پرش به محتوا

دسامبر ۲۰۱۷

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
  • علی عبدالله صالح که قدیم یمن رییس‌جمهور بی‌یه، صنعا دله بمرده. وه پیش از عربی بهار ریاست جمهوری داشته و این گدر وه ره کنار بزونه ولی یمن جنگ شروع بیّه په، وردگردسته و حوثیون ره پشتی هاکرده ولی این دِ-سه روزی وشون میون اختلاف دکته و عبدالله صالح بائوت بی‌یه که شاید عربستون جه صلح هاکنن. حوثیون گانّه وه صنعا جه درشی‌یه که ونه ماشین ره بترکانینه ولی هنتا صالح ِنزدیکون و عربستون ونه بمردن ره تأیید نکاردنه و بعضی‌شون گانّه وه زنده در بورده. (بی‌بی‌سی)
  • مصر اتا قطعنومه‌ی پیش‌نویس ره خانه بَوِره امنیت شورا و رای بی‌یله. این قطعنومه خانه اورشلیم ِنیشتگا بی‌ین ره محکوم هاکنه و آمریکاییون ِبرسمیت بشناسی‌ین وسّه تأسف بخاره. احتمال قریب به یقین آمریکای نماینده وه ره وتو کانده ولی اگه باقی اعضا وه ره تایید هاکنن، آمریکا منزوی وانه و وه ره ات‌جور ضایع کانّه. فلسطینیون گانّه آمریکا وه ره وتو هاکرده په، شونّه عمومی مجمع دله وه ره مطرح کانّه. (بی‌بی‌سی)
  • محمود صادقی، میلسِ نماینده، شه نطق دله بائوته که مِیلِسِ اعضا جای این که «ملتِ فضائلِ عصاره» بائن، فقط «نگهبون شورایِ فضائلِ عصاره» هستنه. این گپ بعضی نماینده‌ئون ره وَر بخارده و اعتراض هاکردنه. قائمشهر ِنماینده، علی ادیانی‌راد، ونه علیه گپ بزوئه و باته اگه اینتی وه گانه بوئه، شه مشروعیت ندارنه که نماینده بائه. بعضی نماینده‌ئون دیگه هم دعوا دکتنه. (بی‌بی‌سی)
  • کشاورزیِ وزیر اتا گیلکِ کشاورز که ونجه اتا سوال داشته و گاته مه زن-و-وَچه وشنانه، ره باته وه ره ات‌که سوس هادین بخاره. این اتفاق اجتمائی شبکه‌ئون دله خله گپ پیش بیارده.
  • ایسپانیایِ مرکزی دولِت پارلمونِ رِقِد هدائن په، کاتالونیا دله پارلمونی انتخابات برگزار هاکرده و اَی دِباره سوایی خاهون (=تجزیه‌طلبون) رای بیاردنه. وه درحالی‌یه که سوایی‌خاهونِ رهبرون یا دکتنه زندون یا بوردنه خارج و شه کاتالونیا دله دنینه.
  • مشهد، نیشابور و کاشمر دله مردم تجمع هاکردنه و علیه سیاسیون اعتراض هاکردنه. آخرسری اتی معترضون و امنیتی نیروها هم درگیری بیینه. (بی‌بی‌سی)