ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار8

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
گپ جا
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8بار بی‌یلون ِکاروری گروه[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

تا همین چن صَوه پیش تموم کارورونی که تایید بیی بینه، تونستنه ویکی‌پدیا دله عکس و فیلم بار بی‌یلن ولی تازگی فقط مدیرون تونّه این کار ره هاکنن و باقیِ کارورون ونه ویکی‌تلمبار جه عکس بی‌یلن. خله ویکی‌ها دله اتا کاروری گروه، uploader نومی، بساتنه که باقیِ کارورون هم تونن عکس بی‌یلن. اگه دوستان موافق بوئین، باوّیم که وه ره اَمسه هم فعال هاکنن. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ ژانویه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

محک جان تن خانا بدون.Mohamadhosein.a (گپ) ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گتِ صفحه خارِ بنویشته[دچی‌ین]

سلام. خله وقت هسته که گتِ صفحه دله فقط ات مقاله خار بنویشته‌ئون قسمت دله دره. متاسفانه خله کم‌کار هستمی و این صفحه که امه ویترین ره موندنه، همینجور خالی‌بموندست امه کم‌کاری ره سراق دنه. اگه تازه بساته مقالات ویشته بی‌بون، قبلاً واری تازه مقالات ره اینجه یشتمی ولی حتا پچوک مقالات هم دیگه خله کم تولید کامبی. من هم اصلاً وقت نکامبه این بخش وسّه تازه چی بنویسم و وه ره آپدیت دارم. باقی دوستان اگه تونّی، وه ره اتی بدته-بتته هاکنین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@محک من اسا که دکال نتومبه ولی تابستون اتي مه سر خلوت‌ته وانه. ئه‌تا بنویشته ره ته شه انتخاب هاکن که ان‌شاءالله مازرونی نوسال (۲ مرداد) وسه وه ره آمادو هاکنیم. البته من درمه ولی وچون ره ندومبه وشون هم یا فعالیت ندارنه یا خونش‌کرون سر (فی‌المثل فدایی ) فعالیت کننه. اونگادر بدیمه اسپهبد خورشید ره ایي بییشتی صفحه سر ناراحت بئیمه :(  وندادهرمز 📞 ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اگه قول دنّی که هفته‌ای اتا مقاله که اقلاً ده خط بائه و خار مطلب و خار بنویشت داره ره گت صفحه وسّه آماده هاکنین، من خدابخاستمه که ونه قفل ره بَیرم تا هر هفته اتا جدیدِ مقاله اون صفحه دله بی‌یلین. ولی چون اکثر هفته‌ها هیچ مقاله جدیدی ندارمی که بی‌یلیم اونجه، وه ره قفل هاکردمه و فقط وپ:خار مقالات ره هر چن ماه ون دله عوض-بدل کامبه. شه هم وقت نکامبه مرتب هر هفته اتا مقاله که اتنده کیفیت داره ره آماده هاکنم. خصوصاً جدیداً هیچ وقتی ندارمه و ندرتاً امبه ویکی دله. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
تومبه ولی اسا نا. اگه تابستون بَووه ۱۰ خط چچی هسه شمه وسه هفته‌ای خله بیتتر ۱۰ خط مقاله جه سازمبه ولی اسا نوونه. فیروز ئم اگه تابستون گادر کومک هاکنه که خله بیتتر وانه. من شه اتا مقاله برستیمه گمخ ویکی‌فا دله نتومبه هچ‌کاری هاکنم ونه دله چون وقت ندارمه!  وندادهرمز 📞 ‏۵ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من سعی کمّه اینجه ویشتر کمک هاکنم. ولی اسا مه نظر اولویت مدیاویکی نرم‌افزار ترجمه هاکردن هسّه. فیروز (گپ) ‏۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تازه خورون[دچی‌ین]

مه نظر بهتر هسه تازه خورون عنوان ره الان اتفاقون یا اسای اتفاقون جا عوض هاکنیم. چون انگلیسی ویکی‌پدیا دله وه current events و فارسی ویکی‌پدیای دله رویدادهای کنونی هسه. البته خله بهتر بی‌یه ونه عنوان ره اسایی دکته‌ئون بلیم ولی چون قبلا ونه سر صحبت بیه که ممکنه تازه واردون سر ناآشنا بوئه پشنهاد کمه بلیم اسای اتفاقون یا الان اتفاقون البته تومی های جا هم جمع دونیم. --فیروز (گپ) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مخالف مه نزر(=نظر) هچ‌کامین(=هیچ‌کدام) وشون جه مناسب نی‌نه. اما ونه "اتفاق" یا "رویداد" وسته اتا بیتتر معادل مازرونی دله پیدا هاکنیم و اونتا ره بی‌یلیم.
ولی اگه قرار بوشه وشون جه اتا ره انتخاب هاکنیم من فکر کمبه "اسایی خورون" خاره."نو خورون" هم خاره. ولی "تازه خورون" جالب نی‌یه. تازه خورون فارسی هسه(خبرهای تازه) اینتا تفاوت جه که اما وه ره به صورت تحت‌اللفظی ترجومه هاکاردمی.

خا شما گنی اما ونه اتفاق یا رویداد وسر اتا مازرونی معادل پیدا هاکنیم؟ شمه نظر دکت نتونٌه بهترین معادل بوئه؟ اگه هم شما اتٌا معادل سراق دارنٌی خله خش‌حال بومه وه ره اینجه اما ره معرفی هاکنین. اسا که اما اتی معادل ندارمی یا اگه هم داریم فقط اینجه شه وه ره بساتمی و کسی که تازه انه اینجه یا مازرونی زوونون وسر ناآشنا هسٌه بهتر هسٌه که اتفاق جا استفاده هاکنیم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@محک، فیروز شمه جه اتا سوال دارمبه. اسایی دکته‌ئون مشکل چچی بی‌یه؟ هر تازه‌وارد کارور هم که اسایی دکته‌ئون عبارت ره خورونِ سر بوینه متوجه ونه معنی وانه و فهمنه اسایی دکته‌ئون همان تازه خورون هسه. اسا ونه مشکل چچی‌ئه؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من گت ولگ یا اسایی دکته‌ئون کار بزوئن جا مشکلی نارمه. ولی اگه قرار هسه بئوت بوو که وشون جدید کارورون وسر ناآشنا هسنٌه اون وقت ونه کلماتی ره که وشون عوض کار زمٌی وشون کارهاکرد ره مربوط بوئن. من گمه انگلیسی ویکی‌پدیای دله این بخش نوم Current events هسٌه و فارسی ویکی‌پدیای دل ونه نوم رویدادهای جاری. گیلکی ویکی‌پدیای دله (که وشون زوون مازرونی ره نزدیک‌ترین زوون هسه) وه ره گننه هسأ تفاقؤن. خا اما هم اگه بلیم الان اتفاقون یا اسا اتفاقون هم ونه نوم درس‌تر هسه و هم همه وسر آشنا هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
قدیم محض حفظ کلام «دکتن» ره «سقط جنین» وسه گاتنه؛ وچه دکته=وچه سقط جنین بیّه. یا فلانی کنار دکته=فلانی وچه‌دار بیّه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک امه منطقه دله جنین سقط هاکردن ره گنٌه وچه بوسنی‌ین. ضمنا مثلا اگه اتا نفر وسر اتا نخش اتفاق دکفه و وه اختیاط هاکنه گنٌه وه ره دکته کار هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تازه دگادرسته‌ئون[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

دگاردسته‌ئون کلمه مه وسر که بابلی هسمه ناآشنا هسه. من پیشنهاد کمه تازه دگاردسته‌ئون عنوان ره آخرین تغییرون جا عوض هاکنیم. --فیروز (گپ) ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه نظر اول بهتر هسه که مازرونی زوون دستور ره خار یاد بئیریم. کلماتی هم که کار زمی واقعا ونه مازرونی بوئن. مثلا مه سر که واقعا مازرونی زوون دستور کلمات سر مطالعه هاکردمه دگاردست ناآشنا هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من ندومبه کی اولین بار این کلمه ره بنویشته، ولی دگاردنی‌ین امه لهجه دله «خله تغییر هدائن» معنی دنه و بعضا «ترجمه هاکردن» هم معنی دنه. مثلا «ماشین در شی‌یه کله دله، فرمون ره دگاردنی‌یه» یا «فلانی قرآن ره عربی جه دگاردنی‌یه» و دگاردسته‌ئون هم اتی به نظر «دیگرشدگان» یا «دگرگون‌شدگان» معادل وانه. البته خادی این «دگاردست» ره گامبی «دگارِست». اسا ندومبه باقی لهجه‌ئون دله این کلمه دره یا نا؟ شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ممتنع دگاردسته احتمالاً دگِردستن یا دگاردستن جه انه که ونه معنی فارسی دله وونه: "برگشتن". من فکر کمبه اینتا کلمه خله مناسب نی‌یه ولی خب آخرین تغییرون جه بیتتره. اگه آخرین تغییرون بی‌یلیم اونوقت امه زوون فارسی جه چه فرقی دارنه؟ بیتترین کار اینتا هسه که اتا کلمه دیگه پیدا هاکنیم. این دِتا جه هیچکدوم مناسب نی‌نه. ولی اگر مجبور بوشیم اتا ره انتخاب هاکنیم من تازه دگاردسته‌ئون ره ترجیح دمبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تقریبا شمه نظر جا موافقمه. البته برگشتن هم وانه وردگرستن، ات‌که فرق کانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@کارور:Mehdi Parkuhi فارسی ویکی‌پدیای دله هم تغییرات اخیر دتا کلمه جا تشکیل بونه که هر دتا عربی هسنٌه. اگه اونجه بخائن اتا کلمه بلن که فارسی بوئه بونه دگرگونی‌های تازه. پس این دلیل قابل قبول نی‌یه. ضمنا @کارور:محک گنه ونه معنی پئی‌هاکردن هم بونه. پس بهتر نی‌یه وه ره آخرین تغییرون جا عوض هاکنیم؟--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نظر فکر نکمبه آخرین تغییرات دگرگونی‌های تازه جه خله فرق داشته بو.
@فیروز اگه دارنه باورین.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Mehdi Parkuhi شمه منظور ره متوجه نیمه. بل اتا دلیل دیگه هم بیارم. همین فارسی که تقریبا ونه دله بنشنه تموم کلمات وسر فارسی معادل پیدا هاکردن وشون این کار ره نکردنه و تازه دگاردسته‌ئون بخش نوم اونجه تغییرات اخیر هسه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@فیروز برار،
مه سعی اینتا هسه که مازرونی فارسی‌جه فرق داشته بو. تنها موضوع همینتا هسه. دوندی که همینتی وقتی فارسی‌زوونون انه امه گت صفحه دله توننه همه چی ره بخوندن و بفهمن. که اگه بفهمن امه وسته اتا معضل هسه. اگه نفهمن شه شر ره کمته کاننه. من بحث فقط اینتا هسه. اگه ته و کارور:محک صلاح دوننی، هاکنین من حرفی ندارمبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اگه قرار بیبو آخرین تغییرون وسر امه سر شر درست هاکنن که تا اسا کردنه و حلا هم توننه هاکنن. خانی ته وسر مثال بیارم :

 • مثلا ابزار اتا فارسی کلمه هسه. مازرونی دله تومبی بئوویم وسیله پس ابزارون منو رو تومبی وسیله‌ئون منو هاکنیم
 • سیاهه هم اتا فارسی کلمه هسه اینکه وه ره هاکنیم سیوهه مازرونی‌نویسی نیه. تومبی فهرست ره ونه عوض کار بزنیم.
 • همون ابزارون منوی دله اما دارمی لینک‌ئون اینتا صفحه وه غلط هسه ونه بوئه: این صفحه لینکون. اولا اما بی‌چمر حرف ره ئون جا جمع نومبی. دوما این ترکیب مازرونی دله غلط هسه.
 • این مقاله ره هارش. ونه دله پایانی ره بنویشتنه پایونی. اینجوری بنویشتن یعنی اینکه مازرونی فارسی اتا لهجه هسه. اینجه راحت بنشنه پایانی ره انتهایی یا آخری ترجمه هاکردن. اگه هم اینا درست نی‌یه هر چی پایانی عوض بلین پایونی مه نظر درس نی‌یه.

اینجوری مثال ره من تومبه ته وسر زیاد بیارم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۳ (UTC) @فیروز مه منظور ره نئیتی.پاسخ[پاسخ]
مه منظور اینتا نَی‌یه که آخرین تغییرون سر امه وسته شر درس هاکنن؛ مه منظور اینتا بی‌یه که در کل وشون هر چی مازرونی زوون جه کمته بفهمن امه وسته بیتتره. ته اتا قدیمی کارور هستی و شه بیتتر دوندی که وشون چنده فضول هستنه و وشون دس اگه بَرسه امه ویکی در ره تخته کاننه. مثلاً همینتا که اتا کارور گوته ونه فارسی ره خاخری زوونون دله بنویسیم. همش هم گوته فارسی زوون میلیی افتخار هسه و ....
همون گپ دله اونتا کارور بائیت بی‌یه که نسبتاً همه چی ره ویکی‌مازنی دله فهمنه. ولی همینتا کارور اگه بوره کردی ویکی‌پدیا دله چیزی نفهمنه که بخواهه وشون کار دله فضولی هاکنه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Mehdi Parkuhi ویکی‌مدیا موسسه قانون دارنه و اینجوری نیه که هر کی دوس ندارنه مازرونی ویکی‌پدیا وجود نداره بوره و وشون ره مجبور هاکنه تا اینجه ره دونن مگه اینکه اما خلاف هاکنیم و وشون قوانین ره نقض هاکنیم. اینکه گنی وشون امه زوون ره فهمنّه ونه اتا دلیل این هسه که اما مازرونی‌نویسی ره رعایت نکمبی. مازرونی و فارسی هم دتا نزدیک زوون هسنه و اینکه اتا کارور فارسی ویکی‌پدیا جا پرسه بیه اینجه و امه زوون ره بفهمه یا نفهمس چار تا کار هاکنه که اگه مفید بوئه خله خاره و خش‌حال بومی و اگه خرابکاری بوئه ونه جلو ره گیرمی. مگه من یا شما یا اینجه دیگه کارورون فارسی یا انگلیسی ویکی‌پدیا دله فعالیت نکننه؟ این حرف ره من قبول ندارمه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

 • وردگردیم اصلی بحث سر.
  من بائوت بیمه:
« "آخرین تغییرات"، "دگرگونی‌های تازه" جه فرق نکانده. همینتی که "آخرین تغییرون"، "تازه دگاردسته‌ئون" جه فرق ندارنه. »

Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Mehdi Parkuhi من هم دومبه که فرق ندارنَه. ولی آخرین تغییرون کلمه آشناتر هسَه. فارسی زوون که شه وسر فرهنگستون دارنه و وشون زوون دله هر دخیل کلمه وسر اتا معادل دارنَه، خله عربی کلمه ره کار زننه چه برسه اما ره.--فیروز (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شاء صفحه[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه

مازرونی ویکی‌پدیای دله Special page ره شاء صفحه گمی. این نوم بشتن دتا اشکال دارنه:

 • اول شاه یا King، مازرونی دله شاء بونه؟ یعنی ونه تلفظ چتی هسٌه؟ اتٌا نفر مه ره ونه خور توضیح هاده
 • فرض کمی مه اولین ایراد درس نیه. اون وقت شاء ره اما ونه ویژه عوض کار بزنیم؟ یا ونه اتا مازرونی کلمه که ویژه معنی ره دنه پیدا هاکنیم یا اینکه ونه عوض مخصوص ره کار بزنیم؟

من پیشنهاد کمه شاء صفحه ره مخصوص صفحه جا عوص هاکنیم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ا.ت(الف و ت) مازرونی دله جمع نه‌شونه نی‌یه[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

ات(الف و ت) مازرونی دله جمع نه‌شونه نی‌نه.
پیشنهاد کمبه تنظیم‌ون یا اتا بیتتر کلمه جه جایگزین بوو.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اول خامه سوال هاکنم وقتی اتا کلمه ره جمع وندمبی ونه ون ره نیم‌فاصله بلیم یا کلمه کش چک هدا بوئه؟ ضمنا نشونه ره نه‌شونه بنویشتن فکر نکنم درس بوئه. اگه خانٌی حروف ره نشون هادین تونِنی اینجوری بنویسین: نِشونه بقیه جا هم خامه بی‌ین شه نظر بئوون. مه نظر مازرونی‌نویسی ونه اتا کلی قاعده داره.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پس ته نزر(=نظر) تنظیمون خاره؟ اونتا مسئله مازرونی‌بنویشتن اتا دیگه بحث هسه که وه ره هم اگه قاعده‌ایی ندارنه اگه دارنه که همونجا قاعده جه پیروی کمبی. اگه هم قاعده ندارنه کارورن لوش دله مطرح کمبی.
ته فقط باوور تنظیمون(یا تنظیم‌‌‌ون) خار هستنه یا نا؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Mehdi Parkuhi من تنظیمون ره ترجیح دمه. یعنی کلا مه نظر این هسه که ون ونه کلمه کش چک هائیت بوئه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پس در کل موافق استی.@محک ته نزر(=نظر) چ‌چی هسه؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ونه چک‌هدا بائه؛ بجز موارد خاص (مثلاً وقتی آخرین حرف الف هسته: جائون) ضمناً حکماً وپ:مازرونی‌نویسی ره بخوندین. خله این مسائل سر قبلاً گپ بزومی و اینان ره جمع‌بندی هاکردمی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.
قبلی بحث راستا دله خوامبه باوئورم امه ویکی‌پدیا دله اتا بخش دارمبی که ونه نوم وپ:مکب هسه یا وپ:مازرونی کلمات برابر. همینتی که بائیتمه "الف و ت" مازرونی زوون دله جمع نه‌شونه نی‌نه. پس چتی ونه نوم "مازرونی کلمات برابر هسه؟ فکر کمبه وه هم ونه عوض بووشه. اگه نَوِنه عوض بووشه باورین که مره هم هالی بَووه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
دکَِل برابر کلمه شه فارسی هسَه. یعنی من که تا اِسا نشنوسمه اما مازرونی دله برابر داریم. مازرونی کلمات برابر ونه بوو مازرونی کلمه‌ئون برابر. برابر عوض هم من گمه بلیم هدار. شما اگه اتا ونه توم بهتر سراق دارنَی بئووین.--فیروز (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی کلمات برابر اتا مشکل دیگه هم دارنه. وه مازرونی زوون دستور(=دستور زبان مازندرانی) ره هم نقض هاکارده. کلمات برابر درس(=درست) نی‌یه و در اصل وونه برابر کلمه‌ئون یا حداقل برابر کلمات
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@فیروز موافق هدار خاره. وونه: مازرونی هدار کلمه‌ئون.Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی ویکی‌پدیا مشکل چ‌چی هسه؟[دچی‌ین]

برارون چه امه ویکی انده مورد ظلم و ستم قرار گرنه؟
من گوگل دله چرخه‌تو(=search-جستجو) هاکاردمه اسپهبد خورشید. هر چی تور گردشگری و ندومبه غار اسپهبد خورشید بالا بیمو ولی امه ویکی اسپهبد خورشید بالا نیمو. اینتا در حالی هسه که اما گومبی اسپهبد خورشید و فارسی‌جه هم گوننه اسپهبد خورشید. اینتا ره هم بائورم که اسپهبد خورشید اتا برگزیده مقاله هسه!!
اینتا در حالی هسه اسپهبد خورشید مقاله فارسی‌جه اولین مقاله‌ایی هسه که بالا انه...
مگه وونه؟؟
همینتی وونه که امه ویکی دله هچ‌کی فعال نی‌یه!
اونوقت فارسی ویکی‌پدیا دله هر رو(=روز) کارورونِ تعداد هدی(=همدیگر) کله و کش جه بالا شوننه....
اینتی نوونه. اما این مقاله‌ئون ره کنه وسه نویسمبی؟؟
نتومبی اتا کار هاکنیم که امه ویکی گوگل دله بالا بئه؟
من وقتی گوگل دله چرخه‌تو هاکردمه: "ویکی‌پدیای مازندرانی" اول از همه ونه مقاله فارسی‌جه بالا بمو بعد امه ویکی. خب وقتی امه ویکی گوگل دله بالا ننه؛ مردم ره کجه جه ونه هالی بووه اتا مازرونی ویکی‌پدیا هم این دنیا دله دارمبی؟ مه نزر اینتا موضوع خله حیاتیه.
امه ویکی دله یکسره درنه آی‌پی‌ون سیاسی مقاله‌ئون دله خرابکاری کاننه و اما دنیمی که وشون جلو بئیریم. مثلاً سید علی خامنه‌ای ره اتا سر بزنین. گاهی اوقات اونهایی که اصلاً نا مازروتی بلد هستنه نا فارسی خرابکاری ره هالی ووننه و واچی‌ین(=خنثی‌سازی) کاننه. اگه امه ویکی گوگل دله بدیه بووشه و مشارکت آمار بالا بوره کارون آسون‌ته وونه. ۴۰-۳۰ کارور بتوننه امه ویکی ره بیتتر هاکنن. نه اینکه نتونن؛ توننه؛ ولی خله طول کشنه!
من خله رفقون(=دوستان) ره اشناسمبه که ویکی‌فا دله فعالیت دارننه و علاقه‌ای به اینجه ندارننه. چون دوننه که ویکی‌مازرونی ره هیچ‌کی نوینده!
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اگه شما بزنی مازرون یا مازرونی، مازرونی ویکی‌‌پدیای دله وشون مربوط مقاله‌ئون بالا انه و اولین نتیجه هسه. ولی حسن بن زید یا کیوس گوران وسر اینجوری نیه. مازرون یا مازرونی بنویشته‌ئون خله کیفیت نارنَه. ولی حسن بن زید، کیوس گوران یا اسپهبد خورشید بنویشته‌ئون کیفیفت عالی هسَه. مه مرورگر فایرفاکس هسَه من بوردمه ونه تنظیمات دله و وه ره هک هاکردمه و مازرونی زوون ره، ونه دله اضافه هاکردمه تا وه پیش فرض مازرونی ویکی‌پدیای صفحه‌ئون رو بالا بیاره ولی ای هم همون قبلا واری نتیجه هدا ونه دلیل ره ندومبه.--فیروز (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 • @فیروز اگه مازرونی چرخه‌تو هاکنیم اولین سایتی که بالا انه امه ویکیه.
  بحث اینتا هسه که چه غار اسپهبد خورشید وسته نتیجه بالا انه ولی خود اسپهبد خورشید که انه ویکی دره بالا ننه حتی صفحه دوم گوگل دله.
  هر چی سایت گردشگری و ندومبه وشون درنه بالا اننه ولی امه ویکی نا!
  امه ویکی حداقل ونه دومین سایت بوشه که بالا انه یا حداقل اینتا هسه که اولین صفحه دله بالا بئه. ولی من هر چی گوگل دله چرخه‌تو کامبه اصلاً اثری امه ویکی جه نی‌یه.
  Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ئه‌تا و اتا[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

ئه‌تا و اتا هر دتا اتا معنی ره دنده و بهتر هسه که وشون اتا جور مثلا (اتا) بنویشت بوون ولی هر کی شه لهجه مطابق (اَتا و اِتا) وه ره تلفط هاکنه.--فیروز (گپ) ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافق اما ونه اینتا ویکی‌پدیا ره جایی هاکنیم که همه لهجه‌ئون وسته مناسب بوشه
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussion[دچی‌ین]


برارون هچ‌کی دره اینگیلیسی ره حرفه‌ای بلد بوشه؟
ات‌نفر ونه وه ره دگاردنه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اینتا پغومِ ِمازرونی درگارست:

معذرت خامبه که انگلیسی زوون جه پغوم دمبه. لطفاً کومِک هاکنین وه ره شه ماری زوون جه دگاردنین. اینتی که لیست گانه، شمه ویکیِ پروژه در حال حاضر امه رباتونِ جهونی سیاست جه تطبیق دارنه. اونتی که این سیاست گانه، رباتونی که دِچلّه دکش‌ئون ره برطرف کانّه یا میون‌ویکی ِلینک‌ها ره حفظ کانّه، تونّه من‌بعد جهونی پرچم بَیرن و ویکی‌استوارتون وشون ره اجازه هادن که تموم لیستِ ویکیون دله کار هاکنن.
اون گادِر که ویکی مدیای پروژه‌ئون نوساجی بیّه، نیاز به جهونی رباتونِ سیاست کم بیی بی‌یه و سال‌های بگذشته هیچ رباتی این قانون جه پرچم نئیته. ونه اصلی دلیل هم این هسته که سال 2013 جه ویکی‌دیتا ره بساتمی که دیگه میون‌ویکیِ لینک‌ها جه اِما ره بی‌نیاز هاکردنه.
پیشنهادی متاویکی دله هدانه كه استوارتون تونن اینتی رباتون ره دِباره فعال هاکنن. پیش از این هم بعضی رباتون که وشون وظیفه‌ئون خاص بی‌یه ره استوارتون پرچم دانه و فکر نکامبی اعتماد خَوری مشکلی پیش بئه. اسا هم فقط استوارتون رباتونی ره پرچم دنّه که پیش‌ته خار سابقه دارن، ListeriaBot واری.
این پغوم جه، من خامبه شما ره دعوت هاکنم RFC جهونی گپ‌بزه‌جا دله کایر بئین و این موضوع سَر تصمیم بئیریم.
خنابدون که پغوم وسّه شه وقت ره بی‌یشتنی.
با احترام،

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

واجه‌یاب[دچی‌ین]

برارون سلام. خاستمه شمه جه بپرسم مازرونی کلمه‌ئون که واجه‌یاب سایت دله درنه معتبر هسنه یا نا؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ممکن هسه کلمه‌ئونی دووئن که شمه لهجه دله وجود نارنه. فیروز (گپ) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
قبلاً اتا سایت «لغتنامه طبرستان» دیّه که خله خوب بی‌یه ولی بخاطر حمایت از ونه چاپ بیی کتاب، وه ره از کار دمبدانه. اسا من اتا اپلیکیشن دارمه که اون سایت سَر جه بساته بیّه ولی اونتای قایده خار نی‌یه. غیر این، واژه‌نومه خوبی آنلاین ندیمه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

‌مازرونی زوون معیار لجه[دچی‌ین]

سلام برارون اینجه ره هارشین بی‌زحمت. گرچه من شه قبول ندارمه که ویکی‌طبری شکست بخرده و موفق نوونه ولی اینتا موضوع هم اهمیت دارنه که هر کی شه لجه و شه گنش جه ویکی دله نویسنه.
مه پیشناد اینتا هسه گه ئه‌ما ونه تا جایی گه وونه جوری بنویسیم گه هرکس بتونده شه لجه جه بخونه مثلاً بنویسیم اتا ات‌نفر گه خانه اَتا خوندنه ات‌نفر اِتا خوندنه ات‌نفر ئم ئه‌تا خوندنه.(جناب فیروز بائوت بی‌یه.)اما اگر جایی پیش بمو گه نوونه اینتی نوونه و نتومبی اینتی دوپهلو بنویسیم ونه اتا لجه ره معیار بئیریم.
مازرونی زوون اتا دتا لجه ندارنه بلکه ۴۰تا لجه دارنه.حتماً ونه اتا لجه معیار بو.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۴۴ (UTC) در ضمن خامبه باوورم من اصلاً ویکی‌طبری ره ناموفق ندومبه شاید اینجا نا کارور داشته بو نا وینش‌کر(=بیننده) ولی من اینجه ره قبول دارمه چون تینار جایی هسه گه مازرونی زوون ره علمی کار دله کار زننه. اتا گادر فارسی زوون ئم علمی زوون نییه بلکه عربی علمی بی‌یه و ابوحامد غزالی گوته فارسی عامه زوون هسه و بتونده علمی بو ولی اسا ویمبی که فارسی علمی هسه.پاسخ[پاسخ]
فارسی بتوندسته پس اما ئم تومبی.
امید و تلاش سنگ ره او کاننه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Mehdi Parkuhi من هم موافق هسمه که اما ونه اتا معیار لهجه اینجه وسر ایجاد هاکنیم. نئومه اتا راحات کار هسه ولی اگه بخاپیم اینجه دهیر جا کار هاکنیم وه لازم هسه. این لهجه ونه ساده و روون بوئه. من گمه تومَی ونه درس هاکردن وسر اون زوون‌شناسون جا که مازرونی زوون سر مطالعه هاکردنه جا هم مشورت بئیریم. کلا ونه وسر سعی هاکردن ارزنه. اسا من گمه اول بیم مازرونی کلمه‌ئون لیست ره اتا جا الفبای مطابق رج هاکنیم. بعد هر کی بی‌یه اون کلمه شکل ره شه لهجه دله بنویسه. بعد بیم اتا ساده و مقبول شکل اون کلمه وسر پیشنهاد هاکنیم. فیروز (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@فیروز ته جه موافق هستمه. اتا نکته هم بائوتی که خله مهم بی‌یه:
« من گمه تومَی ونه درس هاکردن وسر اون زوون‌شناسون جا که مازرونی زوون سر مطالعه هاکردنه جا هم مشورت بئیریم »

