ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(ویکی‌پدیا:هع جه بموئه)
دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
 • این هفته اینتا عکس لیست درون جه نوبت دانّه:
  اندونزی اتا کشور هسته که ات‌خله گت-و-خورد جزیره جه تشکیل وونه که آسیایِ جنوب‌شرق درنه.
  • شاید ات هفته هیچ عکسی دنی‎بوئه؛ اتا اینتی موقع، قبلی هفتهٔ عکس شونه گت صفحه دله. حداکثر اتا عکس تونده چار هفته گت صفحه دله بمونده.
ونه کار بزوئن
 • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه بنویسین که عکس ِگتی چن پیکسل بوئه.
 • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

 1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
 2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
 3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
 4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته تغییر هدائن ِلینک
۱ میل رادکان اتا بنا هسته که کردکوی شهرستون دله دره و رادکان ِروستایِ ۴ کیلومتری جنوب‌شرقی و خادی کردکوی ِبازارِ ۴۲ کیلومتری جنوب نیائه. رادکان ِموقعیت البرز کوهستون میون و نکارود وَر دره. این برج باوندیون دوره بساته بیّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳ شیخ لطف‌الله مسجد که اصفهون دله دره و نقش جهون میدون کناره کَته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ چنگال ات‌جور گیاه هسته که ونه بِخ ره بنه جه دریارنه و خِرنه. ونه بپته ره «لبو» گنّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ آنق یا بامشی غاز ات‌جور مرغ نوم هسته که سیکا خانواده جه حیساب اِنه و مازرون بعضی مناطق هم کوچ اِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ اتا قطار که پل سفید وَری، مازرون راه آهن سر جه شونه. این مسیر یونسکویِ جهونی فهرست دله ثبت هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ قفقاز اتا منطقه هسته که مازرون دریا و سیو دریا وسط کته و کوهستونی جوغرافی دارنه. این منطقه شمال ره روسیه دارنه و ونه بِن که آذربایجون و ارمنستون و گرجستون درنه، ایران و ترکیه جه هم‌سامون هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۳ سمشکه اتی تیم هسته که وه ره آفتابگردون گل جه عمل یارنه و اَی خرنه. سمشکه نوم روسی زوون جه اِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵ اندونزی اتا کشور هسته که ات‌خله گت-و-خورد جزیره جه تشکیل وونه که آسیایِ جنوب‌شرق درنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ ولگا گت‌ترین روخنه‌ای هسته که مازرون دریا دله کَلِنه. این روخنه که روسیه جه گذرنه، انده پر ئو هسته که ونه دله کشتی شونه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۳ عمر میچکا ات جنس پرنده هسته که انواع مختلف داینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ
هفتگی عکسونِ تلمبار: