کاله‌دارون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(شیرده‌ئون جه بموئه)

کاله‌دارون

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبه رجه[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  حیوون
جیر قلمرو  د وری ئون
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  چهاراندام‌ریختان
جور رجه  چار وری‌ئون
علمی نوم
Mammalia[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کارل لینه  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۵۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کاله‌دارون عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

کاله‌دارون اتا رده هسه مهره‌دارون جانورون دله. اینتا رده حیوونا شه وچون ره کاله جا شیر دننه و وشون تن می داینه و خون‌گرم هسنه. کاله‌دارون تن بقیه حیووناتون پیشرفته‌تر هسه و وشون اعصاب دپت‌تر و وشون مغز گت‌تر هسه. دنیای آلودگی وسه خله کاله‌دارون دره منقرض بوننه.

کاله‌دارون تن[دچی‌ین]

پاندا اتا کاله‌دار هسه

هسکا[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون، آدم، شوپر و زرافه دسوری، وشون گردن هفتا مهره داینه ولی استثنایی داینه؛ مثلا دریویی گوی گردن شیشتا مهره داینه. کاله‌دارون گوش سه‌تا هسکا و وشون پایین کتار دِتا هسکا داینه.

بزائن[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون وچه ره زنّه زانه. بعضیایی مرغنه النه و بعضیایی زود شه وچه ره بزانه وه ره النه اتا توره دله که وشون بتیم سر دره.

نفس‌بکشین[دچی‌ین]

وشون شش جا نفس کشننه.

پرواز هاکردن[دچی‌ین]

کاله‌دارون دله فقط شوپر تونه پرواز هاکنه.

گس[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون گس نرم و لس هسه و وچون جابه‌جا هاکردنسه، وشون ره گس جا بلن کننه.

بن‌مایه[دچی‌ین]

  • ویکی‌پدیای کایرون، « Mammal » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه.
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ نویسنده: دان ئی. ویلسون و DeeAnn M. Reeder — عنوان : Class Mammalia Linnaeus, 1758 — منتسر بئیی: Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness — صفحه: 56–60 — دیدن اثر کامل در: http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03148p060.pdf
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ دچی‌کر: دان ئی. ویلسون و DeeAnn M. Reeder — عنوان : Mammal Species of the World — ناشر: انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز — چاپ سوم — ISBN 978-0-8018-8221-0 — دیدن اثر کامل در: http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03148p060.pdf — هارشی‌ین تاریخ: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
  3. نویسنده: کارل لینه — عنوان : Systema Naturae — ناشر: Lars Salvius — تنک بیّن تاریخ: ۱۷۵۸ — جلد: 1 — صفحه: 12 — شناسۀ کتابخانۀ BHL: https://biodiversitylibrary.org/page/726901