اینتا جه خله موافق هستمه اینتا معیار لجه تونده شه لینگ ره ویکی‌طبری جه بریم(=بیرون) بی‌یله و طبرستون شبکه دله یا حتی مردمون زوون دله جا دکفه همینتا دلیل‌‌سه ونه زوون‌شناسون و گت‌آدمون نزر ره داشته بوشیم و وشون جه مشورت بئیریم.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@محک ته نزر ره ئم اشنومبی.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اون کاروری که ونه گپ ِلینک ره بی‌یشتی جه هیچ نظری ندارمه. مه نظر وه بلاک و بایکوت هسته :)
ولی این موضوعی که پیش بکشی خَوِر، اول ونه میِّن هاکنیم که اصلاً معیار لهجه ره خامبی چی کار؟
حداقل من دمبال این دنیمه که مازرونی «علمی زوون» بوو، یا حتی «معیار لهجه» ونسه بسازیم. البته خوب هسته که شه زوون ِدایره‌لغات ره گت‌ته هاکنیم و هِدی کلمات ره یاد بَیریم و کار بزنیم. خادی من خله کلمات و ضرب‌المثل‌هایی که ساروی لهجه دله دنی‌یه ره هز روزِنه استفاده کامبه. ولی چون مه دید و علاقه ماری زوون جه، اتا چارچوب گت‌تری دارنه که همه چی ره نسبت به اون چارچوب اشمبه، خله معیار لهجه داشتن مه وسّه اولویت ندارنه. (مثلاً مه نظر، خط‌الرسم داشتنِ اولویت ویشته هسته) اگه مه شخصی دلایل ره خانّی دونین، ورگ سایت دله مقالاتی دره که مه نظر جا شبیه هستنه و کاملاً توضیح دنه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک اینجه هر کی شه لجه جه نویسنه و اینتا مشکل اهیمت دارنه. کارور:Mehdi گرچه بایکوت هسه ولی اینتا ره راست بائیته.
ونه اول اتا زوون دووشه گه ونه‌ وسته رسم‌الخط داشته بوشیم.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۴ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
این شمه نظر هسته. من لهجه‌ئون ِاختلاف ره مشکل نَویمبه. اگه ته ره حوصله نَیته تموم مقالاتی که ورگ دله دره ره بخوندی، این مقاله ره حکماً بخوند. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نقشه[دچی‌ین]

سلام اینتا نقشه درست نی‌یه. ونه اتا دیگه نقشه ره کار بزنیم. مازرونی زوون قلمرو گلستون دله خله گت‌ته هسه سمنون دله ئم خله دره تهرون دله ئم دره البرز دله ئم دره ولی اینتا نقشه اصلاً وشون ره نشون ندا نَ‌ونه اتا جدید نقشه درس هاکنیم؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۴ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Wiki Loves Folklore 2021 is back![دچی‌ین]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (گپ) ‏۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی خط[دچی‌ین]

سلام۔ مازرونے ویکی‌پدیا سر خط جه خامبه گپ بزنم۔ تاسا اما بنویشته‌ئون رھ فارسے خط جہ بنویشتمے۔ اما ھمہ دومبے گه فارسے خط دکال مازرونے زوون‌سہ خار نی‌یہ۔ پیشنھاد کمبہ گیلکے خط جا بانویسیم. حتی اگر مازرونے زوون‌سه خلہ ایده‌آل نَوو دسته‌کم فارسے خط جہ بیتتر هسه۔ فیروز، ممرضا، مندوسن نظرات ره اشنومبے. (اینتا رھ ترکیبی فارسی و اردو خط جا بنویشتمه.)  وندادهرمز گپ ‏۱۴ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مرھ سوال بیہ چہ تاسا ایستفاده نکاردنے؟  وندادهرمز گپ ‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خط بساتن وسّه مهمترین چیز این هسته که مخاطب راحت بتونه ونجه ارتباط برقرار هاکنه و راحت وه ره اتا هارشا دله دَربَوِره. اگه‌نا شه لاتین نوشتمیُ! نا گیلکی خط و نا لاتین و نا این اردو و نا کوردی همین اسایِ خط قایده راحت نینه. من خله موافق نیمه که جدید خط بساجیم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک من ئم ته جه موافق هسمه که مخاطب ونه راحت بوشه. ولی شاید اینکه اینتا خط جه راحت نینه همینجا سر بوشه که فارسی خط مازرونی زوون سر خار نی‌یه. کوردی خط که دکال آدم بتونده بخونده و ونه ماجرا دکال فرق کانده. لاتین ئم جوونون وسه جذاب هسه ولی باز ئم خار نی‌یه چون گت‌ادمون ونه‌جا راحت نینه. ولی اتا "ی" ره چرخ هدائن ( ے ) و "هه" ره "ھہ" بنویشتن فکر کمبه نه‌تنها اذیتی ندارنه بلکه اینتا فرق جوونون ره خش انه. البته وشون ره که بائیتمه ای شاید خار نووئن و ته نظر صحیح بو. اسا اینتا ویکی‌پدیا دله خط عوض هاکردن شاید صحیح نوو ولی درکل مازرون و حقیقی فضا دله مازرونی زوون اتا خار خط خانه. مازرونے زوون هچ‌گادر خار خط نداشته. فارسی زوون مازرونے زوون جه، آواشناختی لحاظ جه همیشه تفاوت داشته و فارسی خط ئم فارسی آوا سر بسته بیه همین‌سه مازرونے‌سه خار نی‌یه. من که شه خد ره خله پچوک دومبه ولی گت‌آدمون و زوون‌اشناسی‌کرون بنشنه اینتا موضوع ره بررسی هاکنن و اتا خار خط پیشنهاد هادن. کوردی خط، فارسی خط، گیلکی خط و و و همه عربی خط جه بساته بئینه و فکر نکمبه اي اتا نو خط عربی جه پیشنهاد هدائن ( که مازرونے آواشناسی جه تطابق داشته بو ) خله سخت بوئه.  وندادهرمز گپ ‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally[دچی‌ین]

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, ویکی‌پدیا currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) ‏۱۸ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گوزارش/ راپورت[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

حقیقتا گوزارش نوم مره خنده یارنه! اینجه بدیمه راپورت ره مازرونی واجه دونده که روسی جا وام واجه هسه.  وندادهرمز گپ ‏۲۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@محک شمه نظر؟  وندادهرمز گپ ‏۲۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
موافق هرچی بائه «گوزارش» جه بتتره :) http://translatewiki.net دله توندی ویکیِ اصلی پغوم‌ها ره چرخه‌تو هاکنی و دگاردنی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک چه‌چی ره دگاردنم؟ ته اصلی منظور ره متوجه نئیمه :)
@فیروز شه‌ما گوزراش جا موافق هستنی یا به‌جای راپورت پیشنهاد بیتتری داینی؟  وندادهرمز 📞 ‏۱ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اینجه ونه دتا نکته ره شمه خدمت عرض هاکنم:
 • اول اینکه گزارش واری کلمات ره گوزاش واری بنویشتن جا مخالف هسمه. قبلا که من تازه بمومه این ویکی دله اینجوری بنویشت بی‌یه و من سوال نکرد قبول هاکردمه ولی اسا مه نظر اینجوری بنویشتن درس نی‌یه.
 • دوم موافق هسمه گزارش ونه اتا بهتر کلمه جا عوض بووشه. ولی ونه چرخ هایتن اون کلمه ره پیدا هاکردن. مه نظر اگه قرار بوئه گزارش عوض بلیم راپورت همون گزارش دووشه بهتر هسه. چون گزارش اتا فارسی زوون کلمه هسه و فارسی زوون مازرونی ره روسی زوون توم نزدیک‌تر هسه.
گزارش عوض من سرساب هاکردن ره پیش‌داشت (یشنهاد) کمه. فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@فیروز احسنت! ته که وشون ره دونستی چه تاسا نائوت بی؟ هم سرساب هاکردن و هم پیش‌داشت هاکردن جا موافق هسمه.  وندادهرمز 📞
البته این که مازرونی فارسی جا نزیک‌ته هسه شکی نی‌یه؛ ولی بعضی کلمه‌ئون هم درنهایت که وشون روسی جا بمونه و خله هم پرکاربرد هستنه. بیتترین مثال لَمپا هسه که روسی دله Lampa بی‌یه. ئه‌تا دیگه تومبی لوتکا ره نوم بَوریم. اگه چرخه‌تو هاکنیم ویشته هم درنه.

دیگر اینکه بائیتی گزارش ره ننشنه گوزارش بنویشتن. قطعا اگه از لحاظ صحیح و فنی هارشیم دری غلط گونی. ولی چون خوامبی مردمون ره امه ویکی جا اتا چی هالی بووه فارسی شکل جا نویسمبی. درواقع این (فارسی و عربی شکل جا بنویشتن) یک ایراد هسه که ئه‌ما به‌دلیل شرایط خاص درمبی ونه جا چشم‌پوشی کمبی؛ و اِلّا قطعا گزارش ره بنشنه گوزارش بنویشتن. همیشه همونتا ره بنشنه بنویشتن که اشنونی.  وندادهرمز 📞 ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حداقل مه‌ن تاسا خار دلیل ندیمه که اینتی بنویشتن غلط هسه. هچ‌گادر اونتا مردی ئی‌مه‌یل ره هم پیدا نکردمه تا ونه جا هاپورسم :)  وندادهرمز 📞 ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه نظر آبادیس سایت واقعا تونّه خله اما ره کمک هاکنه. من خله این سایت ره چرخ هایتمه و مه نظر ونه مازرونی کلمات معتبر هسنّه. تونِنی ونه مازرونی کلمات ره اینجوری چرخ هایرین. لینک ره که په (باز) هاکنین توننی هر کلمه ای ره چه فارسی چه مازرونی اون سایت دله پیدا هاکنین. مثلا من انتخاب کردن ره اون سایت دله چرخ هایتمه و اینجه ره برسیمه.
ایمیل خور هم ونه بئووم که وه تبرستون سایت مدیر ایمیل هسّه: bamun@tabarestan.info
این ایمیل هم حبیب برجیان شِنه که وه ره تبری متون کتاب دله جا بیتمه و شاید قدیمی بوئه ولی وه مازرونی زوون سر کار و تحقیق هاکرده: hb146@columbia.edu فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دیگه زوونون جا صفحه نوم ره رج هاکردن[دچی‌ین]

مه نظر اما ونه صفحه‌ئون نوم ره دیگه زوونون جا رج هاکنیم. من دتا مثال شمه وسر ایارمه:

 • گت صفحه: انگلیسی ویکی‌پدیای دله وه ره Main Page و فارسی ویکی‌پدیای دله وه ره صفحه اصلی گنّه. اگه این ویکی‌ئون دله که من نوم بوردمه وشون نوم Big Page یا برگه بزرگ بی‌بو اون وقت گت صفحه نوم درس بی‌یه. ولی اسا من گمه اما وه ره بلیم اصلی صفحه. اینجوری هم دیگه زوونون جا رج‌تر هسّه و هم مه نظر تازه کQارورون وسر آشنا تر.
 • تازه دگاردسته‌ئون: امه منطقه دگاردنی‌ین یعنی تغییر هدائن. همین معنی کلمه ره هم تونِنی آبادیس سایت دله هم هارشین. اما دگرسِّن هم دارمی که ونه معنی برگشتن یا پئی هاکردن هم بونه. من پیش‌داشت کمّه که تازه دگاردسته‌ئون معنی چون همه لهجه‌ئون دله شاید دنی‌بوئه یا ابهام داره (دگرسِّن جا وه ره اشتباه بیرن) ونه عوض بلیم تازه دگاردنی‌ئون. التبه اگه این حرف ره هم قبول دارنّی که سره‌نویسی امه وسر اسا خله خار نی‌یه و همین کلمه هم ناآشنا هسّه تومّی بلیم آخرین تغییرات همون کاری که فارسی ویکی‌پدیای دله هم هاکردنه.
 • تازه خورون: این صفحه نوم انگلیسی ویکی‌پدیای دله Current events و فارسی ویکی‌پدیای دله رویدادهای کنونی هسّه. Event ونه معنی فارسی زوون دله رویداد بونه ولی مازرونی زوون دله ونه وسر معادل نارمی. (دکت یا دکته دره ولی فکر کمّه وه ابهام داره). اگه انگلیسی ویکی‌پدیای دله این صفحه نوم New news یا فارسی ویکی‌پدیای دله ونه نوم اخبار تازه بی‌‌بو مه نظر اون وقت تازه خورون درس بی‌یه. اسا من گمه ونه نوم ره بلیم اسایی اتفاقون یا الان اتفاقون.

--فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

این که نیّه منطق برا :)) این کاری که دری کاندی ره گنه گرته‌برداری. قرار نیه فارسی هر چی بی‌یه ره گرته‌برداری هاکنیم :) اصل مازرونی زوون هسه. ئه‌سا اگه مازرونی زوون دله اصلی وسه هچ معادل نداشتمی انگار تومبی بی‌یلیم اصلی صفحه. ولی فکر کمبه اصلی وسه ئه‌تا خار معادل داشته بوئیم. بنشنه په‌شو په‌شو بزوئن.  وندادهرمز 📞 ‏۳ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
این کار نوم کپی‌هاکردن نی‌یه. اما ونه صفحه‌ئون نوم ره دیگه زوونون جا رج هاکنیم (هماهنگ هاکنیم). مثلا تازه خورون، این صفحه نوم، ونه محتوای جا جور در نِنه. این صفحه دله اما اتفاقاتی ره که الان دکته ره اِلمی نا خور. بعد هم من خامه شمه جا سوال هاکنم اما مازرونی زوون دله گت ره اصلی عوض کار زمّی؟ فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ئه‌تا دیگه مورد گرته‌برداری جه که مه‌ن خله بنویشته‌ئون دله بدیمه وابسته جستارون هه‌سه. کاملا گرته‌برداری هه‌سه. نا گرته‌برداری نی‌یه؛ خود فارسی هه‌سه! دکال مازرونی نی‌یه! انگلیسی دله بنویشتنه: See more یعنی ویشته بوینین. بیتترین نوم که تومبی بی‌یلیم ویشته بخوندین هه‌سه مه نظر. منابع یا پانویس یا منبعون یا بن‌مایه هم مناسب نینه؛ وشون وسه هم بنشنه ئه‌تا خار معادل پیدا هکردن.  وندادهرمز 📞 ‏۳ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@V.H اتّا نکته ره هم خامه شما ره بئووم. شمه بنویشتن روش کوردی زوون ره مونّه که مازرونی زوون ره اما اینجوری ننویسمی. مثلا شما هَسّه ره هه‌سه بنویشتی. این لینک و این لینک ره هارشین. اما هم اینجوری بنویشتن سر توافق نکردمی بهتر هسّه همه اتا جور بنویسیم. این نکته خور هم که بئوتی ونه دلیل این هَسّه که وقتی درمی اتّا مقاله رو نویسمی عجله کمّی و اتی کلمات ره ترجمه نکمّی یا اگه وشون معنی ره ندومّی چرخ نَیرمی وشون معنی ره پیدا نکمّی. ضمنا مه نظر فارسی کلمات کار بزوئن تا اونجه‌ای که مازرونی دله معادل نارنه یا وشون معادل دووشه ولی مازرونیِ زوون دله رایج نووشه و مازرونیِ زوونِ دستور ره نقض نکنه مجاز هسّه. مه نظر اگه اتّا فارسی کلمه مازرونی زوون دستور ره نقض هاکنه بهتر هسه عربی کلمه جا استفاده بوو. فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک لطفا شه نظر ره این مسئله خور بئو. فیروز (گپ) ‏۲۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام فیروز جان. بخشنی دیر-دیر جواب دمبه. اینتی نی‌یه که تموم ویکیون ات‌جور بنویسن. همین گتِ صفحه ره مثال زمبه: ایسپانیولی دله Portada (یعنن جلد)، لاتین دله Pagina prima (یعنن اولین صفحه)، فرانسوی دله Accueil (یعنن پیشواز بوردن)، ترکی‌تبار زوونون دله آناصاحیفا/AnaSahifa (یعنن مارِ صفحه) و... کار بزه وانه. خله ویکیون درنه که حتی شه نوارِ ترتیب ره شه سلیقه جه مرتب هاکردنه و وشونِ لینکون اونچی که دیگر زوونون دله معمول هسته ره نموندنه.
اینان که فرمایش هاکردی، «تازه دگاردسته‌ئون» ره موافقمه عوض بوو؛ چون اگه ات‌چی شمه نظر قابل فهم نی‌یه ره من هم لازم دومبه که عوض بوو. یا اگه «تازه خورون» ِاسم ونه کاربرد جه رج نی‌یه، تومبی وه ره هم عوض هاکنیم؛ ولی «دیگه زوونون جه رج هاکردن» ره قبول ندارمه. ویکی‌مدیا اِما ره شه‌گردونی هدائه که خله [اقلاً مه وسّه] ارزشمند هسته و وه ره ننشنه زیرسؤال بَوِردن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
گت صفحه خور ته بیارد دلیل مه ره قانع هاکرده. پس شما هم موافق هسی که تازه دگاردسته‌ئون بوو تازه دگاردنی‌ئون و تازه خورون بوو الان اتفاقون؟ اگه موافق هسهی لطفا شه ونه زحمت ره بکش چون ظاهرا فقط ات مدیر تونه این کار انجام هاده (ونه اجازه ره دارنه). فیروز (گپ) ‏۲۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
«تازه دگاردنی‌ئون» ره بی‌یشتمه. Х تازه خورون ِتغییر وسّه من موافق نیمه؛ خله مطمئن نیمه که «تازه اتفاقون» یا «اسایی اتفاقون» ِمعنی ره همه بتونن دَربَوِرِن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک اینجه هسّه که من گمه اینجوری کار سلیقه‌ای عمل هاکردن هسه. اون صفحه محتوا خور نی‌یه. اتفاقاتی هسه که امه گِردِوَر کفنه. ات زحمت بکش فارسی، عربی، انگلیسی و کوردی دله وشون نوم ره هارش. دکل اسپرانتوی ویکی‌پدیای دله هم ونه نوم وقایع جاری هسه. پس هم صفحه محتوا خور نی‌یه که ونه نوم تازه خورون بوئه و هم ویشتر ویکی٬پدیائون دله ونه نوم الان اتفاقون هسه. ضمنا امه خدگردونی داشتن دلیل نوونه که سلیقه‌ای و نارج عمل هاکنیم. ات نکته دیگه هم این هسّه که آخرین تغییرونِ معنیِ بفهمسّن تازه دگاردنی‌ئون توم راحت‌تر هسه. اگه این استدلال ره اینجه کار بزنیم و بئوویم که تازه اتفاقون معنی بفهمسّن سخت هسه اون وقت ونه تازه دگاردنی‌ئون وسر هم ات فکر هاکنیم. فیروز (گپ) ‏۲۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک لطفا تازه خورون خوری شه نظر ره بئو. شما گنی تازه اتفاقون یا الان اتفاقون معنی ره هم شاید نفهمن. پس چیسر تازه دگاردسته‌ئون ره کار زمی؟ اینجوری سلیقه‌ای نبونه؟ شمه معیار چی هسه؟ فیروز (گپ) ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فیروز: بخشنی، وه ره ندی‌بیمه! همونتی که «گت صفحه» وسّه هم باتمه، اِما مجبور نیمی حتماً انگلیسی و فارسی کلمات ره عیناً دگاردنیم. متوجه نییمه که شمه نظر «خور» و «اتفاقاتی که امه گردور کفنه» چه فرقی کانّه؟ تازه دگاردنی‌ئون و تازه دگاردسته‌ئون ره اقلاً من از اول متوجه بیمه و چون شما فرمایش هاکردی که ونه معنی ره سخت دوندی، موافقت هاکردمه که عوض بوون.
با این حال خله اصرار نکامبه. اگه لازم دونّی که حتماً عوض بوو، همون «اسایی دکته‌ئون» مه نظر قشنگ‌ته بی‌یه و وه ره پیشنهاد کامبه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 مه نظر: گت صفحه ره تغییر هدائن جا مخالف، و دو مورد دیگه ره ممتنع هستمه. ترکی زوونون گنه آناصاحیفا (مار صفحه) گت، مازرونی دله همون اصلیِ معنی ره هم دنه.  وندادهرمز 📞 ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من همون اسایی دکته‌ئون جا موافق هسمه. هم صفحه‌ی محتوای جا و هم دیگه ویکی‌پدیائون جا رج هسه. فیروز (گپ) ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دشت بنویشته‌ئون[دچی‌ین]

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.

اما ویکی‌پدیای دله دِجور دشت (کامل) بنویشته دارمی. بنویشته‌ئونی که زرد اساره دارنّه و وشون ره فارسی دله برگزیده و انگلیسی دله Featured گنّه و بنویشته‌ئونی که سبز اساره دارنّه و وشون ره فارسی دله خوب و انگلیسی دله Good گنّه. اما هم همین تفکیک ره دشت بنویشته‌ئون وسر قائل بومی. ولی من الان متوجه بیمه اما اتا اشتباه دارمی که من شه ونه باعث بیمه. من قبلا فکر کردمه مازرونی زوون دله برگزیدن یا انتخاب کردن معنی بونه دئیشتن که ظاهرا وه اشتباه هسّه. دئیشتن معنی فارسی دله بونه آب کشیدن از چاه یا چشمه. کم‌دس (دست‌کم، حداقل) امه منطقه دله که اینجوری معنی دنه. آبادیس سایت دله انتخاب کردن ره مازرونی دله هوجی‌ین معنی هاکرده. من اول شه اشتبا وسر شمه جا معذرت خامه و دوم پیش‌داشت کمّه دئیشته بنویشته‌ئون ره اصلاح هاکنیم و بلیم هوجی بنویشته‌ئون. --فیروز (گپ) ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@فیروز آبادیس سایت دیگه سایتون جا مازرونی زوون سر کامل‌ته هسه ولی ونه اعتبار و منبع مشخص نی‌یه. فکر کامبه هرکس تونده اونجه شه کلمه‌ئون ره بانویسه.  وندادهرمز 📞 ‏۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@V.H من هم ته جا موافق هسِّمه که نَوِنه وه ره دِرسّی اعتماد هاکردن ولی وه تونّه اتّا منبع بوئه تا اما تونیم خار مازرونی کلمات ره پیدا هاکنیم ونه کلمات ره ونه دله پیدا هاکنیم و وشون ره بررسی هاکنیم مثلا این چن تا لینک ره هارش: بوریته، بوریج، بوریت و بوریتن. هوجی (این لینک دله هابجی ره بَوین و این لینک دله ره هم هارش) مه نظر تونّه برگزیده یا منتخبت وسر اتا خار معادل بوئه. فیروز (گپ) ‏۳ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک لطفا شه نظر ره این مسئله خور بئو. فیروز (گپ) ‏۲۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
موافق «هوجی بنویشته» مه دید هم قشنگ‌ته وونه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ونه زحمت ره اگه بونه شه بکش محک جان. فیروز (گپ) ‏۲۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خادکاشی / شه ره بکاشته[دچی‌ین]

من هچ‌گادر خادکاشی ره نشنوسته بیمه؛ اگه مازرونی زوون دله دنیه ایي وه هم وانه گرته‌برداری. اگه دنیه شه ره بکاشته یا بکوشته بیتتر هسه. اگه شمه مثبت نظر مساعد بی‌یه اسپهبد خورشید دله وه ره جایگزین کمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فکر نکنم خِدکِشیِ کلمه امه زوون دله دووشه یا ونه کار بزوئن رایج بوئه. اما شه منطقه دله معمولا وقتی اتا نفر اینکار ره هاکرده گمی وه شه خد ره بکوشته. ولی مه نظر خدکشی ره کار بزوئن اشکالی ندارنه. فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

آشپزی / ؟[دچی‌ین]

@فیروز سلام. مازرونی زوون دله اشپزی وسه معادل دارمبی؟  وندادهرمز 📞 ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اما شه منطقه دله بئوتنی گمی آشپزی. ولی من فکر کنم چون فارسی دلهٔ ز مازرونی بونه ج ونه درسِ شکل هم آشپجی هسّه. مثلا فارسیِ بپز بونه بَپِج. فیروز (گپ) ‏۴ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
آشپجی درسته ولی خانه‌دار زنان خَوِری کیی‌پج گانّه که دقت هاکنین فرقش جالبه :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک ات‌کم ویشته توضیح دننی؟ من خامبه آشپزی مازندرانی وسه که ویکی‌فا دله بساتمه میان‌ویکی اینجه بساجم. اونتا بنویشته ره ویکی‌ان دله بدیمه؛ حتی ویکی‌اسپانیایی دله میانویکی داشته!! ولی فارسی و مازنی نا ... شمه منظور کیی‌پج جا چچی هسه دقیقا؟  وندادهرمز 📞 ‏۵ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شوخی باتمه :) اَمه وَر هم همون آشپجی که فیروز باته گانّه. کیی‌پج (پزنده‌ی کدو به جای پزنده‌ی آش) اتا اصطلاح هسته که به جای این که باوّن فی‌المثل «مه زنا بورده» گانّه «اَم کیی‌پج بورده»... --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اسا مره هالی بیه :)))  وندادهرمز 📞 ‏۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رأی هادین[دچی‌ین]

اینجه ره حتما رأی هادین.  وندادهرمز 📞 ‏۵ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من این کارزار ره بدیمه. وه نشون دنه مازرون دله هم اَتی خانّه که مازرونی زوون مدرسه دله یادبدا بووشه ولی ونه اتّا نکته ره توجه هاکنیم و اون نکته این هسّه که مازرونی زوون ره مدرسهٔ دله یادندا په، ونه این کارِ بن‌بسات (زیرساخت) جور بووشه. بن‌بسات جور نکرد، این کار موفق نبونه و اون وقت اون گروهی که مدرسهٔ دله محلی زوونون یادبدائن جا مخالف هسنّه باهمه پیدا کنِنه و گنّه مازرونی زوون این قِت ره ندارنه که تدریس بووشه. حتما نیاز هسّه اتا موسسه مازرونی زوون دستور جور بیّن وسر تاسیس بووشه. فیروز (گپ) ‏۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

روخنه / هیلا[دچی‌ین]

اینجه هیلا (haylaa) ره مازرونی واجه دونده. من که هچ‌گادر نشنوسته بیمه!  وندادهرمز 📞 ‏۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

قرار نی‌یه هر کلمه‌ای که اون سایت دله دره ره سوال و تحقیق نکرد قبول هاکنیم. تازه روخنه مازرونی دله رایج‌تر هسّه. فیروز (گپ) ‏۶ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موارکا![دچی‌ین]

مازرونی، کیجا ریکا / شمه نو سال موارکا
شمه نو سال موارکا  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خورشیدی نو سال و نو قرن همه ره مبارک بوئه. فیروز (گپ) ‏۲۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اتا یا ات‌تا[دچی‌ین]

اما دومّی که اتا ره ونه اینجوری تلفط هاکردن: Atta. الان مه وسر ات سوال پیش بمو. و این هسّه که اما گمی دِتا یا سه‌تا پس بهتر نی‌یه بنویسیم ات‌تا یا اینکه مازرونی دله ات همون یک معنی دنه؟ فیروز (گپ) ‏۲۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وه اَی ورگردنه همون تشدید بی‌یشتن یا نی‌یشتنِ قدیمی بحث جه. اگه قرار هسته تشدید ره فارسی و عربی واری خلاصه هاکنیم و تکرار نداریم، همینی «اتا» درسته ولی اگه خامبی تکرار داریم، ونه همه جا ات‌جور این قاعده ره رعایت هاکنیم و اون‌گادر جدای «ات‌تا»، مثلاً ونه «باوّیم» ره باویم «باوویم»! که مه نظر قشنگ نوونه و بخوندستن ره سخت کانده. کلاً مِن استثنا بی‌یشتن جه هم خله موافق نیمه، رسم‌الخط ونه اتا بائه یا سمت اتا بیّن پیش بوره.
من اتا پیشنهاد داشتمه که قبلاً مطرح هاکردمه و قبول نکاردنی و من هم دیگه پیش نکشی بیمه. این که کلماتی که الف جه شروع وانّه ره تومبی همزه‌به‌سر هاکنیم که راحت‌ته بخوندست بوون ولی وشون قیافه هم اتی نواشه که بخوندستن ره سخت هاکنه. یعنن فی‌المثل باویم «أتا» یا «إتا»، «أتی»، «إشکم»، «أمشو»، «إسا»، «أش»، «أی»، «إفتخار». ألبته قبول دارمه که فارسی‌ریشه کلمات ره خله ننشنه اینتی همزه‌به‌سر هاکردن و قشنگ نوونه.
البته ونه بائوتن لهجه‌ئون دله ات‌که فرق هم کانده. ساری دله اِما اِتـّا (etta) و یَتـّا (yatta/yetta) دارمی. من بعضی جائون اَتا (ata بدون تشدید) هم بشونستمه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وابسته جستارون / ویشته بخوندین[دچی‌ین]

