گری کاسپارف

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
گری کاسپارف
شخصی معلومات
بزا-روز
بزا نوم
Гарри Кимович Вайнштейн ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ملیت(ون)
اقامت
مدرسه
زوونی که گپ زوئه
حرفه
فامیل
دیگر معلومات
سیاسی حزب
عضو
دست
رشته‌ئون
شطرنجِ مقوم
رتبه ELO
  لیست…
۲٬۵۴۵[۱۴] (۱۹۷۹)
۲٬۵۹۵[۱۴] (۱۹۸۰)
۲٬۵۹۵[۱۴] (۱۹۸۰)
۲٬۶۲۵[۱۴] (۱۹۸۱)
۲٬۶۳۰[۱۴] (۱۹۸۱)
۲٬۶۴۰[۱۴] (۱۹۸۲)
۲٬۶۷۵[۱۴] (۱۹۸۲)
۲٬۶۹۰[۱۴] (۱۹۸۳)
۲٬۶۹۰[۱۴] (۱۹۸۳)
۲٬۷۱۰[۱۴] (۱۹۸۴)
۲٬۷۱۵[۱۴] (۱۹۸۴)
۲٬۷۱۵[۱۴] (۱۹۸۵)
۲٬۷۰۰[۱۴] (۱۹۸۵)
۲٬۷۲۰[۱۴] (۱۹۸۶)
۲٬۷۴۰[۱۴] (۱۹۸۶)
۲٬۷۳۵[۱۴] (۱۹۸۷)
۲٬۷۴۰[۱۴] (۱۹۸۷)
۲٬۷۵۰[۱۴] (۱۹۸۸)
۲٬۷۶۰[۱۴] (۱۹۸۸)
۲٬۷۷۵[۱۴] (۱۹۸۹)
۲٬۷۷۵[۱۴] (۱۹۸۹)
۲٬۸۰۰[۱۴] (۱۹۹۰)
۲٬۸۰۰[۱۴] (۱۹۹۰)
۲٬۸۰۰[۱۴] (۱۹۹۱)
۲٬۷۷۰[۱۴] (۱۹۹۱)
۲٬۷۸۰[۱۴] (۱۹۹۲)
۲٬۷۹۰[۱۴] (۱۹۹۲)
۲٬۸۰۵[۱۴] (۱۹۹۳)
۲٬۸۱۵[۱۴] (۱۹۹۳)
۲٬۸۱۰[۱۴] (۱۹۹۴)
۲٬۸۱۰[۱۴] (۱۹۹۴)
۲٬۸۰۵[۱۴] (۱۹۹۵)
۲٬۷۹۵[۱۴] (۱۹۹۵)
۲٬۷۷۵[۱۴] (۱۹۹۶)
۲٬۷۸۵[۱۴] (۱۹۹۶)
۲٬۷۹۵[۱۴] (۱۹۹۷)
۲٬۸۲۰[۱۴] (۱۹۹۷)
۲٬۸۲۵[۱۴] (۱۹۹۸)
۲٬۸۱۵[۱۴] (۱۹۹۸)
۲٬۸۱۲[۱۴] (۱۹۹۹)
۲٬۸۵۱[۱۴] (۱۹۹۹)
۲٬۸۵۱[۱۴] (۲۰۰۰)
۲٬۸۴۹[۱۴] (۲۰۰۰)
۲٬۸۴۹[۱۴] (۲۰۰۰)
۲٬۸۲۳[۱۵] (۲۰۰۱)
۲٬۸۳۵[۱۶] (۲۰۰۱)
۲٬۸۳۸[۱۷] (۲۰۰۱)
۲٬۸۳۸[۱۸] (۲۰۰۱)
۲٬۸۳۶[۱۹] (۲۰۰۲)
۲٬۸۳۶[۲۰] (۲۰۰۲)
۲٬۸۳۶[۲۱] (۲۰۰۲)
۲٬۸۳۶[۲۲] (۲۰۰۲)
۲٬۸۴۷[۲۳] (۲۰۰۳)
۲٬۸۳۰[۲۴] (۲۰۰۳)
۲٬۸۳۰[۲۵] (۲۰۰۳)
۲٬۸۳۰[۲۶] (۲۰۰۳)
۲٬۸۳۱[۲۷] (۲۰۰۴)
۲٬۸۱۷[۲۸] (۲۰۰۴)
۲٬۸۱۷[۲۹] (۲۰۰۴)
۲٬۸۱۳[۳۰] (۲۰۰۴)
۲٬۸۰۴[۳۱] (۲۰۰۵)
۲٬۸۱۲[۳۲] (۲۰۰۵)
۲٬۸۱۲[۳۳] (۲۰۰۵)
۲٬۸۱۲[۳۴] (۲۰۰۵)
۲٬۸۱۲[۳۵] (۲۰۰۶)
۲٬۸۱۲[۳۶] (۲۰۰۶)
۲٬۸۱۲[۳۷] (۲۰۰۶)
۲٬۸۱۲[۳۸] (۲۰۰۶)
۲٬۸۱۲[۳۹] (۲۰۰۷)
۲٬۸۱۲[۴۰] (۲۰۰۷)
۲٬۸۱۲[۴۱] (۲۰۰۷)
۲٬۸۱۲[۴۲] (۲۰۰۷)
۲٬۸۱۲[۴۳] (۲۰۰۸)
۲٬۸۱۲[۴۴] (۲۰۰۸)
۲٬۸۱۲[۴۵] (۲۰۰۸)
۲٬۸۱۲[۴۶] (۲۰۰۸)
۲٬۸۱۲[۴۷] (۲۰۰۹)
۲٬۸۱۲[۴۸] (۲۰۰۹)
۲٬۸۱۲[۴۹] (۲۰۰۹)
۲٬۸۱۲[۵۰] (۲۰۰۹)
۲٬۸۱۲[۵۱] (۲۰۰۹)
۲٬۸۱۲[۵۲] (۲۰۱۰)
۲٬۸۱۲[۵۳] (۲۰۱۰)
۲٬۸۱۲[۵۴] (۲۰۱۰)
۲٬۸۱۲[۵۵] (۲۰۱۰)
۲٬۸۱۲[۵۶] (۲۰۱۰)
۲٬۸۱۲[۵۷] (۲۰۱۰)
۲٬۸۱۲[۵۸] (۲۰۱۱)
۲٬۸۱۲[۵۹] (۲۰۱۱)
۲٬۸۱۲[۶۰] (۲۰۱۱)
۲٬۸۱۲[۶۱] (۲۰۱۱)
۲٬۸۱۲[۶۲] (۲۰۱۱)
۲٬۸۱۲[۶۳] (۲۰۱۱)
۲٬۸۱۲[۶۴] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۶۵] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۶۶] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۶۷] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۶۸] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۶۹] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۷۰] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۷۱] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۷۲] (۲۰۱۲)
۲٬۸۱۲[۷۳] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۳۳] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۷۴] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۷۵] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۷۶] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۷۷] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۷۸] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۷۹] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۸۰] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۸۱] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۸۲] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۸۳] (۲۰۱۳)
۲٬۸۱۲[۸۴] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۸۵] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۸۶] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۸۷] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۸۸] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۸۹] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۰] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۱] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۲] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۳] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۴] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۵] (۲۰۱۴)
