2. خزر دنیزی

اینتی دیگه هر کسی بموئه و اتا چی دمبال گردنه اونتای ایسم ره کادر جستجوی دله نویسِنه بعد اگه فارسی بنویشته فارسی نوسخه و اگه لاتین بنویشته لاتین نوسخه وا وانه. اینتی موشکل پیغومون ره هم تومبّی آذری‌ئون واری دِ زوونه بنویسیم. ولی با این استراتژی اسمعیل موخالفمه چون نَونه نو صفحه بساتن ره متوقف هاکنیم اینتی خله لطمه خارمی. مِن گامبه این کار ره به مرور زمون انجام هادیم. بعضی از صفحات شه اینتی هستنه ولی ونه ۹۰٪ دیگه‌ی صفحات ره هم همونتی هاکنیم.میثال:

محکگپ بزوئن ویکی‌کوردی دلله چیز جالبی بدیمه. اونجه بنشنه ترجیحات کاروری دله رسم‌الخط مورد نظر ره انتخاب هاکردن و ویکی‌پدیا شه خود به خود لینکا ره به امه رسم‌الخط جا به جا کانده اگه اِما هم اینتی هاکنیم خله قشنگ وانه.محکگپ بزوئن


ویکی‌کوردی دله چیز جالبی بدیمه. اونجه بنشنه ترجیحات کاروری دله رسم‌الخط مورد نظر ره انتخاب هاکردن و ویکی‌پدیا شه خود به خود لینکا ره به امه رسم‌الخط جا به جا کانده اگه اِما هم اینتی هاکنیم خله قشنگ وانه. محکگپ بزوئن ‏۲۳ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

رای‌گیری (هارشابئیتن) ۱

شما، این دتا الفبای میون، کمینتا ره ترجیح دننی؟

- عربی لاتین
علی نا أره
اسماعیل - +
فیروز مثال مثال
محک مثال مثال
و ... مثال مثال

رای‌گیری (هارشابئیتن) ۲

- a e o u i y v تشدید ــَــِــُـ شوا y-i (مثال:دچی‌ین) همزه
پارثاوا(علی) أ ه/ـه ؤ ۆ ێ ی و تکرار نه‌خامبه ۀ/ـۀ ـێـیـ
اسماعیل أ ه/ـه ؤ و ی ێ ۆ تکرار نا ۀ/ـۀ ـیـێـ ئ
فیروز آ نشون ندمی نارمی او یا و ای یا ی ی و تکرار نا نا اسماعیل نظر
محک ــَـ ــِـ ــُـ و ی+ ــِــــُــــَـ یْ و ــّـ اختیاری استفاده بوّه ؟ ـیْ‌یـ
و ... ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

مه نأظه‌ر ئه‌ما وه‌نه جأم بأندی هاکه‌نیم وأ ئأتتا صأفه که‌لید وه‌نه‌سه به‌ساجیم. Esmaeil (گپ) ‏۱۲ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رای‌گیری (هارشابئیتن) ۳

- آ ــَـ ج چ خ ژ ش ع/ئ غ/ق و...
علی ǎ a j c x ž š یا نه‌بؤشه ' q ؟
اسماعیل a á j c x ž š ' q ؟
فیروز ǎ a j č x ž š ' q ؟
محک ǎ a j č x ž š ' q ؟
و ... ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
درود بر مازندرونی زبونون.رسم الخط ی که برای زبان مازندرانی بکار برده می شود در این ویکی خیلی ایراد دارد و خواندن را مشکل می کند.لطفاً مبنای رسم الخط ،رسم الخط زبان فارسی باشه.اینجوری اعمال صلیقه کمتر بونه.حروفی از قبیل "هٔ "و دیگر حروف من در آوردی خواندن آن را مشکل می کند.رسم الخط زبون فارسي براي بنويشتن زبان مازندراني كاملاً كفايت مي كند(Sorenan ‏۱۲ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC))
اما بتومبی چکی زوون صفحه کلید ره کار بزنیم که همه وشون ره دارنه. Esmaeil (گپ) ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]