ویکی‌اینگیلیسی دله See also هسه. دلیلی نداینه وابسته جستارون بأنویسیم، چون کاملا گرته‌برداری هسه. بجای وه، ویشته بخوندین ره پیش‌داشت کمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۷ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ماشاالله پارثوه چنده سِرِه‌نویسی وسه خار فکر داشته. راستی این چرخه‌تو کجه جه بیمو؟  وندادهرمز 📞 ‏۴ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
جستارهای وابسته مترادف موضوعات مربوط هسه. دپتن یا دپیتن مربوط معادل نی‌یه. چرخه‌تو هم چرخ هایتن معنی دنه. مه نظر همون ویشتر بخونین بهتر هسه. دپیته چرخه‌تو بی معنی هسه. البته اگه شما وابسته و جستار وسر اتا معادل دارنی تونه‌نی معرفی هاکنین. فیروز (گپ) ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
وابسته تونده دماسته (دماستن) بائه؟ البته دپیته بیتتر هسه اینجه کار بزو نَوو؛ ولی چرخه‌تو تونده بَمونده، فی‌المثل دماسته چرخه‌تو تونده کاندید بائه.  وندادهرمز 📞 ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
البته ویشته بخوندین و ویشته بخونّین هم ساده هستنه و هم صحیح و وشون سر مشکلی نی‌یه، وشون توننه بائن و بقیه ره هم درمبی هارشمبی.  وندادهرمز 📞 ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
وابسته جستارون سر که توافق دارمی که غلط هسه و ونه حذف بوو. مه حرف این هسه که دپته چرخه‌تو یا دماسه چرخه‌توی شون ترکیب هم غلط هسنه. دپتن یعنی پیچیدن و دماسن یعنی چسبیدن یا گیر کردن. جستارهای وابسته معنی بونه مربوط موضوعات تومی وه ره کار بزنیم یا همون ویشتر بخونین. دکل مه نظر نیاز نی‌یه ات جور بنویسیم که هیچ کس ره حالی نوو و عبارتی ره کار بزنیم که ونه معنی درس نی‌یه. همین فارسی ویکی‌پدیای دله ره هارشین. اونجه مثلا دارنه تغییرات اخیر. این زوون سه تا کشور دله رسمی زوون هسه. اتا فرهنگستون دارنه که رسما این زوون دخیل کلمات وسر معادل پیدا کننه. وشون اینجوری سره ننویسنه. امه زوون که نا رسمی هسه نا اما ردهاکرد هیچ کس مازرونی ننویشته که اما وه ره شه معیار قرار هادیم نا دکل امه وظیفه این نی‌یه که مازرونی زوون سر جدید کلمه بسازیم. پس بهتر هسه ساده‌ترین کلمات و عبارت ره کار بزنیم ولی همیشه ونه توجه داریم که مازرونی زوون دستور رعایت بوو. فیروز (گپ) ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
موافق ویشته بخوندین مه وسه نهایی بیه و لاغیر. فیروز جا موافق هسمه.  وندادهرمز 📞 ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وشون جا، دَوِسته (یا دوستو) و دوسته پایان ره پیش‌داشت کمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۷ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی زوون دله پایان نارمی. پایان ات فارسی کلمه هسّه و امه زوون دله خله کار نشونه. من پیش‌داشت کمّه ونه سرجا بلیم پیشان(أبادیس، جدول‌یاب) یا چون ونه استفاده پر کم هسّه همون آخر ره بلیم و این الگو بوو دوسته آخر. فیروز (گپ) ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اسا که اشمبه ونه نوم شابلون:دوس بیه هسه؛ ولی دوس بیه عبارتی طولانی هسته و همون دوسته ساده‌ته هسه. محک جان شه نظر ره هاده و اگه موافق بی ونه زحمت ره بکش.  وندادهرمز 📞 ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خله مهم نی‌یه. ونه اسم که دیار نوونه. تونّی هر اسمی شمه دلِوست هسته، وه ره دکش هاکنین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی کلمات[دچی‌ین]

من وختی که تازه مازرونی ویکی‌پدیا دله بمو بیمه خله کلمه‌ئون جه مره آشنا نئینه و سختی جه مره هالی بئینه. به‌هرحال اینجه خله لهجه‌ئون ره درمی پوشش دمبی. پیش‌داشت کامبه ات‌تا صفحه بساجیم و کلمه‌ئون معتی ره به فارسی بأنویسیم و ونه لینک ره گت صفحه دله بی‌یلیم. مثلا بائوریم که هارشا یا هرشا گرچه واقعی دنیای دله به‌معنای مسابقه هسه ولی ویکی دله وونه نظرخواهی و رای‌گیری. و غیره.  وندادهرمز 📞 ‏۲۷ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من گمه اما جدید کلمه نسازیم. چون ونه صلاحیت و وظیفه ره نارمی. ولی تومی منابع دله چرخ هابریم و اصیل مازرونی کلمات ره پیدا هاکنیم و اینجه شه بنویشته‌ئون دله وشون ره کار بزنیم. مثلا همین هارشا ره من هیچ منبع دله پیدا نکردمه. ولی وندادهرمز پیش‌داشت خور ونه بئووم بهتر هسّه این کار انجام بوو. تومّی انگلیسی ویکی‌پدیای واری عمل هاکنیم. فیروز (گپ) ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من کی بائیتمه جدید کلمه بساجیم :) تقریبا مه منظور همینی بی‌یه که ویکی‌انگلیسی اجرا کانده. البته تومبی ویکی‌کلمه ره هم اینتا موضوع سر کار بزنیم.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فارسی جا مقالات دله بأنویشتن[دچی‌ین]

پیش‌داشت کمبه که بعضی بنویشته‌ئون دله فارسی معنی بنویشته بأوون. مثلا کتار دله بنویشته بَوو:

« کتار (فارسی جا: فَک) اتا قسمت بدن جه هسه که ... . »

یا اینکه اگر کلمه‌ئون در گویش‌های مختلف معانی مختلف داینه در مقاله بصورت: (Xگویش جا: Y) و (Zگویش جا: S) و ... اینتی.  وندادهرمز 📞 ‏۲۷ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مخالف هر چن اگه ات نفر اولین بار بی‌یه اینجه بخونسن ونه وسر سخت هسّه ولی لس‌لس عادت کنّه. دوم میون‌ویکی و عکس جا استفاده هاکردن باعث بونه که مخاطب تونه راحت متن ره متوجه بوو. ضمنا وندادهرمز من شمه بنویشتن خور دتا نکته دارمه.
 • اول شما بنویشتن ره بنویشتی بأنویشتن اما اینجوری بنویشتن سر توافق نکردمی. هر کی ات جور بنویسه باعث بونه اینجه بی‌نظم بوو. من پیش‌داست کمّه بیم ای ات کش دیگه مازرونی‌نویسی خور شه نظر ره بئوویم و عیب و ایرادی ره که این چن سالی اما ره پیش بخرده ره مطرح هاکنیم و وشون ره رفع هاکنیم.
 • اون جمله‌ای که شما بنویشتی مه نظر درس نی‌یه. ونه درس شکل مه نظر تونّه اینجوری بوئه: کتار (فارسی جا: فک) تن ات‌تا قسمت هسه که.. شما ونه ات نکته ره دقت هاکنی و اون این هسه که اتی موقع اضافی حرف مازرونی زوون دله حذف یا عوض بونه مثلا اما فارسی دله گمی من ازت خوشم میاد که ونه مازرونی بونه ته مه ره خش انی یا ات مثال دیگه تونّه وه بوئه: از این بدم میاد که ونه مازرونی بونه وه مه ره بد انه حذف بیّن وسر هم ات مثال دارمه و اون هم این هسّه که مثلا این فارسی کلمه ره هارش: مازندران یکی از استان های ایران است که ونه مازرونی بونه مازرون ایران ات‌تا استان هسّه.
فیروز (گپ) ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 • @فیروز: والا من دکال شمه بنویشتن جا مشکل دارمه :) گرچه درمه سعی کمبه عادت هاکنم :) همه دومبی که امه شرایط همه‌ی ویکیا جا فرق کانده، چون فارسی و انگلیسی و چه و چه و چه، کتابتِ زوؤن هستنه ولی اما شه سرخود درمبی به‌شکلی که سر و صاحاب نداینه نویسمبی. به‌هرحال به‌عنوان ات شهروند مه وظیفه هسه که اجماعی که قبل از من هاکاردنه ره رعایت هاکنم ولی اگه مه نظر ره بخواهین (که گرچه من عددی نیمه که اظهار نظر هاکنم اینتا موضوع سر) ولی مه نظر بیتترین خطی که تونده امه زوون سر بائه یا لاتین خط هسه (وختی گومبه لاتین، مه منظور تونده سیریلیک هم بائه) یا خطی جدید، که مازرون متخصصون بساجن، و ترکیبی از خط کوردی سورانی، و خط گيلکي و دقیقاً براساس نیاز و احتیاجِ زبان طبری بساته بَوو. اون بأنویشتن هم که بنویشتمه، دستوری هسه که خط جدید گیلکی دنه و ونه لینک ره ورگ جا بیشتمه.
 • دوم:
« هر چن اگه ات نفر اولین بار بی‌یه اینجه بخونسن ونه وسر سخت هسّه ولی لس‌لس عادت کنّه. دوم میون‌ویکی و عکس جا استفاده هاکردن باعث بونه که مخاطب تونه راحت متن ره متوجه بوو »

اینتا گپ ره خامبه جاواب هادم، گرچه اینتا گپ صحیح هسه، ولی اونی که من بائیتمه هم خار هسه و ایرادی نداینه (مگر اینکه ایرادی داینه که بائورین) مثلا خواننده (یا به زبان فارسی افغانستان: آوازخوان)اینتا ره توندی هارشی.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

البته اسا فارسی بنویشتن جا شمه جا موافق هستمه (یعنی ننشنه بنویشته بَوو)، مه منظور گویش‌های مختلف بی‌یه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@V.H اما ونه منطقی، واقع‌وین و میانه‌رو بوئیم. واقعیت همونی هسّه که شما بئوتی و مازرونی زوون ره هیچ کس تا اسا اما ردهاکرد سعی نکرده بنویسه. خط خور ونه شما ره بئووم همین فارسیِ زوون هم این مشکل ره دارنه. میلادی نوزدهمین قرن تا اسا این بحث مطرح هسّه که خطی که الان فارسی زوون ونه جا بنویشت بونه این زوون سر خار نی‌یه. پس این مشکل فقط مازرونی زوون سر وجود نارنه. اسا برو هارشیم اما ردهاکرد هیچ کس مازرونی بنویشته یا نا؟ من سه جا بدیمه که این کار صورت بئیته. سربوشا سرکو، داش آکل و من و ورف و لتکی ورگ وشون دله دتا اولی هم لاتینی بنویشتنه هم عربی. البته داش آکل دله لاتینی بنویشتن فقط تلفظ نشون هدائن سر بی‌یه. ات دیگه مسئله هم این هسّه که اما مازرونی زوونِ متولی نیمی. پس ونه قاعده‌ای ره که رایج هسّه ره رعایت هاکنیم. پس ونه عربی بنویسیم. ولی تومّی خلاقیت داریم ات جور بنویسیم که بتونه مازرونی زوونِ سر مفید بوئه. دیگه لهجه‌ئون سر هم نیاز نی‌یه معنی ره بنویسیم. همین که مخاطب جمله یا پارگراف ره بخونّه اون کلمه‌ای ره که ونه لهجهٔ دله دنی‌یه ره متوجه بونه. مثلا اما بابل دله گمی جا شما گنّی جه دکّل فرق انّه نی‌یه که بفهمسّن جلو ره بئیره. فیروز (گپ) ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پیمان / ؟[دچی‌ین]

پیمان مازرونی دله معادل داینه؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پمون یا پیمون فیروز (گپ) ‏۲۸ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مخالفت / ؟[دچی‌ین]

مخالفت وسه معادل دارمبی؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۹ مـارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@وندادهرمز: نا ندارمبی.  وندادهرمز 📞 ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@V.H: تشکر که کم‌دس مه جه گپ بزوئی :) بمردمی تیناری جه :)))  وندادهرمز 📞 ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ته سر ره نچله! 😁 --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کارور / کارزن[دچی‌ین]

اما اسا کارور ره ویکی‌مزن دله دارمبی. که ونه مصدر "کار بَوردن" هسه. آیا "کار بزوئن" مازرونی دله رایج‌ته نی‌یه؟ اگه مصدر کار بزوئن ره بئیریم وونه: کارزن. البته فرقی هم نکانده، مسئله فقط رایج بی‌ین خور هسه.  وندادهرمز 📞 ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

موافق. من هم ته جا موافق هسمه. مازرونی دله به کار بردن بونه کار بزوئن. فکر کمه کارزن کاربر یا User وسر بهتر معادل هسه. فیروز (گپ) ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک اسا که فیروز موافق هسته، شما هم شه نظر ره اینتا موضوع خور بائو.  وندادهرمز 📞 ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک، فیروز ات‌تا گپ، ویکی‌فا دله بدیمه که خاننه مدیرون نوم ره تغییر هادن و وه ره بی‌یلن گرداننده یا کارور، من ندومبه این کارور کاجه جه بیمو، ولی اگه ویکی‌فا مدیرون ره باوویم کارور جالب وونه، ویکی‌مازنی دله همه کارور هستنه، ویکی‌فا دله ۳۰-۴۰ نفر :))  وندادهرمز 📞 ‏۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من ات‌تا پیر آدم (ساروی-دودانگه) جه بَپرسیمه، سه‌تا معادل اینتا بائیته:
 1. کار بوردن: فلان وسیله ره خامبه، کار شونه (به کار میرود)
 2. کار بَوِردن: وشون فلان وسیله ره کار ورننه. (به کار میگیرند)
 3. کار بزوئن: اینتا وسیله کاربزوئه هسته. (این وسیله استفاده‌شده [انگلیسی‌جا: Used ] است.)  وندادهرمز 📞 ‏۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  مه نظر مازرونی دله کاربرد معادل تونه کارشو بوئه. فیروز (گپ) ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@فیروز جالب بی‌یه، فقط ات‌کم توضیح دنی کارشو ره چتی حیساب هاکاردی؟  وندادهرمز 📞 ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مثلا گمی وه اونجه کار شونه که تونه ونه مترادف این بوئه که ونه استفاده اونجه هسه. درشو ره هم بوین (لینک ره په هاکن صفحه بن ره هارش). فیروز (گپ) ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فرنگ (فرهنگ) / ؟[دچی‌ین]