۲٬۸۱۲[۹۶] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۹۷] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۹۸] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۹۹] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۰] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۱] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۲] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۳] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۴] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۵] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۶] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۷] (۲۰۱۵)
۲٬۸۱۲[۱۰۸] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۰۹] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۰] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۱] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۲] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۳] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۴] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۵] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۶] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۷] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۸] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۱۹] (۲۰۱۶)
۲٬۸۱۲[۱۲۰] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۱] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۲] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۳] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۴] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۵] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۶] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۷] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۸] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۲۹] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۳۰] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۳۱] (۲۰۱۷)
۲٬۸۱۲[۱۳۲] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۳] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۴] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۴] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۵] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۶] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۷] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۸] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۳۹] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۴۰] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۴۱] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۴۲] (۲۰۱۸)
۲٬۸۱۲[۱۴۳] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۴۴] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۴۵] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۴۶] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۴۷] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۴۸] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۴۹] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۵۰] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۵۱] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۵۲] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۵۳] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۵۴] (۲۰۱۹)
۲٬۸۱۲[۱۵۵] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۵۶] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۵۷] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۵۸] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۵۹] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۰] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۱] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۲] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۳] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۴] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۵] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۶] (۲۰۲۰)
۲٬۸۱۲[۱۶۷] (۲۰۲۱)
۲٬۸۱۲[۱۶۸] (۲۰۲۱) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
استاد
وبسایت
kasparov.com (انگلیسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوایز
مهمترین کارون
گری کاسپارفامضا
کاسپارف پس از کسب قهرمانی شطرنج جهان در سال ۱۹۸۵.