فرهنگ طبری ره بنویشتمی تبری فرنگ این فرنگ مه نظر چندان مناسب نی‌یه. فرهنگ که هچی اصلا مناسب نی‌یه. کسی پیش‌داشتی اینتا خور داینه؟  وندادهرمز 📞 ‏۳ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هیچ زوونی نی‌یه که ونه دله دیگه زوون جا کلمه دنی‌بو. مثلا من هر چی چرخ هایتمه مازرونی دله ویژه سر اتا معادل پیدا نکردمی. دخیل کلمات ره ونه همونجور که مبدا زوون دله هسه بنویسیم. فیروز (گپ) ‏۴ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Global bot policy changes[دچی‌ین]

گویش / ؟[دچی‌ین]

ویکی‌فا دله خله بنویشته‌ئون مازرونی زوون گویشون سر دارمبی. فی‌المثل: گویش فیروزکوهی، گویش ساروی، بابلی، آملی، و و و ؛ اسا اما اگه بخوایم وشون ره دگاردنیم گویش ره چتی دگاردنی‌ین کمبی؟  وندادهرمز 📞 ‏۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اتا کلمه «گِنِش» دارمی ولی تومبی خادی «لهجه» ره هم استفاده هاکنیم. لهجه و گویش معنی اتا هسته. گویش اصلا معادلی هسته که فرهنگستان لهجه وسّه بساته. تومبی ات کار دیگه هم هاکنیم و مثلا مقاله نوم ره بی‌یلیم «فیروزکوهی» یا «ساروی». --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@فیروز، محک بئین اتا همت هاکنیم شابلون:تبری زوون لهجه‌ئون و گنشون دله، سِرخِ لینکون ره کئو هاکنیم و بنویشته‌ئون ره دگاردنیم. توننی وشون ره ویکی‌فارسی دله چرخه‌تو هاکنین یا اینجه جه پیدا هاکنین.  وندادهرمز 📞 ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من هم موافق هسمه. دتا مازرون و مازرونی زوون مقاله این ویکی‌یدیای دله نونه اینجور کچیک و بی منبع بوئن. وشون ونه حتما هوجی یا خار بوئن. گوگل دله هم چرخ هایرین مازرون یا مازرونی اولین نتیجه این مازرونی ویکی‌پدیا ره نشون دنه. ولی گنش کار بزوئن جا مخالف هسمه. این کلمه ره قبلا من شه در بیاردمه. اون زمان فکر کردمه اینجوری بنویشتن درس هسه ولی الان که ویمه همون لهجه خله بهتر هسه. ضمنا مه نظر مازرون مربوط موضوعات سر ونه ویشتر کار بوو. تومی وشون مقالات ره دشت هاکنیم. دیگه مقالات ره تومی خلاصه دیگه ویکی‌پدیائون جا ترجمه هاکنیم. چون اینجوری کارور کمتر دارمی بهتر هسه. هم اما ره جق نیرنه هم لس لس مقالات تنوع ویشتر بونه. فیروز (گپ) ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
موافق خار بائیتی. نا خار نئیتی، به عبارت دیگر، هوجی بائیتی :))) الیکایی لهجه ره من بساتمه، فیروز جان ته بابلی لهجه ره توندی اینجه جه بئیری و شروع هاکنی. یا هر کمین ته ره ته عشق بکشی‌یه :))  وندادهرمز 📞 ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بایگانی، آرشیو یا تلمبار[دچی‌ین]

من ویکی‌واژه دله بدیمه که تلمبار ریشه ره هندی معرفی هاکرده. شمه نظر چیه که وه ره کار نزنیم و ونه سَرِجا بایگانی یا آرشیو ره کار بزنیم. البته آبادیس سایت دله جاجاک ره بایگانی معنی هاکرده ولی ترسمه وه تازه کارورون سر نامفهوم بوئه یا دکل معتبر نبو. فیروز (گپ) ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

 مه نظر: ۱. اولا که تلمبار هندی نی‌یه، اصلا به ویکی‌واجه اعتمادی نی‌یه. فرضاً که بائه، اونی که مازرونی دله دره تل+انبار هسه که تل، بمعنای تپه هسه و انبار هم بیه و امبار و درنهایت بیه تلمبار و دکال فارسی هسه. ۲. جاجاک سر، اگه معتبر بو مشکلی نی‌یه، وه ره کار زمبی، تازه کارزنون مشکل وسه هم قبلا راه‌حل هدا بیمه، فیروز شه دونده، همونی که ویکی‌اینگیلیسی هم هکارده.  وندادهرمز 📞 ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
تلمبار خؤاشه :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
این چن تا سایت دله هم جاجاک ره بایگانی معنی هاکردنه:
فیروز (گپ) ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ندومبه کجه جه بیمو، امه لهجه دله که دنی‌یه، ولی اگه معتبر بو مشکلی نی‌یه. شاید @Kelardashtian لهجه دله دَووه.  وندادهرمز 📞 ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی دله فاعلی صفت بساتن[دچی‌ین]

تا اونجه‌ای که من دومه مازرونی دله فاعلی صفت بساتن اینجوری هسه که فعل بن ره النه کر پشت سر. مثلا خواننده بونه خونش‌کر. اسا خامه دونم مثلا درس هسه بئوویم بنویشت‌کر یا بئوت‌کر یا بخری‌کر یا بروت‌کر؟ شمه نظر فاعلی صفت ره اینجوری ونه بسازیم؟ البته ا ره هم فعل بن آخر اضافه کننه مثلا دونا یا روشا یا خرینا. دومی ره کار نارمه خامه دونم اولین روش درس هسه؟ مثلا بخونس فعل بن بونه خونش بعد ونه فاعلی صفت بونه خونش‌کر. اگه این قاعده درس بوئه که مه نظر هسه اون وقت بنویتشن بن بونه نویشتن وه ونه فاعلی صفت بونه نویشتن‌کر. اون وقت بخرین یا بروتن فاعلی صفت چتی درس بونه؟ یا بئیتن و برسنی‌ین (گیرنده و فرستنده)؟ فیروز (گپ) ‏۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اطلاع ندارمه. @محک نظر ره هارش.  وندادهرمز 📞 ‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
گرامری درسته ولی همیشه ننشنه وه ره استفاده هاکردن. اگه اینتی پیش بوریم که گرامر سر جه کلمه بساجیم، اَی آزمون‌خطایی که ات بار شکست بخارده، تکرار وانه و کلماتی اَم دس سر باد کانده که هچکی وشون معنی ره ندونه.
همین تاسا که نادر دست‌نشان مقاله ره دَرنوشتمه، مه ره خیال برسی‌یه که «بازیکن» ره بنویسم «بازی‌کر». بعد که چرخه‌تو هاکردمه «کاکَر» ره بدیمه که تونده همین معنی ره هاده ولی دکّال من هنتا وه ره نشناستمه و ندومبه کسی ونه معنی ره فهمنه یا نا. آخرسر هچکامین ره ننوشتمه و مقاله دله «فوتوالیست» ره کار بزومه :) منظور این که کاربرد مهمته هسته. کاکَر اصالتاً قشنگ‌ته و بتتره ولی کسی ونه معنی ره فهمنه؟ بازی‌کر معنی ره شاید راحت مردم بفهمن ولی درسته که شه جه اتا کلمه بساجیم، بدون این که ونه ریشه و بگذشتی ره درنظر بیریم؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
کاکر ره بنشنه بازیگر یا بازیکن سرجا کار بزوئن. ته تا اسا کاکرون برنومه ره ندی یا ونه نوم ره نشنوسی؟ یا بینج‌کر یا خونش‌کر که همین ویکی‌پدیا دله خله استفاده بیه. فقط خامه دونم بنویشت‌کر درس هسه یا نا؟ فیروز (گپ) ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فکر کمبه دراصل ونه بوئه: بنویشتن‌کر ولی خله دراز و طولانی هسته.
کا (اسم) + کر = کاکر
خونش (فعل) + کر = خونش‌کر
بنویشت (بن فعل) + کر = بنویشت‌کر
ظاهراً همه‌جوره این کر ره درمبی اضافه کمبی و کار زمبی، اسم سر، فعل سر، فعل ِ بن سر، :))  وندادهرمز 📞 ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فکر کمبه، امه سوال اینتا هسه: آیا بنشنه فاعلی صفت ِ بساتن وسه، فعل + کر بوو یا فعل ِ بن + کر بوو، یعنی بنویشتن‌کر دِرِس هسه یا بنویشت‌کر مه نظر اصلا ننشنه اما اینتا موضوع دله دخالت هاکنیم، ونه متخصصین جا بَپرسیم.  وندادهرمز 📞 ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من این مسئله ره اتا ایمیل دله هم حسین صمدی جا و هم حبیب برجیان جا بپرسیمه. حسین صمدی بئوته خله ونه خور اطلاع نارنه و ساری گویش کتاب ره مه ره معرفی هاکرده و حبیب برجیان حلا جواب ندا. این کتاب گیتی شکری بنویشت هسته. ونه دله فاعلی صفت خور اینتی بنویشت بی‌یه:
 • بن + ا: دونا
 • اسم + (بن - پسوند): وازن (بادبزن)
 • بن + اون یا ئون: خائون
 • ب + بن: بِخور
 • صفت یا اسم + کار: تقصیرکار
 • اسم + کر: شی‌کر
 • بن + نده: نویسنده
البته آخری ره بئوته که فارسی واری هسته. مه نظر صفت + کر جا هم بنشنه بساتن که اینجوری بنویشت‌کر تونّه درس بوئه. چون بنویشت یا ساروی لهجه دله بنویشته مفعولی صفت و اتا جور صفت هسته. اینجوری مه نظر مثلا فروشنده رو تومبی روشنده یا گیرنده ره همون گیرنده یا فرستنده ره رسنده بئوویم. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اما مازرونی دله خونش‌کر دارمی. اگه خونش ره صفت حساب هاکنیم اون وقت بنشنه بئوتن که صفت + کر جا بنشنه فاعلی صفت بساتن. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
البته بئیت یا برسنی هم مفعولی صفت هسنه و مثلا تومبی گیرنده سرجا بئوویم بئیت‌کر یا فرستنده سرجا بئوویم برسنی‌کر فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اینتا کلمه‌ئون ره چتی بنویشته‌ئون دله کار بزوئن[دچی‌ین]

سؤال اینکه چتی بنشنه اینتا کلمه‌ئون ره بنویشته‌ئون دله کار بزوئن؟ خوننده‌ئونی که ندوننه 《بنویشت‌کر》کجه جه بیمو خب وشون ره بنویشته جه هچچی هالی نوونه که :)) بنشنه بنویسم: بنویشت‌کر (=نویسنده) یا اینکه ایده‌ی دیگه‌ای دارننی؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اینکه بنویسیم بنویشت‌کر (=نویسنده) باعث بونه امه زوون همیشه فارسی جا مقایسه بوو و فارسی دسِ بن دوو. کسی که انه اینجه یا مازرونی بلد هسه و اتاکمه دقت هاکنه فهمنه که بنویشت‌کر بونه نویسنده. بقیه نظر ره هم اشمی. البته اون کتاب دله که بئوتمه بئوت بیه که فعل بن + نده جا هم بنشنه فاعلی صفت درس هاکردن ولی شه گته وه فارسی جا تاثیر بئیت هسته. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ات نکته دیگه هم ونه شمه خور بئووم. مثلا کشور رسمی نوم مازرونی دله بونه ایران اسلامی جمهوری. وه اینجوری مازرونی زوون دستور چم (مطابق) هسته. مثلا پسر بزرگ حسن مازرونی بونه حسن گت ریکا. وقتی خامی مازرونی بنویسیم ونه قبول هاکنیم که ونه دستور ونه رعایت بووشه. شاید بئوت بوو اینجوری عجیب و غریب هسته و اما تا اسا اینجوری نشنوسمی. این انتقاد جواب ونه وه بوئه که مازرونی تا اسا فقط صحبت بی‌یه اون هم روزمره زندگی خور. کسی سعی نکرده ونه جا علمی مقاله بنویسه. هرکی امه توم زودتر این کار ره هاکرد بو همین چم نویشته که اما بنویشتمی و نویسمی. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پانویس، بن‌مایه / لینگه، ؟[دچی‌ین]

اتا پیرآدم جه بَپرسیمه، بائیته دِتا چیز ره گومبی لینگه، انا "قالپاقِ ماشین"، انا دیگه "پاچهِ شلوار" که هردِ به پائین و انتها اشاره دارننه. گرچه مه نظر لینگه هم مناسب نی‌یه، ولی حتما ونه اتا خار کلمه پانویس و بن‌مایه جایگزین بَوو.  وندادهرمز 📞 ‏۱۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شاید لینگ‌بنویشته هم خار بائه.  وندادهرمز 📞 ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بن‌مایه مه نظر بهتر و قشنگ‌تر هسه. فیروز (گپ) ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بن‌مایه فارسی نی‌یه؟!  وندادهرمز 📞 ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک شمه نظر؟  وندادهرمز 📞 ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه وسّه خله فرق نکانده چی بائه، ولی مقالاتی که تااسا بنویشتمی ره کی حوصله کانده تغییر هاده؟ 🙄 --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ممکن هسه ات‌تا کلمه ره قبلا ونه سر توافق هاکرد بوئیم ولی دمبال‌تر بفهمس‌بوئیم که اون کلمه درس نیه. تومی وشون واری کلمات ره ربات جا عوض هاکنیم. من نئومه که حتما ونه فارسی یا عربی کلمات جا استفاده هاکنیم یا نکنیم. مه سر مهم مازرونی زوون دستور رعایت بین هسه. مثلا اما گمی گو بدوشتن نا بدوشتن گو یا گمی گوی خراک ره هاده نئومی خراک گو ره هاده. اینتی موقع بونه که سقط جنین یا تجاوز جنسی دسوری کلمات مازرونی زوون دستور ره نقض کنه و ونه چرخ هایریم وشون وسر مازرونی معادل پیدا هاکنیم. مثلا امه منطقه دله (بندپی و فیروزجای روستا) سقط جنین بونه وچه بوسنّی‌ین یا تجاوز جنسی بونه پر دماسنّی‌ین. اگه بخائیم این دتا کلمه ره مازرونی قاعده پکره ترجمه هاکنیم بونه جنسی تجاوز یا جنین سقط که خار معنی ندنه. پانویس خور تومه بئوم مازرونی زوون دستور ره نقض نکنه ولی اگه خانی ات مازرونی کلمه که ونه سرجا بلین مه نظر شاید بِن‌بنویشت یا شمه لهجه دله بِن‌بنویشته بهتر بوئه (این لینک ره هم هارشین). چون ظاهرا شمه لهجه دله مفعولی صفت اینجوری درس بونه: بخردن که ونه مفعولی صفت بونه بخرده یا بمردن که ونه مفعولی صفت بونه بمرده. فیروز (گپ) ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه وسه که موهم نی‌یه فیروزجان، من فقط خامبه مازرونی بائه. همون بن‌بنویشت که بائیتی خاره. فکر نکمبه محک هم مخالفت داشت بو. فعلا دکش کمبه ونه دله.  وندادهرمز 📞 ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مهم نی‌یه، هرکی ونه مسیر بخرده شونه عوض کنده، اگر هم ناکرده موهم نی‌یه، جان وسههه :))  وندادهرمز 📞

شابلون:پینگ / شابلون:مخبر بائین، شابلون:مخبر[دچی‌ین]

شه موافق هسمه، شه  مه نظر: ره اینتا موضوع خور بائورین.  وندادهرمز 📞 ‏۱۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه نظر خله فرق نکنه وه ره چی بئوویم. وشون که مقالات متن دله بدی نبونه. فیروز (گپ) ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اره بدیه نوونه. شابلون:مخبر ره تغییرمسیر هاکاردمه که درجهت مازرونی‌سازی به وه انتقال دمبه.  وندادهرمز 📞 ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سرشناس / جادکت[دچی‌ین]

اینجه جادکت ره بوینین.  وندادهرمز 📞 ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مه نظر تومی جادکت ره رایج ، متداول و مرسوم سرجا کار بزنیم. ضمنا بن‌دکت ره هم تومی نابود یا منقرض سرجا کار بزنیم. از بین بردن ره هم تومی بئوویم بن ره بزوئن. فیروز (گپ) ‏۱۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
موافق  وندادهرمز 📞 ‏۱۹ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سرشناسی معیار[دچی‌ین]

من قبلا این ویکی‌پدیای دله محک جا سرشناسی معیار خور صحبت هاکردمه. فکر کنم اما ونه دیگه ویکی‌پدیائون دسوری سرشناسی خور سخت‌گیری هاکنیم. اینکه ات نفر چن‌ تا کتاب بنویشت بوئه یا آهنگ بخونس بوئه یا چن تا المپیاد و مسابقه دله رتبه بیارد بو دلیل نبونه که وه سرشناس بوئه. یا مثلا نتومی مازرون رادیو و تلویزیون چن تا مجری خور بیم و ات‌تا مقاله بنویسیم. اون هم فقط ات خط. ویشتر این آدمون که نوم بوردمه وشون خوری شما نتونی مطلب جمع هاکنی. وشون عقاید یا دیگرون نظر ره وشون خور ره جمع هاکنی تا مقاله ره گت‌تر هاکنی. گمی من پِر این قضیه سر سخت‌گیر کمی. ولی واقعا مه وسر سوال هسه که این مقاله تونه ویکی‌پدیای وسر خار بوئه؟ مه قصد این نی‌یه که بخائم دیگرون کار جا ایراد بیرم. فقط خامه دونم چتی بنشنه اینتی مسائل جا جلوگیری هاکردن؟ ات سوال دیگه هم مه وسر سرشناسی خور پیش بمو این هسه که احمد محسن پور یا کیوس گوران مازرونی زوون مردم وسر سرشناس هسنه یا فلون رپ خونش‌کر یا ات‌تا محصل که تازه ات‌تا المپیاد دله مدال بئیته؟ بهتر هسه سرشناسی معیار مشخص بوئه و تا اونجه که ممکن هسه ویکی‌مدیای بنیاد جا مطابقت داره. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@فیروز قبل از اینتا که هر گپی بزو بووئه، ته بنشنه fa:وپ:قخگ#بنیاد به‌کارگیری لوگوهای مناسبتی مثل نوروز را مجاز نمی‌داند ره حکماً بخوندی؛ تینارمردی نظرات ره دقت هاکن.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ونه نظر ره اونجه بدیمه. مه نظر ویکی‌پدیا ونه بی‌طرف بوئه. نونه اینجه احساساتی عمل هاکردن و وه ات‌تا آفت هسه. اسا بوریم شه بحث سر. اینجه سرشناسی معیار چی هسه؟ اینکه اتا محصل بوره کنکور یا ات‌تا عملی مسابقه دله چه خارج یه چه داخل رتبه بیاره بنشنه وه ره سرشناس یا نخبه بدونسن؟ اینجوری عمل هاکردن باعث بونه که ات‌تا خله مقاله بی‌نوم آدمون سر بنویشت بوو و اینجوری آدم اینجه جا سواستفاده هاکنن. این لینک ره هارشین. ویشتر مقالاتی که من گمه وشون سرشناسی جا ایراد دارنه ات خط ویشتر نارنه. نتونی وشون ره گت‌تر هاکنی. اینجوری مازرونی ویکی‌پدیای اعتبار پایین انه. شمه نظر سرشناسی معیار چیه؟ شمه نظر بنشنه مثلا این صفحه دله شمه نظر بنشنه وشون وسر مقالات ره تکمیل هاکردن؟ اگه بنشنه چن تا خار منبع جا وشون ره دشت هاکردن من مخالفت ندارمه و وشون ره سرشناس دومه و اگه اینتی نی‌یه ونه حذف بوون. ضمنا اینکه سرشناس نبوئن دلیل نبونه کارروی که وشون ره بنویشته زحمت ره ندی بیریم. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من شه، علیرضا فیروزجا دسوری آدمون ره سرشناس دومه. همین سید مجتبی عابدی خور بنشنه ونه مقاله ره گت‌تر هاکردن؟ دکل ونه گت کار چی‌ بی‌یه؟ اینجوری بنویشتن باعث بونه که مثلا شورای انتخابات موقع اینجه انه بخد آدم وسر مقاله نویسنه و اون وقت همه جا بئوت بونه مازرونی ویکی‌پدیای دله غلط اطلاعات منتشر بونه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فارسی ویکی‌پدیای اون قضیه خور هم ات‌تا نکته مه ذهن برسی‌یه که وه ره گمه. انگلیسی ویکی‌پدیای دله کریسمس وسر لوگو ره دکش کننه؟ اگه بئوویم که وشون لوگو ره کریسمس وسر دکش کننه اما هم نوروز وسر ونه هاکنیم اون وقت شاید اتی کارزن بئوون که مثلا عید غدیر وسر هم هاکنین. اتی دیگه بئوون که عید مبعث وسر هم هاکنین. وه ویکی‌پدیای بی‌طرفی ره نقض نکنه؟ باعث نبونه ویکی‌پدیای کارشو ات‌تا دونشنومه حساب ونه دس در بوره؟ بهتر نی‌یه که ویکی‌پدیا این مسائل دله وارد نوو و شه کار ره هاکنه؟ فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
کامین کس هسته که مازرونی زوون ره بلد بائه و ترماسزده‌شو ره جشن نئیره یا ونه جشن بئیتن جه ناراحت بووشه؟ فرقی نکنده اسلامیست بو، کمونالیست بو، غرب‌گرا بو، سیواخاه بو، ایتحادخاه بو، مسلمون بو، لامذهب بو، اصلا و اصلا فرق نکنده، فقط مازرونی زوون بو، درمبی اینتا ویکی دله کامین کس وسه کایری کمبی؟ مازرونی زوونون وسه، پس اگه تیرماسیزده‌شو لوگو ره بی‌یلیم، هیچکس ناراحت نوونه، حال‌اینکه اگه لوگوی چینی نو سال یا کریسمس ره بی‌یلیم قطعاً بی‌طرفی ره نقض هاکردن هسه.
اینتا استدلال جه، چیزی که اونتا زوون گویشوران میون کاملا مشترک بو بی‌طرفی ره نقض نکنده.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@V.H من سه‌ تا سوال شمه جا دارمه (فقط شه اطلاع وسر سوال کمه و شه نظر ره گمه):
 • ات‌تا محصل که المپیاد دله رتبه بیارده نخبه حساب بونه و انه سرشناس هسه تا اما ونه وسر مقاله بنویسیم؟ یعنی وه ره ورمی ات‌تا محقق دسوری که چن‌ تا کتاب بنویشته و ات‌تا موضوع دله صاحب‌نظر هسه کش ومی؟
 • مازرونی زوونِ‌شون دله مسلمون و بهایی درنه. فرض هاکنیم اَتی بئوون ۲۶ نوروز ما وسر لوگو ره دکش هاکنیم. ای وشونی که ملسمون هسنه بی‌ین بئوون محمد تولد وسر لوگو ره دکش هاکنیم یا هر اسلامی مناسب وسر. بهایی‌شون هم همین حال ره سر هایرن. مه منظور این هسه که این مسئله فقط قومی مناسبتون ره محدود نبونه و مذهبی مناسبتون ره هم چک گیرنه (اگه بخائیم لوگوی دکش هاکردن ره ات‌تا عادت هاکنیم)
 • اسا ات چی که بیه این هسه که ات نفر که خله سرشناس نی‌یه مدعی بیه نخانه مازرونی ویکی‌پدیای دله ونه وسر مقاله دووشه. تا اسا چن کش بمو و مقاله ره پاک هاکرده. اینجور موقع ونه چتی هاکردن؟
 • بهتر نی‌یه سرشناسی سرکاره معیار مشخص بوئن؟
فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@فیروز یکم: نا، حداقل مه نظر کسی که المپیاد رتبه بیارده حداقل اسا جادکت نی‌یه. دوم: خیر، گرچه شه خد ره خله مذهبی دومبه، ولی تنها قومی لوگوئون بی‌یشتن ره جایز دومبه، یعنی چیزی که همه (وقتی گمبه همه ویکی‌مازرونی کارزنون خور گومبه) ونه جه موافق بائن و حتی یک مخالف هم نداشت بو، البته اگه حتی یک نفر مخالف بائه همونتا ره هم نتومبی بی‌یلیم. عادت هم نکمبی، فقط ونه لوگو بی‌یشتن شدیدا تحت نظر بائه که بی‌طرف بو. سوم: اون بنویشته جادکت نی‌یه. کسی که جادکت بائه، هرگز اعتراض نکانده. چاروم: جادکت بی‌ین یا نئی‌ین معیار دارنه، و اونتا معیار یک خط ویشته نی‌یه، و اونتا یک خط اینتا هسه: اگه ات‌نفر ویکی‌پدیا دله بنویشته داشت بو، و اونتا بنویشته وه ره معروف‌ته هاکنه، اون شخص جادکت نی‌یه. اینتا بی‌یه، و توندی وه ره اینجه هم بخوندی. و آخرین منه گپ، که گپی هسته که همه‌چیز ره خله ساده کانده، قانونی از بنیاد ویکی‌مدیا هسته که تمام قوانین ره نقض کانده: اگر قانونی از ویکی‌پدیا، جلوی ویکی‌پدیا ِ پیشرفت هاکردن ره گِرنه، اونتا قانون جه چشم‌پوشی هاکنین. هر چی که بوئه. ونه لینک ره شمه وسه رِستمبه. گرچه، در مورد این المپیادیون من نطر این هسته که وشون بنویشته‌ئون ونه حذف بوون. وشون دکال جادکت نینه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خله خاره. مه حرف هم این هسه که ونه معیار و قانون داریم. قانونی که مشخص بوئه تا هر کی هر جور ونه دل ره خانه وه ره تفسیر نکنه. اسا دمبال‌تر اینجه چن تا مذهبی کارزن بمونه و گنه اما ونه عید غدیر وسر لوگو بلیم همونجور که نوروز سر ونه بلیم. اما وشون دم ره بیریم. وه تبعیض نبونه؟ نونه احساساتی عمل هاکردن. ویکی‌پدیای اهمیت ونه بیطرفی سر هسه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ات‌تا مثال دیگه شمه وسر ایارمه. فرض هاکن امسال ریاست جمهوری انتخابات بیه و ات نفر بمو وعده هدا که من تمرکززدایی کمه و محلی زوونون ره رسمی کمه. ونه طرفدارون بی‌ین بئوون وه چون مازرون و مازرونی زوون وسر دره کار کنه ونه لوگو ره ونه پیروز بین وسر دکش هاکنیم؟ لوگوی دکش هاکردن و اینجوری کار مه نظر ویکی‌پدیای استقلال و بی طرفی ره سوال بن ورنه. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بائیتمه. ونه بررسی بوو. اما تومبی فرهنگی مسئله‌ئون سر لوگو بی‌یلیم. ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)
من تموم مقالاتی که درنه جه دفاع نکامبه و شاید خله مقاله‌ئون دوّن که سرشناس نوون؛ ولی این که هر مقاله‌ای که پچوک (=خرد) هسته ره بَیریم پاک هاکنیم هم قبول ندارمه.
سرشناسی وسّه دِتا مسئله دارمی: 1/اگه مشکل ویکی‌مدیای قوانین هسته که وشون این اختیار ره اِما ره هدانه که هر جور صلاح دومبی عمل هاکنیم و فارسی ویکی شه انده مشکل دارنه که نتونده امه وسّه شابلون بیره. 2/ولی اگه مشکل این هسته که پچوک-پچوک مقالات بساته وانّه و هر غلوم دنگی تونده اینجه مقاله داره، من شمه واری فکر نکامبه. اِما سرشناسی ره آسون‌ته گیرمی ولی وه ره بی‌خد ول هم نکاردمی. اکثر مقالاتی که آی‌پی‌شون سازنّه ره تا سرساب وامبه، حذف کامبه و اتنده آدمونی که مقالات دارنه یا خونش‌کر و سیاستمدارنه، یا ات‌که نخبگان. فیروزجان، شما این مقالات ره توندی مقایسه هاکنی با اردن شهرون فهرست یا رده:مناطق مسکونی در مجارستان. مَثِل، سکش‌فهروار و باربد بابایی دله، کامین امه وسّه مهمته و سرشناس‌ته هسته؟
ضمناً پچیک بی‌ین دلیل بر سرشناس نیّن نوونه. اتا مثال دیگه زمبه، همون گادِر که من کیوس گوران مقاله ره فارسی ویکی دله بسات بیمه، کلاً دِ-سه‌تا صفحه ویشته اینترنت دله دنی‌بینه که ونه نوم ره بورد بی‌بوئن، امّا ونه سرشناسی به کاری هسته که هاکرده. انگلیسی ویکی دله گانّه هر خونش‌کری که اتی مجوز/تصدیق ره بَیره، وه ره سرشناس دونّه ولی ایران دله اِما این معیارون ره ندارمی یا اگه هم وزارتی مجوز ره معیار دونیم، وه بی‌طرفی ره نقض کانده و زیرزمینی‌ئون ره شامل نوانه. همینسه فارسی ویکی هم خله سال هسته که ونه دله بموندستنه که چتی ونه سرشناسی ره تعیین هاکنن. اسا باقی ِسلبریتی‌های گپ که بماند...
نکته بعدی این که امه ویشترین هارشی ره همینتی مقالات دارنه و اگه وشون ره لیست دله جه خط بزنی، خله معذرت خامبه، دول و کس و الکسیس همیشه ونه لیست سر دوون. من ترجیح دمبه وقتی ویکی‌پدیای اندرویدی اپ ره وا کامبه، جای مردمِ چک‌میون، چنتا سلبریتیِ عکس اولین صفحه دله بئه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
وه مه شخصی نظر هسه. اما که درمی شه وقت ره اینجه المی بهتر هسه ات جور کار هاکنیم کار کیفیت بوره بالا. نیاز نی‌یه مجارستون روستائون وسر مقاله بلیم. ولی مه ره بئو این شخص ره چن تا مازرونی زوون اشناسنه؟ محک جان شمایی که این و اون مقاله ره بنویشتی ونه خار دونی که اگر بخائیم اینجوری پیش بوریم تومی یک میلیون مقاله ره پلی هاکنیم. مثلا هر اداره رئیس و معاون وسر. یا بور این کتاب دله هارش بندپی چنه گت آدم دارنه. بندپئی وشون طایفه ردهاکرد شه هم وشون نوم ره نشنوسنه. هر فکر که جادکت هسه لزوما درس نی‌یه. مثلا اسا خله مازرونی ره فارسیِ ات‌تا لهجه دونِنه. یا خله دکل مازرون تاریخ خور ره نارنه و فکر کننه ایران قدیم تا اسا همین جور متمرکز اداره بی‌یه. دلیل نبونه که وشون اینجوری فکر هاکردن وسر بیم شمه مقالات ره مازرون تاریخ خور بنویشت بیه ره حذف هاکنیم. کم دس اما ونه سرشناسی معیار داریم. قطعا نشنه بئوتن کسی که مازرونی زوون مردمون وسر سرشناس هسه فارسی زوون مردم وسر هم سرشناس هسه ولی نیاز نی‌یه و دکل نونه هر کس چن‌تا آهنگ بخونسه یا کتاب بنویشته یا فیلم کا هاکرده نوم ره اینجه بلیم بئوویم. اون هم فقط ات خط بنشه ونه خور بنویشتن. فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
من هم نئومه که تموم مقالاتی ره مثلا ات کارور بنویشته ره حذف هاکنیم. ولی خامه دونم وه واقعا سرشناس هسه؟ یعنی هر کی المپیاد دله رتبه بیارده سرشناس هسه؟ اگه اینجوری هسه من تومه چن هزار تا اینجوری مقاله ره هر روز بنویسم؟ این اجازه ره دارمه؟ فیروز (گپ) ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اینانی که این کتاب دله دیّه ره ندی بیمه؛ وشون وسّه حتا تونده فارسی و انگلیسی ویکی دله هم مقاله بساجی و این کتاب جه ارجاع هادی. سرشناسی وشون جه ویشته؟! مه منظور که شه گپ صفحه دله باتمه میّن نی‌یه شمه معیار چی هسته، دقیقاً همین مثال مه گپ ِگواهه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@محک همون کتاب جا من نتومبه هر کس وسر ویکی‌پدیای دله مقاله بسازم. مثلا اونجه نومدارون تیکه دله اولین نفر ابوالحسن احمد طبری نوم بیارد بیه. وه اتا پزشک و بنویشت‌کر بی‌یه ولی مثلا ملا محمدتقی شوبکلایی ته نظر انّه سرشناس هسته که ونه سر اینجه مقاله بسازم؟ فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خجیر[دچی‌ین]