گری کیمویچ کاسپارف (روسی جه: Га́рри Ки́мович Каспа́ров) شطرنج جهونی قهرمون (۲۰۰۰ تا ۱۹۸۵) ۱۳ آوریل ۱۹۶۳ باکو دله اتا یهودی پییر و اتا ارمنی مار جه دنیا بموئه. وه ۱۹۸۰ گت استاد بیی‌یه، ۵ سال بعد بعد از بَوردِن آناتولی کارپف شطرنج قهرمون بیّه و تا سال ۱۹۹۳، اون گدر که به دلیل اختلاف شطرنج جهونی فدراسیون جه فینال مسابقه ره وِل هاکرده، این عنوان ره داشته. پس از اون هم تا سال ۲۰۰۰ که ولادیمیر کرامنیک جه بباخته واقعی قهرمون شطرنج بنومسّه بی‌یه. کاسپارف ۱۰ مارس ۲۰۰۵ شه کناره‌گیری ره حرفه‌ای شطرنج جه اعلام هاکرده و بورده سیاسی فعالیتون سَروقت. وه پیشگامون آنالیز شطرنج هسته و شه دستیارون همراه شه حریفون ره آنالیز کارده.

کاسپاروف بتترین ریتینگ ره که درجه 2851 هسته ره دانّه و این رکورد هنتا نشکسته. وه مدت 255 ماه بتترین شطرنجبازون دنیای دله اول بی‌یه. کاسپاروف یازده‌تا شطرنج اوسکار جایزه ره بییته که اینان همه ونه رکورد محسوب وونّه.

کودکی و نوجوانی[دچی‌ین]

وه ۷ سالگی گدر شه پییر ره از دست هدائه و پس از اون شه فامیلی ره واینشتین (Vajnshtejn) سَر جه بَورده شه ماری فامیلی سَر که کاسپارُف (کلمه‌ی کاسپاریون روسی بَیی) بی‌یه.

منبع[دچی‌ین]