اینتا ره بوینین، مه وسه جالب بی‌یه :))  وندادهرمز 📞 ‏۲۰ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دریامونا[دچی‌ین]

مکزیکو دریامونا ره بدیمه، که خلیج ره اینجه دریومنا نوم بی‌یشتنی. دریامونا (مونا، بموندستن جه انه، مثال: فلانی خی ره موندنه) قدیم جه دیّه و فرقون وه ره بی‌یشتنه. و دریاواری مه نظر تونده دریامونا ره معادل بائه، فرقی نکاننه. اسا، من دِتا مسئله و سؤال دارمه:

 1. اگه خلیج، وونه دریامونا، اسا دریاچه چچی وونه؟
 2. آیا دریامونا و دریاواری معادل و یکی هستنه یا توننه فرق دارن؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
چه پسوند مازرونی زوون دله دره. ونه ات‌تا مثال بونه وچه. پس دریاچه مازرونی زوون دله درس هسه. مونا و واری دهیر جا فرق دارنّه. مثلا شبه‌جزیره مازرونی درس نی‌یه. چون مازرونی دله اضفی ترکیب فارسی جور نی‌یه. پس شبه‌جزیره بونه جزیره‌مونا یا مثلا شبه‌دولتی بونه دولت‌مونا. واری که امه لهجه دله بونه دسوری مثل یا مانند معنی دنه. مثلا: من هم ته واری/دسوری ویکی‌پدیا ره دوست دارمه. فیروز (گپ) ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
وچه؟ شوخی کاندی؟ یعنی ته گونی وچه و+چه جه تشکیل بیه؟ فکر کمبه تایپ هاکاردن دله اشتباه هاکاردی، همه دومبی وجه‌ی معادل فارسی دله بونه بچه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۱ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اره من هم دومبه که وچه معادل فارسی دله بچه بونه. بعد فارسی دله دریاچه هم دارمی. خا چه ایرادی دارنه که مازرونی دله هم اینتی بوئه؟ ننشنه که تک تک کلمات سر مازرونی معادل پیدا هاکنیم. زیاده‌روی درس نی‌یه. فیروز (گپ) ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دریا / دریو[دچی‌ین]

سلام، اتا ولگ کنزالاسرار امیر پازواری جه ارائه کمبه که بخوندین. ونه دومین کلمه دریو هاسه.  وندادهرمز 📞 ‏۲۶ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جالب بی‌یه. اگه خانی حذف نوو، ویکی‌تلمبار دله {{PD-Iran}} ره ونه تن دِماسن و توضیحات دله هم کتابِ مشخصات ره بنویس که حذف نووشه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
 وندادهرمز 📞 ‏۲۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
راستی شمه نظر ونه منظور اتا مولا جه چچی هاسه؟  وندادهرمز 📞 ‏۲۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
یحتمل همون مِلّا (شیخ) ونه بائه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ماهی‌گیر ِملا مه وسه غریبه :) شاید اونگادر، ملائون اسا واری نئی‌نه و واقعا ماهی گیتنه و روتنه! عجب روزگاری بی‌یه قدیم :))  وندادهرمز 📞 ‏۲۸ آوریـل ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

استان / اوستون / اوستان[دچی‌ین]

سلام. دومبی که مازرونی زوون دله آ نزدیک به او تلفظ وانه. یعنی نا آ هاسه نا او. همین وسه، بنشنه توافق بوو که یا 《و》ره کار بزنیم یا 《آ》ره. فی‌المثل، 《وانه》و 《وونه》یکی هاسانه. اونچه که من بمون تپوری (tabarestan.info)ی لاتینی خط جه بدیمه، همه ره آ حیساب هاکارده. حتی 《و》ای که حرف عطف و حرف ربط هاسه ره 《آ》حیساب هاکارده. با این حساب، وونه غلط هاسه و وانه صحیحه. حتی 《بونه》(بابلی لهجه دله) بنشنه بنویشته بوو بانه. اسا اینتا موضوع جه رد بووئیم. من فکر کمبه استان / اوستون / اوستان میون، اوستان صحیحه. اولی که ضمه‌ای هاسه که طبق معمول مازرونی دله وه ره ضخامت هدانه و بیه اوو. دومی هم همون آ هاسه که اگه باوّیم اوستون غلطه. همین وسه، پیش‌داشت کمبه اوستان ره کار بزنیم. موقتا مازرون ره تغییر دمبه. اگه به توافق نرسیمی واگردانی کمبه به‌حالت اول.  وندادهرمز 📞 ‏۲ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@فیروز، محک مخبر بائین. وندادهرمز گپ ‏۱۷ مه ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

زوون‌شناسی دله گانّه هیچ لهجه‌ای غلط نی‌یه. مازرونی‌ویکی دله هم این اجماع همیشه وجود داشته که هرکس تونده شه لهجه جا بنویسه و هیچ لهجه‌ای بتتر یا بدتر نی‌یه. ضمن این که مه نظر جناب بمون تپوری ِلاتینی پیشنهادی خط خله دلیل نوونه که ونجه اینتی استدلال هاکنیم! البته بعضی گادِر کلماتی درنه که شاید گرامری اشکال دارن، بارم-باری-بار صرف واری که امه لهجه دله وجود دانّه ولی من شخصاً ونجه استفاده نکامبه چون حرف ر اینجه قاعدتاً نوسته دوو یا دواشم-دواشی-دواشه که نسبتاً فارسی‌بزه‌ته هسته تا دووئم-دووئی-دووئه... اَی با اینچنینی نتومبی قانون بی‌یلیم که این افعال هم استفاده نوون. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پورتال / لوش[دچی‌ین]

سلام، عربی دله گننه باب، کوردی گننه دروازه، فارسی گننه درگاه. فکر کمبه بیتترین معادل وشون وسه لوش بائه. وندادهرمز گپ ‏۲۱ مه ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هفتگی بنویشته[دچی‌ین]

این که تموم سال «خار بنویشته» دله فقط دِ-سه‌تا مقاله دیار وونه، خله نخاشه. همینجه پیش‌تر این مسئله ره @V.H پیش بکشی‌یه. حاضر هستنی هفته‌ای اتا مقاله بنویسیم که بتونیم هفتگی بنویشته ره گت صفحه دله بی‌یلیم و وه ره آپدیت داریم؟

خامبه همون کُدی که وپ:هفتگی عکس وسّه بساتمه ره این بخش دله هم کپی هاکنم چون واقعاً این کُد شه جواب ره پس هدا. ونه بتترین طراحی اونجه میّن وانه که چار-پنج هفته هم هچکی جدید مقاله نی‌یله، تازه انه اتا پیش‌فرض مقاله (مثلاً اتا از همین د-سه‌تایی که اسا هر هفته درنه) ره سِراق دِنه که اون گادر تازه ورگردمبی به حالتی که اسا امه گت صفحه دارنه. ولی ونه اشکال هم این هسته که تیناری شاید کم بیارم و نتونم هر هفته اتا بنویشته بی‌یلم. ترسمبه اگر بیش از ات ماه دنی‌بائم، گت صفحه کاملاً خالی بمونده.

لازم نی‌یه مقالاتی که هفتگی بنویشته دله یلمی حتماً خله پر-پیمون بائن. همین اتنده که وشون املایی و گرامری وضعیت امه استانداردها ره داره و خله هم پچوک نوون، کفایت کانده. ترجیحاً شه زوون جه مقاله متن ره بنویسیم و کلمه-کلمه ترجمه نوو، بتتره و این که مقاله‌ئونی که اونجه یلمی، تازه بساته هم ونه بائن. مقاله‌ی موضوع هم تا زمونی که باعث اختلاف نظر نئی‌یه، هرچی بتونده بائه، ولی اگه کسی معترض بیّه، اون مقاله ره عوض کامبی و نی‌یلمی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بائیت بیمه «درمه»، ولی شرمنده، من «دنیمه». درحقیقت، این طرح خله خار هسته و به نام گت صفحه، باعث رشد و پیشرفت وانه و مقاله‌ئون ره گت کانده. ولی سیوا اون سیب(=فشار) که زندگی دره امه سر یارنه و گله‌ای هم ونه جه ندارمه(مازرونی اصطلاح: عیش و گیش) مقاله بنویشتن واقعاً اونقدری که بنشنه کمک هاکنه، کمک نکانده. ترجیح دمبه فعلاً جای اینکه مقاله بنویسم، ماست‌مالی که سال‌ها هسته درمبی کمبی‌ِ (ماست‌مالی: سالها مازرونی‌نویسی‌ِ مشکلات‌ِ سر جه رد بئیمی و وشون حل هاکردن ره به زمان نامعلوم عقب دم‌بدامی. منظور اینه که بنشنه همین اسا دست‌کم تعدادی وشون جه حل بوون.) خار هاکردن په دووم. البته سعی کمبه مقالاتی ره که درآینده ویکی‌فا دله خار بنویشته یا هوجی کمبه ره دگاردنم طبری جه.--Vandäd «بحث» ‏۶ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
زیرساخت‌ها ره بساتمه و تست هم هاکردمه. دیگه شه دونّی --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۶ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بلاشک، محتوا تولید هاکاردن زوون ره ب آیندگان رسندنه. بعتومبه دنیبوم، هرستین من امبه البته همین اول بائیرم، من اصیل مازرونی کلمه‌ئون ره کار زمبه، اگر کسی ره هالی نیّه، بنشنه لغتنومه باز هاکنه (ملحق:قبلاً این مشکل ره ذکر هاکاردبیمه که بعضی گپون و کلمه‌ئون همه ره هالی نوانه ولی بتومبی وشون ره کار نزنیم.) --Vandäd «بحث» ‏۶ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رانما:مازرونی‌نویسی[دچی‌ین]

رانما:مازرونی‌نویسی بلاشک بیتترین دستور طبری زوون سر هسته که تاسا بنویشت بیّه؛ چون ونه سر تیمی (و نه بعضی‌های واری، کئی‌تیمی ) کار بیّه