 1. "What's Bad for Putin Is Best for Russians" (انگلیسی جه). ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۶. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
 2. "Police and Protesters Clash in St. Petersburg" (انگلیسی جه). ۴ مارس ۲۰۰۷. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link)
 3. "سامانه اطلاعات کتابخانه‌ای سوئد". ۷ ژانویه ۲۰۱۳. Retrieved 24 August 2018. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= و |date= (help)
 4. "Gari Kasparov dobio hrvatsko državljanstvo". ۲۷ فوریه ۲۰۱۴. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 5. نشانی اینترنتی: https://www.newyorker.com/magazine/2007/10/01/the-tsars-opponent. هارشی‌ین تاریخ: ۱۲ مارس ۲۰۲۲.
 6. نویسنده: کتابخانه ملی فرانسه — http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12056909h — هارشی‌ین تاریخ: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ — جواز: Open License
 7. "Kasparov's movie: from chess to politics". ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 8. نشانی اینترنتی: http://books.google.com/books/about/Lessons_in_Chess.html?id=-WElGwAACAAJ.
 9. نشانی اینترنتی: http://books.google.com/books/about/The_Blueprint.html?id=E8VpkQEACAAJ.
 10. ونه نوم اینجه بمو: ratings.fide.com. شناسۀ فدراسیون شطرنج (فیده): 4100018. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 11. Ruchess ID: 123698.
 12. ونه نوم اینجه بمو: chessgames.com. Chessgames.com player ID: 15940.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ونه نوم اینجه بمو: ratings.fide.com. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 14. ۱۴٫۰۰ ۱۴٫۰۱ ۱۴٫۰۲ ۱۴٫۰۳ ۱۴٫۰۴ ۱۴٫۰۵ ۱۴٫۰۶ ۱۴٫۰۷ ۱۴٫۰۸ ۱۴٫۰۹ ۱۴٫۱۰ ۱۴٫۱۱ ۱۴٫۱۲ ۱۴٫۱۳ ۱۴٫۱۴ ۱۴٫۱۵ ۱۴٫۱۶ ۱۴٫۱۷ ۱۴٫۱۸ ۱۴٫۱۹ ۱۴٫۲۰ ۱۴٫۲۱ ۱۴٫۲۲ ۱۴٫۲۳ ۱۴٫۲۴ ۱۴٫۲۵ ۱۴٫۲۶ ۱۴٫۲۷ ۱۴٫۲۸ ۱۴٫۲۹ ۱۴٫۳۰ ۱۴٫۳۱ ۱۴٫۳۲ ۱۴٫۳۳ ۱۴٫۳۴ ۱۴٫۳۵ ۱۴٫۳۶ ۱۴٫۳۷ ۱۴٫۳۸ ۱۴٫۳۹ ۱۴٫۴۰ ۱۴٫۴۱ ۱۴٫۴۲ ۱۴٫۴۳ ونه نوم اینجه بمو: List of players on FIDE lists 1967-2001. نویسنده: Wojciech Bartelski. انتشارِ تاریخ: ۱۳ مه ۲۰۱۹.
 15. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2001. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۱.
 16. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2001. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۱.
 17. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2001. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۱.
 18. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2001. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۱.
 19. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2002. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۲.
 20. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2002. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۲.
 21. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2002. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۲.
 22. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2002. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۲.
 23. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2003. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۳.
 24. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2003. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۳.
 25. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2003. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۳.
 26. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2003. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۳.
 27. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2004. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۴.
 28. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2004. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۴.
 29. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2004. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۴.
 30. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2004. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۴.
 31. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2005. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۵.
 32. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2005. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۵.
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۳.
 34. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2005. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۵.
 35. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2006. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۶.
 36. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2006. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۶.
 37. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2006. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۶.
 38. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2006. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۶.
 39. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2007. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۷.
 40. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2007. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۷.
 41. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2007. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۷.
 42. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2007. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۷.
 43. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2008. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۸.
 44. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2008. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۸.
 45. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2008. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۸.
 46. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2008. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۰۸.
 47. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2009. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۰۹.
 48. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2009. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۰۹.
 49. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2009. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۰۹.
 50. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2009. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۰۹.
 51. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2009. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۰۹.
 52. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2010. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۰.
 53. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2010. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۰.
 54. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2010. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۰.
 55. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2010. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۰.
 56. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2010. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۰.
 57. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2010. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۰.
 58. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2011. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۱.
 59. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2011. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۱.
 60. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2011. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۱.
 61. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2011. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۱.
 62. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2011. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۱.
 63. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2011. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۱.
 64. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۲.
 65. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۲.
 66. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۲.
 67. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۲.
 68. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۲.
 69. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۲.
 70. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۲.
 71. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۲.
 72. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۲.
 73. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۳.
 74. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۳.
 75. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۳.
 76. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۳.
 77. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۳.
 78. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۳.
 79. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۳.
 80. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۳.
 81. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۳.
 82. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۳.
 83. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۳.
 84. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۴.
 85. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۴.
 86. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۴.
 87. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۴.
 88. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۴.
 89. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۴.
 90. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۴.
 91. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۴.
 92. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۴.
 93. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۴.
 94. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۴.
 95. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۴.
 96. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۵.
 97. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۵.
 98. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۵.
 99. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۵.
 100. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۵.
 101. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings of 30 June 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۵.
 102. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۵.
 103. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۵.
 104. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۵.
 105. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۵.
 106. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۵.
 107. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۵.
 108. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۶.
 109. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۶.
 110. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۶.
 111. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۶.
 112. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۶.
 113. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۶.
 114. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۶.
 115. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۶.
 116. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۶.
 117. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۶.
 118. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۶.
 119. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۶.
 120. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۷.
 121. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۷.
 122. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۷.
 123. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۷.
 124. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۷.
 125. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۷.
 126. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۷.
 127. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۷.
 128. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۷.
 129. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۷.
 130. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۷.
 131. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۷.
 132. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۸.
 133. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۸.
 134. ۱۳۴٫۰ ۱۳۴٫۱ ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۸.
 135. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۸.
 136. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۸.
 137. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۸.
 138. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۸.
 139. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۸.
 140. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۸.
 141. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۸.
 142. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۸.
 143. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۹.
 144. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۹.
 145. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۹.
 146. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۹.
 147. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۹.
 148. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۹.
 149. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۹.
 150. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۹.
 151. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۹.
 152. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۹.
 153. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۹.
 154. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۹.
 155. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۲۰.
 156. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 29 February 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۲۰.
 157. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۲۰.
 158. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۲۰.
 159. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ مه ۲۰۲۰.
 160. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰.
 161. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰.
 162. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ آگوست ۲۰۲۰.
 163. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰.
 164. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰.
 165. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰.
 166. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰.
 167. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱.
 168. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۲۸ فوریه ۲۰۲۱.